Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Doplňkové podmínky použití pro verze Preview služeb Microsoft Azure

Poslední aktualizace: [červen 2024]

Azure může zahrnovat verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné funkce, služby, software nebo oblasti nabízené společností Microsoft pro účely volitelného hodnocení („verze Preview“). Licenci k verzím Preview získáváte v rámci vaší smlouvy, která řídí použití služeb Azure, a podléhají podmínkám platným pro „verze Preview“.

Na některé vyjmenované verze Preview se vztahují případné další podmínky uvedené níže. Tyto verze Preview jsou vám zpřístupněny na základě těchto dalších podmínek, které doplňují vaši smlouvu, podle které se řídí používání Azure. Termíny psané velkými písmeny, které tu nejsou definovány, mají význam uvedený ve vaší smlouvě. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, verze Preview nepoužívejte.


AI Služby s omezeným přístupem (verze Preview)

Pokud je u některé verze Preview nebo některé funkce Azure AI Služby uvedeno, že se na ni vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem, pak se na váš přístup k této verzi Preview nebo funkci a její používání vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem uvedené v Podmínkách pro konkrétní služby pro Microsoft Azure AI Služby v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft .


AI Služby v připojených nebo odpojených kontejnerech (verze Preview)

Protože prostředí pro nasazování kontejnerů řídí zákazníci, nemají zákazníci zakázáno použití verzí Preview služeb v kontejnerech ke zpracování osobních údajů nebo jiných dat, na která se vztahují zvýšené zákonné nebo regulatorní požadavky. Na používání verzí Preview služeb v kontejnerech (připojených i odpojených) zákazníky se vztahují všechny ostatní podmínky pro verze Preview, a také podmínky pro služby v kontejnerech v Podmínkách pro konkrétní služby pro Microsoft Azure AI Služby v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft. Zákazník zůstává zodpovědný za to, zda je verze Preview služby v kontejneru vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoli konkrétnímu zákonu či předpisu, a dále za zajištění používání takové verze Preview způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Společnost Microsoft může nabízet povinné nebo volitelné aktualizace nebo doplňky služeb v kontejnerech. Pokud je vyžadována aktualizace, zákazník aktualizuje kontejner v souladu s požadavky oznámení společnosti Microsoft; neprovedení těchto aktualizací může ovlivnit funkčnost kontejneru a/nebo kontejner může přestat fungovat. Zákazník může užívat aktualizace nebo doplňky služeb v kontejnerech, předběžnou verzi kódu, další funkce a volitelné doplňkové služby v kontejnerech na základě specifických podmínek (pokud existují), které se na ně vztahují. Po všeobecné dostupnosti („GA“) kontejneru musí zákazník přestat používat verze Preview kontejnerů a je povinen provést aktualizace na příslušné verze GA nejpozději do konce ročního období pro opakování aktivace kontejneru.


AI Služby, kontejner prostorové analýzy

 1. Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 část 2 a video standardu MPEG-2.
  Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:

  TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY (STANDARDY VIDEA) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 NEBO MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. PODÍVEJTE SE NA WEB www.mpegla.com.

  Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání používání softwaru v kontejneru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, které nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám včetně přístupu skrze třetí stranu k zákaznickým řešením nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujícím VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.

 2. Součásti NVIDIA.
  Prostorová analýza v kontejnerech může zahrnovat sadu nástrojů NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, ovladače Tesla, cuDNN, DIGITS, NCCL a TensorRT (dále jen „součásti NVIDIA“). Zákazník souhlasí, že jeho používání součástí NVIDIA se řídí následujícími licenčními smlouvami s koncovými uživateli NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Služba Azure Quantum (verze Preview)

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte poskytovat přístup k předběžné verzi Azure Quantum nebo používat předběžnou verzi Azure Quantum jménem jakékoli třetí osoby nebo strany.

Prostřednictvím předběžné verze Azure Quantum budete moci provádět pracovní úkony v nebo se softwarem nebo hardwarem třetí strany ("poskytovatel") (což může být v prostorách poskytovatele) ("poskytovatelské řešení"). Poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem (ne společností Microsoft) na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů poskytovatele. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli doplňujícími podmínkami a ujednáními vztahujícími se ke konkrétnímu poskytovatelskému řešení, pak budou rozhodující tyto doplňující podmínky a ujednání poskytovatele. Pro každé poskytovatelské řešení, které si vyberete, udělujete společnosti Microsoft oprávnění k přenosu vašich pracovních úkonů na vybrané poskytovatelské řešení a k přijímání a navrácení těchto výsledků do vaší smlouvy o odběru. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení.


Azure Communication Services (verze Preview)

Služby Azure Communication Services

Azure Communication Services jsou produktem pro vývojáře a vstupem do aplikací zákazníků. Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za to, že jejich aplikace nebo nabídky, které zahrnují funkce a služby Azure Communication Services, jsou v souladu s právními předpisy.

Služby Azure Communication Services poskytují aktualizace a nové funkce formou programů Preview. Ty mohou být pro zákazníky identifikovány informačními bannery v dokumentaci na stránkách nebo štítky „beta“ nebo „pre-release“ v aplikačních programovacích rozhraní a sadách SDK. Připomínáme, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jak vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používáte.

Některé služby Azure Communication Services privátní a veřejné verze Preview mohou být poskytovány na základě samostatné licence, například licence typu open source. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli samostatnou licencí má přednost tato samostatná licence ve vztahu k verzi Preview služeb Azure Communication Services, která je předmětem takové samostatné licence. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje všechna práva (a nikomu nebudou udělena žádná práva), která nejsou výslovně udělena v rámci výše uvedených licencí.

Žádný přístup k tísňovým službám

Služby Azure Communication Services v privátní a veřejné verzi Preview nepodporují tísňová volání ani přístup k tísňovým službám prostřednictvím SMS. Nebudete se snažit umožnit nebo se pokoušet používat odchozí hlasové nebo SMS funkce služeb Azure Communication Services ke kontaktování oficiálních, vládou sponzorovaných tísňových telefonních čísel (např. 911 nebo 112), která se používají k vysílání profesionálních záchranářů pro tísňové služby („tísňové služby“).

Jste povinni uživatele zřetelně a jasně upozornit, že přístup k tísňovým službám není ve službách Azure Communication Services během privátní nebo veřejné verze Preview dostupný a musí být získán jinými prostředky, dokud je produkt stále ve fázi verze Preview.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ ANI SPRAVEDLIVÉ TEORIE ZA JAKÉKOLI NÁROKY (VČETNĚ NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN), ŠKODY NEBO ZTRÁTY (A VY ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST MICROSOFT, BUDETE JI BRÁNIT A ZBAVÍTE JI ODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNY TAKOVÉ NÁROKY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY AZURE COMMUNICATION SERVICES V PRIVÁTNÍ NEBO VEŘEJNÉ VERZI PREVIEW KE KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH SLUŽEB NEBO SOUVISEJÍCÍ S TAKOVOU NEMOŽNOSTÍ.

Ceny

Bez ohledu na podmínky uvedené ve vaší multilicenční smlouvě se na Azure Communication Services („ACS“) nevztahují pevně stanovené ceny. Ceny ACS jsou tržní a závisí na dodavatelích telekomunikačních služeb třetích stran. Dostupné ceny v době nákupu se mohou kdykoli změnit. Prostřednictvím portálu Azure můžete požádat o úpravy cen.

Přidělení a přenositelnost čísla

Pokud se společnost Microsoft nerozhodne jinak, budou telefonní čísla, která vám budou přidělena v rámci jakékoli předběžné verze programu, vrácena společnosti Microsoft při ukončení předběžné verze programu. V rámci soukromých a veřejných předběžných verzí nelze přenášet telefonní čísla.

Interoperabilita produktu Microsoft Teams

Interoperabilita mezi službami Azure Communication Services a produktu Microsoft Teams umožňuje vašim aplikacím a uživatelům účastnit se hovorů, schůzek a chatu produktu Teams. Je vaší odpovědností zajistit, aby uživatelé vaší aplikace byli upozorněni, když je povoleno nahrávání nebo přepis při volání nebo schůzce produktu Teams. Společnost Microsoft vám prostřednictvím rozhraní API služeb Azure Communication Services oznámí, že bylo zahájeno nahrávání nebo přepis, a tuto skutečnost musíte v reálném čase sdělit svým uživatelům v uživatelském rozhraní vaší aplikace.

Názory a připomínky

Společnost Microsoft vám může poslat žádosti o zpětnou vazbu, aby zjistila, jak služba funguje a jakým způsobem by měla být vylepšena. Souhlasíte s přijímáním průzkumů a žádostí o zpětnou vazbu. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů Evropské unie společnost Microsoft při získávání a zpracování vaší zpětné vazby jedná jako správce údajů. Protože zpětná vazba zákazníků je nezbytná pro úspěšný vývoj předběžných verzí služeb, toto zpracovávání zpětné vazby je nezbytné pro plnění této smlouvy.

Záznam hovoru

Mnoho zemí a států má zákony a předpisy, které se vztahují na nahrávání PSTN (veřejných telefonních sítí), hlasových a video hovorů a které často vyžadují, aby uživatelé souhlasili se záznamem jejich komunikace. Je vaší odpovědností využívat možnosti záznamu hovoru v souladu se zákonem. Musíte proto získat souhlas stran, jejichž komunikaci zaznamenáváte, způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými pro každého účastníka.

Zásady pro zasílání zpráv

Zákazník a jeho koncoví uživatelé musí dodržovat zásady služeb Azure Communication Services pro zasílání zpráv. Zásady pro zasílání zpráv se vztahují na zprávy SMS, MMS a na komunikaci přes e-mail a WhatsApp. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo pozastavit nebo odebrat přístup ke službám Azure Communication Services zákazníkovi nebo jeho koncovým uživatelům, kteří zásady pro zasílání zpráv nedodržují. Zásady pro zasílání zpráv jsou k dispozici na stránce https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Rozhraní Azure API for FHIR® a Azure Health Data Services (funkce Preview)

Rozhraní Azure API for FHIR a Azure Health Data Services jsou obecně dostupné služby. Tyto podmínky platí výhradně pro funkce Preview rozhraní Azure API for FHIR a Azure Health Data Services („funkce Preview“). Funkce Preview obsahují určité předběžné verze rozhraní API, včetně souvisejících předběžných verzí nástrojů, softwaru a služeb, které mají být začleněny do Azure API for FHIR a Azure Health Data Services. Protože zákazníci řídí nasazení funkcí Preview, nemají zakázáno užití těchto funkcí ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů. Při užívání funkcí Preview platí pro zákazníky všechny ostatní podmínky verze Preview pro Azure (a další příslušné podmínky).

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda jsou funkce Preview vhodné pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání funkcí Preview způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání funkcí Preview, které zákazníkovi umožňují použít na data transformace, se budou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou zadaná data a funkce vybrané zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z těchto funkcí Preview a určit jejich přijatelnost pro případy použití u zákazníka a jeho potřeby v oblasti dodržení předpisů. U výstupů z funkcí Preview není zaručeno splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických prostředků

Zákazník bere na vědomí, že předběžná verze rozhraní API platformy Azure Healthcare (1) není určená, zamýšlená ani zpřístupněná jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určená coby náhrada odborné lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používaná coby náhrada odborné lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich. Odpovědnost za zobrazování příslušných souhlasů, varování, odmítnutí odpovědnosti a potvrzení koncovým uživatelům (případně za jejich získání od těchto uživatelů) zákazníkovy implementace funkcí Preview nese výhradně zákazník.

FHIR® je registrovaná ochranná známka společnosti HL7 a je používána s jejím svolením.


Microsoft Defender for IoT

Síťový senzor Enterprise IoT, nová funkce produktu Azure Defender for IoT, je v současné době ve fázi verze PREVIEW. Pro zákazníky, kteří síťový senzor EIoT nasadili a zároveň jsou aktivními zákazníky produktu Microsoft Defender XDR (Microsoft Defender for Endpoint), bude Microsoft Defender for IoT zpracovávat a ukládat data z předplatného produktu Microsoft Defender for Endpoint a oba produkty se budou bezproblémově slučovat, aby se zavedlo jednotné zobrazení inventáře ve všech portálech. Bude to zahrnovat data z produktu Microsoft Defender for Endpoint týkající se všech zařízení podporovaných produktem Microsoft Defender for Endpoint – spravovaných zařízení, zařízení, která by mohla být spravována, síťových zařízení a zařízení Internetu věcí (zjištěných v rámci funkce Device Discovery). Na tyto údaje se vztahují závazky týkající se ochrany soukromí a nakládání s daty, které platí pro produkt Microsoft Defender for IoT, a nikoli pro produkt Microsoft Defender for Endpoint. Další informace najdete v  dokumentaci produktu Enterprise IoT. Používáním produktu Síťový senzor Enterprise IoT navíc souhlasíte s tím, že inženýři společnosti Microsoft budou mít přístup k vašim datům a budou je používat při vytváření, testování a optimalizaci analytických modelů.

Pokud takový přístup nechcete povolit, TECHNOLOGII VERZE PREVIEW NEPOUŽÍVEJTE.


Funkce sdílení služby Azure Compute Gallery

Azure Compute Gallery („ACG“) obsahuje funkci, která umožňuje vlastníkovi nebo delegátovi předplatného Azure zpřístupnit galerie v rámci svého předplatného Azure a prostředky v těchto galeriích ostatním uživatelům nebo komunitám Azure jako nový typ prostředku. Uživatelé Azure pak mohou přistupovat k těmto prostředkům, které mohou mimo jiné zahrnovat skripty, image virtuálních počítačů nebo aplikace virtuálních počítačů (dále označováno jako „prostředky galerie“), a nasazovat je výhradně za účelem vytváření virtuálních počítačů Azure v rámci svého vlastního předplatného Azure.

Pokud se zákazník rozhodne sdílet prostředky galerie, souhlasí, že:

 1. pokud zákazník neposkytne samostatnou licenci pro prostředky galerie na úrovni galerie nebo u každého prostředku galerie, poskytne zákazník licenci všem autorizovaným uživatelům, včetně práva používat a upravovat tyto prostředky galerie v Azure; a
 2. povoluje společnosti Microsoft zpřístupnit sdílené prostředky galerie těmto uživatelům způsobem a na místě, které si společnost Microsoft zvolí.

Azure Orbital Cloud Access

Definice

„Azure Orbital Cloud Access verze Preview“ označuje službu Azure, která umožňuje přístup ke službám Microsoft Azure prostřednictvím satelitní sítě. Azure Orbital Cloud Access verze Preview zahrnuje veškeré související technologie, informace, materiály, aktualizace a zařízení Azure Orbital Cloud Access poskytované pro použití v rámci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview.

„Zařízení Azure Orbital Cloud Access“ označuje hardware (například uživatelské terminály, směrovače) s výjimkou zařízení Azure Stack Edge (samostatně definovaných níže) poskytovaný společností Microsoft speciálně za účelem umožnění používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview.

„Zařízení Azure Stack Edge“ označuje hardwarová zařízení, včetně softwaru, která jsou nabízena jako součást rodiny zařízení Azure Stack Edge, jak je popsáno na stránce https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge, a která zákazník získává samostatně na základě své stávající smlouvy se společností Microsoft, podle které se řídí používání zařízení Azure Stack Edge zákazníkem.

„Software“ označuje veškeré softwarové součásti od společnosti Microsoft dodávané se zařízením Azure Orbital Cloud Access (nebo určené k instalaci na toto zařízení) pro použití ve spojení se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview, včetně všech nástrojů, aktualizací a související dokumentace.

Používání zařízení Azure Orbital Cloud Access

Společnost Microsoft uděluje zákazníkovi povolení používat zařízení Azure Orbital Cloud Access výhradně za účelem účasti v hodnocení služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview, a to za následujících podmínek:

 • Určení vhodnosti ze strany zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, (i) že je výhradně odpovědný za určení vhodnosti používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a (ii) že společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi ani jakékoli jiné třetí straně za jakoukoli ztrátu dat nebo jiné škody. Zákazník by měl posoudit schopnosti a funkce služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview na základě zamýšlených úloh a aplikací zákazníka, aby zjistil, zda je služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview vhodná pro zamýšlené použití zákazníkem k hodnocení služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. Služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview je poskytována bez jakékoli smlouvy o úrovni služeb (například týkající se doby provozu, podpory řešení problémů atd.) a bez jakýchkoli závazků poskytování zákaznické podpory.
 • Žádný převod, přístup nebo úprava. Zákazník souhlasí s tím, že neprodá, nepostoupí ani nepřevede zařízení Azure Orbital Cloud Access a že nebude přímo ani nepřímo (prostřednictvím třetí strany) zařízení Azure Orbital Cloud Access nebo jakýkoli software prohlížet, otevírat, upravovat a rozkládat a ani do těchto zařízení nebo softwaru jinak zasahovat.
 • Pouze pro Spojené státy americké. Služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview, včetně všech zařízení Azure Orbital Cloud Access, je poskytována pouze pro použití ve Spojených státech a na jejich územích. Zákazníci, kteří nejsou zákazníky z oblasti státní správy, nesmí přepravovat ani používat zařízení Azure Orbital Cloud Access mimo území Spojených států nebo jejich území.
 • Předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. V rámci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview umožňuje společnost Microsoft zákazníkovi používat zařízení Azure Orbital Cloud Access po dobu, kdy má zákazník aktivní předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. Pokud zákazník již nemá aktivní předplatné a nevrátí zařízení Azure Orbital Cloud Access, může společnost Microsoft považovat zařízení Azure Orbital Cloud Access za ztracená, jak je ustanoveno v oddíle „Vlastnické právo a riziko ztráty; odpovědnost za dodání a vrácení“.

Licence na software; omezení; aktivace

Veškerý software poskytovaný společností Microsoft pro použití se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview je licencován, nikoli prodáván. Společnost Microsoft uděluje zákazníkovi omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci na používání softwaru dodaného se zařízením Azure Orbital Cloud Access pro přístup ke službě Azure Orbital Cloud Access verze Preview, a nikoli pro žádný jiný účel. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Tato licence nedává zákazníkovi žádné právo pro následující případy a zákazník nesmí: (i) používat nebo virtualizovat funkce softwaru odděleně od zařízení Azure Orbital Cloud Access; (ii) publikovat, kopírovat, pronajímat nebo zapůjčovat software; (iii) obcházet jakákoli technická omezení v softwaru nebo omezení v zařízeních Azure Orbital Cloud Access nebo v dokumentaci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview; (iv) oddělovat a spouštět části softwaru na více než jednom zařízení; (v) instalovat nebo používat software nebo technologie od jiných výrobců než od společnosti Microsoft způsobem, který by znamenal, že duševní vlastnictví nebo technologie společnosti Microsoft budou podléhat jakýmkoli jiným licenčním podmínkám; nebo (vi) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat software nebo se o to pokoušet, s výjimkou případů, kdy to umožňují příslušné právní předpisy, i když to tyto podmínky neumožňují, a v takovém případě tak zákazník může konat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli samostatnými licenčními podmínkami pro samostatné moduly nebo agenty používané v souvislosti se zařízením Azure Cloud Access, platí pro používání těchto modulů nebo agentů tyto samostatné licenční podmínky pro tyto moduly nebo agenty. Zákazník nesmí používat software pro srovnávání nebo „benchmarking“, s výjimkou interních účelů zákazníka, ani nesmí zveřejňovat nebo sdělovat související výsledky.

Aktivace softwaru a souhlas s použitím dat pro poskytování služeb Azure Orbital Cloud Access verze Preview

Aktivace softwaru podle potřeby spojuje používání softwaru s konkrétním zařízením. Během aktivace a následného používání zařízení Azure Orbital Cloud Access může software odesílat společnosti Microsoft informace o softwaru a o službě Azure Orbital Cloud Access, včetně vlastností zařízení (jako jsou například čísla uzlů, skříní a komponent, verze softwaru a firmwaru, časová razítka registrace atd.) a údajů o prostředí zákazníka (jako jsou například IP adresy zařízení, název zařízení, čas a IP adresa aktualizačního serveru). Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění služeb Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkovi. Používáním zařízení a softwaru Azure Orbital Cloud Access zákazník souhlasí s přenosem těchto informací společnosti Microsoft.

Produkty, které nejsou od společnosti Microsoft

Společnost Microsoft může zákazníkovi zpřístupnit produkty od jiných výrobců, než je Microsoft, prostřednictvím používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkem, například prostřednictvím online obchodu společnosti Microsoft (jako je například Azure Marketplace) nebo jako součást zařízení Azure Orbital Cloud Access. Pokud zákazník nainstaluje nebo používá jakýkoli produkt, který není od společnosti Microsoft, se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview, nesmí tak činit žádným způsobem, který by vystavil duševní vlastnictví nebo technologie společnosti Microsoft jiným závazkům, než které jsou výslovně uvedeny v licenční smlouvě zákazníka. Pro pohodlí zákazníka může společnost Microsoft zahrnout poplatky za určitý produkt, který není produktem společnosti Microsoft, jako součást zákazníkova vyúčtování za online služby. Společnost Microsoft však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruky za produkty od jiných výrobců, než je společnost Microsoft. Zákazník nese výhradní odpovědnost za jakýkoli produkt od jiného výrobce než od společnosti Microsoft, který nainstaluje nebo používá se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview nebo který získá či spravuje prostřednictvím online obchodu společnosti Microsoft. Používání jakéhokoli produktu, který není od společnosti Microsoft, se řídí licenčními podmínkami, podmínkami služby a/nebo podmínkami ochrany osobních údajů mezi zákazníkem a vydavatelem takového produktu, který není od společnosti Microsoft (pokud existuje).

Vlastnické právo a riziko ztráty; odpovědnost za dodání a vrácení

Vlastnické právo a riziko ztráty

Veškerá práva, vlastnictví a podíl na každém zařízení Azure Orbital Cloud Access jsou a zůstanou majetkem společnosti Microsoft. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nejsou k žádnému zařízení Azure Orbital Cloud Access udělena žádná práva (včetně práv vyplývajících z patentů, autorských práv, obchodního tajemství, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv). Zákazník je odpovědný za kontrolu zařízení Azure Orbital Cloud Access při převzetí od přepravce a za neprodlené nahlášení jakéhokoli poškození na adresu aoca@microsoft.com. Zákazník je odpovědný za veškerá rizika ztráty nebo poškození (s výjimkou očekávaného opotřebení) zařízení Azure Orbital Cloud Access od chvíle, kdy je přepravce doručí na dodací adresu určenou zákazníkem, a to až do okamžiku, kdy přepravce určený společností Microsoft přijme zařízení Azure Orbital Cloud Access pro vrácení.

Společnost Microsoft může zákazníkovi účtovat poplatek za ztracené zařízení za zařízení Azure Orbital Cloud Access, pokud zákazník nepředá zařízení Azure Orbital Cloud Access přepravci určenému společností Microsoft k vrácení nebo nevrátí zařízení Azure Orbital Cloud Access podle níže uvedeného oddílu „Dodání a vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access“ do 30 dnů od ukončení používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkem. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo účtovat poplatek za ztracená nebo poškozená zařízení.

Dodání a vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access

Zákazník je povinen zaplatit jednorázový přepravní poplatek za dodání zařízení Azure Orbital Cloud Access Devices, který zahrnuje dopravu při dodání ze společnosti Microsoft k zákazníkovi a dopravu při vracení těchto zařízení. Při vracení zařízení Azure Orbital Cloud Access společnosti Microsoft zákazník tato zařízení zabalí a odešle v souladu s pokyny společnosti Microsoft, včetně použití přepravce určeného společností Microsoft a obalových materiálů poskytnutých společností Microsoft. Zákazník zabalí a odešle zařízení Azure Orbital Cloud Access v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkající se balení.

Poplatky

Zákazník může v souvislosti s používáním služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview používat další služby Microsoft Azure a společnost Microsoft tyto služby považuje za samostatné služby, které mohou podléhat samostatným poplatkům a nákladům na základě měření. Pouze jako příklad, služby Azure Storage a Azure Compute jsou samostatné služby Azure, a pokud jsou používány (a to i v souvislosti s používáním služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview), použijí se samostatné měřené služby Azure.

Poplatky za předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview jsou účtovány paušální měsíční sazbou. Pokud se rozhodnete zrušit službu Azure Orbital Cloud Access verze Preview před vypršením programu Azure Orbital Cloud Access verze Preview, musíte společnosti Microsoft zaslat oznámení o zrušení e-mailem na adresu aoca@microsoft.com a příslušné poplatky za předplatné budou účtovány po dobu trvání měsíce, během kterého společnost Microsoft od vás obdrží vrácené zařízení Azure Orbital Cloud Access a toto vrácení zpracuje.

Zákazníci z oblasti státní správy

Přesunování zařízení Azure Orbital Cloud Access mezi lokalitami u zákazníků z oblasti státní správy

Zákazníci z oblasti státní správy, kteří vlastní zařízení Azure Orbital Cloud Access, mohou na vlastní riziko a náklady zákazníků z oblasti státní správy přepravovat zařízení Azure Orbital Cloud Access do různých lokalit zákazníků z oblasti státní správy v souladu s tímto oddílem a požadavky těchto podmínek. Zákazník z oblasti státní správy je odpovědný za to, že na vlastní riziko a náklady získá veškeré vývozní licence, dovozní licence a další úřední povolení pro vývoz a dovoz zařízení Azure Orbital Cloud Access a souvisejícího softwaru a dat zákazníka z oblasti státní správy do jakékoli takové jiné lokality zákazníka z oblasti státní správy. Zákazník z oblasti státní správy je také odpovědný za celní odbavení v jakékoli takové jiné lokalitě zákazníka z oblasti státní správy a ponese náklady za veškerá cla, daně a jiné úřední poplatky splatné při dovozu, jakož i veškeré náklady a rizika související s včasným vyřízením celních formalit. Zákazník z oblasti státní správy souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny platné dovozní, vývozní a obecné obchodní zákony a předpisy, pokud se tento zákazník z oblasti státní správy rozhodne přepravovat zařízení Azure Orbital Cloud Access za hranice země, ve které zákazník z oblasti státní správy tato zařízení Azure Orbital Cloud Access obdrží. Bez ohledu na výše uvedené, pokud zákazník z oblasti státní správy přepraví zařízení Azure Orbital Cloud Access do jiné lokality, jak je uvedeno v tomto oddíle, souhlasí zákazník z oblasti státní správy s tím, že před odesláním zařízení Azure Orbital Cloud Access do společnosti Microsoft zajistí vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access do země, ve které je zákazník z oblasti státní správy původně obdržel. Zákazníci z oblasti státní správy berou na vědomí, že s přepravou dat v zařízeních Azure Orbital Cloud Access a v souvislosti s nimi jsou spojena určitá rizika a že společnost Microsoft nenese vůči zákazníkovi z oblasti státní správy žádnou odpovědnost za jakékoli poškození, krádež nebo ztrátu zařízení Azure Orbital Cloud Access nebo jakýchkoli dat v něm uložených, včetně, a bez omezení, během přepravy.

Podmínky jedinečné pro federální vládu USA

Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení začleněné do těchto podmínek odkazem (a) umožňuje automatické prodloužení služeb a/nebo poplatků; (b) vyžaduje, aby rozhodným právem bylo jiné než federální právo USA; nebo (c) jinak porušuje platné federální zákony, pak se takové ustanovení nepoužije. Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení začleněné do těchto podmínek odkazem obsahuje ustanovení o odškodnění, toto ustanovení se nebude vztahovat na Spojené státy odškodňující společnost Microsoft nebo jakoukoli jinou stranu.


Azure for Operators (verze Preview)

Osobní údaje

V rámci verze Preview může být vyžadováno, aby zákazník nahrál osobní údaje do některých produktů Azure for Operators. Pokud použití produktu Azure for Operator zákazníkem nutně zahrnuje zpracování osobních údajů, nebude takové použití považováno za verzi „Preview“ podle dodatku DPA. Zákazník nesmí používat produkty Azure for Operators ke zpracování jiných údajů, které podléhají zákonným nebo regulačním požadavkům, včetně utajovaných informací orgánů státní správy.

Technické zdroje

Společnost Microsoft může zákazníkovi v omezeném rozsahu poskytnout bezplatné technické lidské zdroje, které umožní používání produktu Azure for Operators během verze Preview. Na tyto technické zdroje se vztahují podmínky produktu pro Professional Services. Společnost Microsoft není povinna poskytovat technické zdroje.

Copilot v Azure Operator Insights

Na službu Copilot v Azure Operator Insights se vztahují zde uvedené podmínky pro verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services . 

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy bude zákazník bránit společnost Microsoft a její afilace proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, pokud tvrdí, že jakákoli data zákazníka poskytnutá společnosti Microsoft za účelem umožnění používání verze Preview služby Copilot v Azure Operator Insights zneužívají obchodní tajemství nebo porušují patent, autorská práva, ochrannou známku nebo jiné vlastnické právo třetí strany.

Ochrana Hovorů Operátora Azure

 • Omezené používání. Služba Ochrana Hovorů Operátora Azure není určena pro tísňová volání a zákazník nesmí prostřednictvím této služby směrovat tísňová volání. Dostupnost služby Ochrana Hovorů Operátora Azure může být v některých jurisdikcích omezena.
 • Souhlas. Před povolením služby Ochrana Hovorů Operátora Azure je nutné získat souhlas koncového uživatele, včetně souhlasu koncového uživatele se zasíláním oznámení o podvodech prostřednictvím textových zpráv od společnosti Microsoft. Musíte vynaložit veškeré přiměřené úsilí, abyste informovali volající, že přepisy hovorů mohou být zpracovávány generativní umělou inteligencí dodavatele třetí strany za účelem detekce podvodů. Generativní AI. Pro vaše používání služby Ochrana Hovorů Operátora Azure platí podmínky pro verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services.
 • Generativní AI. Pro vaše používání služby Ochrana Hovorů Operátora Azure platí podmínky pro verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services .  

Azure Machine Learning (Funkce verze Preview)

Jakékoli modely třetích stran, které společnost Microsoft zpřístupní v registru modelů služby Azure Machine Learning nebo v katalogu modelů, se považují za produkty jiných výrobců, na které se vztahují podmínky pro produkty, které nejsou od společnosti Microsoft, uvedené v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft. Používání modelů třetích stran zákazníkem se řídí licenčními podmínkami třetích stran poskytovanými ve spojení s daným modelem.


Azure Health Bot s Azure OpenAI (privátní verze Preview s omezeným přístupem)

Služba s omezeným přístupem

Azure Health Bot s Azure OpenAI je služba s omezeným přístupem v privátní verzi Preview a vztahují se na ni zde uvedené podmínky pro Verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services . Služby Azure OpenAI Service a Azure Health Bot s Azure OpenAI vyžadují registraci a společnost Microsoft může omezit přístup na základě kritérií způsobilosti. Služba Azure Health Bot s Azure OpenAI je určena pouze pro vaše interní testovací a hodnotící účely a v tuto chvíli není určena pro externí použití ani pro použití s pacienty nebo jinými koncovými uživateli.

Právní omezení

Nástroje a technologie umělé inteligence (AI), včetně služby Azure Health Bot s Azure OpenAI, mohou dělat chyby a ne vždy poskytují přesné nebo úplné informace. Vaší odpovědností je: (1) důkladně otestovat a vyhodnotit, zda je použití služby vhodné pro daný účel, a (2) identifikovat a zmírnit veškerá rizika nebo škody pro koncové uživatele spojené s jejím používáním.

Služba Azure Health Bot s Azure OpenAI ani rozhraní Azure OpenAI API nejsou určeny, navrženy ani zpřístupněny jako: (1) lékařský přístroj nebo (2) náhrada odborného lékařského poradenství, diagnózy, léčby nebo posudku a neměly by být používány jako náhrada odborného lékařského poradenství, diagnózy, léčby nebo posudku. Za zobrazení a/nebo získání příslušných souhlasů, upozornění, právních omezení a uznání nesete výhradní odpovědnost vy.

Výstupy ze služby Azure Health Bot s Azure OpenAI neodrážejí názory společnosti Microsoft. Přesnost a spolehlivost informací poskytovaných službou Azure Health Bot nebo rozhraním Azure OpenAI API se může měnit a není zaručena. Společnost Microsoft odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání nebo spoléhání se na informace poskytnuté službou Azure Health Bot s Azure OpenAI nebo rozhraním Azure OpenAI API.


Verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services

Na verze Preview funkcí generativní AI, včetně služeb Copilot, v rámci služeb Azure se vztahuje oddíl Služby Microsoft Generative AI Services v univerzálních licenčních podmínkách pro online služby v podmínkách pro produkty (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all) a nejsou určeny k použití v produkčním nebo živém provozním prostředí, pokud nejsou v dokumentaci k produktu výslovně označeny jako verze Preview připravené na produkční prostředí.

Přístup k datům a jejich používání. 

V rámci poskytování verzí Preview služeb Microsoft Generative AI Services může společnost Microsoft zpracovávat a ukládat zákaznická data odeslaná do služby a také výstupní obsah za účelem monitorování a prevence zneužívajících nebo škodlivých použití či výstupů této služby. Autorizovaní zaměstnanci společnosti Microsoft mohou revidovat data, která spustí naše automatizované systémy, aby prošetřili a ověřili případné zneužití, pokud v produktové dokumentaci nebo ve specifických podmínkách použití pro danou verzi Preview služeb Microsoft Generative AI Services není výslovně uvedeno, že se taková revize neprovádí.   

Podmínky služby Vyhledávání Bingu. 

U všech komponent verzí Preview služeb Microsoft Generative AI Services, které využívají službu Bing, jak je uvedeno v dokumentaci k produktu, se používání služby Bing zákazníkem řídí Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2267653) a Prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2268144), s výjimkou toho, že omezení nekomerčního použití se nevztahují na produkty dostupné za poplatek prostřednictvím multilicenčního programu společnosti Microsoft. Dodatek o ochraně dat se nevztahuje na používání Vyhledávání Bingu zákazníkem v rámci verzí Preview služeb Microsoft Generative AI Services.


Azure AI Video Indexer Edge (verze Preview)

Pro aplikaci Azure AI Video Indexer se vydává místní verze s názvem Azure AI Video Indexer Edge. Na používání verzí Preview zákazníky se vztahují Podmínky pro produkty společnosti Microsoft – s výjimkou případů, kdy jsou poskytnuty dodatečné podmínky pro verze Preview, jak je uvedeno níže.

Omezení a užívací práva

 1. Obecné. Zákazník může instalovat a používat libovolný počet kopií softwaru na zařízeních zákazníka, a to výhradně za účelem vývoje a testování aplikací zákazníka. Zákazník nesmí používat software v produkčním prostředí, pokud mu to společnost Microsoft nepovolí na základě jiné smlouvy.
 2. Registrace s předplatným Azure. Zákazník si zaregistruje software se svým platným předplatným Azure a registrace může mít za následek měření a fakturaci ze strany společnosti Microsoft.

Časově citlivý software

 1. Období. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem přijetí zákazníkem a zaniká v následujícím okamžiku, podle toho, co nastane dříve: (i) 30 dní po prvním zpřístupnění komerční verze softwaru nebo (ii) vypovězením ze strany společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tuto smlouvu podle svého uvážení prodloužit.
 2. Upozornění. Zákazník může prostřednictvím softwaru dostávat pravidelná upozornění na toto datum.
 3. Přístup k datům. Zákazník nemusí mít přístup k datům používaným v softwaru, když tento software přestane fungovat.

Videokodeky

 1. H.265/HE.Standard VC Video. Tento produkt obsahuje technologii kódování H.265/HEVC. Na základě požadavku společnosti Access Advance LLC uvádíme toto upozornění: NA TECHNOLOGII H.265/HEVC V TOMTO PRODUKTU SE VZTAHUJE JEDNA NEBO VÍCE PŘIHLÁŠEK PATENTŮ HEVC UVEDENÝCH NA STRÁNCE https://patentlist.accessadvance.com/.
 2. Standard H.264/AVC Video.Tento produkt obsahuje technologii kódování AVC. Na základě požadavku společnosti MPEG LA LLC uvádíme toto upozornění: Tento produkt je licencován na základě portfolia licencí k patentu AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („AVC VIDEO“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC VIDEO, které bylo zakódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který má licenci k poskytování videa VC VIDEO. Není udělena ani nemůže být odvozena žádná licence k libovolnému jinému použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz https://www.MPEGLA.COM.
 3. Standard VC-1 Video. Tento produkt obsahuje technologii kódování VC-1. Na základě požadavku společnosti MPEG LA LLC uvádíme toto upozornění: Tento produkt je licencován na základě portfolia licencí k patentu VC-1 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem VC-1 („VC-1 Video“) a/nebo (ii) dekódování videa VC-1, které bylo zakódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který má licenci k poskytování videa VC-1. Není udělena ani nemůže být odvozena žádná licence k libovolnému jinému použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz https://www.MPEGLA.COM.

Redigování videí aplikace Azure AI Video Indexer (Preview)

Omezení a užívací práva.

 1. Není určeno pro použití v produkčním prostředí. Software nesmíte používat v produkčním prostředí, pokud vám to společnost Microsoft nepovolí na základě jiné smlouvy.
 2. Registrace s předplatným Azure. Souhlasíte s tím, že tento software zaregistrujete s platným předplatným Azure.

Časově citlivý software.

 1. Období. Tato smlouva nabývá účinnosti, když začnete používat výše uvedený software, a zaniká v následujícím okamžiku, podle toho, co nastane dříve: (i) 30 dní po prvním zpřístupnění komerční verze softwaru nebo (ii) vypovězením ze strany společnosti Microsoft.
 2. Upozornění. Prostřednictvím softwaru můžete dostávat pravidelná upozornění na toto datum.
 3. Přístup k datům. Nemusíte mít přístup k datům používaným v softwaru, když tento software přestane fungovat.

Videokodeky.

 1. Standard 264/AVC Video. Tento produkt obsahuje technologii kódování AVC. Na základě požadavku společnosti MPEG LA LLC uvádíme toto upozornění: Tento produkt je licencován na základě portfolia licencí k patentu AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („AVC VIDEO“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC VIDEO, které bylo zakódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který má licenci k poskytování videa VC VIDEO.  Není udělena ani nemůže být odvozena žádná licence k libovolnému jinému použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz https://www.MPEGLA.COM.

Azure Data Manager for Agriculture (verze Preview)

Konektor ke službě poskytovatele

Konektor k softwaru nebo službě („služba poskytovatele“) třetí strany („poskytovatel“) umožňuje přenos dat mezi službou Azure Data Manager for Agriculture („ADMA“) a službou poskytovatele a může usnadnit provádění úloh ve službě poskytovatele nebo s její pomocí. Poskytnutím informací o přihlašovacích údajích pro službu poskytovatele společnosti Microsoft opravňuje zákazník společnost Microsoft k přenosu dat mezi službou ADMA a službou poskytovatele, k usnadnění provádění úloh ve službě poskytovatele nebo s její pomocí a k přijímání a vracení souvisejících výsledků. Termín „informace o přihlašovacích údajích“ označuje údaje, které umožňují přístup ke službě poskytovatele, aby bylo možné přenášet data ze služby poskytovatele do některé online služby společnosti Microsoft, a které mohou mimo jiné zahrnovat přihlašovací údaje, hodnotící a/nebo obnovovací tokeny, klíče, tajné kódy a jakékoli další údaje vyžadované k ověřování, vyhledávání, určování rozsahu a načítání dat ze služby poskytovatele.

Přístup ke službě poskytovatele

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že: (i) zákazník má s poskytovatelem uzavřenou existující smlouvu o používání služby poskytovatele, (ii) zákazník je odpovědný za veškeré související poplatky účtované poskytovatelem, (iii) služba poskytovatele není udržována, vlastněna ani provozována společností Microsoft, a že společnost Microsoft nekontroluje a neodpovídá za postupy poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů, zabezpečení nebo dodržování předpisů, a (vi) po povolení služby může společnost Microsoft iniciovat další přenos těchto dat pomocí informací o přihlašovacích údajích poskytnutých zákazníkem a (v) společnost Microsoft bude pokračovat v přenášení těchto dat ze služby poskytovatele, dokud zákazník nezakáže příslušný konektor.

Právo používat data ze služby poskytovatele

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že zákazník má právo: (i) přenášet data uložená nebo spravovaná poskytovatelem do služby ADMA a (ii) zpracovávat tato data ve službě ADMA a jakékoli jiné online službě společnosti Microsoft.

Telemetrie

Během verze Preview může společnost Microsoft shromažďovat příslušné telemetrické informace, například cestu požadavku API, k zajištění pomoci při ladění problémů, které se mohou objevit. Některá z těchto telemetrických dat můžou být ukládána mimo zeměpisnou oblast, kde byla instance služby ADMA zřízena.


Funkce a možnosti služby Microsoft Fabric Preview

OneLake a úlohy

Když povolíte službu Microsoft Fabric nebo k ní získáte přístup, můžete získat přístup k určitým přednastaveným funkcím, včetně datového jezera OneLake a různých datových a analytických úloh a funkcí, z nichž některé mohou být ve verzi Preview a mezi něž patří mimo jiné služby Power BI, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering a Real-Time Intelligence (Preview). Pro upřesnění, na vaše používání služby Power BI se i nadále vztahují specifická práva na používání služby Power BI a podmínky uvedené ve vaší smlouvě.

Příslušné poplatky

Společnost Microsoft vám může účtovat poplatky za jednotky kapacity a úložiště poskytované a používané v rámci verzí Preview úloh a funkcí služby Microsoft Fabric.

Integrace využívající Azure OpenAI

Verze Preview funkce Copilot a dalších funkcí generativní AI v rámci úloh a funkcí služby Microsoft Fabric jsou podporovány službou Azure OpenAI a jejich používání se řídí samostatnými podmínkami s názvem Verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services a uvedenými v těchto Doplňkových podmínkách použití pro verze Preview služeb Microsoft Azure.  Bez ohledu na výše uvedené – část s názvem Přístup k datům a jejich používání se nevztahuje na funkci Copilot ani jiné funkce generativní AI povolené v rámci služby Microsoft Fabric.

Služba More Workloads  (rovněž označované jako „Additional Workloads“)

Služba Fabric More Workloads (Preview) představuje funkci typu marketplace (tržiště), která zákazníkům umožňuje přidávat si úlohy nabízené jinými vydavateli než týmem služby Fabric (dále jen „úlohy od vydavatelů“).  Když uživatelé služby Fabric vstoupí do interakce s úlohami od vydavatelů, budou s příslušnými vydavateli sdílena jejich data, včetně osobních údajů. Popisky citlivosti a nastavení ochrany, jako je šifrování, se u úloh od vydavatelů neuplatňují.   Úlohy od vydavatelů nabízené prostřednictvím marketplace More Workloads (Preview) se ve smyslu Podmínek pro produkty společnosti Microsoft považují za produkty od jiných výrobců..  Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se úlohy od vydavatelů řídí samostatnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů poskytnutými příslušnými vydavateli, jak jsou aktuálně dostupné na stránce Workload Hub.


Azure Modeling and Simulation Workbench (verze Preview) 

Tyto doplňkové podmínky pro verzi Preview služby Azure Modeling and Simulation Workbench (dále „Workbench Preview“) se vztahují na předplatitele služby Workbench Preview („zákazník“) a jeho autorizované uživatele (definováno níže).  Služba Workbench Preview poskytuje zákazníkovi možnost vytvořit jeden nebo více zabezpečených virtuálních pracovních prostorů pro spolupráci (každý označován jako „komora“).  Pro každou komoru může zákazník schválit uživatele, kteří můžou být z jeho organizace nebo externí mimo jeho organizaci, kteří budou mít přístup k zákaznickým datům v dané komoře (každý označován jako „autorizovaný uživatel“). „Zákaznická data“ jsou definována v příslušné smlouvě zákazníka nebo autorizovaného uživatele, kterou se řídí jejich používání služeb Azure, a pro účely těchto podmínek pro verze Preview zahrnují všechny položky v takové definici bez ohledu na to, jestli jsou poskytovány zákazníky nebo autorizovanými uživateli.

 • Zákazník – nikoli společnost Microsoft – nese výhradní odpovědnost za: (1) výběr autorizovaných uživatelů, (2) přidělení komor autorizovaným uživatelům, (3) určení rolí autorizovaných uživatelů (tj. „administrativní autorizovaný uživatel“ nebo „obecný autorizovaný uživatel“) a (4) určení odpovídajících požadavků na připojení.
 • Zákazník bere na vědomí, že autorizovaní uživatelé mohou přistupovat ke všem zákaznickým datům, analyzovat je, přispívat k nim a upravovat je v komorách přidělených těmto autorizovaným uživatelům. O odstranění jakýchkoli zákaznických dat z komory musí požádat administrativní autorizovaný uživatel pro danou komoru a odstranění musí být schváleno zákazníkem.

 • Zákazník a jeho oprávnění uživatelé nesou výhradní odpovědnost za obsah a použití zákaznických dat, která umístí nebo upraví v komoře.  Bez omezení výše uvedeného zákazník a autorizovaní uživatelé zajistí a budou udržovat všechna práva k zákaznickým datům, která jsou nezbytná k tomu, aby společnost Microsoft mohla poskytovat službu Workbench Preview, aniž by byla porušena práva jakékoli třetí strany nebo aniž by byly společnosti Microsoft uloženy jakékoli další povinnosti.

 • Zákazník zodpovídá za všechny poplatky za využití služeb Azure a Workbench Preview vygenerované autorizovanými uživateli v komorách vygenerovaných zákazníkem – společnost Microsoft poplatky nerozděluje ani je nefakturuje autorizovaným uživatelům zvlášť.

 • Jako verze Preview může služba Workbench Preview obsahovat chyby nebo nefungovat tak, jak bylo zamýšleno, a jak je dále uvedeno v příslušné smlouvě, kterou se řídí používání služeb Azure, je poskytována „tak, jak je“, s vyloučením všech výslovných i předpokládaných záruk.  V souladu s tím je služba Workbench Preview poskytována pro účely hodnocení a testování a není určena pro produkční použití. Kromě toho, s ohledem na nasazení služby Workbench Preview v cloudu Microsoft Government Community Cloud (GCC), se zcela zříkáme všech základních bezpečnostních akreditací obvykle přidružených k nabídkám Microsoft GCC, včetně všech akreditací typu DoD Impact Level a FEDRAMP a souvisejících osvědčení o dodržování předpisů.

 • Společnost Microsoft nelicencuje komerční inženýrský software (například software Electronic Design Automation neboli EDA) jako součást služby Workbench Preview. V určitém okamžiku během veřejné verze Preview může služba Workbench Preview umožnit zákazníkům a jejich autorizovaným uživatelům licencovat od poskytovatelů třetích stran (každý z nich označován jako „poskytovatel“) takový komerční inženýrský software a další nástroje a prostředky pro použití v komoře („poskytovatelská řešení“).  Všechna poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem, a ne společností Microsoft, na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů příslušného poskytovatele. Společnost Microsoft není smluvní stranou těchto dodatečných podmínek služby a zásad ochrany osobních údajů. Zákazníci nesou odpovědnost za veškeré poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení a za jakékoli porušení podmínek služeb poskytovatele ze strany zákazníka nebo jeho autorizovaných uživatelů.

Microsoft Copilot v Azure

Služba Microsoft Copilot v Azure je ve verzi Preview a vztahují se na ni zde uvedené  podmínky pro verze Preview služeb Microsoft Generative AI Services.


Azure AI Studio

Azure AI Studio je služba ve verzi Preview, která spojuje možnosti více služeb Azure AI. Při přístupu v rámci služby Azure AI Studio nebo jejím prostřednictvím se na služby vztahují licenční podmínky platné pro verze Preview.

Další podmínky a ujednání

Na funkce, ke kterým se přistupuje prostřednictvím služby Azure AI Studio, se vztahují příslušné podmínky a ujednání služby v podmínkách pro produkty, včetně, bez omezení a podle potřeby, podmínek pro:

 • Azure Machine Learning
 • Cognitive Services a Applied AI Services (včetně služeb s omezeným přístupem, služby Azure OpenAI a přizpůsobených služeb TTS a používání syntetických hlasů)

Katalog modelů/registr

Jakékoli modely třetích stran, které společnost Microsoft zpřístupní v katalogu modelů nebo registru modelů ve službě Azure AI Studio, se považují za produkty jiných výrobců, na které se vztahují podmínky pro produkty, které nejsou od společnosti Microsoft, uvedené v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft. Používání jakéhokoli modelu získaného nebo zpřístupněného prostřednictvím katalogu modelů nebo registru modelů zákazníkem se řídí licenčními podmínkami poskytnutými v souvislosti s tímto modelem.

Vyhodnocování bezpečnosti

Vyhodnocování bezpečnosti pomocí umělé inteligence může generovat a přijímat škodlivý a nežádoucí obsah, aby zákazníci mohli testovat aplikace na rizika související s obsahem. Přenos škodlivého obsahu do této funkce prostřednictvím Azure AI Studia nebo SDK nebude sám o sobě považován za porušení zásad přijatelného používání, pokud testovaná aplikace nebyla navržena ke generování škodlivého obsahu. Jinak platí zásady přijatelného používání. Zákazník souhlasí s tím, že obsah generovaný touto funkcí bude používat výhradně k testování a vyhodnocování aplikací a nebude ho používat k žádnému jinému účelu.


Hlášení nevhodného chování na úrovni uživatele v Azure OpenAI

Zákazník se může rozhodnout přiřadit své identifikátory uživatele ke vstupu, aby společnost Microsoft mohla zákazníkovi poskytovat hlášení na úrovni uživatele o potenciálně nevhodném chování ve vstupech a obsahu výstupu. Zákazník se zavazuje, že nebude v poli „uživatel“ rozhraní Azure OpenAI API uvádět citlivé osobní údaje a že při reakci na hlášení bude dodržovat rozhodné právo.


Flexibilní server Azure Database for PostgreSQL – rozšíření Azure Local AI (Preview)

AI modely typu open source zpřístupněné společností Microsoft k instalaci prostřednictvím funkcí rozšíření Azure Local AI se ve smyslu Podmínek pro produkty společnosti Microsoft považují za produkty od jiných výrobců. Použití AI modelů typu open source ze strany zákazníka se řídí samostatnými licenčními podmínkami poskytnutý v produktové dokumentaci spojené s daným modelem.