Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Microsoft Azure Certified

Smlouva k programu

Tato smlouva k programu (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi společností Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“ nebo „my“) a vaší osobou nebo v případě, že odesíláte nabídku (dále jen „nabídka“) pro certifikaci jménem společnosti, společností, kterou zastupujete (dále jen „společnost“ nebo „vy“). Tato smlouva stanoví podmínky vztahující se k vaší účasti v programu Microsoft Azure Certified (dále jen „program“). Používáním označení „Microsoft Azure Certified“ nebo jiným využíváním výhod nabízených v programu prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění přijmout tuto smlouvu jménem společnosti, a souhlasíte, že budete vázáni jejími podmínkami.

Výhody programu

Jako účastník programu můžete k propagaci a marketingu vaší nabídky používat označení „Microsoft Azure Certified“ a můžete používat certifikační oznámení, která můžeme občas zpřístupnit (včetně oznámení „Microsoft Azure Certified“) jako součást programu (souhrnně „certifikační značky“). Navíc můžeme informace o vaší nabídce zobrazit v galerii Microsoft Azure Certified a poskytnout vám citát, který můžete použít (beze změn) v marketingových materiálech při popisu vaší účasti v programu (souhrnně „výhody programu“). Můžeme vás informovat o dalších výhodách programu.

Závazky společnosti

Vaše právo na účast ve výhodách programu pro kteroukoli nabídku je podmíněno tím, že (a) vaše nabídka splní původní certifikační testování a všechna další testování a nároky kompatibility, které Microsoft může vyžadovat, (b) budete jednat v souladu s podmínkami této smlouvy a (c) budete jednat v souladu s pokyny k programu Microsoft Azure Certified (dále jen „pokyny“). Mějte na paměti, že pokyny mohou být občas aktualizovány a musíte jednat v souladu se všemi aktualizacemi pokynů. Nedodržení této smlouvy nebo pokynů může mít za následek ukončení vašeho práva účastnit se programu.

Kompatibilita nabídek

Musíte příslušně aktualizovat svou nabídku tak, aby byla zajištěna její kompatibilita s aktuální verzí všech služeb Azure, na kterých závisí nebo se kterými jinak interaguje. Microsoft může na základě vlastního uvážení určit certifikační testy k ověření kompatibility se službami Microsoft Azure a libovolné testy příslušně upravit. Pokud vás budeme informovat, že vaše nabídka není kompatibilní s nejaktuálnější verzí testu, budete mít dva (2) týdny na aktualizaci nabídky, aby splňovala požadavky kompatibility testu. Pokud vaše nabídka v této 2týdenní lhůtě nebude aktualizována tak, aby byla kompatibilní, bude odebrána z programu a nadále nebudete moci používat certifikační značky v souvislosti s nabídkou nebo implikovat, že se nabídka jinak účastní programu. U každé nabídky, která byla odebrána z programu, musíte provést opětovnou certifikaci.

Licence k certifikačním značkám

Pokud schválíme publikování vaší nabídky na webu Azure Marketplace, pak vám v případě kategorií nabídek, které jsou součástí programu Microsoft Azure Certified, udělíme (s platností od data našeho schválení a po dobu zpřístupnění vaší nabídky na webu Marketplace) celosvětovou, nevýhradní, nepřenosnou a bezplatnou licenci k používání certifikačních značek v souvislosti s marketingem a propagací vaší nabídky, a to za předpokladu, že toto použití je v souladu s pokyny programu Microsoft Azure Certified, které vám poskytneme a které mohou být čas od času aktualizovány. Vyhrazujeme si všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena. Nesmíte: (i) používat certifikační značky způsobem, který by mohl vyvolat nejasnosti týkající se jejich vlastnictví nebo jestli je nabídka produktem společnosti Microsoft; (ii) udělat nebo sdělit něco, co by implikovalo afilaci nebo sponzorství, doporučení či schválení ze strany společnosti Microsoft nad rámec toho, co předpokládá tato smlouva; (iii) používat certifikační značky způsobem, který by mohl implikovat, že společnost Microsoft pro systém Azure schválila nebo certifikovala i jiné vámi nabízené produkty nebo služby; (iv) zaregistrovat si, přijmout nebo používat jakýkoli název, ochrannou známku, název domény nebo jiné označení, které zahrnuje nebo porušuje naše práva u kterýchkoli certifikačních značek nebo jakékoli ochranné známky společnosti Microsoft v certifikačních značkách; (v) používat certifikační značky způsobem, který by mohl poškodit naši pověst nebo dobrou vůli spojenou s certifikačními značkami; nebo (vi) pozměnit, animovat nebo zkreslit kteroukoli certifikační značku nebo ji sloučit s jakýmikoli jinými symboly, slovy, obrázky nebo designovými prvky.

Ochrana certifikačních značek

Pokud do svých materiálů zahrnete poznámku pod čarou s ochrannými známkami, abyste informovali o svých vlastních ochranných známkách nebo o ochranných známkách třetích stran, musíte do této poznámky připojit tuto větu: „Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.“ Společnost Microsoft je výhradním vlastníkem certifikačních značek a dobré vůle, která se k nim váže, a je jediným beneficientem dobré vůle související s vaším používáním těchto značek. Z vašeho používání certifikačních značek nevyplývá, že byste k nim získali jakékoli právo, nárok nebo podíl. Tímto postupujete nebo v budoucnu postoupíte všechna práva, která získáte k certifikačním značkám v souvislosti s jejich používáním podle této smlouvy, a to včetně související dobré vůle. Vyvinete přiměřené úsilí, abyste nám na naše náklady pomohli chránit certifikační značky. Podle vlastního uvážení rozhodneme, zda podnikneme právní kroky k vynucení nebo obraně našich práv spojených s certifikačními značkami, a budeme mít kontrolu nad právním postupem, který s nimi souvisí.

Oprávnění k použití názvu a loga společnosti

Tímto udělujete společnosti Microsoft povolení zobrazovat vaše jméno, logo a všechny obrazové materiály pro všechny certifikované nabídky, jak jste je poskytli během certifikačního procesu (dále souhrnně „ochranné známky společnosti“), celosvětově a bezplatně v souvislosti s marketingem a propagací vaší nabídky a v souvislosti s marketingem a propagací programu. Prohlašujete, že jste vlastníkem a/nebo oprávněným poskytovatelem licence k ochranným známkám společnosti. V rámci tohoto smluvního vztahu se budou ochranné známky společnosti využívat v dobré vůli a ve váš prospěch. U ochranných známek společnosti můžeme podle potřeby změnit formát nebo velikost, pokud se nezmění jejich celkový vzhled. Pokud se budete domnívat, že ochranné známky společnosti neužíváme řádně, můžete nás kdykoli informovat a my v přiměřené době provedeme nápravu.

PRÁVNÍ OMEZENÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

PROGRAM JE NABÍZEN „TAK JAK JE“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VYLUČUJEME VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM A SLUŽBAMI MICROSOFT AZURE. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÁDNÁ ZE STRAN ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ POVAHY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, PŘÍJMŮ A/NEBO UŠLÉHO ZISKU) VZNIKLÉ NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO JEJÍM PROVÁDĚNÍM. TOTO VYLOUČENÍ SE UPLATNÍ NEZÁVISLE NA PRÁVNÍ TEORII, NA KTERÉ JSOU NÁROKY NA NÁHRADU ZA TYTO ŠKODY ZALOŽENY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY STRANY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, ZDA ŠKODY BYLY ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÉ NEBO ZDA UPLATNĚNÍ VYLOUČENÍ NEZPŮSOBÍ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ SMYSL. TOTO VYLOUČENÍ SE NEVZTAHUJE NA PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ DRUHÉ STRANY NEBO NA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ZTRÁTY PŘÍJMŮ, DAT, PODNIKÁNÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR ZPŮSOBENÉ PODVODEM NEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ.

Doba účinnosti

Tato smlouva nabývá účinnosti vaším přijetím. Každá ze stran může tuto smlouvu kdykoli ukončit pro jednotlivé nabídky nebo všechny nabídky z libovolného nebo žádného důvodu. Části 6 (Omezení odpovědnosti) a 8 (Různé) zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.

Různé

(a) Kontaktní informace. Veškerá oznámení určená společnosti Microsoft a týkající se této smlouvy musí být zaslána oddělení programu Azure Certification na adresu Azurecertred@microsoft.com.

(b) Zveřejnění informací. Společnost Microsoft může zpřístupnit vaše kontaktní údaje, jak je to potřebné, aby mohla tuto smlouvu spravovat přes své afilace nebo jiné smluvní strany, které jí pomáhají zajistit tuto činnost.

(c) Jurisdikce a rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit zákony státu Washington ve Spojených státech amerických, s vyloučením kolizí právních norem. Pokud se objeví nějaká záležitost spadající pod federální jurisdikci, je třeba veškeré nároky týkající se této smlouvy vznášet výhradně u federálních soudů v okrese King County ve státě Washington. V opačném případě smluvní strany souhlasí s exkluzivní jurisdikcí a soudní příslušností státních soudů ve státě Washington, a to v okrese King County ve státě Washington. Strany souhlasí, že se neuplatní Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

(d) Náklady. Každá ze smluvních stran je výhradně zodpovědná za všechny náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jejím naplňováním této smlouvy.

(e) Zřeknutí se a oddělitelnost. Jakékoli prodlení v uplatňování jakéhokoli práva nebo nápravy či jejich neuplatnění některou ze stran nemá za následek zřeknutí se takového nebo jakéhokoli jiného práva či nápravy. Pokud kterýkoli soud v platné jurisdikci shledá, že některé ustanovení této smlouvy je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

(f) Převedení. Společnost nemůže tuto smlouvu (ani žádná práva nebo povinnosti, které z ní vyplývají) převést bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft.

(g) Vztah smluvních stran. Tato smlouva ani žádné v ní obsažené podmínky nezakládají partnerství, joint venture či zaměstnanecký poměr ani neudělují žádná franšízová práva.

(h) Úplná smlouva. Tato smlouva (včetně pokynů) představuje celou smlouvu mezi smluvními stranami s ohledem na její předmět a nahrazuje všechna předchozí a souběžná komunikační sdělení.