Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Azure Certified

Programavtal

Detta programavtal (”Avtal”) ingås mellan dig och Microsoft Corporation (”Microsoft”, ”vi” eller ”oss”) och dig, eller, om du skickar ett erbjudande (”Erbjudande”) för certifiering å ett företags vägnar, det företag du representerar (”Företaget”, ”du”, ”din” eller ”ditt”). Detta Avtal anger de villkor som gäller för ditt deltagande i Microsoft Azure Certified-programmet (”Programmet”). Genom att använda beteckningen ”Microsoft Azure Certified” eller på annat sätt utnyttja de förmåner som erbjuds i Programmet intygar och garanterar du att du har rätt att godkänna detta Avtal å Företagets vägnar och att du samtycker till att följa dess villkor.

Programförmåner

Som deltagare i Programmet har du rätt att marknadsföra ditt Erbjudande med beteckningen ”Microsoft Azure Certified,” samt använda certifieringsmärken som vi tillgängliggör från tid till annan (inklusive märket ”Microsoft Azure Certified”) under Programmet (benämns gemensamt ”Certifieringsmärken”). Vi kan även komma att visa information om ditt Erbjudande i ditt ”Microsoft Azure Certified”-galleri och ge dig ett utlåtande från en chef som du får använda (utan ändringar) i marknadsföringsmaterial och som beskriver ditt deltagande i Programmet (benämns gemensamt ”Programförmåner”). Vi kan komma att meddela dig om ytterligare programförmåner när de blir tillgängliga.

Företagets skyldigheter

Du har rätt att delta i Programförmånerna för ett Erbjudande under förutsättning att (a) ditt Erbjudande har godkänts under den inledande certifieringstestningen och eventuell efterföljande testning och efterlevnadskrav som Microsoft kan komma att ställa, (b) du följer villkoren i detta Avtal och (c) du följer riktlinjerna för Microsoft Azure Certified som vi tillgängliggör för dig (”Riktlinjer”). Observera att Riktlinjerna kan komma att uppdateras då och då och att du måste följa alla uppdaterade Riktlinjer. Om du inte följer detta Avtal eller Riktlinjerna kan din rätt att delta i Programmet komma att hävas.

Erbjudandets efterlevnad

Du måste uppdatera ditt Erbjudande om det krävs för att säkerställa att det är kompatibelt med den aktuella versionen av någon av de Azure-tjänster det är kopplat till eller som det på annat sätt samverkar med. Microsoft kan efter eget gottfinnande fastställa eventuella certifieringstest för att kontrollera efterlevnaden med Microsoft Azure-tjänster och modifiera eventuella test när så är lämpligt. Om vi meddelar dig att ditt Erbjudande inte är kompatibelt med den senaste versionen av ett test har du två (2) veckor på dig att uppdatera Erbjudandet så att det uppfyller efterlevnadskraven för testet. Om ditt Erbjudande inte är kompatibelt inom en sådan tvåveckorsperiod tas ditt Erbjudande bort från Programmet och du får inte längre använda Certifieringsmärken i samband med Erbjudandet eller ange att Erbjudandet på något sätt ingår i Programmet. Om ett Erbjudande har tagits bort från Programmet måste du certifiera det på nytt.

Licens för Certifieringsmärken

Om vi godkänner publiceringen av ditt Erbjudande i Azure Marketplace beviljar vi dig, för kategorier av Erbjudanden som är en del av Microsoft Azure Certified-programmet, en global, icke-exklusiv, ej överförbar, royaltyfri licens att använda Certifieringsmärkena i samband med marknadsföringen av ditt Erbjudande, under förutsättning att användningen sker i enlighet med Riktlinjerna för Microsoft Azure Certified som vi tillhandahåller och som kan uppdateras från tid till annan. Denna licens börjar gälla samma dag som vi godkänner ditt Erbjudande. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri. Du får inte (i) använda Certifieringsmärkena på ett sätt som kan orsaka osäkerhet kring Certifieringsmärkenas ägarskap eller om ditt Erbjudande är en Microsoft-produkt, (ii) göra eller säga något som antyder anknytning med eller sponsorskap, stöd eller godkännande från Microsoft utöver på det sätt som detta Avtal föreskriver, (iii) använda Certifieringsmärkena på ett sätt som antyder att andra produkter eller tjänster som du erbjuder har godkänts eller certifierats av Microsoft för Azure, (iv) registrera, anta eller använda något namn, varumärke, domännamn eller annan beteckning som innehåller eller strider mot våra rättigheter till ett Certifieringsmärke eller något Microsoft-varumärke i Certifieringsmärkena, (v) använda Certifieringsmärkena på ett sätt som kan skada vårt rykte eller goodwill gällande Certifieringsmärkena, eller (vi) ändra, påverka eller förvränga ett Certifieringsmärke eller kombinera det med andra symboler, ord, bilder eller design.

Skydd för Certifieringsmärken

Om du inkluderar en fotnot för information om varumärken i ditt material för att informera om dina egna varumärken och annan tredje parts varumärken måste du lägga till följande formulering i fotnoten: ”Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.” Microsoft är ensam ägare till Certifieringsmärkena och associerad goodwill och är ensam förmånstagare av den goodwill som associeras med din användning av Certifieringsmärkena. Du förvärvar inga rättigheter till Certifieringsmärkena till följd av din användning av Certifieringsmärkena. Härmed överlåter du och ska i framtiden överlåta alla rättigheter som du kan förvärva till Certifieringsmärkena till följd av din användning av Certifieringsmärkena enligt detta Avtal, tillsammans med associerad goodwill. Du ska skäligen bistå oss, på vår bekostnad, i att skydda Certifieringsmärkena. Vi avgör, efter eget gottfinnande, om vi ska vidta rättsliga åtgärder för att upprätthålla eller skydda våra rättigheter till Certifieringsmärkena och bestämmer över alla rättsliga åtgärder gällande Certifieringsmärkena.

Rätt att använda företagets namn och logotyp

Härmed beviljar du Microsoft behörighet att visa ditt namn och din logotyp samt eventuella bilder för certifierade Erbjudanden såsom de tillhandahålls under certifieringsprocessen (benämns gemensamt ”Företagets varumärken”), globalt och på royaltyfri bas i samband med marknadsföring av ditt Erbjudande och i samband med marknadsföring av Programmet. Du intygar att du är ägare och/eller auktoriserad licensgivare av Företagsvarumärkena. Vad gäller samtliga parter ska den goodwill som är kopplad till Företagsvarumärkena gälla till förmån för dig. Vi kan formatera om och ändra storlek på Företagsvarumärkena efter behov och utan att ändra det övergripande utseendet på Företagsvarumärkena. Du kan när som helst meddela oss om du anser att vi använder dina Företagsvarumärken felaktigt och vi åtgärdar sådan användning inom en rimlig tidsperiod.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

PROGRAMMET ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK," "MED EVENTUELLA FEL" OCH "I MÅN AV TILLGÅNG." I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN MEDGER UTESLUTER VI ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR PROGRAMMET OCH MICROSOFT AZURE-TJÄNSTERNA. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER ANSVARAR INGEN PART UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖRHÖJT SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DATAFÖRLUST, INKOMSTBORTFALL OCH/ELLER UTEBLIVEN VINST) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL ELLER FULLGÖRANDET AV DET. DETTA UNDANTAG SKA GÄLLA OAVSETT RÄTTSLIG GRUND FÖR KRAVET, OAVSETT OM PARTERNA HAR FÅTT UNDERRÄTTELSE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OM SÅDAN RISK SKÄLIGEN HAR KUNNAT FÖRUTSES ELLER OM TILLÄMPNINGEN AV UNDANTAGET LEDER TILL ATT EVENTUELLA PÅFÖLJDER SVIKER SITT EGENTLIGA SYFTE. DETTA UNDANTAG GÄLLER INTE VID KRÄNKNING AV DEN ANDRA PARTENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER INDIREKT FÖRLUST AV VINST, DATA, AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR PÅ GRUND AV BEDRÄGERI ELLER GROV VÅRDSLÖSHET.

Term

Detta Avtal börjar gälla när du har godkänt det. Båda parter har rätt att säga upp detta Avtal när som helst, likaså varje enskilt Erbjudande eller alla Erbjudanden, med eller utan anledning. Avsnitten 6 (Ansvarsbegränsning) och 8 (Övrigt) gäller efter avtalets uppsägning.

Övrigt

(a) Kontaktinformation. Alla meddelanden till Microsoft avseende detta Avtal måste skickas till Azure Certification-programavdelningen Azurecertred@microsoft.com.

(b) Utlämnande av information. Microsoft kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter i den mån detta krävs för att administrera detta Avtal genom Microsofts dotterbolag eller andra parter som hjälper oss att administrera detta Avtal.

(c) Jurisdiktion och styrande lag. Detta Avtal regleras av lagarna i delstaten Washington, exklusive dess lagvalsregler, i USA. Alla anspråk som framställs i samband med detta Avtal ska framställas exklusivt i federal domstol i King County, Washington, USA, såvida inte federal jurisdiktion saknas. I det fallet samtycker parterna till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Washingtons delstatsdomstolar i King County, Washington. Parterna samtycker till att FN:s konvention angående avtal om internationell handel av varor (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) inte ska gälla.

(d) Kostnader. Varje part är ensamt ansvarig för alla kostnader och utgifter som uppstår i samband med fullgörandet av detta Avtal.

(e) Avstående från rättighet och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Parternas dröjsmål eller underlåtenhet att utverka en rättighet eller kompensation ska inte resultera i ett avstående från den rättigheten eller någon annan rättighet eller kompensation. Om en behörig domstol finner någon del av detta Avtal olagligt, ogiltigt eller overkställbart gäller övriga delar av Avtalet med full verkan.

(f) Överlåtelse. Företaget har inte rätt att överlåta detta Avtal (eller några rättigheter eller förpliktelser under det) utan skriftligt medgivande från Microsoft.

(g) Parternas relation. Varken detta Avtal eller några villkor eller bestämmelser häri utgör ett partnerskap, samarbetsprojekt, anställning eller beviljande av franchiserättigheter.

(h) Hela avtalet. Detta Avtal (inklusive Riktlinjerna) utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på avtalets innehåll och gäller framför all tidigare och samtidig kommunikation.