Przejdź do głównej zawartości

Postanowienia dotyczące Galerii aplikacji usługi Microsoft Azure Active Directory

Ostatnia aktualizacja: maj 2021

Dziękujemy za zainteresowanie publikowaniem aplikacji ("Aplikacja") w Galerii aplikacji usługi Microsoft Azure Active Directory („Galeria”). Niniejsze Postanowienia dotyczące Galerii („Postanowienia”) opisują relację między Użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation („Microsoft”, „my” lub „nas”) w odniesieniu do Galerii i umieszczenia Aplikacji Użytkownika w Galerii.

UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA, NIE POWINIEN PRZESYŁAĆ SWOJEJ APLIKACJI DO OPUBLIKOWANIA W GALERII. PRZESŁANIE APLIKACJI DO GALERII OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA TO, ŻE UŻYTKOWNIK LUB JEDNOSTKA, KTÓRĄ REPREZENTUJE („UŻYTKOWNIK” LUB „UŻYTKOWNIKA”), PODLEGA NINIEJSZYM POSTANOWIENIOM.

WAŻNA UWAGA: Firma Microsoft może okresowo aktualizować niniejsze Postanowienia. Kontynuowanie publikowania Aplikacji w Galerii oznacza zgodę na objęcie aktualnie obowiązującymi warunkami.

 1. Opis Galerii. Galeria to platforma aplikacji wyświetlająca linki do chmurowych aplikacji biznesowych między dzierżawami SaaS stron trzecich, które obsługują logowanie jednokrotne, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i/lub inicjowanie obsługi użytkowników przy użyciu usługi Azure Active Directory.
 2. Proces przesyłania aplikacji. Aby przesłać Aplikację do rozważenia, należy przestrzegać naszych wytycznych dotyczących przesyłania Aplikacji, które są obecnie dostępne pod adresem https://aka.ms/AzureADAppRequest (ten link i/lub instrukcje mogą być aktualizowane okresowo według naszego uznania).
 3. Proces dołączania aplikacji. Aplikacje opublikowane w Galerii muszą mieć zaimplementowany tryb integracji i integrować się z usługą Azure Active Directory zgodnie z naszymi aktualnie obowiązującymi wymaganiami i instrukcjami, w tym między innymi wymaganiami zawartymi na stronie https://aka.ms/AzureADAppRequest (ten link i/lub wymagania mogą być okresowo aktualizowane według naszego uznania). Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia proponowanej Aplikacji według własnego uznania oraz zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu prezentowania, promowania lub wyróżniania Aplikacji w Galerii. Niezależnie od powyższego zatwierdzenie i opublikowanie przez firmę Microsoft Aplikacji użytkownika oraz wszelkich skojarzonych opisów aplikacji lub szczegółów nie ustanawia polecania Aplikacji użytkownika ani reprezentowania lub potwierdzenia przez firmę Microsoft, że Aplikacja jest zgodna ze stosownymi wymaganiami firmy Microsoft, prawami lub przepisami, ani że Aplikacja jest odpowiednia do jakiegokolwiek szczególnego użytku lub celu.
 4. Dodatkowe platformy handlowe. Okresowo możemy umożliwiać Użytkownikowi wyróżnianie lub publikowanie Aplikacji w innym sklepie lub na innej platformie handlowej z aplikacjami („Dodatkowe platformy handlowe”), takiej jak Azure Marketplace. W takich przypadkach firma Microsoft po prostu udostępnia Użytkownikowi funkcje do publikowania Aplikacji na tych Dodatkowych platformach handlowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie Aplikacji na Dodatkowej platformie handlowej, za zapewnienie, że Aplikacja spełnia wymagane kryteria Dodatkowej platformy handlowej i za przestrzeganie zgodności z wszelkimi dodatkowymi postanowieniami specyficznymi dla Dodatkowej platformy handlowej.
 5. Licencja dla firmy Microsoft. W określonych przypadkach firma Microsoft może wymagać używania publicznie dostępnych interfejsów API lub kont testowych dla Aplikacji w celu włączenia w Galerii funkcji aprowizacji użytkowników. W takich przypadkach Użytkownik udziela firmie Microsoft i jej podmiotom stowarzyszonym obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, w pełni opłaconej i nieodpłatnej licencji na (i) uzyskiwanie dostępu, używanie i testowanie publicznie dostępnych interfejsów API oraz Aplikacji wyłącznie na potrzeby opracowywania, testowania, obsługiwania, utrzymywania i rozpowszechniania funkcji aprowizacji użytkowników; (ii) używanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie dokumentacji Aplikacji i dokumentacji interfejsu API oraz (iii) udzielanie sublicencji do powyższych praw dostawcom firmy Microsoft, jej agentom i wszelkim innym podmiotom działającym w imieniu firmy Microsoft, w każdym przypadku, wyłącznie w połączeniu z działaniami firmy Microsoft w ramach niniejszych Postanowień. W razie konfliktu między niniejszymi Postanowieniami oraz wszelkimi postanowieniami rządzącymi Aplikacją Użytkownika bądź publicznie dostępnymi interfejsami API mają zastosowanie niniejsze Warunki w odniesieniu do używania przez firmę Microsoft interfejsów API Użytkownika lub kont testowych w sposób wskazany tutaj.
 6. Marki i loga Użytkownika. Jeśli opublikujemy Aplikację w Galerii, Użytkownik udzieli nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wyświetlanie znaków towarowych i logo dostarczonych nam w związku z marketingiem, promocją i rozpowszechnianiem Aplikacji Użytkownika w Galerii i na Dodatkowych platformach handlowych ("Oznaczenia" Użytkownika). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub autoryzowanym licencjodawcą swoich Oznaczeń i że Oznaczenia Użytkownika nie naruszają ani nie łamią żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych bądź innych stanowiących własność praw dowolnych stron trzecich. Cała wartość niematerialna skojarzona z Oznaczeniami Użytkownika będzie działać na korzyść Użytkownika lub jego licencjodawcy. Możemy w razie potrzeby zmienić format lub rozmiar Oznaczeń Użytkownika bez zmieniania ich ogólnego wyglądu. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu zażądania modyfikacji w sposobie używania Oznaczeń w Galerii, a poprawimy takie użycie w uzasadnionym czasie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie, że Oznaczenia i wszelkie inne informacje o ofercie skojarzone z Aplikacją Użytkownika są dokładne i nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich, w tym praw osób trzecich w zakresie znaków towarowych lub ikon.
 7. Interfejsy API Galerii. Firma Microsoft może, chociaż nie jest to wymagane, udostępniać Użytkownikowi określone interfejsy API lub inne łączniki do aprowizowania użytkowników w związku z korzystaniem z Galerii („Interfejsy API Galerii”). O ile nie jest to wskazane w inny sposób, interfejsy API Galerii podlegają postanowieniom interfejsu API firmy Microsoft znajdującym się pod adresem https://docs.microsoft.com/legal/microsoft-apis/terms-of-use. Uzyskiwanie dostępu do interfejsów API Galerii lub używanie ich oznacza zaakceptowanie postanowień dotyczących interfejsu API firmy Microsoft. W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie interfejsy API Galerii powinny być uznawane za „Interfejsy API firmy Microsoft” zgodnie z definicją tego terminu w ramach postanowień dotyczących interfejsu API firmy Microsoft.
 8. Prawa własności intelektualnej. W celu uniknięcia wątpliwości firma Microsoft zachowuje wszystkie prawa, tytuły i udziały w Galerii, Interfejsach API firmy Microsoft i wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swojej Aplikacji, swoich interfejsach API i wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Nie zamierzamy wspólnie opracowywać jakiejkolwiek własności intelektualnej w ramach niniejszych Postanowień.
 9. Ochrona prywatności i zabezpieczenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszelkich odpowiednich Przepisów ochrony danych mających zastosowanie do Aplikacji Użytkownika, korzystania przez niego z Galerii oraz wszelkich innych Danych osobowych, do których uzyskuje dostęp lub które otrzymuje poprzez Galerię bądź Interfejsy API Galerii w związku z niniejszą Umową. "Przepisy ochrony danych" oznaczają wszelkie przepisy, reguły, regulacje, dekrety, statuty bądź inne akty prawne, rozporządzenia, upoważnienia lub rozstrzygnięcia mające zastosowanie do Użytkownika lub firmy Microsoft związane z bezpieczeństwem danych, ochroną danych i/lub prywatnością oraz wszelkimi przepisami wykonawczymi, pochodnymi bądź związanymi, regułami, regulacjami i wytycznymi regulacyjnymi ze zmianami, rozszerzeniami, uchyleniami i zastąpieniami lub ponownymi nadaniami mocy prawnej. W odniesieniu do Danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem Interfejsów API Galerii lub w inny sposób otrzymanymi bądź zgromadzonymi w związku z korzystaniem z Galerii Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Użytkownik (i Aplikacja Użytkownika): (a) będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony lub wymagany przez odpowiednią Osobę, której dane dotyczą, oraz nie będzie zachowywać, używać ani ujawniać Danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, (b) będzie uzyskiwać wszelkie niezbędne zgody przed przetwarzaniem Danych osobowych i uzyska dodatkową zgodę, jeśli takie przetwarzanie ulegnie zmianie, (c) będzie utrzymywać pisemne oświadczenie dostępne dla Osób, których dane dotyczą, zawierające opis praktyk związanych z prywatnością dotyczących Danych osobowych oraz informacji zbieranych i używanych, a także przestrzegać go, a to oświadczenie musi zapewniać taką samą ochronę jak Oświadczenie firmy Microsoft o ochronie prywatności, (d) nie przeniesie ani nie sprzeda Danych osobowych żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem związanych umową podwykonawców przetwarzania działających w imieniu Użytkownika oraz (e) nie będzie zbierać ani transferować jakichkolwiek Danych osobowych w zwodniczy, nielegalny i nieautoryzowany bądź niesprawiedliwy sposób. W razie przechowywania Danych osobowych przez Użytkownika lokalnie oświadcza on i gwarantuje oraz zapewni, że Dane osobowe są aktualne, a także wdraża poprawki, ograniczenia dotyczące Danych osobowych bądź usuwa je w sposób wymagany przez Przepisy ochrony danych, łącznie ze wdrażaniem odpowiednich zasad przechowywania i usuwania, takich jak usuwanie wszystkich Danych osobowych, gdy użytkownik końcowy porzuci Aplikację, odinstaluje Aplikację, zamknie jej konto u Użytkownika bądź porzuci swoje konto. Na potrzeby niniejszej Umowy Użytkownik i firma Microsoft są niezależnymi kontrolerami. Nic w Umowie nie będzie uznawane za tworzenie między Użytkownikiem a firmą Microsoft relacji wspólnych kontrolerów bądź między podmiotem przetwarzającym a podrzędnym podmiotem przetwarzającym. Niniejszym Użytkownik poświadcza, że rozumie powyższe ograniczenia i będzie ich przestrzegać.
 10. Zabezpieczenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Aplikacja będzie spełniać (lub przekraczać) minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń oraz wymagania dotyczące najlepszych rozwiązań wskazane w aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń usługi Azure AD, których kopia obecnie jest dostępna pod adresem https://docs.microsoft.com/azure/security/azure-ad-secure-steps.
 11. Prawo firmy Microsoft do oceny. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeprowadzania co rok lub na wniosek użytkownika końcowego oceny zgodności przestrzegania i/lub wykonywania zobowiązań dotyczących prywatności w ramach niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymaganiami praw właściwych. Za wyjątkiem przypadków wniosku użytkownika końcowego Użytkownik może przesłać zaświadczenie o zgodności w zamian za uczestnictwo w ocenie zgodności.
 12. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik przejmie na siebie odpowiedzialność, będzie chronić i bronić przed oraz poniesie wszelkie roszczenia, uszkodzenia, odpowiedzialności prawne, orzeczenia i wydatki (w tym uzasadnione koszty zewnętrznej obsługi prawnej) w odniesieniu do wszelkich istniejących jak i potencjalnych roszczeń zgłaszanych przez strony trzecie wobec firmy Microsoft, jej podmiotów stowarzyszonych bądź wszelkich z ich odpowiednich pracowników, dyrektorów i przedstawicieli w zakresie wynikającym z naruszenia przez Użytkownika jego zobowiązań wskazanych tutaj.
 13. Relacja z Klientami Użytkownika. Użytkownik odpowiada za licencjonowanie i udostępnianie Aplikacji dla wszelkiego potencjalnego klienta, który zostanie przekierowany do jego witryny internetowej z Galerii (jego "Klient"). Wszelkie takie licencje lub udzielenia praw zachodzą między Użytkownikiem i jego Klientem i nie stwarzają dla firmy Microsoft żadnego zobowiązania ani żadnej odpowiedzialności. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft nie będzie bezpośrednio udostępniać ani sprzedawać Aplikacji swoim Klientom. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft nie będzie świadczyć żadnej pomocy technicznej jego Klientom.
 14. Zakończenie. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do usunięcia Aplikacji z Galerii w dowolnym czasie z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Firma Microsoft zastrzega sobie również prawo do modyfikowania, aktualizowania lub wycofania Galerii w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Aby usunąć Aplikację z Galerii, należy postępować zgodnie z procesem opisanym pod adresem https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-howto-app-gallery-listing#update-or-remove-an-existing-listing.
 15. Zastrzeżenie. Galeria jest udostępniana „TAKA, JAKA JEST” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Użytkownik umieszcza Aplikację w Galerii i używa wszelkich związanych funkcji lub funkcjonalności Galerii na własne ryzyko. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z GALERII, INTERFEJSÓW API GALERII ANI INNE FUNKCJE I FUNKCJONALNOŚCI BĄDŹ PUBLIKOWANIE APLIKACJI UŻYTKOWNIKA W GALERII, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE CZY WTÓRNE, JEŻELI NIE USTALONO INACZEJ NA PIŚMIE. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ BĄDŹ OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. Zastrzeżenia i ograniczenia wskazane tutaj dotyczą wyłącznie Użytkownika w odniesieniu do jego korzystania z Galerii, Interfejsów API Galerii oraz publikowania Aplikacji Użytkownika w Galerii. Niniejsze Postanowienia nie mają zastosowania do korzystania przez Użytkownika z dowolnych usług platformy Azure jako klient platformy Azure, jeśli ma to zastosowanie.
 16. Różne postanowienia. Niniejsze Postanowienia podlegają przepisom stanu Waszyngton i wszelkie spory związane z niniejszymi Postanowieniami muszą zostać przedstawione sądom federalnym w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsze Postanowienia są niewyłączne i żadna ze stron nie ma zakazu podejmowania podobnych ani konkurencyjnych działań z innymi stronami trzecimi. Użytkownik nie może przypisywać żadnych praw ani obowiązków w ramach niniejszych Postanowień bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Zgodnie z powyższymi niniejsze Postanowienia będą obowiązywać strony oraz ich prawomocnych następców i cesjonariuszy oraz będą służyć ich korzyści. O ile nie zostało to wyraźnie określone, żadne niniejsze Postanowienia nie powodują przeniesienia, przekazania ani udzielenia żadnych praw, praw własności lub korzyści związanych z oprogramowaniem albo innymi materiałami wymienianymi przez strony.