Narzędzie deweloperskie platformy Azure

Łatwe tworzenie, debugowanie, wdrażanie i diagnozowanie skalowalnych aplikacji oraz usług dla wielu platform i zarządzanie nimi

Narzędzia systemu Azure dla programu Visual Studio

Program Visual Studio 2015 zawiera pakiet narzędzi platformy Azure, które zwiększają produktywność i umożliwiają tworzenie aplikacji w chmurze bezpośrednio z poziomu zintegrowanego środowiska projektowego (IDE) — od równoczesnego dostępu do wszystkich kont platformy Azure do automatyzacji i uproszczenia procesu opracowywania aplikacji.

Subskrybenci MSDN mogą teraz korzystać na platformie Azure z serii wstępnie załadowanych obrazów maszyn wirtualnych z programem Visual Studio, zestawem Azure SDK i narzędziami, systemem Windows Server lub klientem systemu Windows.

Zestaw Azure SDK

Zainstaluj zestaw Azure SDK, aby uzyskać dodatkowy zestaw szablonów i narzędzi ułatwiających dostęp do jeszcze większej liczby zasobów i usług w chmurze, dzięki czemu można opracowywać lepszą zawartość na platformie Azure. Te narzędzia pozwalają m.in. wdrażać aplikacje i interfejsy API z nieograniczonymi możliwościami skalowania, konfigurować funkcje diagnostyki oraz tworzyć zasoby usług aplikacji i zarządzać nimi.

Narzędzia wiersza polecenia

Program Azure PowerShell

Polecenia cmdlet umożliwiające tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań oraz usług dostarczanych za pomocą platformy Azure i zarządzanie nimi.

Instalowanie i konfigurowanie programu Azure PowerShell

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

The new, lightweight cross-platform command-line tool to manage services and accomplish common tasks. Available on the platform of your choice, with tab completion, pipe-able outputs, and support for JMESpath query syntax.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Install and configure the original Azure CLI

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015

Udostępnia środowisko deweloperskie programu Visual Studio w programie PowerShell, dzięki czemu można lokalnie i zdalnie edytować, uruchamiać oraz debugować skrypty programu PowerShell przy użyciu ustawień regionalnych, wyrażenia kontrolnego i stosu wywołań programu Visual Studio dla skryptów i modułów.

Pobierz narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015

Eksplorator magazynu

Eksplorator magazynu platformy Microsoft Azure w wersji zapoznawczej to autonomiczna aplikacja umożliwiająca łatwą pracę z danymi usługi Magazyn Azure za pomocą dowolnej platformy w dowolnym miejscu. Możesz m.in. tworzyć obiekty blob, tabele i kolejki oraz zarządzać nimi, a także generować klucze SAS.

Pobierz eksploratora magazynu:

Windows Mac Linux

Zarządzanie zasobami usługi Magazyn Azure za pomocą eksploratora magazynu

Narzędzia platformy Azure dla programu Visual Studio Code

Możesz tworzyć i wdrażać aplikacje dla wielu platform, aby w pełni wykorzystać możliwości usług platformy Azure. Dostępne są setki przydatnych rozszerzeń i motywów, które ułatwiają integrowanie aplikacji z usługami platformy Azure i tworzenie szablonów dla usługi Azure Resource Manager. Aplikacje i szablony można wdrażać na platformie Azure, korzystając z prostych skryptów dla wielu platform.

Pobierz rozszerzenie Narzędzia usługi Azure Resource Manager

Utwórz aplikację sieci Web platformy ASP.NET 5 w programie Visual Studio Code

Narzędzia aparatu Docker

Możesz tworzyć i debugować aplikacje w kontenerze aparatu Docker hostowanym lokalnie lub hostowanym na platformie Azure. Dostępnych jest wiele narzędzi i rozszerzeń, których można używać z kontenerami aparatu Docker.

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio 2015

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio Code

Narzędzia aparatu Docker dla usługi Visual Studio Team Services

Yo Docker

Dokumentacja

Narzędzia usługi Sieć szkieletowa usług Azure

Zacznij tworzyć mikrousługi przy użyciu usługi Sieć szkieletowa usług Azure i programu Visual Studio. Te narzędzia umożliwiają tworzenie nowych aplikacji usługi Sieć szkieletowa usług za pomocą różnych szablonów usług, co pozwala na ich łatwe debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie oraz tworzenie wersji.

Pobierz zestaw SDK usługi Sieć szkieletowa usług Azure dla systemu Windows

Tworzenie pierwszej aplikacji usługi Sieć szkieletowa usług Azure w programie Visual Studio

Subskrybujesz program Visual Studio?

Uzyskaj do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Nie subskrybujesz programu Visual Studio?

Uzyskaj miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, dołączając do programu Visual Studio Dev Essentials

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure