Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure for Students

Azure for Students vám pomůže začít s 100 USD v kreditech Azure, které je možné využít během prvních 12 měsíců, a vybranými bezplatnými službami, jak jsou popsány níže (můžou se změnit). Při registraci se nevyžaduje platební karta. Požádat můžete tady.

Nabídka Azure for Students je dostupná jenom pro studenty, kteří splňují následující požadavky. Musíte potvrdit, že jste starší 18 let a navštěvujete akreditovanou dvouletou nebo čtyřletou vzdělávací instituci poskytující doklad o vzdělání, ve které jste řádným studentem. Svůj akademický stav musíte doložit e-mailovou adresou vaší organizace. Tato nabídka není dostupná pro použití v kurzech MOOC (Massive Open Online Course) nebo jiných profesionálních školeních od komerčních organizací.

Tato nabídka je omezená na jedno předplatné Azure for Students na jednoho oprávněného zákazníka, je nepřenosná a bez dalšího povolení od Microsoftu ji nelze kombinovat s žádnou další nabídkou. Azure for Students má omezenou zásobu aktivací a tato nabídka je dostupná jenom do vyčerpání zásob. Microsoft může tuto nabídku na základě vlastního uvážení ukončit. Mohou platit i další omezení.

Upgrady a limity útraty

V rámci nabídky Azure for Students oprávnění zákazníci získají kredit 100 USD, který mohou během 12 měsíců využít pro většinu produktů Azure. Nespotřebované kredity není možné přenést do následujících měsíců ani přesunout do jiných předplatných Azure.

Po vyčerpání dostupného kreditu přestane být vaše předplatné Azure aktivní. Potom můžete kontaktovat podporu Azure a upgradovat na předplatné s průběžnými platbami. To vám umožní používat Azure i dál.

Výhody stažení softwaru

Vaše předplatné vám poskytne přístup k určitým výhodám stažení softwaru, které jsou výslovně určené pro podporu vašeho vzdělávání, nekomerčního výzkumu nebo úsilí o návrh, vývoj, testování a předvádění softwarových aplikací pro výše zmíněné účely. Výhody stažení softwaru jsou určené výhradně pro vás a nesmíte je přenášet, prodávat, sdílet, sublicencovat, přiřazovat ani půjčovat. Na přístup k výhodám stažení softwaru a jejich využívání se vztahují podmínky uvedené v této smlouvě a případné zvláštní podmínky specifické pro konkrétní výhodu. K získání přístupu k výhodám stažení softwaru musíte mít aktivní předplatné Azure for Students.

Software

Na instalaci a využívání softwaru, cloudových služeb nebo vývojářských nástrojů poskytnutých v rámci výhod stažení softwaru se vztahují zvláštní licenční podmínky platné pro daný software, služby nebo nástroje, jako jsou licenční podmínky přijaté kliknutím, s výjimkou úprav těchto podmínek, které jsou uvedené v této smlouvě. Tyto výhody stažení softwaru můžete využívat ve virtuálním prostředí pouze v případě, že to povoluje licenční smlouva s koncovým uživatelem pro konkrétní produkt. Software, cloudové služby ani vývojářské nástroje samozřejmě nesmíte používat k vývoji jakéhokoli typu škodlivého softwaru nebo softwaru pro zasílání nevyžádané pošty.

Určitý software může vyžadovat aktivaci. Pokud je tomu tak, musíte software aktivovat v rámci zeměpisné oblasti přidružené k vašemu předplatnému Azure for Students.

K instalaci určitého softwaru nebo k přístupu k takovému softwaru se může vyžadovat klíč. Za používání všech vám přiřazených klíčů nesete odpovědnost vy. Klíče nesmíte přenášet, prodávat, sdílet, sublicencovat, přiřazovat ani půjčovat. Aktivita klíčů se monitoruje. Microsoft si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a jakýchkoli závazků vůči vám pozastavit nebo ukončit vaše předplatné Azure for Students nebo přístup k softwaru, pokud zjistíme podezřelou aktivitu související s klíči nebo aktivacemi. Microsoft si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, jestli konkrétní aktivita představuje podezřelou aktivitu. Microsoft může po skončení vašeho předplatného Azure for Students deaktivovat nebo jinak omezit vaše klíče. Deaktivované klíče nebude možné použít k aktivaci softwaru. Nebudete se zapojovat do neoprávněného vyrábění, duplikování, doručování, prodeje, přenášení ani používání padělaných, zcizených, nelicencovaných nebo nelegálních produktů nebo služeb Microsoftu, ani nebudete takové jednání umožňovat nebo jinak porušovat práva Microsoftu na ochranu duševního vlastnictví. Včas Microsoftu ohlásíte jakékoli podezření na padělání, zcizení nebo jiné porušení práv na duševní vlastnictví a při vyšetřování takových aktivit budete s Microsoftem a jeho partnery přiměřeným způsobem spolupracovat. Výhody stažení softwaru nesmíte používat k poskytování služeb jiným stranám (např. hostingové společnosti, webové agentuře, pro účely integrace nebo externího vývoje atd.).

Software může obsahovat kód jiných výrobců. Licence na všechny skripty a kódy jiných výrobců, které jsou se softwarem spojené nebo na které software odkazuje, vám poskytují výrobci, kteří jsou vlastníky takového kódu, a nikoli Microsoft. Případné doložky týkající se kódu jiných výrobců jsou uvedené jenom pro informaci. Software, který máte k dispozici v rámci předplatného Azure for Students, je licencován (nikoli prodáván) a Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která vám Microsoft implicitně nebo jiným způsobem výslovně neuděluje.

Vyloučení

Kredity Azure se nedají použít k nákupu plánů podpory Azure, Azure DevOps, předplatných sady Visual Studio, služeb Visual Studio App Center, Express Route, značkových produktů jiných výrobců, produktů prodávaných prostřednictvím Azure Marketplace ani produktů licencovaných jiným způsobem, odděleně od Azure (třeba Microsoft Entra ID Premium).

Zakázané používání Azure for Students

Používání Azure for Students je podmíněno tím, že tyto služby nebudete používat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a ujednáními. Azure for Students nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit kterýkoli server společnosti Microsoft nebo k němu připojenou síť a který by mohl bránit jiné straně v nerušeném užívání Azure for Students. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k žádným službám Azure for Students, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k libovolnému serveru společnosti Microsoft prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím Azure for Students záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Nebudete umožňovat jakékoli používání softwaru, služeb nebo nabídek Microsoftu, mimo jiné včetně Microsoft Azure, které mohou být poskytnuty v souvislosti s výhodami programu, k těžbě kryptoměn, útokům DoS, rozesílání nevyžádané pošty nebo nelegálním aktivitám, ani jakékoli používání, které by mohlo způsobit škodu společnosti Microsoft nebo jiným stranám, ani se do takového používání nebudete zapojovat nebo se jej účastnit, a budete vynucovat přísné interní kontrolní mechanismy, abyste takovému jednání zabránili. Společnost Microsoft vás může občas kontaktovat ohledně vašeho využívání výhod programu a vy na základě takové žádosti poskytnete přiměřenou dokumentaci týkající se vašeho využití. Pokud společnost Microsoft z jakéhokoli důvodu shledá, že jsou výhody programu využívány k zakázaným účelům, může podle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup k výhodám programu.

Komunikační služby – Zakázané používání

Azure for Students a přidružené weby můžou obsahovat e-mailové služby, služby vývěsek, chatovací oblasti, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky nebo jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci, jejichž účelem je umožnit vám komunikaci s ostatními ("komunikační služby"). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání komunikačních služeb nebudete dopouštět například následujícího jednání:

Používání komunikačních služeb ve spojení s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanými e-maily, spamem či libovolnými (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými nebo nevyžádanými zprávami

Pomlouvání, urážení, obtěžování, sledování, vyhrožování nebo jiné porušování práv (například práva na soukromí a práv souvisejících s publicitou) ostatních

Publikování, zveřejňování, nahrávání, distribuování nebo šíření jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, hanlivého, obscénního, neslušného nebo nezákonného tématu, jména, materiálu nebo informace

Nahrávání nebo jiné vystavování souborů, které obsahují obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv souvisejících s publicitou), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas

Používání materiálů nebo informací, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány komunikačními službami způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany

Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, ransomware, programy typu cancelbot, poškozené soubory, malware obecně nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele

Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují

Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že byste vědět měli, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány

Falšování nebo odstraňování jakýchkoli informací správy autorských práv, například údajů o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru

Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání

Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na určitou konkrétní komunikační službu

Získávání nebo jiné shromažďování informací o ostatních uživatelích včetně e-mailových adres

Porušování platných zákonů a právních předpisů

Vytváření falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů

Používání, stahování nebo jiné kopírování jakéhokoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů Azure for Students nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné fyzické či právnické osobě (zdarma nebo za úplatu)

Společnost Microsoft není povinna monitorovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikačních služeb a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály, a to jak vcelku, tak i po částech.

Při poskytování identifikovatelných osobních údajů o své osobě a citlivých informací do komunikačních služeb postupujte vždy obezřetně.

Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do komunikačních služeb může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování těchto omezení.

Zásady komunikace

Můžete dostávat pravidelné e-mailové zprávy s osvědčenými postupy, školením, tipy a triky a výhodnými nabídkami souvisejícími s Azure a dalšími programy a službami Microsoftu pro účely vzdělávání. Odběr těchto zpráv můžete kdykoli zrušit odhlášením přes odkaz pro zrušení odběru, který najdete v e-mailech. Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

Možnosti platby

Pro nabídku Azure for Students se nevyžaduje platební karta. Můžete kontaktovat podporu Azure a upgradovat na předplatné s průběžnými platbami.

Zásady zrušení

Službu můžete zrušit kdykoliv.

Dostupnost nabídek

Tato nabídka je dostupná ve více než 140 zemích, kde je komerčně dostupná platforma Azure. To nezahrnuje produkty suverénních cloudů pro US Government ani oblasti Azure (Německo).

Limity, kvóty a omezení

V dokumentu Limity, kvóty a omezení najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Microsoft Azure. Pokud potřebujete tyto limity překročit, kontaktujte kdykoliv služby zákazníkům, abychom mohli vaše limity odpovídajícím způsobem upravit. Abyste mohli navýšit kvóty nebo limity, musíte svůj bezplatný účet Azure upgradovat na předplatné s průběžnými platbami.

Smlouvy o úrovni služeb

Všechny služby Azure mají robustní smlouvy o úrovni služeb (SLA). Projděte si smlouvy SLA pro jednotlivé služby Azure. Smlouvy SLA se neposkytují pro služby v období Preview ani pro služby nabízené bezplatně.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení využití služeb (například zvýšení počtu spuštěných výpočetních instancí nebo zvětšení využívaného úložiště) závisí na dostupnosti prostředků těchto služeb. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je předplatné Azure for Students neaktivní po více než 90 dnů a neúčtují se za něj poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Na odebrání jakýchkoli výpočetních prostředků vás upozorníme předem. Neaktivitě se také můžete vyhnout provedením jedné z následujících akcí nejméně každých 90 dnů:

  1. Přihlaste se k portálu Azure.
  2. Přistupte k prostředkům prostřednictvím našich rozhraní API Azure.

Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit tuto nabídku jakoukoli bezplatnou službu, a to s upozorněním nebo bez něj.