Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Postanowienia dotyczące Galerii aplikacji usługi Microsoft Entra

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2023 r.

Dziękujemy za zainteresowanie publikowaniem aplikacji („"Aplikacja"”) w Galerii aplikacji usługi Microsoft Entra („"Galeria"”). Niniejsze Postanowienia dotyczące Galerii („"Postanowienia"”) opisują relację między Użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation („"Microsoft"”, „"my"” lub „"nas"”) w odniesieniu do Galerii i umieszczenia Aplikacji Użytkownika w Galerii.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA, NIE POWINIEN PRZESYŁAĆ SWOJEJ APLIKACJI DO OPUBLIKOWANIA W GALERII. PRZESŁANIE APLIKACJI DO GALERII OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA TO, ŻE UŻYTKOWNIK LUB JEDNOSTKA, KTÓRĄ REPREZENTUJE („"UŻYTKOWNIK"” LUB „"UŻYTKOWNIKA"”), PODLEGA NINIEJSZYM POSTANOWIENIOM.

WAŻNA UWAGA: Firma Microsoft może okresowo aktualizować niniejsze Postanowienia. Jeśli w przyszłości wprowadzimy aktualizacje, możemy powiadomić Użytkownika o takich aktualizacjach, na przykład wysyłając wiadomość e-mail, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem naszych Usług lub aktualizując datę w górnej części niniejszych Postanowień. Kontynuowanie publikowania Aplikacji w Galerii oznacza zgodę na objęcie aktualnie obowiązującymi warunkami.

 1. Opis Galerii. Galeria to platforma aplikacji wyświetlająca linki do aplikacji biznesowych SaaS stron trzecich, dostępnych dla klientów za pośrednictwem infrastruktury hostowanej w chmurze lub hostowanej samodzielnie, które obsługują logowanie jednokrotne, zarządzanie urządzeniami mobilnymi i/lub inicjowanie obsługi użytkowników przy użyciu Tożsamości Microsoft Entra.
 2. Proces przesyłania aplikacji. Aby przesłać Aplikację do rozważenia, należy przestrzegać naszych wytycznych dotyczących przesyłania Aplikacji (ten link i/lub instrukcje mogą być aktualizowane okresowo według naszego uznania).
 3. Proces dołączania aplikacji. Aplikacje opublikowane w Galerii muszą mieć zaimplementowany tryb integracji i integrować się z usługą Tożsamość Microsoft Entra zgodnie z naszymi aktualnie obowiązującymi wymaganiami i instrukcjami, w tym między innymi tymi wymaganiami(ten link i/lub wymagania mogą być okresowo aktualizowane według naszego uznania). Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia proponowanej Aplikacji według własnego uznania oraz zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu prezentowania, promowania lub wyróżniania Aplikacji w Galerii. Niezależnie od powyższego zatwierdzenie i opublikowanie przez firmę Microsoft Aplikacji Użytkownika oraz wszelkich skojarzonych opisów aplikacji lub szczegółów nie stanowi polecania Aplikacji Użytkownika ani reprezentowania lub potwierdzenia przez firmę Microsoft, że Aplikacja jest zgodna ze stosownymi wymaganiami firmy Microsoft, prawami lub przepisami, ani że Aplikacja jest odpowiednia do jakiegokolwiek szczególnego użytku lub celu.
 4. Dodatkowe platformy handlowe. Okresowo możemy umożliwiać Użytkownikowi wyróżnianie lub publikowanie Aplikacji w innym sklepie lub na innej platformie handlowej z aplikacjami („"Dodatkowe platformy handlowe"”), takiej jak Azure Marketplace. W takich przypadkach firma Microsoft po prostu udostępnia Użytkownikowi funkcje do publikowania Aplikacji na tych Dodatkowych platformach handlowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie Aplikacji na Dodatkowej platformie handlowej, za zapewnienie, że Aplikacja spełnia wymagane kryteria Dodatkowej platformy handlowej i za przestrzeganie zgodności z wszelkimi dodatkowymi postanowieniami specyficznymi dla Dodatkowej platformy handlowej.
 5. Licencja dla firmy Microsoft. W określonych przypadkach firma Microsoft może wymagać używania publicznie dostępnych interfejsów API lub kont testowych dla Aplikacji w celu włączenia w Galerii funkcji aprowizacji użytkowników. W takich przypadkach Użytkownik udziela firmie Microsoft i jej podmiotom stowarzyszonym obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, w pełni opłaconej i nieodpłatnej licencji na (i) uzyskiwanie dostępu, używanie i testowanie publicznie dostępnych interfejsów API oraz Aplikacji wyłącznie na potrzeby opracowywania, testowania, obsługiwania, utrzymywania i rozpowszechniania funkcji aprowizacji użytkowników; (ii) używanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie dokumentacji Aplikacji i dokumentacji interfejsu API oraz (iii) udzielanie sublicencji do powyższych praw dostawcom firmy Microsoft, jej agentom i wszelkim innym podmiotom działającym w imieniu firmy Microsoft, w każdym przypadku, wyłącznie w połączeniu z działaniami firmy Microsoft w ramach niniejszych Postanowień. W razie konfliktu między niniejszymi Postanowieniami oraz wszelkimi postanowieniami rządzącymi Aplikacją Użytkownika bądź publicznie dostępnymi interfejsami API mają zastosowanie niniejsze Warunki w odniesieniu do używania przez firmę Microsoft interfejsów API Użytkownika lub kont testowych w sposób wskazany tutaj.
 6. Marki i loga Użytkownika. Jeśli opublikujemy Aplikację w Galerii, Użytkownik udzieli nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wyświetlanie znaków towarowych i logo dostarczonych nam ("Oznaczenia" Użytkownika) w związku z marketingiem, promocją i rozpowszechnianiem Microsoft Entra, Aplikacji Użytkownika w Galerii i na Dodatkowych platformach handlowych. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub autoryzowanym licencjodawcą swoich Oznaczeń i że Oznaczenia Użytkownika nie naruszają ani nie łamią żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych bądź innych stanowiących własność praw dowolnych stron trzecich. Cała wartość niematerialna skojarzona z Oznaczeniami Użytkownika będzie działać na korzyść Użytkownika lub jego licencjodawcy. Możemy w razie potrzeby zmienić format lub rozmiar Oznaczeń Użytkownika bez zmieniania ich ogólnego wyglądu. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu zażądania modyfikacji sposobu wykorzystywania Oznaczeń w Galerii, a my zajmiemy się takim wykorzystaniem w rozsądnym czasie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie, że Oznaczenia i wszelkie inne informacje o ofercie skojarzone z Aplikacją Użytkownika są dokładne i nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich, w tym praw osób trzecich w zakresie znaków towarowych lub ikon.
 7. Interfejsy API Galerii. Firma Microsoft może, choć nie jest zobowiązana, udostępniać Użytkownikowi określone interfejsy API lub inne łączniki do aprowizowania użytkowników w związku z korzystaniem z Galerii („"Interfejsy API Galerii"”). O ile nie jest to wskazane w inny sposób, Interfejsy API Galerii podlegają postanowieniom dotyczącym interfejsu znajdującym się na stronie Warunki użytkowania Interfejsów API firmy Microsoft. Uzyskiwanie dostępu do Interfejsów API Galerii lub używanie ich oznacza zaakceptowanie postanowień dotyczących Interfejsów API firmy Microsoft. W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie Interfejsy API Galerii powinny być uznawane za „"Interfejsy API firmy Microsoft"” zgodnie z definicją tego terminu w ramach postanowień dotyczących Interfejsów API firmy Microsoft.
 8. Prawa własności intelektualnej. W celu uniknięcia wątpliwości firma Microsoft zachowuje wszystkie prawa do użytkowania, tytuły własności i prawa do czerpania pożytków z Galerii, Interfejsów API firmy Microsoft oraz wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa do użytkowania, tytuły własności i prawa do czerpania pożytków ze swojej Aplikacji, swoich interfejsów API i wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Nie zamierzamy wspólnie opracowywać jakiejkolwiek własności intelektualnej w ramach niniejszych Postanowień.
 9. Ochrona prywatności. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszelkich odpowiednich Przepisów ochrony danych mających zastosowanie do Aplikacji Użytkownika, korzystania przez niego z Galerii oraz wszelkich innych Danych osobowych, do których uzyskuje dostęp lub które otrzymuje poprzez Galerię bądź Interfejsy API Galerii w związku z niniejszą Umową. "Przepisy ochrony danych" oznaczają wszelkie przepisy, reguły, regulacje, dekrety, statuty bądź inne akty prawne, rozporządzenia, upoważnienia lub rozstrzygnięcia mające zastosowanie do Użytkownika lub firmy Microsoft związane z bezpieczeństwem danych, ochroną danych i/lub prywatnością oraz wszelkimi przepisami wykonawczymi, pochodnymi bądź związanymi, regułami, regulacjami i wytycznymi regulacyjnymi ze zmianami, rozszerzeniami, uchyleniami i zastąpieniami lub ponownymi nadaniami mocy prawnej. W odniesieniu do Danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem Interfejsów API Galerii lub w inny sposób otrzymanymi bądź zgromadzonymi w związku z korzystaniem z Galerii Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Użytkownik (i Aplikacja Użytkownika): (a) będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony lub wymagany przez odpowiednią Osobę, której dane dotyczą, oraz nie będzie zachowywać, używać ani ujawniać Danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, (b) będzie uzyskiwać wszelkie niezbędne zgody przed przetwarzaniem Danych osobowych i uzyska dodatkową zgodę, jeśli takie przetwarzanie ulegnie zmianie, (c) będzie utrzymywać pisemne oświadczenie dostępne dla Osób, których dane dotyczą, zawierające opis praktyk związanych z prywatnością dotyczących Danych osobowych oraz informacji zbieranych i używanych, a także przestrzegać go, a to oświadczenie musi zapewniać taką samą ochronę jak Oświadczenie firmy Microsoft o ochronie prywatności, (d) nie przeniesie ani nie sprzeda Danych osobowych żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem związanych umową podwykonawców przetwarzania działających w imieniu Użytkownika oraz (e) nie będzie zbierać ani transferować jakichkolwiek Danych osobowych w zwodniczy, nielegalny i nieautoryzowany bądź niesprawiedliwy sposób. W razie przechowywania Danych osobowych przez Użytkownika lokalnie oświadcza on i gwarantuje oraz zapewni, że Dane osobowe są aktualne, a także wdraża poprawki, ograniczenia dotyczące Danych osobowych bądź usuwa je w sposób wymagany przez Przepisy ochrony danych, łącznie ze wdrażaniem odpowiednich zasad przechowywania i usuwania, takich jak usuwanie wszystkich Danych osobowych, gdy użytkownik końcowy porzuci Aplikację, odinstaluje Aplikację, zamknie jej konto u Użytkownika bądź porzuci swoje konto. Na potrzeby niniejszej Umowy Użytkownik i firma Microsoft są niezależnymi administratorami. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako tworzące relację współadministratora albo podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego między Użytkownikiem a firmą Microsoft. Niniejszym Użytkownik poświadcza, że rozumie powyższe ograniczenia i będzie ich przestrzegać.
 10. Zabezpieczenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Aplikacja będzie spełniać (lub przekraczać) minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń oraz wymagania dotyczące najlepszych rozwiązań wskazane w aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń usługi Tożsamość Microsoft Entra, których kopia obecnie jest dostępna na stronie5 kroków do zabezpieczenia infrastruktury tożsamości.
 11. Prawo firmy Microsoft do oceny. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeprowadzania co rok lub na wniosek użytkownika końcowego oceny zgodności przestrzegania i/lub wykonywania zobowiązań dotyczących prywatności i zabezpieczeń w ramach niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymaganiami praw właściwych. Za wyjątkiem przypadków wniosku użytkownika końcowego Użytkownik może przesłać zaświadczenie o zgodności w zamian za uczestnictwo w ocenie zgodności.
 12. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik przejmie odpowiedzialność cywilną i dokona rekompensaty z tytułu wszelkich strat, roszczeń, szkód, zobowiązań, wyroków, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów zewnętrznej obsługi prawnej) w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wniesionych przeciwko firmie Microsoft, jej podmiotom stowarzyszonym lub ich pracownikom, dyrektorom i przedstawicielom w zakresie, w jakim wynikają one z: (a) dostępu użytkownika do Galerii lub korzystania z niej; (b) Aplikacji użytkownika; (c) naruszenia lub pogwałcenia przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; lub (d) naruszenia, sprzeniewierzenia lub pogwałcenia przez użytkownika jakichkolwiek praw innych osób (w tym praw własności intelektualnej lub praw do prywatności).
 13. Relacja z Klientami Użytkownika. Użytkownik odpowiada za licencjonowanie i udostępnianie Aplikacji dla wszelkiego potencjalnego klienta, który zostanie przekierowany do jego witryny internetowej z Galerii (jego „"Klient"”). Wszelkie takie licencje lub udzielenia praw zachodzą między Użytkownikiem i jego Klientem i nie stwarzają dla firmy Microsoft żadnego zobowiązania ani żadnej odpowiedzialności. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft nie będzie bezpośrednio udostępniać ani sprzedawać Aplikacji swoim Klientom. Użytkownik rozumie, że firma Microsoft nie będzie świadczyć żadnej pomocy technicznej jego Klientom.
 14. Zakończenie. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do usunięcia Aplikacji z Galerii w dowolnym czasie z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Firma Microsoft zastrzega sobie również prawo do modyfikowania, aktualizowania lub wycofania Galerii w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Aby usunąć Aplikację z Galerii, należy postępować zgodnie z procesem.
 15. BRAK GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ANI NIE GWARANTUJĄ ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z GALERII I APLIKACJI GALERII. GALERIA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS-IS") ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ("AS-AVAILABLE)." UŻYTKOWNIK UMIESZCZA APLIKACJĘ W GALERII I UŻYWA WSZELKICH POWIĄZANYCH FUNKCJI LUB FUNKCJONALNOŚCI GALERII NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STARANNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO GALERII I APLIKACJI GALERII.
 16. Ograniczenie odpowiedzialności. NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, JEŚLI UŻYTKOWNIK MA JAKĄKOLWIEK PODSTAWĘ, CZY TO UMOWNĄ, CZY DELIKTOWĄ, DO ODZYSKANIA ODSZKODOWANIA (W TYM ZA NARUSZENIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ) WYNIKAJĄCEGO Z GALERII, APLIKACJI GALERII LUB INNYCH FUNKCJI I FUNKCJONALNOŚCI LUB UMIESZCZENIA APLIKACJI UŻYTKOWNIKA W GALERII, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST ODZYSKANIE OD FIRMY MICROSOFT LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, ODSPRZEDAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW (I ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW, UDZIAŁOWCÓW LUB DYREKTORÓW) I SPRZEDAWCÓW WYŁĄCZNIE ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO ŁĄCZNEJ KWOTY 5,00 USD. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE ZA ŻADNE INNE SZKODY LUB STRATY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE I WYNIKOWE, CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ NA PIŚMIE.
 17. Różne postanowienia. Niniejsze Postanowienia podlegają przepisom stanu Waszyngton i wszelkie spory związane z niniejszymi Postanowieniami muszą zostać przedstawione sądom federalnym w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsze Postanowienia są niewyłączne i żadna ze stron nie ma zakazu podejmowania podobnych ani konkurencyjnych działań z innymi stronami trzecimi. Użytkownik nie może przypisywać żadnych praw ani obowiązków w ramach niniejszych Postanowień bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Zgodnie z powyższymi niniejsze Postanowienia będą obowiązywać strony oraz ich prawomocnych następców i cesjonariuszy oraz będą służyć ich korzyści. O ile nie zostało to wyraźnie określone, żadne niniejsze Postanowienia nie powodują przeniesienia, przekazania ani udzielenia żadnych praw, praw własności lub korzyści związanych z oprogramowaniem albo innymi materiałami wymienianymi przez strony.