Przejdź do głównej zawartości

Azure dla instytucji rządowych — bezpłatna wersja próbna

Oferujemy 90-dniową bezpłatną wersję próbną dla kwalifikujących się klientów ze społeczności instytucji rządowych i przekazujemy środki w wysokości $500 na korzystanie z platformy Azure Government bez żadnych opłat na okres 30 dni.

Elastyczność dzięki kredytom na korzystanie z systemu Azure

Wraz z bezpłatną wersją próbną platformy Azure Government otrzymujesz środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $500 na każdy 30-dniowy okres. Wybór sposobu wykorzystania swoich środków na korzystanie z platformy Azure Government leży po Twojej stronie. Możesz je wykorzystać na usługi obejmujące zużycie platformy Azure Government zgodnie z Twoimi potrzebami, takimi jak Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services i inne.

Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy użycia, w których wartość użycia nie przekroczy $500 miesięcznie:

  • Używanie 9 niewielkich wystąpień maszyny wirtualnej przez cały miesiąc.
  • Przechowywanie 5 TB danych w magazynie geograficznie nadmiarowym.
  • Programowanie i testowanie aplikacji internetowej za pomocą usług Cloud Services — przy założeniu, że w średnich wystąpieniach będzie używanych 5 ról sieci Web i 5 ról procesów roboczych przez 10 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, a także 1 baza danych Azure SQL DB w warstwie S2.
  • Uruchamianie dwóch baz danych SQL na cały miesiąc.

Niewykorzystanych środków miesięcznych nie można przenieść na kolejne 30-dniowe okresy ani do innych subskrypcji platformy Azure. Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę środków uwzględnionych w ofercie spowoduje wyłączenie konta do końca danego 30-dniowego okresu. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na nowego klienta.

Użycie w ramach maksymalnej wartości własnych środków na korzystanie z platformy Azure nie powoduje naliczania żadnych opłat. Jeśli wartość posiadanych środków zostanie przekroczona, usługa zostanie wyłączona. W stanie wyłączenia wszystkie zasoby nadal działają tak, jak działały w momencie trafienia limitu, ale nie można włączać ani inicjować obsługi nowych zasobów. Po rozpoczęciu następnego 30-dniowego okresu konto znowu będzie działać normalnie. Te limity można wyłączyć, przekształcając używaną wersję na umowę Enterprise Agreement.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Platformę Azure Government można kupić tylko w ramach zatwierdzonych programów licencjonowania zbiorowego, takich jak Enterprise Agreement.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w Stanach Zjednoczonych i w przypadku wszystkich klientów wymagana jest odpowiednia weryfikacja na platformie Azure Government. Przed zakwalifikowaniem się do tej oferty, w przypadku której zweryfikowano Cię, musisz uzyskać walidację jako członek społeczności instytucji rządowych przez zespół ds. walidacji Microsoft Government Cloud.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure