Bezpłatne konto Azure — Często zadawane pytania

Co to jest bezpłatne konto platformy Azure?

Bezpłatne konto platformy Azure obejmuje dostęp do wielu produktów platformy Azure, które są bezpłatne przez 12 miesięcy, środki w wysokości $200 do wydania w ciągu pierwszych 30 dni od założenia konta, a także dostęp do ponad 25 zawsze bezpłatnych produktów. *

Poniższe produkty są dostępne bezpłatnie na miesiąc:

* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Produkty Okres bezpłatnej dostępności
5000 transakcji dla wystąpienia analizy tekstu w warstwie Standardowa 12 miesięcy
20 000 transakcji dla wystąpienia narzędzia do wykrywania anomalii w warstwie Standardowa 12 miesięcy
500 stron dla usługi rozpoznawania formularzy w warstwie S0 12 miesięcy
50 000 transakcji za pomocą usługi personalizacji w warstwie S0 12 miesięcy
10 000 transakcji dla wystąpienia usługi Content Moderator w warstwie Standardowa w celu moderacji lub przeglądu 12 miesięcy
10 000 operacji przewidywania za pomocą wystąpienia narzędzia Custom Vision w warstwie Standardowa, w tym jedna godzina trenowania i dwa projekty obejmujące 5000 obrazów na potrzeby trenowania 12 miesięcy
5000 transakcji za pomocą funkcji przetwarzania obrazów dla każdej z warstw: S1, S2 i S3 12 miesięcy
10 000 transakcji żądań tekstowych za pomocą usługi Language Understanding (LUIS) 12 miesięcy
Trzy dokumenty zarządzane za pomocą usługi QnA Maker 12 miesięcy
30 000 transakcji za pomocą wystąpienia rozpoznawania twarzy w warstwie Standardowa 12 miesięcy
2 mln znaków dowolnej kombinacji tłumaczenia standardowego i trenowania niestandardowego za pomocą usługi Translator 12 miesięcy
128 GB w funkcji Dyski zarządzane pod postacią połączenia dwóch magazynów SSD 64 GB (P6) oraz migawka o rozmiarze 1 GB i 2 miliony operacji we/wy 12 miesięcy
400 RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu na potrzeby usługi Azure Cosmos DB 12 miesięcy
5 GB gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze Blob Storage z 20 000 operacji odczytu i 10 000 operacji zapisu 12 miesięcy
5 GB magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze File Storage z 2 mln odczytów, 2 mln operacji generowania list i 2 mln innych operacji na plikach 12 miesięcy
250 GB standardowego wystąpienia S0 usługi SQL Database z 10 jednostkami transakcji baz danych 12 miesięcy
15 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Microsoft Windows Server 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Linux 12 miesięcy
1500 godzin dynamicznych publicznych adresów IP do użytku z maszynami wirtualnymi B1S wymienionymi powyżej 12 miesięcy
400 RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu na potrzeby usługi Azure Cosmos DB Zawsze bezpłatny dostęp
Usługa Azure IoT Central obejmuje 7-dniową bezpłatną wersję próbną dla subskrybujących po raz pierwszy i 2 bezpłatne połączone urządzenia miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
Warstwy konta S0 usługi Azure Maps oferują 250 000 ładowań kafelków map miesięcznie i 25 000 wywołań usługi miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
5 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący Zawsze bezpłatny dostęp
10 aplikacji internetowych, mobilnych lub interfejsu API dzięki usłudze Azure App Service z 1 GB magazynu Zawsze bezpłatny dostęp
1 mln żądań i 400 000 GB użycia zasobów dzięki usłudze Azure Functions Zawsze bezpłatny dostęp
100 000 operacji publikowania i dostarczania zdarzeń w ramach usługi Event Grid Zawsze bezpłatny dostęp
50 000 przechowywanych obiektów dzięki usłudze Azure Active Directory przy użyciu logowania jednokrotnego dla wszystkich aplikacji w chmurze i uwierzytelniania wieloskładnikowego Zawsze bezpłatny dostęp
Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie za pomocą usługi Azure Active Directory B2C: 50 000 Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna usługa Azure Service Fabric do tworzenia aplikacji mikrousług Zawsze bezpłatny dostęp
5 pierwszych użytkowników usługi Azure DevOps bezpłatnie Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane węzły (wystąpienie serwera lub platformy jako usługi) dzięki usłudze Application Insights i 1 GB danych telemetrycznych miesięcznie Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane użycie usługi Azure DevTest Labs Zawsze bezpłatny dostęp
Usługa Machine Learning ze 100 modułami i 1 godziną na eksperyment dzięki 10 GB magazynu Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne rekomendacje i ocena zasad dzięki usłudze Azure Security Center Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane rekomendacje i najlepsze rozwiązania dzięki usłudze Azure Advisor Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna wersja usługi Azure IoT Hub obejmuje 8 000 komunikatów dziennie z rozmiarem licznika komunikatów w wysokości 0,5 KB Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatny publiczny adres IP z równoważeniem obciążenia dzięki usłudze Azure Load Balancer Zawsze bezpłatny dostęp
5 bezpłatnych działań o małej częstotliwości dzięki usłudze Azure Data Factory Zawsze bezpłatny dostęp
50 MB magazynu dla 10 000 hostowanych dokumentów dzięki usłudze Azure Cognitive Search obejmującej 3 indeksy na usługę Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna przestrzeń nazw i 1 mln powiadomień push dzięki usłudze Azure Notification Hubs Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowane użycie usługi Azure Batch do planowania zadań i zarządzania klastrami Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne 500 minut czasu wykonywania zadania dzięki usłudze Azure Automation Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowana liczba użytkowników i 5 000 obiektów katalogu dzięki usłudze Azure Data Catalog Zawsze bezpłatny dostęp
30 000 transakcji miesięcznie z przetwarzaniem 20 transakcji na minutę dzięki interfejsowi API rozpoznawania twarzy Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne 2 miliony znaków w usłudze Translator Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatne analizy 5 GB miesięcznie oraz 31-dniowy okres przechowywania dzięki usłudze Log Analytics Zawsze bezpłatny dostęp
50 bezpłatnych sieci wirtualnych dzięki usłudze Azure Virtual Network Zawsze bezpłatny dostęp
Nielimitowany przychodzący transfer danych między sieciami wirtualnymi Zawsze bezpłatny dostęp
Bezpłatna usługa Azure Container do klastrowania maszyn wirtualnych Zawsze bezpłatny dostęp

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami użytkowania dla oferty dotyczącej bezpłatnego konta platformy Azure.

Kto może skorzystać z bezpłatnego konta platformy Azure?

Bezpłatne konto platformy Azure jest dostępne dla wszystkich nowych klientów platformy Azure. Jeśli platforma Azure nigdy nie była wcześniej przez Ciebie wypróbowywana ani opłacana, kwalifikujesz się.

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Czy muszę płacić po upływie 30 dni?

Po upływie pierwszych 30 dni możesz kontynuować korzystanie z bezpłatnych produktów po uaktualnieniu konta do cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunięciu limitu wydatków. Jeśli będziesz nadal korzystać z usług w ilościach dostępnych bezpłatnie, nie musisz za nic płacić. Bezpłatne środki w wysokości $200 działają jako limit wydatków.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne uaktualnienie, aby wznowić użycie.

Co to znaczy, że muszę uaktualnić konto?

Po zarejestrowaniu bezpłatnego konta platformy Azure otrzymujesz środki w wysokości $200, które są traktowane jako limit wydatków. To znaczy, że przez pierwsze 30 dni każde użycie zasobów spoza bezpłatnych produktów i ponad bezpłatne ilości będzie odliczane ze środków w wysokości $200. Po upływie 30 dni lub po wykorzystaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) musisz uaktualnić do konta z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Automatycznie usuwa to limit wydatków, dzięki czemu możesz nadal mieć dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów dostępnych w ramach bezpłatnego konta. Po usunięciu limitu wydatków płacisz za to, z czego korzystasz powyżej bezpłatnych ilości, a opłatami obciążana jest udostępniona przez Ciebie karta płatnicza.

Co się stanie z produktami, jeśli nie zmienię subskrypcji na płatną?

Jeśli po upływie 30 dni lub po wyczerpaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) postanowisz nie uaktualniać konta, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane, a uzyskanie do nich dostępu będzie niemożliwe. Zawsze możesz wrócić w ciągu 30 następnych dni i uaktualnić konto.

Jak mogę się dowiedzieć, jaka część kwoty wynoszącej $200 pozostała do wykorzystania?

Pozostałe środki są widoczne u góry portalu zarządzania, więc zawsze znasz ich wysokość.

Co się stanie z moimi niewykorzystanymi środkami, jeśli przeprowadzę uaktualnienie przed upływem pierwszych 30 dni?

Po uaktualnieniu konta do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wszystkie pozostałe bezpłatne środki będą nadal dostępne przez pełne 30 dni od rozpoczęcia korzystania z bezpłatnego konta. Nic nie stracisz, nawet jeśli przeprowadzisz uaktualnienie wcześniej. Po uaktualnieniu możesz nadal korzystać z bezpłatnych produktów. Powyżej bezpłatnych ilości płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie w każdym miesiącu. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

Czy do rejestracji na platformie Azure muszę mieć konto Microsoft?

Możesz zarejestrować się za pomocą konta Microsoft lub użyć konta usługi GitHub i używać swojego kodu od repozytoriów do wdrożenia.

Jak działa proces rejestracji za pomocą usługi GitHub?

Możesz zarejestrować się za pomocą linku „Opcje logowania” na stronie logowania platformy Azure. Gdy zalogujesz się po raz pierwszy jako użytkownik usługi GitHub w produkcie firmy Microsoft, w usłudze GitHub pojawi się monit o wyrażenie zgody. Usługa GitHub udostępni firmie Microsoft nazwę oraz publiczny i prywatny adres e-mail konta usługi GitHub w celu sprawdzenia, czy masz już konto Microsoft. Jeśli wygląda na to, że masz już konto, możesz go użyć i dodać swoje konto usługi GitHub jako metodę logowania. W przeciwnym razie zostanie utworzone nowe konto, które zostanie połączone z kontem usługi GitHub.

Jakie informacje z usługi GitHub będą udostępniane firmie Microsoft?

Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone do ekosystemu firmy Microsoft są chronione przez warunki świadczenia usług firmy Microsoft i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

Dlaczego muszę podawać dane karty kredytowej i numer telefonu?

Jednym z naszych sposobów utrzymania niskich cen jest sprawdzanie, czy posiadacze kont to prawdziwi ludzie, a nie roboty lub anonimowe osoby powodujące problemy dla innych. Numeru telefonu i karty kredytowej używamy w celu weryfikacji tożsamości. Nie wykorzystujemy karty kredytowej do pobrania żadnych opłat. Na koncie karty kredytowej może być jedynie widoczne weryfikacyjne wstrzymanie środków w wysokości jednego dolara. Zostanie ono wycofane w ciągu trzech do pięciu dni.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały popularnych produktów z zakresu obliczeń, sieci, magazynu i bazy danych są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta. Po upływie 12 miesięcy każdy z używanych produktów będzie nadal działać i będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy można używać bezpłatnego konta platformy Azure w środowisku produkcyjnym, czy tylko w środowisku deweloperskim?

Bezpłatne konto platformy Azure zapewnia dostęp do wszystkich produktów platformy Azure i nie blokuje klientom możliwości realizowania pomysłów w środowisku produkcyjnym. Bezpłatne konto platformy Azure obejmuje pewne produkty i określone przydziały w ramach tych produktów, które są oferowane bezpłatnie. Aby umożliwić obsługę scenariuszy produkcyjnych, może być konieczne użycie zasobów powyżej bezpłatnych przydziałów. Opłaty za dodatkowe zasoby będą naliczane zgodnie ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy bezpłatne konto, bezpłatne produkty przez 12 miesięcy i środki w wysokości $200 są dostępne w wielu krajach?

Tak. Są dostępne we wszystkich krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego (ale nie obejmuje niezależnych produktów w chmurze w regionach Instytucje rządowe USA, Azure [Chiny] i Azure [Niemcy]). Platforma Azure jest obecnie dostępna do użytku komercyjnego w 140 krajach/regionach, w tym:

 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Autonomia Palestyńska
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermudy
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Bułgaria
 • Chile
 • China
 • Chorwacja
 • Côte d’Ivoire
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Dania
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Ghana
 • Grecja
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Kuwejt
 • Liban
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia Północna
 • Makau SAR
 • Malezja
 • Malta
 • Maroko
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Monako
 • Mongolia
 • Namibia
 • Nepal
 • Niemcy
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Cabo Verde
 • Republika Czeska
 • Republika Konga
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • SRA Hongkong
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Wietnam
 • Włochy
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Owcze
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Czy mogę wykorzystać moje środki w wysokości $200 na oferty z portalu Azure Marketplace?

Nie. Twoje środki na korzystanie nie mogą być zastosowane do ofert w portalu Azure Marketplace. Wielu partnerów portalu Azure Marketplace oferuje natomiast wraz ze swoimi rozwiązaniami bezpłatne wersje próbne i/lub bezpłatne plany warstw.

Co mogę zrobić, jeśli mam kolejne pytania?

Zadzwoń do nas na numer 1-800-867-1389, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.

Z ilu ofert bezpłatnego konta mogę skorzystać?

Na jedno konto przypada limit 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do produktów i środki w wysokości $200 dla nowych klientów. Możesz jednak użyć dowolnej liczby produktów nieobjętych bezpłatnym użyciem przez uaktualnienie konta do modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy mogę połączyć bezpłatne konto platformy Azure z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure?

Nie. Nie można połączyć korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z produktami oferowanymi bezpłatnie.

Utwórz bezpłatne konto