Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure
Obrázek serverovny

Co je to migrace dat?

Migrace dat znamená přesun dat. Často je to z místních umístění do cloudové platformy.

Definice migrace dat: Co je to migrace dat?

Obecně platí, že migrace dat znamená přesouvání digitálních informací. Do definice migrace dat spadá přenos těchto informací do jiného umístění, formátu souboru, prostředí, systému úložiště, databáze, datacentra nebo aplikace.

Osoba, která pracuje na přenosném počítači s dalšími dvěma monitory

Migraci dat lze konkrétněji definovat takto:

Migrace dat je proces výběru, přípravy, extrakce a transformace dat a jejich trvalého přenosu z jednoho počítačového systému úložiště do jiného.

Migrace dat je běžnou činností IT oddělení. Datové prostředky však můžou existovat v mnoha různých stavech a umístěních. Některé projekty migrace jsou tak složitější a technicky náročnější než jiné. Mezi příklady datových prostředků patří:

 • Různé neuspořádané soubory uložené na mnoha různých zařízeních.

 • Aplikace, operační systémy a prostředí.

 • Relační databáze, jako je SQL Server, MySQL, PostgreSQL a MariaDB.

 • Nestrukturované databáze, jako jsou MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis a Neo4j.

 • Datová jezera, datové objekty blob a celá datacentra.

Projekty migrace dat proto vyžadují plánování, implementaci a ověření, aby bylo možné zajistit jejich úspěšné dokončení. Další informace o migraci do cloudu a dalších typech migrace najdete tady.

Plánování migrace dat

Ještě před zahájením shromažďování požadavků na migraci dat do cloudu a určování jejího rozsahu musí organizace začít tím, že zjistí a vyhodnotí, jaká data vlastně mají. Musí data „zmapovat“ a zjistit, kolik jich je, jak jsou různorodá a v jaké jsou kvalitě nebo stavu.

Stejně tak posoudí dopad migrace na organizaci, určí, kdo jsou zúčastněné strany a kdo má příslušné odborné znalosti, přidělí odpovědnosti, stanoví rozpočet a časový plán a dohodnou se na tom, jak budou všichni o projektu migrace dat komunikovat.

Po určení rozsahu projektu pak týmy vytváří návrh migrace, což zahrnuje výběr softwaru a hardwaru pro migraci dat, který použijí při přesunu dat, vytváření specifikací pro migraci dat a určení rychlosti, jakou budou data migrovat: všechna data najednou, jednotlivě po malých částech nebo kdekoli mezi tím. Mnoho organizací hledá pomoc a poradenství pro správné dimenzování migrace - zejména při přesunování prostředků do cloudu.

Implementace migrace dat

Po dokončení plánování a návrhu migrace zahájí týmy implementaci. Sestaví řešení migrace dat podle požadavků a podrobných pokynů pro migraci stanovených během fáze plánování a začnou přenášet data.

Během migrace dat týmy tato data monitorují a testují, aby se ujistily, že jsou přenášena správně a bez konfliktů, problémů s kvalitou dat, duplicit a anomálií. Toto monitorování a testování probíhá v prostředí, které zrcadlí produkční prostředí a umožňuje týmům rychle identifikovat a napravovat všechny problémy s migrací dat.

Ověřování migrace dat

Po migraci všech dat a dokončení implementace provedou týmy audit dat v nové konfiguraci a ověří, že byla data přenesena správně. Týmy vyřadí starou konfiguraci dat z provozu až poté, co je migrace dat ověřena technickými a obchodními zúčastněnými stranami, a také všemi ostatními potenciálními uživateli těchto dat – včetně zákazníků.

Organizace může migraci dat potřebovat nebo se pro ni rozhodnout z mnoha různých důvodů. Na vysoké úrovni můžou tyto důvody zahrnovat snížení nákladů, umožnění inovací, zvýšení výkonu, zajištění vyšší dostupnosti a posílení zabezpečení. Při rozhodování o migraci dat musí organizace zvážit integritu dat, náklady na migraci a dopad na firmu a její zákazníky.

Mezi konkrétní scénáře a obchodní případy, které můžou vyžadovat migraci dat, patří:

Srovnání migrace dat a převodu dat: V čem je rozdíl?

Abyste lépe pochopili, co migrace dat znamená, je důležité vědět, co je to převod dat a jak souvisí s migrací dat. Často dochází k nejasnostem ohledně toho, jestli je daná činnost nebo projekt převodem dat, anebo migrací dat, protože migrace dat podle definice zahrnuje převod dat. Převod dat je však jen jedním z aspektů migrace dat, takže tyto dva pojmy nelze používat jako vzájemná synonyma.

Migrace dat označuje přesun dat z jednoho místa do jiného, zatímco převod dat označuje transformaci dat z jednoho formátu do jiného. Následující srovnání ukazuje další rozdíly a podobnosti mezi migrací a převodem dat.

plán podpory pro celou organizaci
Migrace dat Převod dat

Data jsou přesunována do nového datacentra, umístění, systému nebo prostředí.

Data jsou přesunována do nové aplikace. Datacentrum, systém nebo prostředí můžou zůstat stejné.

Formát dat může zůstat stejný.

Formát dat se transformuje.

Proces se skládá z plánování, implementace a ověření.

Proces se skládá z extrakce, transformace a načítání.

Migrace dat často zahrnuje převod dat, ale převod dat není vždy vyžadován.

Převod dat je často jedním z prvních kroků migrace dat, ale migrace dat může probíhat i bez převodu dat.

Při migraci dat můžou být zavedeny nové aplikace, které čtou informace jiným způsobem, než jak to dělají starší aplikace. Aby data, která fungovala ve starší aplikaci, fungovala i v nové aplikaci, musí je týmy transformovat do formátu, který nový systém dokáže pochopit a používat. Tento proces transformace je převod dat. Prostřednictvím převodu dat můžou týmy přesunout data ze starší aplikace do zcela jiné aplikace nebo do jiné verze stejné aplikace. Data se extrahují ze zdroje, transformují se do nového formátu a načtou se do nové aplikace.

Provedení úspěšné migrace dat často obnáší, že týmy musí data transformovat. K tomu dochází na začátku procesu migrace dat před jejich přesunem na nové místo. Převod dat nezahrnuje profilaci, čištění, ověřování a – po dokončení přesunu dat – ani provádění testů kvality dat. Nejde tedy ani tak o otázku rozdílu mezi migrací a převodem dat, ale spíše o to, jak projekt zahrnuje migraci a převod dat.

Typy migrace dat

Ačkoli se každý projekt migrace dat liší podle zahrnutých systémů a dat i cílů organizace, je možné migraci dat rozdělit do těchto pěti obecných kategorií:

Člověk používá tablet. Na dvou monitorech na stole jsou otevřené obrazovky s grafy a poštou.

Toto nejsou jediné typy migrace dat a projekt migrace dat může zahrnovat více typů migrace dat. Pokud se například organizace rozhodne přesunout data z místního serveru na server provozovaný poskytovatelem cloudových služeb, může tento projekt představovat migraci do cloudu a migraci databáze. Těchto pět kategorií je užitečných, protože poskytují obecný přehled scénářů migrace dat a důvody, proč organizace může chtít provést konkrétní typ migrace dat.

Migrace úložiště

Migrace úložiště patří mezi nejzákladnější typy migrace dat, které odpovídají doslovné definici migrace dat. Tyto migrace se skládají z přesunu dat z jednoho zařízení úložiště do nového nebo jiného zařízení úložiště. Toto zařízení může být ve stejné budově nebo v jiném datacentru, které je daleko. Toto zařízení může být také jiného druhu, může se jednat například o přesun z pevného disku HDD na disk SSD. Migrace dat do cloudu nebo od jednoho poskytovatele cloudu k druhému je také druhem migrace úložiště, i když specifika těchto typů migrace dat se dají lépe pochopit jako migrace do cloudu.

Organizace se můžou rozhodnout provést migraci úložiště, když zjistí, že potřebují modernizovat své vybavení nebo infrastrukturu, aby dosáhly vyššího výkonu nebo ušetřily peníze za škálování kapacity. Nová technologie může také organizaci umožnit efektivnější správu, zabezpečení, zálohování nebo obnovení dat. Během migrace úložiště mají organizace také možnost vyčistit a ověřit data, i když je méně časté, že se organizace rozhodnou změnit formát dat během migrace tohoto typu dat.

Migrace databází

Tento typ migrace dat často vyžaduje převod dat, protože migrace databází obvykle zahrnují přesun velkých objemů dat do aktualizovaného nebo jiného databázového stroje nebo systému pro správu databází. Migrace databází jsou složitější než migrace úložiště, protože se nepřenášejí jen větší objemy dat, ale protože se pravděpodobně mění i formát těchto dat.

Migrace databází může být pro organizace nezbytná, když potřebují aktualizovat svůj databázový software, migrovat nějakou databázi do cloudu nebo změnit dodavatele databází. Před zahájením migrace musí týmy zajistit odpovídající kapacitu databáze a provést testování, aby se ujistily, že změna nebude mít žádný dopad na aplikace, které databázi používají.

Migrace aplikací

Migrace aplikací zahrnuje přesun dat do nového výpočetního prostředí. Tento typ migrace dat je příkladem migrace dat, která kombinuje několik dalších. Migrace určité aplikace může vyžadovat migraci databází i migraci úložišť. Databázi, kterou aplikace používá, bude třeba přemístit – někdy dokonce upravit její formát tak, aby odpovídal novému datovému modelu prostřednictvím převodu dat – spolu se soubory a adresářovou strukturou, které aplikace potřebuje k instalaci a provozu.

Organizace můžou provést migraci aplikace, pokud dojde ke změně softwaru, který organizace používá k provádění určité obchodní funkce, dodavatele poskytujícího daný software nebo platformy, ve které se software nachází.

Migrace do cloudu

Podobně jako další dva typy migrace dat - migrace úložiště a migrace aplikací –⁠ zahrnuje tento typ migrace dat přesun dat nebo aplikací. Klíčovým aspektem je, že migrace dat do cloudu odkazuje specificky na přenos dat nebo aplikací z privátního, místního datacentra do cloudu nebo z jednoho cloudového prostředí do jiného. Rozsah migrace se bude lišit. Migrace do cloudu může zahrnovat přesun všech dat, aplikací a služeb do cloudu nebo přesun jen několika vybraných prostředků kvůli splnění nějakého strategického účelu nebo obchodní potřeby.

Migrace do cloudu umožňuje organizacím škálovat s menším počtem omezení, snadněji zřizovat prostředky, upgradovat s menšími potížemi, efektivněji vynakládat finanční prostředky a rychleji inovovat. S daty a aplikacemi umístěnými v cloudu pak už tyto organizace nemusí dál udržovat počítače a infrastrukturu pro ukládání těchto prostředků v místním prostředí.

Migrace obchodních procesů

Tento typ migrace dat označuje přesun dat a aplikací za účelem zlepšení správy nebo provozu samotné firmy. Při migraci podnikových procesů může organizace přenášet jakýkoli druh dat, včetně databází a aplikací, která jsou využívána produkty, prostředími pro zákazníky, operacemi a postupy.

Organizace můžou tento typ migrace dat provést za účelem optimalizace nebo reorganizace provozu firmy, zajištění lepší konkurenceschopnosti na trhu, nabízení nového produktu nebo služby nebo dokončení fúze či akvizice.

Nástroje pro migraci dat

K provedení migrace budou týmy používat různé nástroje pro migraci dat, které jim umožní data přesouvat a podle potřeby upravovat. Některé týmy se můžou rozhodnout vytvořit zcela nové vlastní nástroje pro migraci dat. Výhodou vytváření nástrojů pro migraci dat je, že týmy můžou tyto nástroje přizpůsobit konkrétním systémům a použití. Programování softwaru pro migraci dat však může zabrat spoustu času, vyžadovat mnoho ruční integrace a opětovné implementace a nést s sebou náklady, které by šlo lépe využít na jiné části procesu migrace dat. Vlastní napsané nástroje pro migraci dat můžou také narazit na problémy se škálováním nebo zpracováním mnoha zdrojů vstupů.

Místo toho se týmy můžou rozhodnout využít existující software pro migraci dat, který přesun dat zjednoduší, urychlí a zefektivní. Software se často specializuje na pomoc s určitým typem migrace, jako je například přesun databáze SQL Serveru do cloudu. Ale i s tímto softwarem musí týmy stále vědět vše o přenášených datech, kolik jich bude migrovat a kdy, jaké změny v nich budou muset provést a jestli bude třeba po dokončení přenosu vyřešit nějaké problémy. Tyto týmy si také budou muset vybrat mezi místními nástroji pro migraci dat a cloudovými nástroji pro migraci dat.

Jaký typ softwaru pro migraci dat použít

Týmy si můžou vybírat z místního, cloudového nebo vlastního napsaného softwaru pro migraci dat. Obecně platí, že místní nástroje fungují dobře, když jsou všechna data a cílové systémy v místním prostředí a v rámci stejné organizace. Cloudové nástroje jsou nejlepší při přesouvání různých datových systémů nebo při změně platformy na cloud. Vlastní napsané nástroje pak můžou být vhodné pro malé a vysoce specifické projekty. Protože jsou však projekty migrace dat složité, je třeba při rozhodování se mezi různými typy softwaru pro migraci dat zvažovat mnohem více faktorů. Tento graf navrhuje, které nástroje jsou nejlepší v závislosti na povaze daného scénáře migrace.

plán podpory pro celou organizaci
Vlastní napsané nástroje Místní nástroje Cloudové nástroje

Objem a typ dat

Malý objem

included
included
included

Velký objem

included
included

Podporovaný formát

included
included

Nepodporovaný formát

included

Zdroj a cíl

Zdroje v jediné lokalitě

included
included
included

Zdroje ve více lokalitách

included

Cíl v cloudu

included

Místní cíl

included
included

Obvyklý zdroj a cíl

included
included

Neobvyklý zdroj a cíl

included

Projektové potřeby

Vyžaduje se škálování

included
included

Nevyžaduje se škálování

included
included
included

Kontrola zařízení úložiště

included
included

Místní přístup

included
included
included

Globální přístup

included

Výpočetní prostředky a úložiště na vyžádání

included

Vysoká doba provozu a spolehlivost

included

Jak zvolit nástroj pro migraci dat

 • Kromě výše uvedených kritérií budou týmy a organizace při výběru řešení migrace dat zvažovat další faktory. Mezi tyto faktory patří:
 • Rozpočet a časová osa

 • Odbornost a zkušenosti týmu

 • Jakou škálovatelnost a flexibilitu organizace potřebuje

 • Vztah s poskytovatelem nástroje pro migraci dat

 • Zabezpečení a dodržování právních předpisů

 • Doba provozu nebo jiné smlouvy SLA

 • Potenciální dopad

 • Uživatelé dat

 • Operační systémy
Dvě osoby, které sledují obrazovky stolních monitorů.

Jak zahájit migraci dat do cloudu

Jakmile je organizace připravena uvažovat o migraci dat, může začít zkoumat možnosti nástrojů pro migraci dat nebo spolupráce s partnerem pro migraci dat. Pokud se chcete seznámit s výhodami a procesem migrace na Azure, prozkoumejte tyto zdroje:

Nejčastější dotazy týkající se migrace dat

 • Migrace dat je přesun digitálních informací. Do definice migrace dat spadá přenos těchto informací do jiného umístění, formátu souboru, prostředí, systému úložiště, databáze, datacentra nebo aplikace.

 • Migrace dat označuje přesun dat z jednoho místa do jiného, zatímco převod dat označuje transformaci dat z jednoho formátu do jiného. Převod dat se někdy provádí během migrace dat.

 • Typy migrace dat je možné rozdělit do pěti širokých kategorií: migrace úložišť, migrace databází, migrace aplikací, migrace do cloudu a migrace obchodních procesů.