Narzędzie deweloperskie platformy Azure

Łatwe tworzenie, debugowanie, wdrażanie i diagnozowanie skalowalnych aplikacji oraz usług dla wielu platform i zarządzanie nimi

Visual Studio Code

Możesz tworzyć i wdrażać aplikacje dla wielu platform, aby w pełni wykorzystać możliwości usług platformy Azure. Dostępne są setki przydatnych rozszerzeń i motywów, które ułatwiają integrowanie aplikacji z usługami platformy Azure i tworzenie szablonów dla usługi Azure Resource Manager. Aplikacje i szablony można wdrażać na platformie Azure, korzystając z prostych skryptów dla wielu platform.

Pobierz rozszerzenie Narzędzia usługi Azure Resource Manager

Utwórz aplikację sieci Web platformy ASP.NET 5 w programie Visual Studio Code

Visual Studio Code — wersja zapoznawcza

Zestaw Azure SDK

Zainstaluj zestaw Azure SDK, aby uzyskać dodatkowy zestaw szablonów i narzędzi ułatwiających dostęp do jeszcze większej liczby zasobów i usług w chmurze, dzięki czemu można opracowywać lepszą zawartość na platformie Azure bezpośrednio w programie Visual Studio. Te narzędzia pozwalają m.in. wdrażać aplikacje i interfejsy API z nieograniczonymi możliwościami skalowania, konfigurować funkcje diagnostyki oraz tworzyć zasoby usług aplikacji i zarządzać nimi, a także integrować dane.

Narzędzia wiersza polecenia

Program Azure PowerShell

Polecenia cmdlet umożliwiające tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań oraz usług dostarczanych za pomocą platformy Azure i zarządzanie nimi.

Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Proste, działające na wielu platformach narzędzie wiersza polecenia umożliwiające zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań.

Instalowanie i konfigurowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015

Udostępnia środowisko deweloperskie programu Visual Studio w programie PowerShell: lokalne i zdalne edytowanie, uruchamianie oraz debugowanie skryptów programu PowerShell przy użyciu ustawień regionalnych, wyrażenia kontrolnego i stosu wywołań programu Visual Studio dla skryptów i modułów.

Pobierz narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio 2015
Interfejs wiersza polecenia platformy Azure — wersja zapoznawcza
Eksplorator usługi Storage — wersja zapoznawcza

Eksplorator magazynu

Eksplorator usługi Microsoft Azure Storage w wersji zapoznawczej to autonomiczna aplikacja umożliwiająca łatwą pracę z danymi usługi Azure Storage za pomocą dowolnej platformy w dowolnym miejscu. Możesz m.in. tworzyć obiekty blob, tabele i kolejki oraz zarządzać nimi, a także generować klucze SAS.

Pobierz eksploratora magazynu:

Windows Mac Linux

Zarządzanie zasobami usługi Azure Storage za pomocą eksploratora magazynu

Narzędzia programu Visual Studio dla platformy Azure

Uzyskaj moc i możliwości, których potrzebujesz, aby łatwo tworzyć i wdrażać aplikacje w skali chmury na platformie Azure oraz zarządzać nimi bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio.

Pakiet roboczy platformy Azure w programie Visual Studio 2019 obejmuje wszystkie narzędzia i funkcje, których aplikacje potrzebują do korzystania z możliwości platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Menu narzędzi platformy Azure — wersja zapoznawcza
Program Visual Studio dla komputerów Mac w wersji zapoznawczej

Visual Studio dla komputerów Mac

Wykorzystaj w pełni usługę platformy Azure dzięki możliwości tworzenia i wdrażania połączonych z chmurą aplikacji dla wielu platform. Twórz usługi i aplikacje internetowe ASP.NET Core oraz funkcje Azure Functions bezpośrednio w środowisku IDE i wdrażaj je bezpośrednio w usłudze Azure App Service, nawet w kontenerach platformy Docker.

Pobierz program Visual Studio dla komputerów Mac

Narzędzia aparatu Docker

Możesz tworzyć i debugować aplikacje w kontenerze aparatu Docker hostowanym lokalnie lub hostowanym na platformie Azure. Dostępnych jest wiele narzędzi i rozszerzeń, których można używać z kontenerami aparatu Docker.

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio 2019 są uwzględnione w obciążeniu programu .NET Core obsługującym projektowanie dla wielu platform.

Narzędzia aparatu Docker dla programu Visual Studio Code

Narzędzia aparatu Docker dla usługi Azure DevOps

Yo Docker

Dokumentacja

Narzędzia aparatu Docker — wersja zapoznawcza
Usługa Service Fabric — wersja zapoznawcza

Narzędzia usługi Azure Service Fabric

Zacznij tworzyć mikrousługi przy użyciu usługi Azure Service Fabric i programu Visual Studio. Te narzędzia umożliwiają tworzenie nowych aplikacji usługi Service Fabric za pomocą różnych szablonów usług, co pozwala na ich łatwe debugowanie, wdrażanie i uaktualnianie oraz tworzenie wersji.

Instalowanie zestawu SDK usługi Azure Service Fabric dla programu Visual Studio

Tworzenie pierwszej aplikacji usługi Azure Service Fabric w programie Visual Studio

Bezpłatne konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej