Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je to multicloud?

Multicloud je praxe využívání služeb více poskytovatelů cloudu k optimalizaci výkonu úloh, zvýšení flexibility a zmírnění rizik spojených se závislostí na jednom dodavateli.

Přijetí multicloudové strategie zahrnuje ruční výběr cloudových služeb od více než jednoho poskytovatele cloudu, aby co nejlépe vyhovovaly vašim jedinečným obchodním potřebám a splnil konkrétní úkoly. Tito poskytovatelé cloudu mohou zahrnovat oborové giganty, jako jsou Microsoft Azure, a také menší regionální nebo specializované poskytovatele cloudu.  

Použití několika cloudových platforem současně vám poskytuje přístup k více možnostem pro cloudovou infrastrukturu a řešení, geografická umístění služeb, cenové modely a technologické inovace. Přizpůsobení cloudového portfolia tímto způsobem vám umožní využít silné stránky různých poskytovatelů a maximalizovat výhody cloudu, včetně vylepšené škálovatelnosti, flexibility a zabezpečení. 

Multicloudový přístup navíc zajišťuje redundanci a pomáhá zajistit odolnost tím, že rozloží úlohy mezi cloudy různých poskytovatelů. To pomáhá omezit dopad případných výpadků nebo přerušení služeb, ke kterým by mohlo dojít u jednoho poskytovatele.


Multicloud vs. hybridní cloud 

Abyste pochopili, jak se multicloud liší od hybridních cloudů v cloud computingu, musíte nejprve porozumět rozdílu mezi veřejnými cloudy, privátními cloudy a hybridními cloudy:

Veřejný cloud Ve veřejném modelu cloud computingu organizace získává cloudové služby přes internet od poskytovatele cloudu třetí strany, často na základě plateb za použití. Poskytovatelé cloudu třetích stran nabízejí produkty a služby, včetně úložišť, sítí, dat, analýz, vývoje aplikací, kontejnerů a řešení AI, více zákazníkům najednou. Tento cloudový model se někdy označuje jako víceklientský cloud, protože poskytovatel cloudu hostuje prostředky, které používá více zákazníků.  

Privátní cloud Privátní cloud se skládá z vyhrazených cloudových prostředků a infrastruktury, které jsou poskytovány výhradně jedné organizaci. Služby privátního cloud computingu je možné poskytovat přes internet nebo místně prostřednictvím privátní interní sítě organizace. Privátní cloud může organizaci poskytnout větší kontrolu, přizpůsobení a zabezpečení než veřejný cloud. Nevýhodou privátních cloudů je, že ke správě a údržbě můžou vyžadovat více interních IT prostředků než veřejné cloudy.

Hybridní cloud Tento typ cloud computingu kombinuje místní privátní cloud organizace s nabídkami veřejného cloudu od poskytovatele třetí strany. V hybridním cloudu můžou data a aplikace organizace konzistentně přecházet mezi privátním a veřejným cloudovým prostředím. Organizace často volí hybridní cloudový přístup, aby maximalizovaly výkon a hodnotu svých místních investic do IT.

Stručně řečeno, hybridní cloudy se skládají z několika cloudových prostředí, obvykle kombinace privátních a veřejných cloudů, které umožňují sdílení dat a aplikací mezi nimi. Multicloudová prostředí naopak zahrnují organizaci využívající cloudové služby několika poskytovatelů veřejného cloudu. 

Maloobchodní firma využívající multicloudovou strategii může například zvolit služby jednoho poskytovatele cloudu ke zpracování většího objemu transakcí během prodejních špiček, služby AI jiného poskytovatele pro poskytování individuálních doporučení zákazníků a nástroje pro analýzu dat třetího poskytovatele pro správu zásob. Výběrem nejlepších cloudových služeb ve své třídě od několika poskytovatelů zvýší prodejce svoji flexibilitu, optimalizuje provoz a poskytne lepší zkušenosti zákazníků. 

V rámci multicloudového přístupu nemusí být cloudové služby nabízené různými poskytovateli vzájemně integrované, což může vyžadovat další dohled z vaší strany. Jak ale uvidíte v další části, díky výhodám výběru určitých cloudových služeb od různých poskytovatelů tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, se může multicloudová strategie vyplatit.

 

Výhody a výzvy multicloudu 

Stejně jako každá investice do IT má přijetí multicloudové strategie výhody a nevýhody. Pojďme se nejprve podívat na výhody používání multicloudových platforem:  

 

 • Eliminace proprietárního uzamčení Diverzifikací mezi více poskytovatelů organizace zmírňují riziko, že budou záviset na službách a cenách jednoho dodavatele. To organizacím poskytuje další možnosti, pokud se kvalita nabídky jednoho poskytovatele sníží nebo už nevyhovuje jejich obchodním potřebám nebo rozpočtu.
 • Vyšší spolehlivost a redundance Rozložení úloh napříč cloudy hostovanými více poskytovateli pomáhá snížit dopad na vaši síť a provoz firmy v případě výpadku nebo přerušení služeb některého z poskytovatelů. 
 • Přístup k nejlepším službám ve své třídě Místo toho, abyste se omezovali na produkty a služby jednoho dodavatele cloudu, vám multicloudový přístup umožní vybrat si cloudové služby, infrastrukturu a řešení, které nejlépe vyhovují vašim konkrétním obchodním požadavkům, bez ohledu na to, kdo je jejich poskytovatelem. 
 • Optimalizovaný výkon Multicloudová prostředí pomáhají organizacím a IT týmům efektivně ukládat, zpracovávat a analyzovat obrovské množství dat pomocí automatizace, synchronizace dat v reálném čase a služeb a funkcí s asistencí AI.
 • Větší flexibilita a škálovatelnost Díky multicloudu můžou organizace snadno škálovat úložiště, výpočetní prostředky a další prostředky podle toho, jak se mění obchodní potřeby, a nemusí se zavázat k předem určenému množství prostředků a riskovat, že zaplatí za víc, než potřebují. 
 • Geografická rozmanitost a dodržování předpisů Použití několika poskytovatelů cloudu pomáhá organizacím replikovat a distribuovat data napříč různými geografickými oblastmi. To také usnadňuje organizacím dodržování konkrétních regionálních předpisů a zajišťuje suverenitu dat a dodržování předpisů v různých lokalitách.  

Přijetí multicloudové architektury zároveň přináší do vaší IT strategie řadu složitostí, mezi které patří: 

 • Správa a řízení cloudu Správa více než jednoho poskytovatele cloudu znamená práci s různými rozhraními, rozhraními API, modely zabezpečení a úrovněmi služeb. Kvůli tomu je orchestrace a monitorování složitější.
 • Interoperabilita a integrace Rozdíly v technologiích, standardech a architekturách mohou ztížit zajištění bezproblémové interoperability a kompatibility mezi různými cloudovými službami a platformami. 
 • Zabezpečení dat a dodržování předpisů Koordinace bezpečnostních opatření, jako je šifrování dat, řízení přístupu a dodržování předpisů v různých cloudech, vyžaduje robustní strategie pro zajištění konzistentních standardů zabezpečení. 
 • Řízení a správa nákladů Vzhledem k tomu, že se cenové struktury a služby mezi dodavateli liší, optimalizace nákladů napříč několika poskytovateli cloudu vyžaduje průběžné monitorování, aby se zabránilo neočekávaným výdajům. 
 • Potenciální problémy s latencí Komunikace mezi aplikacemi a službami distribuovanými mezi různými cloudy může vést ke zpoždění sítě. Zvýšená složitost koordinace přenosů dat a zajištění optimálního směrování v multicloudu může mít za následek vyšší latenci než v prostředí s jedním cloudem.  
 • Zásady správného řízení a kontroly Centrální řízení a kontrola prostředků a zásad napříč různými poskytovateli cloudu je náročnější a může vést k větším problémům s dodržováním předpisů, auditem a přidělováním prostředků.

Správa multicloudu

Správa multicloudového prostředí vyžaduje pečlivou pozornost a plánování, jak zmírnit případné problémy. Dohled nad vašimi cloudovými službami napříč platformami dodavatelů pomocí sjednoceného řešení, jako je Azure Arc , pomáhá zjednodušit řadu aspektů tohoto procesu, včetně následujících:

Zásady správného řízení a orchestrace prostředků Správa prostředků v multicloudovém prostředí znamená orchestraci úloh, optimalizaci přidělování prostředků a zjednodušení operací. Vytvoření jednotné architektury zásad správného řízení může vaší organizaci pomoct udržet si kontrolu, viditelnost a konzistenci napříč celou cloudovou infrastrukturou.

Optimalizace nákladů Zajištění, že vaše organizace přidělila své prostředky uvážlivě napříč různými cloudovými platformami, pomůže zabránit nadměrným výdajům. Pokud chcete eliminovat zbytečné výdaje, průběžně monitorujte využití prostředků vaší společnosti a využijte techniky optimalizace, jako jsou stanovení správné velikosti, automatické škálování a použití rezervovaných instancí. 

Zabezpečení a dodržování předpisů S daty rozptýlenými napříč několika cloudy je zásadní udržovat robustní bezpečnostní opatření. To zahrnuje implementaci konzistentních protokolů zabezpečení, šifrovacích standardů a řízení přístupu. Kromě toho zajištění dodržování oborových předpisů, jako jsou GDPR, HIPAA a PCI DSS napříč všemi vašimi cloudovými platformami, pomůže vaší organizaci vyhnout se postihům a únikům dat.

Sledování výkonu Sledování využití prostředků vaší organizace, výkonu aplikací a latence sítě pomáhá identifikovat kritické body a optimalizovat pracovní postupy. Nepřetržité proaktivní sledování je nezbytné k zajištění vysoké dostupnosti, spolehlivosti a nejlepšího uživatelského prostředí napříč multicloudovou infrastrukturou. 

Zotavení po havárii Dobře spravovaný multicloud může výrazně zlepšit možnosti zotavení po havárii. Zajištění redundance mezi několika poskytovateli cloudu pomáhá zmírnit riziko kritického prvku způsobujícího selhání. Implementace komplexních strategií zálohování a obnovení navíc pomáhá zajistit kontinuitu podnikových procesů tím, že minimalizuje výpadky a ztráty dat v případě katastrofy.

 

Osvědčené postupy pro přijetí multicloudového prostředí 

Tady je několik osvědčených postupů pro zajištění co nejhladšího přijetí multicloudu a maximalizaci výhod cloudových prostředků: 

Jasně definujte cíle a strategii, které odpovídají vašim obchodním cílům. Identifikujte konkrétní důvody vaší organizace pro přijetí multicloudového přístupu, jako je optimalizace nákladů a vylepšená flexibilita, škálovatelnost a inovace. Toto ujasnění vám pomůže při rozhodování v průběhu celého procesu přijetí.

Vytvořte komplexní architekturu, která bere v úvahu interoperabilitu a přenos aplikací a dat mezi různými cloudovými platformami, které plánujete používat. Zdůrazněte standardizaci a kompatibilitu, abyste zajistili bezproblémovou integraci a přenos dat napříč multicloudem.

Využijte nástroje pro automatizaci a orchestraci ke zjednodušení provozu firmy a efektivní správě úloh napříč několika cloudy. Implementujte nástroje, které umožňují automatizované zřizování, škálování a správu prostředků pro zvýšení výkonu a minimalizaci lidských chyb. 

Implementujte robustní bezpečnostní opatření napříč všemi vrstvami multicloudové infrastruktury. Využijte šifrování, řízení přístupu, správu identit a pravidelné audity zabezpečení pro ochranu citlivých dat a aplikací napříč všemi vašimi cloudovými prostředími.

Provádějte průběžně monitorování a správu, abyste zvýšili flexibilitu a zabezpečení. Pravidelně vyhodnocujte využití prostředků, výkon aplikací a ohrožení zabezpečení vaší organizace. Proaktivní přístup vám pomůže provést všechny nezbytné úpravy dříve, než nastane problém. Pomáhá také zajistit, abyste splnili metriky výkonu stanovené vaším týmem nebo organizací.

Nejčastější dotazy

 •  

  Hybridní cloud zahrnuje společné použití privátních a veřejných cloudových prostředí. Strategie hybridního cloudu obvykle kombinuje místní infrastrukturu organizace s cloudovými službami poskytovatele třetí strany. Tato jednotná platforma umožňuje bezproblémový přesun dat a aplikací organizace mezi oběma cloudovými prostředími. 

  Oficiální definicí multicloudu je souběžné používání služeb od několika poskytovatelů veřejného cloudu. V multicloudové strategii je cílem optimalizovat výkon, zmírnit rizika spojená s tím, že se spoléháte na jednoho dodavatele, a získat přístup k širší škále služeb a geografických oblastí. 

  Stručně řečeno, hybridní cloud integruje místní infrastrukturu organizace s nabídkami poskytovatele cloudu třetí strany, zatímco multicloud je kolekce cloudových služeb od několika poskytovatelů, které organizace vybere, aby uspokojila své jedinečné výpočetní potřeby.

   

 •  

  Samotný Azure není multicloudová platforma. Místo toho se jedná o jednotnou platformu cloud computingu nabízenou Microsoftem, která obsahuje více než 200 produktů a služeb. Organizace však mohou implementovat multicloudovou strategii, která zahrnuje cloudové služby, řešení a inovace, které Azure nabízí, společně s produkty a řešeními jiných poskytovatelů cloudu.

   

 •  

  Zřízení multicloudového prostředí zahrnuje několik kroků: 

  • Jasně definujte své cíle, požadavky a konkrétní cloudové služby, které potřebujete. 
  • Zvolte poskytovatele cloudu, kteří nabízejí služby, které nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám, a zvažte faktory, jako jsou ceny, zabezpečení a dodržování předpisů. 
  • Implementujte jednotný systém pro správu a monitorování, který bude dohlížet na váš multicloud a zajistí konzistentní zabezpečení, zásady správného řízení a výkon.
  • Pravidelně kontrolujte a optimalizujte svůj multicloud, abyste měli jistotu, že splňuje vaše měnící se obchodní potřeby a využívá nejnovější technologické pokroky.

   

Bezplatný účet

Vyzkoušejte si cloud computingové služby Azure zdarma až po dobu 30 dní.

Průběžné platby

Začněte využívat průběžné platby. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.