Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Azure Site Recovery přispívá k ochraně důležitých služeb tím, že koordinuje automatickou replikaci do sekundárního umístění a obnovení chráněných instancí z tohoto umístění.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Azure Site Recovery se účtuje na základě počtu chráněných instancí. Každá instance chráněná Azure Site Recovery je prvních 31 dní zadarmo, jak je uvedeno dole.

Cena za prvních 31 dní Cena po prvních 31 dnech
Azure Site Recovery na webech vlastněných zákazníky Zdarma $-/za měsíc a chráněnou instanci
Azure Site Recovery na Azure Zdarma $-/za měsíc a chráněnou instanci
Azure Site Recovery mezi oblastmi Azure se účtuje stejnou sazbou jako Azure Site Recovery do Azure.

Azure Site Recovery se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrnému dennímu počtu chráněných instancí za měsíc. Pokud jste třeba v první polovině měsíce stabilně chránili 20 instancí a ve druhé polovině měsíce žádné, je průměrný denní počet chráněných instancí v tomto měsíci 10.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Site Recovery

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Site Recovery

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Site Recovery.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Site Recovery

 • Každá instance chráněná Azure Site Recovery je prvních 31 dní ochrany zadarmo. Od 32. dne dál se ochrana instance účtuje podle sazeb uvedených nahoře.

 • Ano, nevadí, jak dlouho používáte Azure Site Recovery. U chráněných instancí se neúčtují žádné poplatky za Azure Site Recovery za prvních 31 dní. Pokud jste třeba posledních 6 měsíců chránili 10 instancí a připojíte k Azure Site Recovery 11. instanci, nebudete prvních 31 dní platit za 11. instanci žádné poplatky za Azure Site Recovery. Za prvních 10 instancí se dál budou účtovat poplatky za Azure Site Recovery, protože jsou chráněné déle než 31 dní.

 • Ano, i když je Azure Site Recovery během prvních 31 dní chráněné instance zadarmo, můžou se vám účtovat poplatky za Azure Storage, transakce úložiště a přenosy dat. U obnoveného virtuálního počítače se můžou účtovat taky poplatky za výpočty Azure.

 • Při používání služby Site Recovery se vám budou účtovat poplatky za licence Site Recovery, úložiště Azure, transakce úložiště a přenos odchozích dat.

  1. Licence Site Recovery je pro jednu chráněnou instanci, kde instancí je virtuální počítač nebo fyzický server.
  2. Náklady na úložiště se účtují za repliku Site Recovery úložiště v cílovém umístění. Po testovacím převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání se pomocí snímku této repliky úložiště vytvoří nový cílový disk úložiště. Celkové náklady na úložiště proto závisí na replice úložiště a počtu provedených postupů zotavení po havárii za rok.
  3. Transakce úložiště se účtují během pravidelné replikace a pro běžné operace virtuálních počítačů po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání.
  4. Náklady na odchozí přenos dat se označují také jako výchozí přenos dat a účtují se pouze v případě, že provoz opustí oblast Azure. Proto se tyto poplatky účtují při replikaci virtuálního počítače Azure z jedné oblasti do jiné. Azure Site Recovery data před přenosem komprimuje. Proto se výchozí přenos dat účtuje za komprimovaná data replikace.
  5. Body obnovení vytvořené službou Site Recovery jsou snímky repliky úložiště. Tyto snímky se účtují na základě spotřebované kapacity. Další informace najdete v tématu Ceny Spravovaných disků.
  6. Účtují se také poplatky za výpočetní kapacitu virtuálních počítačů, a to pouze během testovacího převzetí služeb při selhání a převzetí služeb při selhání. Tyto náklady jsou obvykle nulové za předpokladu, že nedošlo k žádnému aktivnímu postupu zotavení po havárii ani ke skutečné havárií.
  7. Při ochraně virtuálních počítačů Azure služba Site Recovery na straně cíle napodobuje typ zdrojového úložiště. Pokud například chráníte virtuální počítač v Azure s disky v účtech úložiště, Site Recovery k ukládání dat replikace použije účet úložiště na straně cíle. V jiném případě, kdy virtuální počítač v Azure využívá spravované disky, Site Recovery v cíli pro každý zdrojový disk vytvoří odpovídající disk repliky ASR.
  8. V případě počítačů VMware nebo fyzických počítačů Site Recovery v cíli pro každý zdrojový disk vytvoří odpovídající disk repliky ASR. Všechny nové replikace od března 2019 pro účely replikace a převzetí služeb při selhání využívají spravované disky. Náklady na spravované disky se počítají na základě zřízené kapacity. Další informace najdete v tématu Ceny Spravovaných disků.
  9. V případě počítačů Hyper-V Site Recovery pro účely replikace vytvoří a používá účet úložiště. Ve výchozím nastavení k testovacímu převzetí služeb při selhání nebo převzetí služeb při selhání dochází u účtu úložiště. V případě potřeby je však k dispozici možnost provést převzetí služeb při selhání na spravované disky. V takovém případě se během převzetí služeb při selhání vytvoří spravované disky.
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

 • Přečtěte si nejčastější dotazy k Azure Site Recovery.

  Licencování serverových produktů Microsoftu pro zotavení po havárii

  Je důležité si uvědomit, že při obnovení instance chráněné službou Azure Site Recovery do lokality pro obnovení musí být software spuštěný uvnitř této chráněné instance také odpovídajícím způsobem licencován. Koncový zákazník musí licencovat následující serverové produkty Microsoft, a to v závislosti na vybrané lokalitě pro obnovení.

  Místní* Vyhrazený hardware poskytovatele služeb Sdílený hardware poskytovatele služeb Azure
  Windows Server
  • Plně licencované servery nebo
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance (například vyhrazený outsourcing)
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Azure Site Recovery nyní umožňuje využít zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.
  Ostatní servery Microsoftu (SQL, Exchange, SharePoint atd.)
  • Plně licencované servery nebo
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance (například vyhrazený outsourcing)
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance se vztahuje na serverové produkty Microsoftu chráněné pomocí Azure Site Recovery. Tato změna byla provedena v užívacích právech k produktu (PUR) z roku 2015.

  *Termín místní je možné použít k označení prostředí koncového zákazníka i poskytovatele služeb za předpokladu, že je pro jejich vlastní použití a neprodává se dál.

 • Servery musí být plně licencované s licencemi na Windows Server. Pokud zákazník má aktivní krytí Software Assurance pro Windows Server v primární lokalitě, může v sekundární lokalitě prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance nasadit Windows Server jenom pro účely zotavení po havárii v neprodukčním prostředí. To, zda využití ze strany zákazníka splňuje kritéria výhody Disaster Recovery programu Software Assurance, zjistíte v příslušných užívacích právech k produktu (PUR).

 • Tyto servery je možné licencovat prostřednictvím samostatných licencí v sekundární lokalitě nebo prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance, pokud na ni zákazník má nárok.

 • Windows Server byste měli licencovat prostřednictvím vaší smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

 • Tyto serverové produkty byste měli licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA na stejném základě, na kterém jsou servery ve smlouvě SPLA normálně licencované (vázané na jádro, vázané na uživatele atd.).

 • Tyto servery je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

 • Zvýhodněné hybridní využití Azure se vztahuje na všechny zákazníky s aktivním programem Software Assurance a je možné ho aktivovat v Azure bez ohledu na to, jak se Azure získává (smlouva Enterprise, Cloud Solution Provider a další).

 • License Mobility a Zvýhodněné hybridní využití Azure vyžadují Software Assurance, a proto se nevztahují na SPLA. Poskytovatel služeb by měl odkazovat na smluvní podmínky ve svých smlouvách SPLA.

 • Výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance se vztahuje na serverové produkty Microsoftu chráněné pomocí Azure Site Recovery. Tato změna byla provedena v užívacích právech k produktu z ledna 2015.

 • Pokud zákazník používá Azure Site Recovery k migraci serverových produktů Microsoftu (například SQL Serveru) od poskytovatele služeb do Azure, potřebuje mít vlastní Software Assurance a použít License Mobility.

 • Ano, testovací obnovení jsou omezená na krátká období testování zotavení po havárii v průběhu jednoho týdne jednou za 90 dnů.

 • Na replikaci Azure Site Recovery pro SQL Server se vztahuje výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance, a to pro všechny scénáře Azure Site Recovery (zotavení po havárii z místního prostředí do Azure nebo zotavení po havárii IaaS napříč oblastmi Azure).

  Použití ostatních technologií vysoké dostupnosti pro SQL Server, jako je například clustering s podporou převzetí služeb při selhání, nebo technologií replikace, jako jsou skupiny dostupnosti SQL Always On, zrcadlení databází nebo přesouvání protokolu, je vázané následujícími licenčními pokyny pro SQL Server – na první pasivní instanci databáze (obvykle pro místní vysokou dostupnost) se vztahuje licence Software Assurance primární databáze. Všechny další pasivní instance databáze (pro zotavení po havárii, řekněme ve vzdáleném místním datovém centru nebo v libovolném cloudu) vyžadují další licence na SQL Server. Pokud primární instance SQL je na vyhrazeném hardwaru, na první pasivní instanci se vztahuje licence Software Assurance na vyhrazeném hardwaru, a nikoli na sdíleném hardwaru. Pokud primární instance SQL je na sdíleném hardwaru, první pasivní instance na sdíleném hardwaru je pokrytá. Přečtěte si příručku k licencování SQL Serveru s dalšími informacemi.

 • Azure má řadu certifikací pro provozování řešení SAP v Azure. Platí to pro platformu aktuální (NetWeaver) i nové generace (HANA). Certifikace vydávané SAPem jsou založené na kombinaci Business Application (produkt SAP), hostovaného operačního systému a systémů správy relačních databází. Další informace. Další informace najdete v poznámkách na webu SAP Support Portal.

 • Oracle poskytuje mobilitu licencí pro zákazníky, kteří chtějí provozovat software Oracle v Microsoft Azure. Další informace najdete v tématu věnovaném licencování softwaru Oracle v cloudovém výpočetním prostředí. Partnerství Oraclu s Microsoftem umožňuje zákazníkům nasadit software Oracle ve veřejných a privátních cloudech Microsoftu s jistotou certifikace a podpory od Oraclu. Podrobnosti najdete v dokumentu věnovaném licencování pro obnovení dat Oracle.

 • Další informace nejdete v licenčních podmínkách aplikace jiného výrobce.

 • Azure nepodporuje trvalé adresy MAC, a proto software s modelem licencování založeným na MAC nejde použít pro migraci místního prostředí do Azure ani pro zotavení po havárii.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V