Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — Azure Government

Brak zobowiązań. Płatność wyłącznie za użyte każdego miesiąca zasoby.

Ta oferta jest rozliczana według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użytkownik będzie powiadamiany z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

Zasady anulowania

Możesz anulować w dowolnym momencie. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w Stanach Zjednoczonych i w przypadku wszystkich klientów wymagana jest odpowiednia weryfikacja na platformie Azure dla instytucji rządowych. Przed zakwalifikowaniem klienta jako uprawnionego do skorzystania z tej oferty jest on weryfikowany jako członek społeczności instytucji rządowych przez zespół weryfikacyjny Microsoft Government Cloud.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne limity przydziału użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia w każdej chwili można skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy zestaw atrakcyjnych umów dotyczących poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej szczegółowych informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umowy SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, limity przydziały i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych limitów przydziału.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Można również uniknąć usunięcia zasobów obliczeniowych, wykonując co 90 dni jedną z poniższych czynności:

  1. Logując się do portalu usługi Azure Government.
  2. Uzyskaj dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.