Ceny za Service Bus

Propojování aplikací a zařízení napříč privátními i veřejnými cloudy

Azure Service Bus je infrastruktura zasílání zpráv umístěná mezi aplikacemi, kterým umožňuje výměnu zpráv a tím i lepší škálovatelnost a odolnost. Jak Service Bus funguje

Service Bus nabízíme v úrovních Basic, Standard a Premium. Tady je jejich porovnání:

Funkce Basic Standard Premium
Fronty
Plánované zprávy
Témata
Transakce
Odstranění duplicit
Relace
ForwardTo / SendVia
Velikost zprávy 256 kB 256 kB 1 MB
Zahrnutá zprostředkovaná připojení 100 1 0001 1 000 za jednotku zasílání zpráv
Zprostředkovaná připojení (povolené překročení) (fakturovatelné) Až 1 000 za jednotku zasílání zpráv
Izolace prostředků
1Úroveň zasílání zpráv Standard zahrnuje 1 000 zprostředkovaných připojení (v základním poplatku), která můžete v rámci přidruženého předplatného Azure sdílet mezi všemi frontami, tématy nebo předplatnými a centry Event Hubs. Služba Service Bus Premium běží na vyhrazených prostředcích, které poskytují vyšší propustnost a konzistentnější výkon.

Operace zasílání zpráv

Operací je každé volání rozhraní API, kdy se volá služba Service Bus.

Basic
Operace $- za milion operací
Standard
Základní sazba 1 $-/měsíc
První(ch) 12.5 mil. operací / měsíc Zahrnuté
Další(ch) 88 mil. operací (13 mil. – 100 mil. operací) / měsíc $- za milion operací
Další(ch) 2,400 mil. operací (100 mil. – 2,500 mil. operací) / měsíc $- za milion operací
Nad 2,500 mil. operací / měsíc $- za milion operací
Premium
Denně $- pevná sazba za jednotku zprávy

Zprostředkovaná připojení

Počet připojení AMQP k Service Bus nebo volání Service Bus přes protokol HTTP

Úroveň Standard
První(ch) 1 tis. / měsíc Zahrnuté
Další(ch) 99 tis. (1 tis. – 100 tis.) / měsíc $- za připojení za měsíc
Další(ch) 400 tis. (100 tis. – 500 tis.) / měsíc $- za připojení za měsíc
Nad 500 tis. / měsíc $- za připojení za měsíc
Úroveň Premium
Zprostředkovaná připojení se na úrovni Premium neúčtují.

Hybridní připojení a přenosy WCF

Hybridní připojení se účtují za jednotku naslouchacího procesu a za všechna překročení limitu dat přesahující zahrnutých 5 GB za měsíc. Přenosy WCF se účtují za objem zpráv a hodiny přenosu.
Ceny za hybridní připojení
Poplatek za připojení (zahrnuje 5 GB dat za měsíc) $- za naslouchací proces
Překročení limitu pro přenos dat (data přesahující zahrnutých 5 GB za měsíc)* $-/GB

*Omezení přenosu dat 5 GB pokrývá celkové datové přenosy přes všechny jednotky naslouchacího procesu.

Ceny za přenosy WCF
Hodiny propojení $- za každých 100 hodin přenosu
Zprávy $- za každých 10 000 zpráv

Ceny za měsíc vycházejí ze 744 hodin využití. Připojení se účtují v přírůstcích po celých hodinách.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

 • Každá zpráva přijatá nebo odeslaná službou Relay se počítá jako fakturovatelná zpráva. Fakturovatelná zpráva je datový rámec obsahující nejvýše 64 kB. Pokud zpráva přesáhne 64 kB, jako třeba v případě odpovědi HTTP, která vrací obrázek, počítá se každých dalších 64 kB jako další fakturovatelná zpráva. U běžné přenosové služby, která implementuje schéma žádostí a odpovědí, žádost nejdřív přejde do služby Relay a potom do vlastní služby. Odpověď se pak vrací stejnou cestou. To představuje nejméně čtyři fakturovatelné zprávy. V případě služby vícesměrového vysílání se 4 naslouchacími procesy se zpráva odeslaná službě Relay počítá jako jedna zpráva a 4 zprávy odeslané naslouchacím procesům se také počítají jako zpráva. Výsledkem je tedy 5 zpráv.

 • U zprostředkovaných entit (fronty a témata nebo odběry) je operací každá interakce rozhraní API se službou Service Bus pomocí libovolného protokolu.

  Každé odeslání, přijetí nebo odstranění zprávy, která je menší nebo rovna 64 kB, se považuje za jednu účtovanou operaci. Pokud má zpráva víc než 64 kB, stanoví se počet účtovaných operací podle velikosti zprávy v násobcích 64 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná na Service Bus se účtuje jako jedna operace, zatímco zpráva o velikosti 96 kB odeslaná na Service Bus se bude účtovat jako dvě operace. Čtení 8kB zprávy se zámkem a její následné dokončení nebo explicitní opuštění se účtuje jako dvě operace. Operace vzniká i při obnovení zámku zprávy.

  Vícenásobná doručení stejné zprávy (třeba při odeslání zprávy více odběratelům nebo načtení zprávy po opuštění, odložení nebo nedoručení) se počítají jako nezávislé operace. Třeba v případě tématu se třemi odběry vygeneruje jedna odeslaná a následně přijatá zpráva o velikosti 64 kB čtyři účtované operace (jedna odeslaná a tři poslané zpátky, když předpokládáme doručení zprávy na všechny odběry a její odstranění po přečtení).

  Poplatek za operaci se účtuje i při vytvoření, čtení (výpisu), aktualizaci a odstranění fronty, tématu nebo odběru.

  Operace jsou volání rozhraní API provedená oproti frontě nebo koncovým bodům služby tématu nebo předplatného. Patří sem operace správy, odeslání/přijetí a stavu relace.

 • Hodiny přenosu se účtují souhrnně za dobu, během které je každá služba Service Bus Relay „otevřená“. Instance přenosu se implicitně vytvoří a otevře na dané adrese Service Bus (URL oboru názvů služby), když se služba WCF podporující přenos („naslouchací proces přenosu“) poprvé připojí k této adrese. Propojení se zavře, když se od této adresy odpojí poslední naslouchací proces. Proto se pro účely fakturace považuje přenos za „otevřený“ od doby připojení prvního naslouchacího procesu přenosu do doby odpojení posledního naslouchacího procesu přenosu od adresy Service Bus tohoto přenosu.

 • Zprostředkované připojení se definuje jedním z těchto způsobů:
  1. Připojení AMQP klienta k tématu/odběru, frontě nebo centru událostí Service Bus
  2. Volání HTTP při příjmu zprávy z tématu nebo fronty Service Bus, které má hodnotu časového limitu příjmu větší než nula.

  Microsoft účtuje nejvyšší počet souběžných zprostředkovaných připojení, která překročí zahrnuté množství (1 000 připojení na úrovni Standard a Premium). Špičky se měří po hodinách. Výsledek měření se vydělí 744 hodinami za měsíc a přičte se k měsíčnímu fakturačnímu období. Zahrnuté množství (1 000 hodin zprostředkovaných připojení za měsíc) se na konci fakturačního období porovná s úhrnem poměrných hodinových špiček.

  Příklady:
  1. 5 000 klientů se připojuje přes samostatné připojení AMQP, přijímá příkazy z tématu Service Bus a odesílá události do front. Pokud jsou všichni klienti připojení 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za Service Bus): 5 000 připojení × 12 hodin × 31 dnů / 744 = 2 500 zprostředkovaných připojení. Protože máte měsíčně povolených 1000 zprostředkovaných připojení, bude se vám účtovat 1500 zprostředkovaných připojení.
  2. 5 000 klientů přijímá zprávy z fronty Service Bus přes protokol HTTP s nenulovým časovým limitem. Pokud jsou všechna zařízení připojená 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za Service Bus): 5 000 připojení pro přijetí přes protokol HTTP × 12 hodin denně × 31 dnů / 744 hodin = 2 500 zprostředkovaných připojení.
 • Ano. Za odesílání událostí přes HTTP se neúčtují žádné poplatky za připojení, bez ohledu na počet odesílajících systémů nebo zařízení. Poplatky za zprostředkované připojení generují události přijímané přes HTTP s časovým limitem větším než nula, kterým se taky někdy říká dlouhý interval dotazování. Připojení AMQP generují poplatky za zprostředkované připojení bez ohledu na to, jestli se připojení použije k odeslání nebo přijetí. U názvového prostoru na úrovni Basic se za 100 zprostředkovaných připojení neúčtují žádné poplatky. To je taky maximální počet zprostředkovaných připojení povolených u předplatného Azure. Prvních 1 000 zprostředkovaných připojení ve všech názvových prostorech na úrovni Standard předplatného Azure je zahrnuto bez dalších poplatků (kromě základního poplatku). Tyto limity stačí na pokrytí mnoha scénářů zasílání zpráv mezi službami. Poplatky za zprostředkované připojení většinou připadají v úvahu obvykle jenom tehdy, když plánujete použít připojení přes AMQP nebo HTTP s dlouhým intervalem dotazování u velkého počtu klientů. Třeba když chcete účinněji streamovat nebo umožnit obousměrnou komunikaci s tisíci nebo miliony zařízení či instancemi aplikací.

 • Ne. Standardní základní poplatek se za každé předplatné Azure účtuje jenom jednou za měsíc. To znamená, že po vytvoření jednoho standardního oboru názvů Service Bus můžete v rámci jednoho předplatného Azure vytvářet libovolný počet dalších standardních oboru názvů, aniž by se účtovaly další základní poplatky.

 • Úroveň Premium funkce Zasílání zpráv Service Bus zajišťuje všechny funkce zasílání zpráv front a témat Azure Service Bus s předvídatelným a opakovatelným výkonem, vyšší propustností a zvýšenou dostupností. Úroveň Premium používá model přiřazování vyhrazených prostředků pro zajištění izolace úloh a konzistentní výkon. Vzhledem k tomu, že výpočetní a paměťové prostředky na úrovni Premium jsou vyhrazené, neúčtují se na rozdíl od ostatních úrovní žádné transakční poplatky za zprávy. Všechny transakce jsou zahrnuté do přidělení jednotek zpráv.

 • Jednotka zasílání zpráv je sada vyhrazených prostředků rezervovaných exkluzivně pro názvové prostory úrovně Premium. Tato sada prostředků může poskytovat konzistentní a opakovatelný výkon pro zatížení generovaná zasíláním zpráv. Každý názvový prostor úrovně Premium může mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv a přiřazování prostředků roste lineárně: 2 jednotky zasílání zpráv představují dvojnásobek prostředků oproti jedné jednotce zasílání zpráv.

 • Úroveň Premium funkce Zasílání zpráv Service Bus je účtovaná paušální denní sazbou za každou zakoupenou jednotku zasílání zpráv. Názvové prostory vytvořené s úrovní Premium můžou mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv, z nichž každá zahrnuje stanovený počet účtovaných jednotek zasílání zpráv za den. Počet zakoupených jednotek zasílání zpráv můžete u názvových prostorů Premium kdykoli změnit, ale denní sazba se odvíjí od maximálního počtu jednotek zasílání zpráv přiřazených k názvovému prostoru kdykoliv během dne.

 • Ano, upgrade a downgrade mezi úrovní Premium a ostatními úrovněmi je technicky možný. Pokyny týkající se migrace řešení ze zasílání zpráv Standard na Premium najdete v tomto příspěvku blogu.

 • Hybridní připojení umožňuje navázat obousměrnou binární streamovou komunikaci mezi dvěma síťovými aplikacemi, z nichž jedna nebo obě mohou být umístěné za zařízeními NAT nebo branami firewall. Naslouchací proces, který přijme toto „předávané“ připojení, a odesilatele, který toto připojení iniciuje, je možné implementovat na libovolné platformě a v libovolném jazyce, které nabízejí základní možnosti WebSocket. U většiny webových prohlížečů to zahrnuje rozhraní WebSocket API.

 • Když vytvoříte první naslouchací proces hybridního připojení, bude se účtovat sazbou za jednotku naslouchacího procesu. Stejná sazba se vztahuje na každý jednotlivý naslouchací proces, který se rozhodnete vytvořit. Součástí této služby je 5 GB bezplatného přenosu dat za měsíc. Těchto 5 GB bezplatného přenosu dat můžete využít pro libovolné z vašich jednotek naslouchacího procesu. Pokud agregovaný přenos dat pro všechny jednotky naslouchacího procesu přesáhne 5 GB, překročení přenosu dat se vám naúčtuje.

  Ukázka cen 1: Pokud máte nainstalovaný jeden naslouchací proces, jako je třeba instance Hybrid Connections Manageru, který průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím tohoto připojení odešlete 3 GB dat, vaše celková cena bude $-.

  Ukázka cen 2: Pokud máte nainstalovaný jeden naslouchací proces, jako je třeba instance Hybrid Connections Manageru, který průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím tohoto připojení odešlete 10 GB dat, vaše celková cena bude $-: $-za připojení a prvních 5 GB dat + $- za dalších 5 GB dat.

  Ukázka cen 3: Pokud máte nainstalované dvě instance Hybrid Connections Manageru (A a B), které průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím připojení A odešlete 3 GB dat a prostřednictvím připojení B 6 GB dat, vaše celková cena bude $-: $- za připojení A + $- za připojení B + $- za 4GB překročení (3 GB u připojení A a 6 GB u připojení B).

 • Budeme účtovat 64 kB za každé připojení k vašemu naslouchacímu procesu. To se odečte od bezplatných 5 GB, které každý měsíc nabízíme s jednotkami naslouchacího procesu. Poplatek ze jednotku naslouchacího procesu se počítá za hodinu v přírůstcích po 5 minutách. Nebudou vám účtována opakovaná otevření a zavření pro účely vývoje a testování.

 • Když otevřete připojení a nepřenášíte žádná data, budeme za vás přenášet každou minutu 1 kB, aby se připojení udrželo aktivní. To děláme proto, aby síť každých pár minut připojení automaticky neuzavřela. Náklady spojené s touto činností činí na jeden připojený naslouchací proces míň než $0.05 za měsíc.

Přečtěte si tento článek, kde najdete další často kladené dotazy týkající se fakturace za službu Service Bus.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Service Bus

Technické výukové programy, videa a další materiály

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account