Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Microsoft Azure for Students

Microsoft Azure for Students to oferta, w ramach której użytkownik otrzymuje 100 USD w postaci środków na korzystanie z platformy Azure ważnych przez pierwsze 12 miesięcy, a także dostęp do wybranych bezpłatnych usług zgodnie z opisem poniżej (ich dostępność może się zmienić) bez podawania danych karty kredytowej przy rejestracji. Złóż wniosek tutaj.

Oferta Microsoft Azure for Students jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 18 lat i uczęszczasz do akredytowanej instytucji edukacyjnej nadającej stopnie naukowe po dwóch lub czterech latach nauki oraz że jesteś studentem studiów dziennych. Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie. Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Azure for Students na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Oferta Microsoft Azure for Students ma ograniczoną liczbę aktywacji i jest dostępna do momentu wyczerpania tej liczby. Firma Microsoft może zakończyć tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

Uaktualnienia i limity wydatków

W ramach oferty Microsoft Azure for Students uprawnieni klienci otrzymują środki w wysokości 100 USD, które można przeznaczyć w ciągu 12 miesięcy na większość produktów Azure. Niewykorzystanych środków nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji platformy Azure.

Po wyczerpaniu dostępnych środków subskrypcja platformy Azure zostanie zdezaktywowana. W takim przypadku można zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure. Umożliwia to dalsze korzystanie z platformy Azure.

Korzyści z pobierania oprogramowania

Subskrypcja umożliwia dostęp do pewnych korzyści z pobierania oprogramowania, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów. Korzyści z pobierania oprogramowania są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać. Dostęp i użycie korzyści z pobierania oprogramowania podlegają postanowieniom niniejszej Umowy i wszelkim osobnym postanowieniom dotyczącym danej korzyści. Do uzyskiwania dostępu do korzyści z pobierania oprogramowania wymagana jest aktywna subskrypcja platformy Microsoft Azure for Students.

Oprogramowanie

Instalacja i użycie oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi deweloperskich dostępnych w ramach korzyści z pobierania oprogramowania podlegają osobnym postanowieniom licencyjnym oprogramowania, usług lub narzędzi, takim jak postanowienia licencyjne z możliwością kliknięcia, z wyjątkiem zmian tych postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Użytkownik może realizować korzyści z pobierania oprogramowania w środowisku wirtualnym, jeśli zezwala na to licencja użytkownika końcowego danego produktu. Nie można używać oprogramowania, usług w chmurze i narzędzi deweloperskich do tworzenia złośliwego oprogramowania ani oprogramowania wysyłającego spam.

Pewne programy mogą wymagać aktywacji. W takiej sytuacji należy aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym skojarzonym z subskrypcją platformy Azure for Students.

Instalacja pewnych programów i dostęp do nich mogą wymagać klucza. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie przypisanych do niego kluczy. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać kluczy. Aktywność kluczy jest monitorowana. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia subskrypcji platformy Azure for Students albo dostępu do oprogramowania bez powiadomienia lub zobowiązania wobec użytkownika w razie wykrycia podejrzanej aktywności związanej z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ustalenia, wedle własnego uznania, czy aktywność jest podejrzana. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze po zakończeniu subskrypcji platformy Azure for Students. Nie można aktywować oprogramowania za pomocą dezaktywowanych kluczy. Użytkownik nie będzie uczestniczyć ani pomagać w nieautoryzowanym produkowaniu, duplikowaniu, dostarczaniu, sprzedawaniu, przenoszeniu i używaniu podrobionych, pirackich, nielicencjonowanych lub nielegalnych produktów albo usług firmy Microsoft ani w inny sposób naruszać żadnych praw własności intelektualnej firmy Microsoft. Użytkownik będzie w odpowiednim czasie zgłaszać firmie Microsoft podejrzane działania związane z fałszowaniem, piractwem lub innym naruszeniem praw własności intelektualnej oraz będzie we właściwym zakresie współpracować z firmą Microsoft i jej podmiotami zależnymi w celu badania takich działań. Korzyści z pobierania oprogramowania nie mogą być używane do udostępniania żadnych usług innym osobom (takich jak hosting, pośrednictwo internetowe, integracja lub tworzenie przez podmioty zewnętrzne).

Oprogramowanie może zawierać kod podmiotów trzecich. Skrypty lub kod podmiotów trzecich połączone z oprogramowaniem lub przywoływane z niego są licencjonowane przez podmioty, do których taki kod należy, a nie przez firmę Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące kodu podmiotów trzecich są przekazywane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie udostępnione użytkownikowi w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure for Students jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie określone przez firmę Microsoft w drodze implikacji, estoppelu lub innej.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Azure DevOps, subskrypcji programu Visual Studio, usług Visual Studio App Center, usługi Express Route, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Azure Marketplace ani produktów licencjonowanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Microsoft Entra ID Premium).

Niedozwolone użycie platformy Microsoft Azure for Students

Warunkiem używania platformy Microsoft Azure for Students jest zakaz używania jej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo zabroniony zgodnie z tymi postanowieniami, warunkami i uwagami. Użytkownik nie może używać platformy Azure for Students w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub spadek wydajności jakiegokolwiek serwera firmy Microsoft lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft albo zakłócenia w użytkowaniu platformy Azure for Students przez innych użytkowników. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do platformy Azure for Students, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft metodami hakerskimi, za pomocą mechanizmów zgadywania haseł ani innymi metodami. Użytkownik nie może pozyskiwać lub podejmować prób pozyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji sposobami innymi niż celowo udostępnione w ramach platformy Azure for Students.

Użytkownik nie będzie pomagać, angażować się ani uczestniczyć w użyciu oprogramowania, usług lub ofert firmy Microsoft, które mogą być dostarczane razem z korzyściami z programu (dotyczy to między innymi platformy Microsoft Azure) na potrzeby wydobywania kryptowalut, ataków typu „odmowa usługi”, wysyłania spamu lub nielegalnych działań, i/lub innym użyciu, które może powodować szkodę firmy Microsoft lub innych podmiotów, oraz wymusi ścisłe środki kontroli, aby zapobiec takiemu użyciu. Firma Microsoft może od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w sprawie użycia korzyści z programu, a użytkownik musi przedstawić stosowną dokumentację dotyczącą użycia. Jeśli zdaniem firmy Microsoft korzyści z programu są z dowolnego powodu używane do niedozwolonego celu, firma Microsoft może, wedle własnego uznania, wstrzymać lub zakończyć dostęp użytkownika do korzyści z programu.

Usługi komunikacyjne — niedozwolone użycie

Platforma Microsoft Azure for Students i skojarzone witryny internetowe mogą zawierać usługi poczty e-mail, usługi tablicy ogłoszeń, obszary czatu, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, pliki cabinet i/lub inne funkcje do obsługi wiadomości lub komunikacji, które umożliwiają komunikację z innymi osobami ("Usługi komunikacyjne"). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania stosownych wiadomości i materiałów oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, powiązanych z określoną Usługą komunikacyjną. Przykłady niektórych działań niedozwolonych podczas korzystania z Usług komunikacyjnych:

Korzystanie z Usług komunikacyjnych w połączeniu z ankietami, konkursami, piramidami, listami-łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub jakimikolwiek powielanymi lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).

Zniesławianie, znieważanie, napastowanie, nękanie, grożenie lub inne naruszanie praw i dóbr osobistych innych osób (takich jak prawo do prywatności lub do rozgłosu).

Publikowanie, ogłaszanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub rozprzestrzenianie nieodpowiednich, niestosownych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, gorszących lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji.

Przekazywanie lub inne udostępnianie plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie i inne materiały objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, prawo autorskie lub znaki towarowe (albo przez prawo do prywatności lub do rozgłosu), chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.

Wykorzystywanie materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych w ramach Usług komunikacyjnych w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób.

Przekazywanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, oprogramowanie wymuszające okup, programy kasujące wiadomości (cancelbot), uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek podobne programy mogące zaburzyć działanie komputerów innych osób lub spowodować zniszczenie ich własności.

Reklamowanie lub zamieszczanie ofert kupna albo sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają takie wiadomości.

Pobieranie jakichkolwiek plików przekazanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których dany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem nie można ich powielać, wyświetlać, wykonywać i/lub rozpowszechniać w taki sposób.

Fałszowanie lub usuwanie informacji o autorach, uwag prawnych lub innych stosownych uwag bądź wskazań właścicieli albo oznaczeń pochodzenia oprogramowania lub innego materiału zawartego w przekazywanym pliku.

Ograniczanie lub uniemożliwianie innym korzystania z Usługi komunikacyjnej.

Naruszanie jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wskazówek mogących mieć zastosowanie w odniesieniu do konkretnej Usługi komunikacyjnej.

Zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail.

Naruszanie jakichkolwiek stosownych praw i przepisów.

Tworzenie fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.

Używanie, pobieranie lub kopiowanie albo udostępnianie w inny sposób osobom trzecim (za opłatą lub bez) jakichkolwiek katalogów użytkowników platformy Azure for Students albo innych informacji o użytkownikach lub użyciu bądź części takich informacji.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili dowolnych informacji, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby podporządkować się obowiązującemu prawu lub wymogom postępowań prawnych bądź na wniosek rządu, a także do edytowania, odmowy ogłoszenia lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, częściowo lub w całości, według własnego uznania.

Podając w Usługach komunikacyjnych dane umożliwiające zidentyfikowanie własnej osoby i informacje poufne, należy zachować ostrożność.

Firma Microsoft nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości, komunikatów ani informacji zawartych w Usługach komunikacyjnych oraz w szczególności odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z Usługami komunikacyjnymi. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz zapewniające infrastrukturę dla takich usług nie są rzecznikami firmy Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez firmę Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ogłoszonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostosowanie się do tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

Zasady dotyczące komunikacji

Możesz otrzymywać okresowe powiadomienia e-mail zawierające najlepsze rozwiązania, szkolenia, porady i wskazówki, a także atrakcyjne oferty związane z platformą Azure i innymi programami oraz usługami edukacyjnymi firmy Microsoft. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, możesz wypisać się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w wiadomościach e-mail. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Opcje płatności

Oferta Microsoft Azure for Students nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Aby zmienić subskrypcję na subskrypcję z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, skontaktuj się z pomocą techniczną Azure.

Zasady anulowania

Możesz anulować w dowolnym momencie.

Dostępność oferty

Ta oferta jest dostępna w ponad 140 krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego. Oferta nie obejmuje produktów należących do suwerennej chmury w regionach US Government i Microsoft Azure (Niemcy).

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Dokument dotyczący limitów, limitów przydziału i ograniczeń zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure. W przypadku potrzeby przekroczenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów. Aby zwiększyć przydziały i limity, należy uaktualnić bezpłatne konto Azure do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Umowy dotyczące poziomu usług

Każda usługa platformy Azure ma zestaw atrakcyjnych umów dotyczących poziomu usług (SLA, Service Level Agreement). Zobacz umowy SLA dla poszczególnych usług platformy Azure. Umowy SLA nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych, które są dostępne bezpłatnie.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku subskrypcji Azure for Students, dla których nie są naliczane opłaty lub które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Klient zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych. Można zapobiec dezaktywacji konta, wykonując jedną z poniższych czynności co 90 dni lub częściej:

  1. Logując się w witrynie Azure Portal.
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany tej oferty lub dowolnej z bezpłatnych usług bądź ich wycofania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.