Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

FinOps på Azure

Maximera affärsvärdet i molnet för din organisation genom att använda Azures produkter och tjänster för att implementera FinOps-praxis som stödjer optimering av molnkostnader.

Driv fram affärsresultaten med hjälp av kryp, gå och spring-strategin (crawl, walk, run)

Använd Azure-lösningar för att implementera FinOps-praxis under hela din kryp, gå och spring-resa. Hjälp ditt team att växa i skala, omfattning och komplexitet med en omfattande uppsättning Azure-produkter och -tjänster som är flexibla och tillförlitliga. 

Informationsfasen är det första steget i FinOps-resan. Börja med att samla in data från olika källor för att få insikter om din molnanvändning och dina utgiftsmönster. I den här fasen fokuserar du på rapportering, avvikelseidentifiering, benchmarking, kostnadsallokering, taxonomi, taggar, prognostisering och budgetering. Använd produkter och tjänster från Azure för att:

Hands holding a tablet displaying Azure
Tillbaka till flikar

Anpassa FinOps efter affärsbehov och resultat

Förstå användning och kostnader

Allokera kostnader till specifika team eller projekt för att uppmuntra transparens, ägarskap och ansvarsskyldighet för molnanvändning i hela organisationen.

Mäta och följa upp prestanda

Upprätta och mäta prestandaindikatorer som ger historisk information för att jämföra och prognostisera kostnader.

Fatta beslut i realtid

Ge insyn i kostnaderna för att köra arbetsbelastningar så att teamen kan fatta snabba och välgrundade beslut som påverkar den totala kostnaden.

Optimera molnanvändning och kostnader

Minska kostnaderna genom att identifiera ineffektivitet och möjligheter att köpa åtagandebaserade rabatter.

Relaterade produkter

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet.

Azure Advisor

Din kostnadsfria, personanpassade guide till bästa praxis för Azure.

Azure Policy

Uppnå molnefterlevnad i realtid i stor skala med konsekvent resursstyrning.

Power BI

Överbrygga klyftan mellan data och beslut med användarvänliga rapporter som visas där beslut fattas.

Azure Migrate

Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform.

E-bok med namnet FinOps med Azure

FinOps med Azure: Införliva FinOps genom organisatorisk och kulturell förflyttning

Den här e-boken vägleder dig genom FinOps-praxis och principer för att lyfta fram Microsoft-lösningar som stöder molnresan och hjälper din organisation att maximera värdet för molnverksamheten.

Vanliga frågor och svar

  • FinOps är en kulturell metod som utformats för att hjälpa organisationer att hantera sina molnkostnader mer effektivt. Finans, it-enheter, utvecklare och affärsenheter samarbetar för att få ut maximalt av sina molnkostnader för att uppnå företagsmålen. Målet med FinOps är att tillhandahålla ett ramverk som gör det möjligt för organisationer att optimera molnkostnaderna och affärsvärdet.

  • FinOps-ramverket kan delas in i tre faser som organisationer kan använda för att implementera FinOps-praxis och optimera den ekonomiska molnhanteringen. Faserna är informera, optimera och drift.

  • Med kryp, gå, spring-metoden kan organisationer gradvis utveckla sina metoder för hantering av molnkostnader, och bygga upp funktioner och expertis över tid. Genom att börja litet och växa gradvis kan organisationerna säkerställa att deras FinOps-metoder överensstämmer med affärsmålen för att leverera maximalt värde till organisationen.

  • FinOps-domäner motsvarar grupper av aktiviteter eller kunskap som hjälper organisationer att införa FinOps-praxis.

  • FinOps-funktioner är funktionella aktivitetsområden som stöder FinOps-domäner. 
    De funktionella aktiviteterna och processerna är avsedda att användas för aktivering, utbildning, kunskapsdelning, rådgivning, handlingsbara uppgifter, affärsmål och FinOps-mognadsförbättringar.

  • Ja, Microsoft är premiummedlem i FinOps Foundation.