Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Jak przeprowadzić migrację i modernizację

Dowiedz się, jak przenieść aplikacje, dane i infrastrukturę na platformę Azure przy użyciu sprawdzonego podejścia do migracji do chmury i modernizacji. Znajdź też narzędzia i wskazówki dotyczące planowania migracji do chmury i modernizacji, dzięki którym będziesz działać szybciej i sprawniej.

Etapy procesu migracji i modernizacji

Migracja do chmury i modernizacja to ciągły proces, który uwzględnia zarządzanie zmianami organizacyjnymi na dużą skalę, obejmującymi ludzi, procesy i technologie. Zastosowanie kompleksowego podejścia nie tylko ułatwi pomyślne zrealizowanie tego przedsięwzięcia, ale zagwarantuje też, że organizacja wykorzysta nowe możliwości — w tym wydajność, elastyczność i skalowanie — gdy obciążenia będą już działać w chmurze.

Zdefiniuj strategię, pozyskaj uczestników projektu i oceń środowiska.

Definiowanie strategii

Zdefiniowanie i udokumentowanie motywacji

Określ powód migracji i modernizacji. Udokumentuj wyniki biznesowe, które chcesz osiągnąć, oraz swoje motywacje, takie jak rezygnacja z własnego centrum danych, zwiększenie oszczędności na kosztach lub przeprojektowanie w celu uzyskania większej elastyczności.

Zaangażowanie i pozyskanie kluczowych uczestników projektu

Ułatw płynniejszą i szybszą migrację, która spełnia cele organizacji, dzięki szerokiemu wsparciu. Utwórz centrum doskonałości z interdyscyplinarnym zespołem, który składa się z ekspertów ds. IT i finansów oraz właścicieli firmy.

Angażowanie partnera ds. migracji do chmury i modernizacji

Rozwijaj zestaw umiejętności związanych z chmurą i zmniejszaj poziom ryzyka w trakcie migracji i modernizacji obciążeń. Podejmij współpracę z dostawcą usług zarządzanych, który oferuje wsparcie w całym procesie.

Planowanie przeniesienia

Odnajdź i oceń występujące aplikacje, bazy danych i infrastrukturę

Uzyskaj wgląd w występujące zależności przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do migracji do chmury. Sporządź spis infrastruktury i dokonaj oceny środowisk lokalnych — uzyskaj wskazówki dotyczące doboru rozmiarów, szacowane koszty na poziomie obciążeń i metryki wydajności.

Biznesowe uzasadnienie migracji i modernizacji

Oceń potencjalne oszczędności kosztów związane z migracją do platformy Azure, obliczając i porównując całkowity koszt posiadania platformy Azure z kosztem porównywalnego wdrożenia lokalnego.

Tworzenie całościowego planu

Uwzględnij priorytety obciążeń, osie czasu, punkty kontrolne, zasoby i finansowanie. Następnie podziel cały plan na projekty migracji i modernizacji, przypisując każdemu z nich grupę powiązanych obciążeń. Zyskaj akceptację kierownictwa i Twojego nowego centrum doskonalenia migracji.

Poznaj najlepsze rozwiązania i wskazówki dotyczące przyspieszenia migracji do chmury i modernizacji

Priorytetowe traktowanie ocen gotowości i odnajdywania centrów danych w celu przyspieszenia migracji do chmury

Zagadnienia finansowe dotyczące migracji do chmury

Tworzenie stref docelowych na potrzeby pomyślnej migracji

Utwórz strefy docelowych, a następnie przeprowadź migrację i modernizację falami.

Przygotowanie się do przeniesienia

Rozwijanie umiejętności związanych z chmurą

Umożliwiaj swoim zespołom informatycznym i opracowującym aplikacje szybkie rozpoczęcie korzystania z technologii chmurowych, narzędzi do migracji i procesów operacyjnych. Inwestycje we wstępne szkolenia ułatwiają wydajniejsze skalowanie prac związanych z migracją i sprawne przygotowanie pomyślnej realizacji tego projektu w organizacji.

Konfigurowanie stref docelowych dla obciążeń

Korzystając z najlepszych rozwiązań dotyczących stref docelowych, unikniesz problemów z nadzorem podczas migracji i po niej. Wstępnie skonfigurowane strefy docelowe obejmują elementy sieci, tożsamości, zarządzania, zabezpieczeń i nadzoru, które mają równoważyć elastyczność ze standardami organizacji.

Sprawdzanie najlepszych rozwiązań dotyczących gotowości na platformę Azure

Rozszerz i zweryfikuj zmiany w strefie docelowej, korzystając z najlepszych rozwiązań, aby zapewnić odpowiednią konfigurację bieżącej i przyszłych stref docelowych.

Migrowanie obciążeń

Ułatwianie migracji do chmury za pomocą narzędzi scentralizowanych

Odnajduj, oceniaj i migruj obciążenia przy użyciu kompleksowego zasobu, takiego jak Azure Migrate — centrum dla wszystkich potrzeb automatyzacji migracji. Znajdź wszystkie narzędzia i wskazówki potrzebne do zaimplementowania przenoszenia i śledź postęp z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Iteracyjne ocenianie, migrowanie, optymalizowanie i promowanie obciążeń

Użyj iteracyjnego procesu migrowania jednego obciążenia jednocześnie lub małej kolekcji obciążeń na wydanie. Upewnij się, że obciążenia są gotowe do spełnienia wymagań produkcyjnych, oceniając, migrując, optymalizując i promując je z każdą iteracją.

Przygotowanie do rozszerzenia zakresu za pomocą najlepszych rozwiązań dotyczących migracji do chmury

Zapoznaj się z listą kontrolną najlepszych rozwiązań dotyczących migracji do chmury platformy Azure, aby wyjść z migracją poza podstawowe narzędzia natywne dla chmury. Uzyskaj wskazówki dotyczące konkretnych tematów, w tym: migracji oprogramowania VMwaremigracji oprogramowania SQL Server oraz pomocy technicznej dla rynku globalnego.

Modernizacja aplikacji i danych

Iteracyjna modernizacja na dowolnym etapie

Modernizacja obejmuje refaktoryzację, ponowne projektowanie lub ponowne tworzenie aplikacji i danych. Użyj modernizacji, aby osiągnąć korzyści, takie jak wspieranie innowacji w aplikacjach, zwiększanie elastyczności i przyspieszanie pracy deweloperów. Modernizacja jest możliwa na dowolnym etapie — przed, w trakcie lub po migracji obciążeń.

Refaktoryzacja aplikacji i baz danych w celu zwiększenia szybkości i produktywności

Refaktoryzuj — lub ponownie pakuj — gdy chcesz wprowadzić minimalne zmiany w aplikacjach, aby można było łatwo je łączyć z platformą Azure. Na przykład wykonaj refaktoryzację relacyjnych baz danych bezpośrednio do usługi bazy danych w chmurze, takiej jak Azure SQL Database.

Zmiana projektu aplikacji i baz danych w celu uzyskania skalowalności i produktywności oferowanych przez chmurę

Przeprojektuj aplikacje, jeśli chcesz zmodyfikować i rozszerzyć funkcje aplikacji oraz kod w celu optymalizacji pod kątem skalowalności chmury. Możesz na przykład podzielić aplikację monolityczną na grupy współdziałających mikrousług, które można łatwo skalować.

Ponowne utworzenie aplikacji przy użyciu technologii natywnych dla chmury w celu przyspieszenia pracy deweloperów

Utwórz aplikacje ponownie, gdy musisz je odtworzyć przy użyciu rozwiązań w chmurze platformy Azure. Rozważ ponowne utworzenie, jeśli istniejące aplikacje mają ograniczoną funkcjonalność lub cykl życia.

Zasoby

Łatwe administrowanie środowiskami chmury, ich zabezpieczanie i zarządzanie nimi.

Nadzorowanie i zabezpieczanie obciążeń

Uzyskiwanie wglądu w stan zabezpieczeń i sprawowanie nad nim kontroli

Szybko wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie w środowiskach hybrydowych, korzystając z inteligentnej ochrony przed zagrożeniami w rozwiązaniu takim jak Azure Security Center. Zabezpiecz całą organizację przed zagrożeniami, korzystając z natywnych rozwiązań SIEM w chmurze, takich jak Azure Sentinel.

Szybkie tworzenie i skalowanie aplikacji oraz obciążeń przy zachowaniu kontroli nad nimi

Opierając się na już wykonanej pracy dotyczącej strefy docelowej, ustanów i utrzymuj właściwy zestaw standardowych i niestandardowych zasad do nadzorowania zasobów i subskrypcji w chmurze — w sposób zapewniający zgodność.

Optymalizowanie środowisk w chmurze i zarządzanie nimi

Zapoznanie się z narzędziami, ofertami i wskazówkami udostępnianymi przez dostawcę chmury

Monitoruj i dostosowuj wydatki na chmurę i zwiększaj efektywność operacyjną dzięki ekskluzywnym ofertom. Przykładami takich ofert są zniżki na wystąpienia zarezerwowane i możliwość korzystania z licencji lokalnych w chmurze.

Uproszczenie zarządzania

Zarządzaj obciążeniami we wszystkich środowiskach przy użyciu rozwiązania takiego jak Azure Arc. Monitoruj wydajność obciążeń dzięki szczegółowym informacjom i trendom w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że obciążenia są chronione za pomocą rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania po awarii.

Zasoby

Powrót do kart

Migracja

Przenieś istniejące aplikacje na platformę Azure w zoptymalizowany sposób i bez zmian w kodzie. Migrowanie aplikacji „w stanie takim, w jakim są” do usługi typu IaaS („infrastruktura jako usługa”) pozwala przekształcić wydatki kapitałowe w wydatki operacyjne i szybko uzyskać elastyczność oraz skalowalność. Typowe projekty:

Rozpocznij samodzielnie

Ocena gotowości

Oceń swoją gotowość do migracji, używając narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART).

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

Znajdź kompletną dokumentację i metodologię dotyczące wdrażania chmury i migracji do chmury.

Azure Migrate

Uzyskaj niezawodne narzędzia i usługi migracji służące do odnajdywania, oceniania i migrowania obciążeń do chmury — wszystko to w jednym centrum.

Otrzymaj pomoc od ekspertów

Usługa Azure Migrate i modernizacja oraz innowacje na platformie Azure

Uprość i przyspiesz migrację i modernizację na platformie Azure. Przenieś wszystkie swoje obciążenia, korzystając ze wsparcia na każdym etapie — od planowania, przez wdrożenie, aż po realizację.

Często zadawane pytania

  • Firma Microsoft zaleca korzystanie z przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure — sprawdzonej metodologii planowania i wdrażania migracji do chmury, a także nadzorowania i optymalizowania środowisk w chmurze i hybrydowych oraz zarządzania nimi. Zapewnia on najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.

     

  • Migruj różne obciążenia, w tym: Windows Server, SQL Server, Linux, aplikacje internetowe .NET i PHP, bazy danych typu open source, takie jak MySQL i PostgreSQL, środowiska SAP, środowiska deweloperskie/testowe i infrastrukturę pulpitów wirtualnych. Na platformie Azure dostępne są różne narzędzia ułatwiające migrowanie konkretnych obciążeń — poznaj różne scenariusze migracji dzięki tym  przykładowym instruktażom.

  • Platforma Azure oferuje wiele narzędzi i zasobów, które ułatwiają ocenę gotowości obciążeń i Twojej firmy do migracji. Uzyskaj ocenę swoich konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wszystkiego od strategii biznesowej i gotowości obciążeń po potrzeby w zakresie szkoleń, korzystając z narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART). Odwiedź witrynę Azure Migrate —centrum narzędzi do migracji na platformę Azure dla niemal wszystkich przypadków użycia.

  •  Aplikacje .NET lub Java można zmodernizować, uruchamiając je w usłudze Azure App Service lub Azure Spring Apps. Możesz również konteneryzować aplikacje i uruchamiać je w usłudze AKS bez konieczności zmieniania kodu. Bazy danych można zmodernizować przy użyciu zarządzanych baz danych platformy Azure, takich jak Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instances. Modernizacja aplikacji i baz danych pomaga w jak najskuteczniejszym użyciu funkcji platformy Azure, takich jak wbudowane zabezpieczenia, stosowanie poprawek, wysoka dostępność i automatyczne skalowanie. Dowiedz się, jak przyspieszyć innowacje dzięki modernizacji aplikacji i danych.