Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Certyfikat platformy Microsoft Azure

Umowa programu

Niniejsza umowa dotycząca Programu („Umowa”) została zawarta między firmą Microsoft Corporation a Użytkownikiem lub, jeśli Użytkownik przesyła ofertę („Oferta”) do certyfikacji w imieniu firmy, firmą, którą Użytkownik reprezentuje („Firma”). Ta umowa określa warunki dotyczące uczestnictwa Użytkownika w programie Certyfikat platformy Microsoft Azure („Program”). Użycie przez Użytkownika oznaczenia „Certyfikat platformy Microsoft Azure” lub uzyskanie w inny sposób korzyści oferowanych przez Program jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że jest on uprawniony do zaakceptowania niniejszej Umowy, oraz oznacza zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy.

Korzyści z programu

Użytkownik uczestniczący w Programie może reklamować i promować Ofertę za pomocą oznaczenia „Certyfikat platformy Microsoft Azure”, w tym wszelkich znaczków certyfikacyjnych, które mogą być okresowo dostępne (w tym znaczka „Certyfikat platformy Microsoft Azure”) w ramach Programu (nazywanych zbiorczo „Znakami certyfikatu”). Dodatkowo firma Microsoft może wyświetlać informacje o Ofercie w galerii „Certyfikat platformy Microsoft Azure” i udostępniać Użytkownikowi wzmiankę członka kierownictwa firmy Microsoft do użycia (bez modyfikacji) w materiałach marketingowych opisujących uczestnictwo Użytkownika w Programie (zbiorczo: „Korzyści z programu”). Firma Microsoft może powiadomić Użytkownika o nowych Korzyściach z programu w miarę tego, jak będą one udostępniane.

Zobowiązania firmy

Prawa Użytkownika do uczestniczenia w Korzyściach z programu dotyczących dowolnej Oferty podlegają następującym warunkom: (a) Oferta Użytkownika zostanie zaakceptowana w ramach wstępnego testowania na potrzeby certyfikatu oraz wszelkich innych testów, a także spełnia zobowiązania dotyczące zgodności, których może żądać firma Microsoft, (b) Użytkownik zachowuje zgodność z warunkami tej Umowy i (c) Użytkownik zachowuje zgodność z udostępnionymi Użytkownikowi wytycznymi Certyfikatu platformy Microsoft Azure („Wytycznymi”). Wytyczne mogą być okresowo aktualizowane, a Użytkownik jest zobowiązany do zachowania zgodności z wszelkimi aktualizacjami Wytycznych. Niezachowanie zgodności z tą Umową lub Wytycznymi może spowodować odebranie prawa do uczestniczenia w Programie.

Zgodność Oferty

Użytkownik ma obowiązek aktualizować Ofertę w razie potrzeby, aby zagwarantować zgodność z bieżącą wersją wszelkich usług platformy Azure, od których Oferta zależy lub z których korzysta w inny sposób. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do określania dowolnych testów certyfikacyjnych, które weryfikują zgodność z usługami platformy Microsoft Azure, i do modyfikowania dowolnych testów w razie potrzeby. Jeśli firma Microsoft powiadomi Użytkownika o braku zgodności Oferty z najnowszą wersją testu, użytkownik ma dwa (2) tygodnie na zaktualizowanie Oferty tak, aby spełniała wymagania testu w zakresie zgodności. Jeśli Oferta nie zostanie zaktualizowana w ciągu dwóch tygodni, zostanie usunięta z Programu i Użytkownik nie będzie miał prawa do dalszego używania żadnych Znaków certyfikatu w związku z Ofertą lub w sposób sugerujący, że Oferta uczestniczy w Programie. Użytkownik musi ponownie certyfikować każdą Ofertę, która została usunięta z Programu.

Licencja na znaki certyfikatu

W przypadku zatwierdzenia przez firmę Microsoft publikacji oferty w portalu Azure Marketplace firma Microsoft udziela użytkownikowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji bez możliwości przeniesienia, która obowiązuje od dnia zatwierdzenia oferty do czasu usunięcia oferty z portalu Marketplace, na używanie znaków certyfikacji na potrzeby marketingu i promocji oferty użytkownika (w przypadku kategorii oferty uczestniczących w programie certyfikacji platformy Microsoft Azure) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi certyfikacji platformy Microsoft Azure udostępnianymi przez firmę Microsoft, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Użytkownik nie może: (i) używać znaków certyfikacji w sposób powodujący niejednoznaczność w kwestii własności znaków certyfikacji lub w kwestii określenia, czy oferta użytkownika jest produktem firmy Microsoft; (ii) robić ani mówić niczego, co może sugerować przynależność, sponsorowanie, poparcie lub zatwierdzenie przez firmę Microsoft w sposób inny niż zawarty w niniejszej Umowie; (iii) używać znaków certyfikacji w sposób sugerujący, że inne produkty lub usługi oferowane przez użytkownika zostały zatwierdzone lub certyfikowane przez firmę Microsoft dla platformy Azure; (iv) rejestrować, przyjmować ani używać żadnych nazw, znaków towarowych, nazw domen i innych oznaczeń obejmujących lub naruszających prawa firmy Microsoft w znakach certyfikacji lub znaku towarowym firmy Microsoft w znakach certyfikacji; (v) używać znaków certyfikacji w sposób, który może zaszkodzić reputacji lub wartości firmy Microsoft w znakach certyfikacji; (vi) zmieniać, animować i zniekształcać znaków certyfikacji ani łączyć ich z innymi symbolami, wyrazami, obrazami i wzorami.

Ochrona znaków certyfikatu

W przypadku dołączenia przez użytkownika przypisu dolnego dotyczącego znaków towarowych w materiałach w celu zawarcia informacji o znakach towarowych użytkownika lub znaków towarowych innych podmiotów użytkownik musi dodać do przypisu następujący tekst: „Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm”. Firma Microsoft jest jedynym właścicielem znaków certyfikacji i związanych z nimi wartości niematerialnych oraz jest jedynym beneficjentem wartości niematerialnych związanych z użyciem znaków certyfikacji przez użytkownika. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw, praw własności ani korzyści związanych ze znakami certyfikacji w wyniku używania znaków certyfikacji. Niniejszym użytkownik przenosi (i będzie przenosić w przyszłości) wszelkie prawa, które może uzyskać przy użyciu znaków certyfikacji w wyniku używania tych znaków w ramach niniejszej Umowy, oraz wszelkie związane z nimi korzyści niematerialne. Użytkownik musi w stosowny sposób pomagać firmie Microsoft chronić znaki certyfikacji na koszt firmy Microsoft. Firma Microsoft określa według własnego uznania, czy należy podjąć czynności prawne w celu wyegzekwowania lub ochrony praw związanych ze znakami certyfikacji, i kontroluje wszelkie czynności prawne dotyczące znaków certyfikacji.

Zezwolenie na używanie nazwy i logo Firmy

Niniejszym Użytkownik udziela firmie Microsoft wolnego od opłat i obowiązującego na całym świecie prawa do wyświetlania nazwy i logo Użytkownika oraz wszelkich obrazów dotyczących certyfikowanych Ofert i udostępnionych przez Użytkownika w procesie certyfikacji („znaków towarowych firmy”) na potrzeby marketingu i promocji Oferty oraz marketingu i promocji Programu. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem i/lub autoryzowanym licencjodawcą znaków towarowych Firmy. Zgodnie z warunkami uzgodnionymi między stronami wszystkie wartości niematerialne związane ze znakami towarowymi Firmy służą korzyści Użytkownika. Firma Microsoft może zmienić format lub rozmiar znaków towarowych Firmy bez zmiany ich ogólnego wyglądu. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z firmą Microsoft, jeśli uważa, że firma Microsoft niewłaściwie używa znaków towarowych Firmy. Firma Microsoft rozwiąże ten problem w rozsądnym czasie.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PROGRAM JEST OFEROWANY "W POSTACI TAKIEJ, W JAKIEJ JEST" („AS-IS”), "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" I "WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI". W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PROGRAMU I USŁUG MICROSOFT AZURE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ŻADNA ZE STRON W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB ODSZKODOWANIA, W TYM SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE ORAZ ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYKONANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE TEJ UMOWY. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NIEZALEŻNIE OD DOKTRYNY PRAWNEJ BĘDĄCEJ PODSTAWĄ ROSZCZENIA DOTYCZĄCEGO TAKICH SZKÓD LUB ODSZKODOWAŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ, CZY ISTNIAŁY PRZESŁANKI DO PRZEWIDZENIA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, CZY TEŻ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZENIA SPOWODUJE, ŻE UPRAWNIENIE NIE BĘDZIE SPEŁNIAĆ ZASADNICZEGO CELU. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE NIE DOTYCZY NARUSZEŃ PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY ORAZ WSZELKICH PRZYPADKÓW BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ UTRATY ZYSKÓW, DANYCH LUB DZIAŁALNOŚCI ALBO OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI SPOWODOWANYCH OSZUSTWEM LUB RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM.

Okres obowiązywania Umowy

Niniejsza umowa obowiązuje po zaakceptowaniu przez Użytkownika. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu w odniesieniu do każdej poszczególnej Oferty lub wszystkich Ofert Użytkownika. Sekcje 6 (Ograniczenie odpowiedzialności) i 8 (Różne postanowienia) będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Różne postanowienia

(a) Informacje kontaktowe. Wszystkie uwagi dla firmy Microsoft dotyczące niniejszej Umowy muszą być wysyłane do obsługi programu Certyfikat platformy Azure na następujący adres e-mail: Azurecertred@microsoft.com.

(b) Ujawnienie informacji. Firma Microsoft może udostępnić informacje kontaktowe Użytkownika, jeśli jest to konieczne do realizowania postanowień niniejszej Umowy za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft i innych podmiotów pomagających firmie Microsoft w realizowaniu postanowień niniejszej Umowy.

(c) Jurysdykcja i obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawnym stanu Waszyngton, z wyłączeniem konfliktów przepisów, w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie roszczenia dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych w King County w stanie Waszyngton, chyba że nie istnieje federalna jurysdykcja dotycząca przedmiotu niniejszej Umowy. W takiej sytuacji strony zgadzają się podlegać wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów stanu Waszyngton w King County w stanie Waszyngton. Strony zgadzają się, że nie będzie obowiązywać Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów.

(d) Koszty. Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie ponoszone przez siebie koszty i wydatki związane z realizowaniem postanowień niniejszej Umowy.

(e) Zrzeczenie się praw i rozdzielność. Opóźnienie w egzekwowaniu praw i odszkodowań przez którąkolwiek ze stron nie powoduje zrzeczenia się tych i innych praw lub odszkodowań. Jeśli sąd odpowiedniej jurysdykcji ustali, że którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązywać.

(f) Przeniesienia. Firma nie może przenieść tej Umowy (ani żadnych praw i obowiązków wynikających z niej) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Microsoft.

(g) Relacja między stronami. Niniejsza Umowa i żadne zawarte w niej postanowienia nie tworzą relacji, spółki typu joint venture lub stosunku pracy ani nie udzielają żadnych praw do licencji.

(h) Cała umowa. Niniejsza Umowa (łącznie z Wytycznymi) stanowi całą umowę między stronami w odniesieniu do zawartości niniejszej Umowy i zastępuje całą wcześniejszą oraz bieżącą korespondencję.