Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azures direktbetalningstillägg

För att vara giltigt måste kunden ha godkänt detta tillägg som anges i Azure-portalen.
 

Azures direktbetalningstillägg (”tillägg”) ingås mellan kundens juridiska person (”kunden”) och Microsofts juridiska person (”Microsoft”) som en del av ett licensavtal för öppna program (”avtalet”) enligt vilket kunden har köpt Microsoft Azure-tjänster. Parterna är överens om att tillägget kompletterar avtalet och endast gäller den prenumeration som (enligt definitionen nedan) köptes härunder.
 

 1. Definierade termer.

  Termer som används men inte definieras i detta tillägg kommer att ha den innebörd som anges i avtalet. Följande definitioner används i detta tillägg:

  ”Microsoft Azure-tjänster” avser en eller flera av Microsofts Azures tjänster och funktioner som licensierats av Microsoft och anges på vår tjänstsida, utom Microsoft Azure Marketplace (som säljs separat).

  ”Portal” avser den onlineportal där kunden köper prenumerationen på vår sida med priser eller på en annan webbplats som Microsoft anger.

  ”Prenumeration” avser en prenumeration med ett fast värde som kan lösas in för ett visst antal Microsoft Azure-tjänster under en definierad period.

  ”Period” avser tidsperioden som börjar den dag då nedan köpta prenumeration löses in och förfaller tidigast (1) det datum då värdet på prenumerationen har förbrukats eller (2) efter tolv månader.

 2. Erbjudandeinformation.

  Genom att köpa en prenumeration åtar sig kunden att köpa ett visst antal Microsoft Azure-tjänster för användning under en period och att betala i förskott före användningen. Ytterligare eller annan användning av kunden (till exempel användning utöver den kvantitet som utgörs av prenumerationen) kräver inköp av en ny prenumeration som ett separat tillägg innan sådan ytterligare eller annan användning för att undvika ett avbrott i leveransen av Microsoft Azure-tjänster till kunden. Kundens användning av Microsofts Azure-tjänster kommer att omfattas av villkoren i avtalet som, för att undvika oklarheter, innehåller produktanvändningsrättigheterna.

 3. Prissättning för förbrukning och godkännande att debitera kreditkort.
  • Förbrukningspriser. Förbrukningspriserna på Microsoft Azure-tjänster kan ändras när som helst efter föregående meddelande.
  • Godkännande att debitera kreditkort. Genom att godkänna detta tillägg samtycker kunden härmed till att betala för prenumerationen och godkänner att Microsoft debiterar kundens kreditkort med det prenumerationspris som angavs i portalen vid den tidpunkt då tillägget godkändes.
    
 4. Skatter.

  Priserna är exklusive eventuella skatter. Kunden ska betala alla tillämpliga skatter för mervärde, varor och tjänster, försäljning eller liknande för varje beställning utifrån detta avtal och som Microsoft har tillstånd att debitera kunden enligt tillämplig lag. Kunden ansvarar för eventuella tillämpliga stämpelavgifter och för alla andra skatter som kunden är juridiskt skyldig att betala, inklusive skatter som uppkommer vid tillhandahållandet av Microsoft Azure-tjänster till kundens dotterbolag. Microsoft ska ansvara för samtliga skatter som baseras på dess nettoresultat eller egendomsrätt. Om skatter måste hållas inne för betalningar som kunden gör till Microsoft, kan kunden dra av sådana skatter från skulden till Microsoft och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, dock under förutsättning att kunden omgående säkrar och levererar ett officiellt kvitto på dessa innehållanden och andra dokument som Microsoft rimligen begär för en utländsk avräkning av skatt eller återbetalning. Kunden ska se till att alla innehållna skatter minimeras så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.

 5. Övrigt.
  • Period och uppsägning. Detta tillägg kommer automatiskt att upphöra vid periodens utgång. Prenumerationen som köpts enligt detta tillägg kommer att fortsätta att omfattas av villkoren i avtalet och tillämpliga produktanvändningsrättigheter oaktat avtalets uppsägning eller upphörande.
  • Prioritetsordning. Om det finns en inkonsekvens mellan någon bestämmelse i tillägget och någon bestämmelse i avtalet, har tillägget företräde.
  • Hela avtalet. Detta tillägg utgör hela avtalet mellan parterna beträffande ämnet i detta tillägg och ersätter alla andra avtal, muntliga eller skriftliga, med avseende på ämnet i tillägget. Utöver vad som uttryckligen anges i detta tillägg, är avtalet oförändrat och gäller med full verkan.
  • Upphandlande myndighet. Om du som enskild person godkänner dessa villkor på uppdrag av en juridisk person, intygar du att du har laglig rätt att godkänna tillägget åt den juridiska personen.
  • Dotterbolag i Australien. Om du befinner dig på Nya Zeeland eller i Oceanien får du inte, oaktat vad som anges i detta tillägg eller i avtalet, göra någon beställning under tillägget eller avtalet för något dotterbolag i Australien, och inte heller bevilja något dotterbolag i Australien administrativa rättigheter att hantera din prenumeration, om du väljer att få åtkomst till och använda onlinetjänster som levereras från våra datacenter i Australien. Ett dotterbolag i Australien som vill ha åtkomst till och använda onlinetjänster som levereras från våra datacenter i Australien måste skaffa en egen prenumeration med ett separat licensavtal för öppna program.