Bezpłatne konto Azure — Często zadawane pytania

Co to jest bezpłatne konto platformy Azure?

Tworzenie bezpłatnego konta platformy Azure to jeden ze sposobów uzyskania dostępu do usług platformy Azure. Po rozpoczęciu korzystania z platformy Azure za pomocą bezpłatnego konta otrzymujesz środki w wysokości $200 do wydania w ciągu pierwszych 30 dni od momentu zarejestrowania się. Ponadto otrzymasz bezpłatne miesięczne przydziały z dwóch grup usług: Popularne usługi, które są bezpłatne przez 12 miesięcy i ponad 25 innych usług, które są zawsze bezpłatne. Bezpłatne usługi bazują na dostępności zasobów w danym regionie.

Zobacz pełne warunki oferty

Niektóre typy i ilości tych usług są dostępne bezpłatnie każdego miesiąca:

Produkty Okres bezpłatnej dostępności
5000 rekordów tekstu dla wystąpienia analizy tekstu w warstwie Standardowa 12 miesięcy
20 000 transakcji dla wystąpienia narzędzia do wykrywania anomalii w warstwie Standardowa 12 miesięcy
500 stron dla usługi rozpoznawania formularzy w warstwie S0 12 miesięcy
50 000 transakcji za pomocą usługi personalizacji w warstwie S0 12 miesięcy
10 000 transakcji dla wystąpienia usługi Content Moderator w warstwie Standardowa w celu moderacji lub przeglądu 12 miesięcy
10 000 operacji przewidywania za pomocą wystąpienia narzędzia Custom Vision w warstwie Standardowa, w tym jedna godzina trenowania i dwa projekty obejmujące 5000 obrazów na potrzeby trenowania 12 miesięcy
5000 transakcji za pomocą funkcji przetwarzania obrazów dla każdej z warstw: S1, S2 i S3 12 miesięcy
10 000 transakcji żądań tekstowych za pomocą usługi Language Understanding (LUIS) 12 miesięcy
Trzy dokumenty zarządzane za pomocą usługi QnA Maker 12 miesięcy
30 000 transakcji za pomocą wystąpienia rozpoznawania twarzy w warstwie Standardowa 12 miesięcy
2 mln znaków dowolnej kombinacji tłumaczenia standardowego i trenowania niestandardowego za pomocą usługi Translator 12 miesięcy
128 GB w funkcji Dyski zarządzane pod postacią połączenia dwóch magazynów SSD 64 GB (P6) oraz migawka o rozmiarze 1 GB i 2 miliony operacji we/wy 12 miesięcy
5 GB gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze Blob Storage z 20 000 operacji odczytu i 10 000 operacji zapisu 12 miesięcy
5 GB magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze File Storage z 2 mln odczytów, 2 mln operacji generowania list i 2 mln innych operacji na plikach 12 miesięcy
250 GB standardowego wystąpienia S0 usługi SQL Database z 10 jednostkami transakcji baz danych 12 miesięcy
15 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Microsoft Windows Server 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Linux 12 miesięcy
750 godzin, 15 GB przetwarzania danych i maksymalnie pięć reguł w usłudze Load Balancer w warstwie Standardowa 12 miesięcy
1 rejestr warstwy Standardowa z magazynem 100 GB i 10 elementami webhook dla usługi Container Registry 12 miesięcy
1500 godzin dynamicznych publicznych adresów IP do użytku z maszynami wirtualnymi B1S 12 miesięcy
750 godzin i 13 milionów operacji jednostki podstawowej usługi Service Bus w warstwie Standardowa 12 miesięcy
400 jednostek żądania na sekundę aprowizowanej przepływności i 25 GB magazynu na potrzeby usługi Azure Cosmos DB 12 miesięcy
750 godzin usługi VPN Gateway z typem bramy VpnGw1 12 miesięcy
10 GB LRS usługi Archive Storage, 10 GB zapisywania i pobierania w LRS (magazynie lokalnie nadmiarowym) lub GRS (magazynie geograficznie nadmiarowym) oraz 100 odczytów 12 miesięcy
400 RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu na potrzeby usługi Azure Cosmos DB Zawsze bezpłatny dostęp
Usługa Azure IoT Central obejmuje 7-dniową bezpłatną wersję próbną dla subskrybujących po raz pierwszy i 2 bezpłatne połączone urządzenia miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
Warstwy konta S0 usługi Azure Maps oferują 250 000 ładowań kafelków map miesięcznie i 25 000 wywołań usługi miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
5 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący Zawsze bezpłatny dostęp
10 aplikacji internetowych, mobilnych lub interfejsu API dzięki usłudze Azure App Service z 1 GB magazynu Zawsze bezpłatny dostęp
1 mln żądań i 400 000 GB użycia zasobów dzięki usłudze Azure Functions Zawsze bezpłatny dostęp
100 000 operacji publikowania i dostarczania zdarzeń w ramach usługi Event Grid Zawsze bezpłatny dostęp
50 000 przechowywanych obiektów dzięki usłudze Azure Active Directory przy użyciu logowania jednokrotnego dla wszystkich aplikacji w chmurze i uwierzytelniania wieloskładnikowego Zawsze bezpłatny dostęp
Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie za pomocą usługi Azure Active Directory B2C: 50 000 Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna usługa Azure Service Fabric do tworzenia aplikacji mikrousług Zawsze bezpłatny dostęp
5 pierwszych użytkowników usługi Azure DevOps bezpłatnie Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane węzły (wystąpienie serwera lub platformy jako usługi) dzięki usłudze Application Insights i 1 GB danych telemetrycznych miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane użycie usługi Azure DevTest Labs Zawsze bezpłatny dostęp
Usługa Machine Learning ze 100 modułami i 1 godziną na eksperyment dzięki 10 GB magazynu Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne rekomendacje i ocena zasad dzięki usłudze Azure Security Center Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane rekomendacje i najlepsze rozwiązania dzięki usłudze Azure Advisor Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna wersja usługi Azure IoT Hub obejmuje 8 000 komunikatów dziennie z rozmiarem licznika komunikatów w wysokości 0,5 KB Zawsze bezpłatny dostęp
5 bezpłatnych działań o małej częstotliwości dzięki usłudze Azure Data Factory Zawsze bezpłatny dostęp
50 MB magazynu dla 10 000 hostowanych dokumentów dzięki usłudze Azure Cognitive Search obejmującej 3 indeksy na usługę Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna przestrzeń nazw i 1 mln powiadomień push dzięki usłudze Azure Notification Hubs Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane użycie usługi Azure Batch do planowania zadań i zarządzania klastrami Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne 500 minut czasu wykonywania zadania dzięki usłudze Azure Automation Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowana liczba użytkowników i 5 000 obiektów katalogu dzięki usłudze Azure Data Catalog Zawsze bezpłatny dostęp
30 000 transakcji miesięcznie z przetwarzaniem 20 transakcji na minutę dzięki interfejsowi API rozpoznawania twarzy Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne 2 miliony znaków w usłudze Translator Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne analizy 5 GB miesięcznie oraz 31-dniowy okres przechowywania dzięki usłudze Log Analytics Zawsze bezpłatny dostęp
50 bezpłatnych sieci wirtualnych dzięki usłudze Azure Virtual Network Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowany przychodzący transfer danych między sieciami wirtualnymi Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna usługa Azure Container do klastrowania maszyn wirtualnych Zawsze bezpłatny dostęp

Kto może skorzystać z bezpłatnego konta platformy Azure?

Bezpłatne konto platformy Azure jest dostępne dla wszystkich klientów, którzy nigdy nie korzystali z platformy Azure i nie płacili za nią.

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni i bezpłatne przydziały usług.

Czy muszę płacić po upływie 30 dni?

Po upływie pierwszych 30 dni lub wydaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), zapłacisz tylko za użyte zasoby powyżej bezpłatnych miesięcznych przydziałów usług. Aby nadal otrzymywać bezpłatne usługi po upływie 30 dni, przejdź na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli nie przejdziesz na model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, nie możesz kupować usług platformy Azure powyżej środków w wysokości $200 i ostatecznie Twoje konto oraz usługi zostaną wyłączone.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz przejść na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co umożliwi dokonywanie zakupu usług platformy Azure poza bezpłatnymi przydziałami. Jeśli to zrobisz, nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich bezpłatnych usług. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i usługi zostaną wyłączone. Aby wznowić użycie, musisz przejść na model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co to znaczy, że muszę uaktualnić konto?

Gdy założysz bezpłatne konto platformy Azure, otrzymasz środki w wysokości $200. W ciągu pierwszych 30 dni wszystkie usługi, z których korzystasz poza ich bezpłatnymi przydziałami, zostaną odjęte od kwoty środków w wysokości $200. Po upływie 30 dni lub po wykorzystaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) musisz dokonać uaktualnienia, przechodząc na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dzięki temu możesz nadal otrzymywać bezpłatne przydziały usług i kupować usługi poza ich bezpłatnymi przydziałami zgodnie z potrzebami. Koszt tych usług jest naliczany zgodnie z podaną formą płatności.

Co się stanie z usługami, jeśli nie zmienię subskrypcji na płatną?

Jeśli po upływie pierwszych 30 dni lub po wyczerpaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) postanowisz nie przechodzić na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, wszystkie wdrożone usługi zostaną wycofane, a uzyskanie do nich dostępu będzie niemożliwe. Aby odzyskać dostęp, przejdź do modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem po upływie 30 dni.

Skąd wiadomo, ile środków z kwoty $200 zostało na koncie?

Pozostałe środki możesz sprawdzić w obszarze Azure Cost Management and Billing w witrynie Azure Portal.

Co się stanie z moimi niewykorzystanymi środkami, jeśli przeprowadzę uaktualnienie przed upływem pierwszych 30 dni?

Jeśli przejdziesz na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przed upływem 30 dni, Twoje środki nie zostaną utracone. Po przejściu na model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wszystkie pozostałe środki będą nadal dostępne przez pełne 30 dni od momentu utworzenia bezpłatnego konta.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto Microsoft albo konto usługi GitHub.

Czy do rejestracji na platformie Azure muszę mieć konto Microsoft?

Możesz zarejestrować się za pomocą konta Microsoft lub użyć konta usługi GitHub.

Jak działa proces rejestracji za pomocą usługi GitHub?

Możesz zarejestrować się za pomocą linku „Opcje logowania” na stronie logowania platformy Azure. Gdy zalogujesz się po raz pierwszy jako użytkownik usługi GitHub w produkcie firmy Microsoft, w usłudze GitHub pojawi się monit o wyrażenie zgody. Usługa GitHub udostępni firmie Microsoft nazwę oraz publiczny i prywatny adres e-mail konta usługi GitHub w celu sprawdzenia, czy masz już konto Microsoft. Jeśli wygląda na to, że masz już konto, możesz go użyć i dodać swoje konto usługi GitHub jako metodę logowania. W przeciwnym razie zostanie utworzone nowe konto, które zostanie połączone z kontem usługi GitHub.

Jakie informacje z usługi GitHub będą udostępniane firmie Microsoft?

Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone do ekosystemu firmy Microsoft są chronione przez warunki świadczenia usług firmy Microsoft i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

Dlaczego muszę podawać dane karty kredytowej i numer telefonu?

Jednym z naszych sposobów utrzymania niskich cen jest sprawdzanie, czy posiadacze kont to prawdziwi ludzie, a nie boty. Numeru telefonu i karty kredytowej używamy w celu weryfikacji tożsamości. Podczas tworzenia konta nie używamy karty kredytowej do pobierania żadnych opłat. Na koncie karty kredytowej może być jedynie widoczne weryfikacyjne wstrzymanie środków w wysokości jednego dolara. Wstrzymanie jest tymczasowe i zostanie usunięte, nigdy nie zostanie naliczona opłata.

Co się stanie po upływie 12 miesięcy?

Po przejściu na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem niektóre typy popularnych usług — w tym zasoby obliczeniowe, sieć, magazyn i bazy danych — są dostępne w ramach bezpłatnych miesięcznych przydziałów przez 12 miesięcy. Jeśli używasz dowolnej z tych usług po upływie 12 miesięcy, będą one nadal działać, a opłaty będą naliczane według stawek modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku użycia powyżej bezpłatnych przydziałów.

Czy można używać bezpłatnego konta platformy Azure w środowisku produkcyjnym, czy tylko w środowisku deweloperskim?

Bezpłatne konto platformy Azure zapewnia dostęp do wszystkich usług platformy Azure i nie blokuje klientom możliwości realizowania pomysłów w środowisku produkcyjnym. Bezpłatne konto platformy Azure obejmuje niektóre usługi i określone przydziały tych usług — bezpłatnie. Aby umożliwić obsługę scenariuszy produkcyjnych, może być konieczne użycie zasobów powyżej bezpłatnych przydziałów. Opłaty za dodatkowe zasoby będą naliczane zgodnie ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy bezpłatne konto, bezpłatne usługi oraz środki w wysokości $200 są dostępne w wielu krajach?

Tak. Są dostępne we wszystkich krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego (ale nie obejmuje niezależnych produktów w chmurze w regionach Instytucje rządowe USA, Azure [Chiny] i Azure [Niemcy]). Platforma Azure jest obecnie dostępna do użytku komercyjnego w 140 krajach/regionach, w tym:

 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Autonomia Palestyńska
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermudy
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Bułgaria
 • Chile
 • China
 • Chorwacja
 • Côte d’Ivoire
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Dania
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Ghana
 • Grecja
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Kuwejt
 • Liban
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia Północna
 • Makau SAR
 • Malezja
 • Malta
 • Maroko
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Monako
 • Mongolia
 • Namibia
 • Nepal
 • Niemcy
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Cabo Verde
 • Republika Czeska
 • Republika Konga
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • SRA Hongkong
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Wietnam
 • Włochy
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Owcze
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Czy mogę wykorzystać moje środki w wysokości $200 na oferty z portalu Azure Marketplace?

Nie. Twoje środki na korzystanie nie mogą być zastosowane do ofert w portalu Azure Marketplace. Wielu partnerów portalu Azure Marketplace oferuje natomiast wraz ze swoimi rozwiązaniami bezpłatne wersje próbne i/lub bezpłatne plany warstw.

Z ilu ofert bezpłatnego konta mogę skorzystać?

Na jedno konto przypada limit bezpłatnych usług i środki w wysokości $200 dla nowych klientów. Możesz jednak użyć dowolnej liczby produktów nieobjętych bezpłatnym użyciem, przechodząc na cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy mogę połączyć bezpłatne konto platformy Azure z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure?

Nie. Nie można połączyć Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z usługami oferowanymi bezpłatnie.

Czy mogę wydać swoje środki na maszyny wirtualne typu spot platformy Azure?

Nie, ale po wykorzystaniu środków możesz przejść na model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i kupić maszyny wirtualne typu spot z dużymi rabatami w porównaniu z cenami przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla maszyn wirtualnych.

Co mogę zrobić, jeśli mam kolejne pytania?

Zadzwoń do nas na numer 1-855-270-0615, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.

Utwórz bezpłatne konto