Ceny za Event Hubs

Zpracování příjmu telemetrie z webu, aplikací a zařízení se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb

Služba Event Hubs je navržená pro ingestování milionů událostí za sekundu, abyste v připojených zařízeních a aplikacích mohli zpracovávat a analyzovat velké objemy dat. Podívejte se, co dalšího nabízí

Basic Standard Vyhrazené*
Události příchozího přenosu dat $- za milion událostí $- za milion událostí Zahrnuté
Jednotka propustnosti (1 MB/s příchozí, 2 MB/s odchozí) $- $- Zahrnuté
Velikost zprávy 256 kB 256 kB 1 MB
Zásady vydavatele
Skupiny příjemců 1 – výchozí 20 20
Přehrání zprávy
Maximální počet jednotek propustnosti 20 20** 1 kapacitní jednotka ≈ 200
Zprostředkovaná připojení 100 v základu 1 000 v základu 100 000 v ceně
Další zprostředkovaná připojení
Uchovávání zpráv 1 den v základu 1 den v základu*** Až 7 dnů v ceně
Capture $- Zahrnuté
*Vyhrazená služba Event Hubs je dostupná jenom pro zákazníky se smlouvou EA a prodává se za maloobchodní cenu $- za den pro 1 jednotku kapacity. Pokud chcete zjistit koncové ceny, projděte si smlouvu Enterprise Agreement se zástupcem Microsoftu. Další informace o této nabídce najdete v přehledu vyhrazené služby Event Hubs. Podrobnosti o cenách a odpovědi na dotazy týkající se nejvhodnějšího nastavení vyhrazené nabídky vám poskytne podpora pro fakturaci nebo zástupce společnosti Microsoft.

**Se žádostmi na zvýšení počtu jednotek propustnosti Event Hubs úrovně Standard na hodnoty vyšší než 20 se prosím obraťte na podporu pro fakturaci.

***Na úrovni Standard se zprávy mohou uchovávat až 7 dnů, ale při uchování delším než 1 den se budou účtovat poplatky za nadlimitní využití.

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin používání.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Zaručujeme dostupnost minimálně 99,9 %. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

 • Událost příchozího přenosu dat je jednotka dat o velikosti 64 kB nebo menší. Každá jednotka představuje účtovatelnou událost. Větší zprávy se účtují v násobcích po 64 kB. Třeba 8 kB se účtuje jako jedna událost, ale zpráva o velikosti 96kB se účtuje jako dvě události.

  Do účtovaných událostí příchozího přenosu dat se nezapočítávají spotřebované události centra událostí, řídicí operace a „kontrolní volání“, jako jsou kontrolní body. Ty se započítávají do přidělených jednotek propustnosti.

 • Jednotky propustnosti vybírá výhradně zákazník, a to buď na portálu Azure, nebo v rozhraních API pro správu centra událostí. Jednotky propustnosti platí pro všechna centra Event Hubs v oboru názvů. S každou jednotkou propustnosti získává obor názvů následující možnosti:

  1. Až 1 MB událostí příchozího přenosu dat (tzn. události odeslané do centra událostí) za sekundu, ale ne víc než 1 000 událostí příchozího přenosu dat, řídicích operací nebo kontrolních volání rozhraní API za sekundu.
  2. Až 2 MB událostí odchozího přenosu dat (tzn. události spotřebované z centra událostí) za sekundu.
  3. Až 84 GB úložiště událostí (dostatečné pro výchozí dobu uchování, která je 24 hodin)

  Jednotky propustnosti se účtují po hodinách. Vychází se přitom z maximálního počtu vybraných jednotek během hodiny.

 • Pokud celková propustnost příchozího přenosu dat nebo celková frekvence událostí příchozího přenosu dat ve všech centrech Event Hubs oboru názvů překročí celkový počet přidělených jednotek propustnosti, dojde k omezení odesílatelů, kterým se zobrazí chybové zprávy s upozorněním na překročení kvóty pro příchozí přenos dat.

  Pokud celková propustnost odchozího přenosu dat nebo celková frekvence událostí odchozího přenosu dat ve všech centrech Event Hubs oboru názvů překročí celkový počet přidělených jednotek propustnosti, dojde k omezení příjemců, kterým se zobrazí chybové zprávy s upozorněním na překročení kvóty pro odchozí přenos dat. Kvóty příchozího a odchozího přenosu dat se uplatňují odděleně tak, aby žádný odesílatel nezpomalil spotřebu událostí a příjemce nezabránil odesílání událostí do centra událostí.

  Výběr jednotek propustnosti nezávisí na počtu oddílů centra událostí (v podobných systémech se označují taky jako oddíly). Zatímco každý oddíl nabízí maximální propustnost 1 MB za sekundu při 1 000 událostech příchozího přenosu dat a 2 MB za sekundu odchozího přenosu dat, za samotné oddíly se fixní poplatek neplatí. Platí se za celkové jednotky propustnosti všech center Event Hubs v oboru názvů. Zákazníci tak můžou vytvářet dostatek oddílů, aby podpořili očekávané maximální zatížení systémů, aniž by platili za jednotky propustnosti, a to až do chvíle, kdy zatížení systému událostmi skutečně vyžaduje vyšší propustnost. Při vyšším zatížení systému není potřeba měnit jeho strukturu ani architekturu.

  Příklad: Předpokládejme, že vyberete 8 jednotek propustnosti oboru názvů a vytvoříte jedno centrum událostí s 32 oddíly. Při rovnoměrném zatížení všech oddílů centra událostí je propustnost každého oddílu při příchozím přenosu dat zhruba 0,25 MB/s z celkové propustnosti 8 MB/s. Pokud při využití jednoho oddílu nastane špička 1 MB/s, ale 8 dalších oddílů bude mít oproti špičce jenom poloviční zatížení (0,125 MB/s), nedojde k omezování. Pokud by špička jediného oddílu překročila 1 MB/s, dojde k jeho omezení kvůli limitu oddílu, a to i tehdy, když celková propustnost všech oddílů bude menší než 8 MB/s.

 • Ano. Obory názvů můžou mít na úrovni Basic i Standard maximálně 20 jednotek propustnosti. Pokud chcete požádat o zvýšení počtu jednotek propustnosti úrovně Standard, vyplňte lístek podpory. Neručíme za okamžitou dostupnost další kapacity nad rámec 20 jednotek propustnosti za předplatné Azure. Zákazníkům, kteří předpokládají, že budou potřebovat větší kapacitu centra událostí než 20 jednotek propustnosti, doporučujeme, aby se na nás při plánování co nejdřív obrátili a projednali své požadavky. Další jednotky propustnosti jsou dostupné v blocích po dvaceti na základě potvrzení nákupu.

 • Jakmile bude služba všeobecně dostupná, budeme poskytovat až sedmidenní dobu uchování. Event Hubs nejsou určená k trvalému ukládání dat. Doby uchování delší než 24 hodin jsou určené pro scénáře, kdy je výhodné přehrát datový proud událostí do stejných systémů, třeba když chcete na stávajících datech natrénovat nový model strojového učení nebo ho ověřit.

 • Většinou ano. Pokud velikost celkového počtu uložených událostí překročí povolenou velikost úložiště pro počet vybraných jednotek propustnosti (84 GB za každou jednotku propustnosti), použijí se k účtování nepovoleného překročení standardní sazby úložiště objektů blob systému Azure. Ve výchozím nastavení pokrývá povolené úložiště každé jednotky propustnosti všechny náklady na úložiště na dobu uchování 24 hodin, a to i tehdy, když se jednotka propustnosti použije do maximálního povoleného příchozího přenosu dat.

 • Celková velikost všech uložených událostí, včetně interní rezervy na záhlaví událostí nebo na strukturu diskového úložiště, se ve všech centrech Event Hubs oboru názvů měří průběžně během dne. Na konci dne se vypočítá největší dosažená velikost úložiště. Povolené denní úložiště se vypočítá podle minimálního počtu jednotek propustnosti vybraných během dne (každá jednotka propustnosti má povolenou velikost 84 GB). Pokud celková velikost překročí denní povolené úložiště, účtuje se překročené úložiště podle sazeb Azure Blob Storage (sazby místně redundantního úložiště).

 • Za odesílání událostí přes HTTP se neúčtují žádné poplatky za připojení, bez ohledu na počet odesílajících systémů nebo zařízení. Připojení AMQP jsou měřená, ale prvních 100 souběžných připojení každého oboru názvů Event Hubs úrovně Basic je zadarmo. V případě Event Hubs úrovně Standard je zadarmo prvních 1 000 souběžných připojení za předplatné. Tyto limity stačí pro většinu scénářů příjmu dat i pro řadu scénářů komunikace mezi službami. Poplatky za zprostředkovaná připojení narostou jen tehdy, když plánujete protokol AMQP použít k připojení velkého počtu klientů, třeba když chcete efektivněji streamovat události nebo zapnout obousměrnou komunikaci (scénáře Internet of Things – Command a Control). Podrobnosti o tom, co je zprostředkované připojení a jak se měří, najdete v informacích o cenách připojení k Service Bus.

 • Funkce Event Hubs Capture je povolená, když má libovolné centrum událostí v oboru názvů povolenou funkci Capture. Funkce Capture se účtuje po hodinách na základě zakoupených jednotek propustnosti. Když se počet jednotek propustnosti zvýší nebo sníží, v účtování funkce Event Hubs Capture se tyto změny projeví s přírůstky po celých hodinách.

 • Event Hubs Capture nemá na výchozí přenosy pro jednotky propustnosti služby Event Hubs žádný vliv. I nadále můžete načítat plnou rychlostí 2000 událostí za sekundu / 2 Mb/s na jednotku propustnosti.

 • Event Hubs Capture využívá účet úložiště, který poskytnete v rámci použitého plánu. Vzhledem k tomu, že tento účet úložiště je váš, veškeré poplatky za využití tohoto účtu se účtují na vaše předplatné Azure. Čím kratší je časový interval zachytávání, tím častěji bude docházet k transakcím úložiště.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Event Hubs

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet