Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Szablony usługi Azure Resource Manager

Dostarczaj infrastrukturę jako kod dla wszystkich swoich zasobów platformy Azure przy użyciu usługi Resource Manager.

Definiowanie infrastruktury jako kodu w celu zarządzania zasobami platformy Azure

Zarządzaj platformą Azure za pomocą prostego języka konfiguracji. Wdrażaj zasoby równolegle, aby przyśpieszyć proces wdrażania. Twórz i aktualizuj zasoby platformy Azure deklaratywnie. Użyj jednego z wielu przykładowych szablonów lub utwórz własny od podstaw za pomocą natywnych narzędzi w programach Visual Studio i Visual Studio Code.

Deklaratywne i powtarzalne tworzenie dowolnych zasobów platformy Azure

Scentralizowane zarządzanie wdrożeniami

Głęboka integracja z innymi usługami platformy Azure, takimi jak Azure Policy w celu korygowania niezgodnych zasobów i Azure DevOps na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Pierwszorzędne środowisko tworzenia rozwiązań za pomocą programów Visual Studio i Visual Studio Code

Tworzenie odtwarzalnej infrastruktury

Twórz i wdrażaj całą infrastrukturę platformy Azure deklaratywnie przy użyciu szablonów usługi Resource Manager. W całym cyklu życia programowania wdrażaj zasoby spójnie i powtarzalnie, w tym maszyny wirtualne, infrastrukturę sieciową i systemy magazynowania.

Projekt w programie Visual Studio Code

Tworzenie szablonów przy użyciu istniejących narzędzi deweloperskich i wspaniałych przykładów społeczności

Ulepsz środowisko tworzenia i opracowywania szablonów przy użyciu rozszerzenia programu Visual Studio Code dla usługi Resource Manager. Używaj funkcji takich jak wyróżnianie składni dla funkcji języka usługi Resource Manager, obsługa komentarzy oraz uzupełnianie kodu funkcji IntelliSense, aby opracowywać własne szablony i rozwijać przykłady tworzone przez społeczność, które oferują różnorodne wzorce infrastruktury i aplikacji.

Wdrażanie przy użyciu znanych narzędzi

Szybko iteruj wdrożenia szablonów przy użyciu interfejsów API REST, interfejsu wiersza polecenia lub programu PowerShell. Integruj zadania wdrażania z potokami DevOps w celu uzyskania konfiguracji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, która może zautomatyzować wdrożenia na dużą skalę.

Tworzenie wdrożenia na podstawie szablonu usługi ARM w usłudze Azure DevOps
Omówienie wdrażania na platformie Azure

Integracja z funkcjami platformy Azure

Przeglądaj wdrożenia w witrynie Azure Portal, aby sprawdzić, jakie wartości parametrów zostały użyte i jakie są wartości wyjściowe. Koryguj niezgodne zasoby przy użyciu usługi Azure Policy. Ewidencjonuj szablony w kontroli kodu źródłowego, aby przeglądać i śledzić infrastrukturę oraz przeprowadzać jej inspekcję. Twórz swoje środowisko, łącząc szablony przy użyciu usługi Azure Blueprints.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wdrażanie przy użyciu znanych narzędzi

Wdrażanie przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Wdrażanie przy użyciu programu PowerShell

Wdrażanie zasobów na platformie Azure za pomocą programu Azure PowerShell i szablonów usługi Resource Manager

Integracja z ulubionymi narzędziami ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Szablony można zintegrować z narzędziami ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD), co pozwoli na automatyzację potoków wydań oraz szybkie i niezawodne aktualizowanie aplikacji i infrastruktury

Często zadawane pytania na temat szablonów usługi Resource Manager

  • Szablony usługi Resource Manager są natywne dla platformy Azure, dlatego umożliwiają śledzenie wdrożeń w portalu, korzystają z głębokiej integracji z innymi usługami platformy Azure i pozwalają na aprowizację wszelkich zasobów platformy Azure, gdy tylko staną się one dostępne.

  • Prześlij opinię, aby zaproponować nowe funkcje i możliwości usługi Resource Manager.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure