Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Oferta Microsoft Azure for Students Starter

Oferta platformy Microsoft Azure for Students Starter ułatwia rozpoczęcie programowania w chmurze, zapewniając bezpłatny dostęp do potrzebnych produktów*. Zarejestruj się tutaj. Dzięki tej korzyści zyskujesz dostęp do warstwy bezpłatnej obejmującej następujące usługi Azure:

  • Azure App Services. W pełni zarządzane usługi w chmurze umożliwiające tworzenie i wdrażanie aplikacji natywnych i internetowych w ciągu kilku minut. Masz do dyspozycji znane technologie, takie jak: ASP.NET, Java, PHP, Node.js i Python. Możesz dodawać różne podstawowe usługi aplikacji, takie jak uwierzytelnianie, integracja z sieciami społecznościowymi i synchronizacja danych offline, bez względu na to, czy dana aplikacja działa w systemie Windows 10, iOS, czy Android. Skonfiguruj przepływy pracy ciągłej integracji i wdrażania z użyciem rozwiązania VSO, GitHub, TeamCity, Hudson lub Bitbucket, co umożliwi automatyczne kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji internetowych po każdym pomyślnym zaewidencjonowaniu kodu lub przeprowadzeniu testów integracji.
  • Azure Functions. Pisz proste funkcje bezserwerowe w dowolnie wybranym języku programowania, aby uruchamiać kod na żądanie bez martwienia się o infrastrukturę.
  • Notification Hubs. Zapewnij stałą komunikację między aplikacją i jej użytkownikami, umożliwiając wysyłanie mobilnych powiadomień push dostosowanych do grupy docelowej, języka i lokalizacji z wykorzystaniem dowolnego zaplecza i głównych platform urządzeń przenośnych.
  • Baza danych MySQL udostępniana przez funkcję bazy danych MySQL w aplikacji. Zapewnia natywną obsługę środowiska MySQL w usługach Web Apps. Wdrażaj rozwiązania CMS, takie jak WordPress, Joomla i inne, lub aplikacje niestandardowe z obsługą bazy danych MySQL.
  • Application Insights. Szczegółowa diagnostyka i analiza danych telemetrycznych dotyczących wydajności, które umożliwiają optymalne działanie usług i aplikacji internetowych. Wyszukuj i analizuj dane, aby stale ulepszać aplikację, poprawiać komfort korzystania z niej i określać priorytet przyszłych inwestycji.
  • Azure DevOps. Zestaw opartych na chmurze narzędzi do współpracy, które działają z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem, dzięki czemu Twój zespół może wydajnie pracować nad projektami oprogramowania dowolnego rozmiaru.

Oferta Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna bezpłatnie, bez zobowiązań i bez ustalonego terminu dla uczniów/studentów, którzy potwierdzili swoją przynależność do instytucji edukacyjnej. W terminie późniejszym możesz skorzystać z większej liczby usług, ale już dzisiaj możesz bezpłatnie hostować swoje aplikacje i witryny internetowe dzięki zaawansowanym możliwościom chmury firmy Microsoft.

*Koszty są ograniczone dzięki możliwości udzielania dostępu do usług platformy Azure oferujących bezpłatną warstwę użycia. Szczegółowe informacje na temat cen platformy Azure znajdują się na naszej stronie cennika.

Oferta platformy Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna tylko dla uczniów i studentów. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi), a także potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

Uaktualnienia i limity wydatków

W każdej chwili możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet. Umożliwia to dalsze korzystanie z platformy Azure.

Wykluczenia

Początkowo będzie można korzystać tylko z usług platformy Azure, które są dostępne z bezpłatną warstwą użycia. Limit wydatków na koncie będzie na początku wynosić 0 dolarów, co oznacza możliwość korzystania tylko z usług platformy Azure w ramach bezpłatnej warstwy usług.

Użytkownik nie będzie pomagać, angażować się ani uczestniczyć w użyciu żadnej usługi platformy Azure na potrzeby wydobywania kryptowalut, ataków typu „odmowa usługi”, wysyłania spamu, prowadzenia nielegalnych działań i/lub w innym użyciu, które może powodować szkodę firmy Microsoft lub innych podmiotów, oraz wymusi ścisłe środki kontroli, aby zapobiec takiemu użyciu. Firma Microsoft może od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w sprawie korzystania przez niego z jego usług platformy Azure, a użytkownik musi przedstawić stosowną dokumentację dotyczącą użycia. Jeśli zdaniem firmy Microsoft usługi platformy Azure są z dowolnego powodu używane do niedozwolonego celu, firma Microsoft może, wedle własnego uznania, wstrzymać lub zakończyć dostęp użytkownika do usług platformy Azure.

Korzyści z pobierania oprogramowania

Subskrypcja umożliwia dostęp do pewnych korzyści z pobierania oprogramowania, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów. Korzyści z pobierania oprogramowania są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać. Dostęp i użycie korzyści z pobierania oprogramowania podlegają postanowieniom niniejszej Umowy i wszelkim osobnym postanowieniom dotyczącym danej korzyści. Do uzyskiwania dostępu do większości korzyści z pobierania oprogramowania jest wymagana aktualna i aktywna subskrypcja platformy Microsoft Azure for Students Starter.

Oprogramowanie

Instalacja i użycie oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi deweloperskich dostępnych w ramach korzyści z pobierania oprogramowania podlegają osobnym postanowieniom licencyjnym oprogramowania, usług lub narzędzi, takim jak postanowienia licencyjne z możliwością kliknięcia, z wyjątkiem zmian tych postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Użytkownik może realizować korzyści z pobierania oprogramowania w środowisku wirtualnym, jeśli zezwala na to licencja użytkownika końcowego danego produktu. Nie można używać oprogramowania, usług w chmurze i narzędzi deweloperskich do tworzenia złośliwego oprogramowania ani oprogramowania wysyłającego spam.

Pewne programy mogą wymagać aktywacji. W takiej sytuacji należy aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym skojarzonym z subskrypcją platformy Azure for Students.

Instalacja pewnych programów i dostęp do nich mogą wymagać klucza. Oprogramowanie jest dostarczane z różną liczbą kluczy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie przypisanych do niego kluczy. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać kluczy. Aktywność kluczy jest monitorowana. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia subskrypcji platformy Azure for Students albo dostępu do oprogramowania bez powiadomienia lub zobowiązania wobec użytkownika w razie wykrycia podejrzanej aktywności związanej z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ustalenia, wedle własnego uznania, czy aktywność jest podejrzana. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze po zakończeniu subskrypcji platformy Azure for Students. Nie można aktywować oprogramowania za pomocą dezaktywowanych kluczy. Użytkownik nie będzie uczestniczyć ani pomagać w nieautoryzowanym produkowaniu, duplikowaniu, dostarczaniu, sprzedawaniu, przenoszeniu i używaniu podrobionych, pirackich, nielicencjonowanych lub nielegalnych produktów albo usług firmy Microsoft ani w inny sposób naruszać żadnych praw własności intelektualnej firmy Microsoft. Użytkownik będzie w odpowiednim czasie zgłaszać firmie Microsoft podejrzane działania związane z fałszowaniem, piractwem lub innym naruszeniem praw własności intelektualnej oraz będzie we właściwym zakresie współpracować z firmą Microsoft i jej podmiotami zależnymi w celu badania takich działań. Korzyści z pobierania oprogramowania nie mogą być używane do udostępniania żadnych usług innym osobom (takich jak hosting, pośrednictwo internetowe, integracja lub tworzenie przez podmioty zewnętrzne).

Oprogramowanie może zawierać kod podmiotów trzecich. Skrypty lub kod podmiotów trzecich połączone z oprogramowaniem lub przywoływane z niego są licencjonowane przez podmioty, do których taki kod należy, a nie przez firmę Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące kodu podmiotów trzecich są przekazywane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie udostępnione użytkownikowi w ramach subskrypcji pakietu startowego platformy Microsoft Azure for Students Starter jest licencjonowane, a nie sprzedawane, a firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane przez firmę Microsoft, w sposób dorozumiany, na zasadzie estoppel lub w inny sposób.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Azure DevOps, subskrypcji programu Visual Studio, usług Visual Studio Mobile Center, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Azure Marketplace ani produktów licencjonowanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Niedozwolone użycie platformy Microsoft Azure for Students Starter

Warunkiem używania platformy Microsoft Azure for Students Starter jest zakaz używania jej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo zabroniony zgodnie z tymi postanowieniami, warunkami i uwagami. Użytkownik nie może używać platformy Azure for Students Starter w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub spadek wydajności jakiegokolwiek serwera firmy Microsoft lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft albo zakłócenia w użytkowaniu platformy Microsoft Azure for Students Starter przez innych użytkowników. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do platformy Microsoft Azure for Students Starter, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft metodami hakerskimi, za pomocą mechanizmów zgadywania haseł ani innymi metodami. Użytkownik nie może pozyskiwać lub podejmować prób pozyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji sposobami innymi niż celowo udostępnione w ramach platformy Microsoft Azure for Students Starter.

Platforma Microsoft Azure for Students Starter i powiązane z nią witryny sieci Web mogą zawierać usługi poczty e-mail, tablice ogłoszeń, obszary czatów, fora, społeczności, osobiste strony sieci Web, kalendarze, albumy ze zdjęciami, szafy na pliki i/lub inne funkcje przesyłania wiadomości lub komunikacji umożliwiające komunikowanie się z innymi osobami ("Usługi komunikacyjne"). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania stosownych wiadomości i materiałów oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, powiązanych z określoną Usługą komunikacyjną. Przykłady niektórych działań niedozwolonych podczas korzystania z Usług komunikacyjnych:

Korzystanie z Usług komunikacyjnych w połączeniu z ankietami, konkursami, piramidami, listami-łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub jakimikolwiek powielanymi lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).

Zniesławianie, znieważanie, napastowanie, nękanie, grożenie lub inne naruszanie praw i dóbr osobistych innych osób (takich jak prawo do prywatności lub do rozgłosu).

Publikowanie, ogłaszanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub rozprzestrzenianie nieodpowiednich, niestosownych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, gorszących lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji.

Przekazywanie lub inne udostępnianie plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie i inne materiały objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, prawo autorskie lub znaki towarowe (albo przez prawo do prywatności lub do rozgłosu), chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.

Wykorzystywanie materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych w ramach Usług komunikacyjnych w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób.

Przekazywanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, oprogramowanie wymuszające okup, programy kasujące wiadomości (cancelbot), uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek podobne programy mogące zaburzyć działanie komputerów innych osób lub spowodować zniszczenie ich własności.

Reklamowanie lub zamieszczanie ofert kupna albo sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają takie wiadomości.

Pobieranie jakichkolwiek plików przekazanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których dany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem nie można ich powielać, wyświetlać, wykonywać i/lub rozpowszechniać w taki sposób.

Fałszowanie lub usuwanie informacji o autorach, uwag prawnych lub innych stosownych uwag bądź wskazań właścicieli albo oznaczeń pochodzenia oprogramowania lub innego materiału zawartego w przekazywanym pliku.

Ograniczanie lub uniemożliwianie innym korzystania z Usługi komunikacyjnej.

Naruszanie jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wskazówek mogących mieć zastosowanie w odniesieniu do konkretnej Usługi komunikacyjnej.

Zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail.

Naruszanie jakichkolwiek stosownych praw i przepisów.

Tworzenie fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.

Używanie, pobieranie lub kopiowanie albo udostępnianie w inny sposób osobom trzecim (za opłatą lub bez) jakichkolwiek katalogów użytkowników platformy Azure for Students albo innych informacji o użytkownikach lub użyciu bądź części takich informacji.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili dowolnych informacji, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby podporządkować się obowiązującemu prawu lub wymogom postępowań prawnych bądź na wniosek rządu, a także do edytowania, odmowy ogłoszenia lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, częściowo lub w całości, według własnego uznania.

Podając w Usługach komunikacyjnych dane umożliwiające zidentyfikowanie własnej osoby i informacje poufne, należy zachować ostrożność.

Firma Microsoft nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości, komunikatów ani informacji zawartych w Usługach komunikacyjnych oraz w szczególności odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z Usługami komunikacyjnymi. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz zapewniające infrastrukturę dla takich usług nie są rzecznikami firmy Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez firmę Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ogłoszonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostosowanie się do tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

Zasady dotyczące komunikacji

Możesz otrzymywać okresowe powiadomienia e-mail zawierające najlepsze rozwiązania, szkolenia, porady i wskazówki, a także atrakcyjne oferty związane z platformą Azure i innymi programami oraz usługami edukacyjnymi firmy Microsoft. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, możesz wypisać się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w wiadomościach e-mail. Przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Opcje płatności

Oferta platformy Microsoft Azure for Students Starter nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Możesz przeprowadzić uaktualnienie do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet.

Zasady anulowania

Możesz anulować w dowolnym momencie. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zasady odnawiania

Dostęp do tej oferty mają zweryfikowani użytkownicy programu startowego platformy Microsoft Azure for Students Starter.

Prawa do używania

Korzyści z usługi Microsoft Imagine platformy Azure są przeznaczone do celów opracowywania i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach innej subskrypcji Azure.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

plan pomocy technicznej dla całej organizacji
Kraj/region Waluta rozliczeniowa

Afganistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Albania

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Algieria

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Angola

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Argentyna

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Armenia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Australia

Australia — dolar ($) AUD

Austria

Strefa euro — euro (€) EUR

Azerbejdżan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bahamy

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bahrajn

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bangladesz

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Barbados

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Belgia

Strefa euro — euro (€) EUR

Belize

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bermudy

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Boliwia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bośnia i Hercegowina

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Botswana

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Brazylia

Brazylia — real (R$) BRL

Brunei Darussalam

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Bułgaria

Strefa euro — euro (€) EUR

Republika Cabo Verde

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kamerun

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kanada

Kanada — dolar ($) CAD

Kajmany

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Chile

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kolumbia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Republika Konga

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kostaryka

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Côte d’Ivoire

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Chorwacja

Strefa euro — euro (€) EUR

Curaçao

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Cypr

Strefa euro — euro (€) EUR

Republika Czeska

Strefa euro — euro (€) EUR

Dania

Dania — korona (kr) DKK

Republika Dominikańska

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Ekwador

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Egipt

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Salwador

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Estonia

Strefa euro — euro (€) EUR

Etiopia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Wyspy Owcze

Dania — korona (kr) DKK

Fiji

Australia — dolar ($) AUD

Finlandia

Strefa euro — euro (€) EUR

Francja

Strefa euro — euro (€) EUR

Gruzja

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Niemcy

Strefa euro — euro (€) EUR

Ghana

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Grecja

Strefa euro — euro (€) EUR

Gwatemala

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Honduras

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

SRA Hongkong

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Węgry

Strefa euro — euro (€) EUR

Islandia

Strefa euro — euro (€) EUR

Indie

Indie — rupia (₹) INR

Indonezja

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Irak

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Irlandia

Strefa euro — euro (€) EUR

Izrael

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Włochy

Strefa euro — euro (€) EUR

Jamajka

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Japonia

Japonia — jen (¥) JPY

Jordan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kazachstan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kenia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Korea

Korea — won (₩) KRW

Kuwejt

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Kirgistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Łotwa

Strefa euro — euro (€) EUR

plan pomocy technicznej dla całej organizacji
Kraj/region Waluta rozliczeniowa

Liban

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Libia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Liechtenstein

Strefa euro — euro (€) EUR

Litwa

Strefa euro — euro (€) EUR

Luksemburg

Strefa euro — euro (€) EUR

SRA Makau

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Macedonia Północna

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Malezja

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Malta

Strefa euro — euro (€) EUR

Mauritius

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Meksyk

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Mołdawia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Monako

Strefa euro — euro (€) EUR

Mongolia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Czarnogóra

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Maroko

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Namibia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Nepal

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Holandia

Strefa euro — euro (€) EUR

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia — dolar ($) NZD

Nikaragua

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Nigeria

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Norwegia

Norwegia — korona (kr) NOK

Oman

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Pakistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Autonomia Palestyńska

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Panama

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Paragwaj

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Peru

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Filipiny

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Polska

Strefa euro — euro (€) EUR

Portugalia

Strefa euro — euro (€) EUR

Portoryko

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Katar

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Rumunia

Strefa euro — euro (€) EUR

Rwanda

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Saint Kitts i Nevis

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Arabia Saudyjska

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Senegal

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Serbia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Singapore

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Słowacja

Strefa euro — euro (€) EUR

Słowenia

Strefa euro — euro (€) EUR

Republika Południowej Afryki

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Hiszpania

Strefa euro — euro (€) EUR

Sri Lanka

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Szwecja

Szwecja — korona (kr) SEK

Szwajcaria

Szwajcaria — frank (chf) CHF

Tajwan

Tajwan — dolar (NT$) TWD

Tadżykistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Tanzania

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Tajlandia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Trynidad i Tobago

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Tunezja

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Turcja

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Turkmenistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Uganda

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Ukraina

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo — funt (£) GBP

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Urugwaj

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Uzbekistan

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Wenezuela

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Wietnam

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Jemen

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Zambia

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Zimbabwe

Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Lista typowych limitów platformy Microsoft Azure, zwanych również kwotami, znajduje się w dokumencie dotyczącym limitów, limitów przydziału i ograniczeń usług . Jeśli musisz przekroczyć te limity, w dowolnym momencie skontaktuj się z obsługą klienta , abyśmy mogli odpowiednio dostosować Twoje limity. Aby zwiększyć swoje limity lub limity przydziału, musisz zmienić subskrypcję platformy Microsoft Azure for Students Starter na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem .

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy zestaw atrakcyjnych umów dotyczących poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej szczegółowych informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umowy SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter, dla których nie są naliczane opłaty lub które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Klient zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych. Można zapobiec dezaktywacji konta, wykonując jedną z poniższych czynności co 90 dni lub częściej:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal.
  2. Uzyskaj dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany tej oferty lub dowolnej z bezpłatnych usług bądź ich wycofania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.