Narzędzie deweloperskie platformy Azure

Łatwe tworzenie, debugowanie, wdrażanie i diagnozowanie skalowalnych aplikacji oraz usług dla wielu platform i zarządzanie nimi

Visual Studio Code

Możesz tworzyć i wdrażać aplikacje dla wielu platform, aby w pełni wykorzystać możliwości usług platformy Azure. Dostępne są setki przydatnych rozszerzeń i motywów, które ułatwiają integrowanie aplikacji z usługami platformy Azure i tworzenie szablonów dla usługi Azure Resource Manager. Aplikacje i szablony można wdrażać na platformie Azure, korzystając z prostych skryptów dla wielu platform.

Pobierz rozszerzenie Narzędzia usługi Azure Resource Manager

Utwórz aplikację sieci Web platformy ASP.NET 5 w programie Visual Studio Code

Visual Studio Code — wersja zapoznawcza

Zestaw Azure SDK

Zainstaluj zestaw Azure SDK, aby uzyskać dodatkowy zestaw szablonów i narzędzi ułatwiających dostęp do jeszcze większej liczby zasobów i usług w chmurze, dzięki czemu można opracowywać lepszą zawartość na platformie Azure bezpośrednio w programie Visual Studio. Te narzędzia pozwalają m.in. wdrażać aplikacje i interfejsy API z nieograniczonymi możliwościami skalowania, konfigurować funkcje diagnostyki oraz tworzyć zasoby usług aplikacji i zarządzać nimi, a także integrować dane.

Narzędzia wiersza polecenia

Program Azure PowerShell

Polecenia cmdlet umożliwiające tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań oraz usług dostarczanych za pomocą platformy Azure i zarządzanie nimi.

Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015

Udostępnia środowisko deweloperskie programu Visual Studio w programie PowerShell, dzięki czemu można lokalnie i zdalnie edytować, uruchamiać oraz debugować skrypty programu PowerShell przy użyciu ustawień regionalnych, wyrażenia kontrolnego i stosu wywołań programu Visual Studio dla skryptów i modułów.

Pobierz narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015
Interfejs wiersza polecenia platformy Azure — wersja zapoznawcza
Eksplorator usługi Storage — wersja zapoznawcza

Eksplorator magazynu

Eksplorator usługi Microsoft Azure Storage w wersji zapoznawczej to autonomiczna aplikacja umożliwiająca łatwą pracę z danymi usługi Azure Storage za pomocą dowolnej platformy w dowolnym miejscu. Możesz m.in. tworzyć obiekty blob, tabele i kolejki oraz zarządzać nimi, a także generować klucze SAS.

Pobierz eksploratora magazynu:

Windows Mac Linux

Zarządzanie zasobami usługi Azure Storage za pomocą eksploratora magazynu

Narzędzia programu Visual Studio dla platformy Azure

Uzyskaj moc i możliwości, których potrzebujesz, aby łatwo tworzyć i wdrażać aplikacje w skali chmury na platformie Azure oraz zarządzać nimi bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio.

Pakiet roboczy platformy Azure w programie Visual Studio 2017 obejmuje wszystkie narzędzia i funkcje, których aplikacje potrzebują do korzystania z możliwości platformy Azure.

Pobierz narzędzia programu Visual Studio 2015 dla platformy Azure, aby włączyć w Twojej aplikacji fantastyczne środowiska i obsługę platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Menu narzędzi platformy Azure — wersja zapoznawcza
Preview of Visual Studio for Mac

Visual Studio for Mac

Get the most from Azure services with the ability to build and deploy cloud-connected, cross-platform apps. Create ASP.NET Core web applications and services, as well as Azure Functions directly from within the IDE and deploy these directly to Azure App Service—even in Docker containers.

Get Visual Studio for Mac

Narzędzia aparatu Docker

Możesz tworzyć i debugować aplikacje w kontenerze aparatu Docker hostowanym lokalnie lub hostowanym na platformie Azure. Dostępnych jest wiele narzędzi i rozszerzeń, których można używać z kontenerami aparatu Docker.

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio 2017 są uwzględnione w obciążeniu programu .NET Core obsługującym projektowanie dla wielu platform.

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio Code

Narzędzia aparatu Docker dla usługi Visual Studio Team Services

Yo Docker

Dokumentacja

Narzędzia aparatu Docker — wersja zapoznawcza
Usługa Service Fabric — wersja zapoznawcza

Narzędzia usługi Azure Service Fabric

Zacznij tworzyć mikrousługi przy użyciu usługi Azure Service Fabric i programu Visual Studio. Te narzędzia umożliwiają tworzenie nowych aplikacji usługi Service Fabric za pomocą różnych szablonów usług, co pozwala na ich łatwe debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie oraz tworzenie wersji.

Instalowanie zestawu SDK usługi Azure Service Fabric dla programu Visual Studio

Tworzenie pierwszej aplikacji usługi Azure Service Fabric w programie Visual Studio

Bezpłatne konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej