Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Magazyn kolejek

Niezawodna obsługa komunikatów dla scenariuszy obejmujących przetwarzanie przepływów pracy lub komunikację między składnikami aplikacji

Klienci korzystający z magazynu kolejek

Obsługa wzmożonego ruchu

Magazyn kolejek Azure ułatwia aplikacjom obsługę nieoczekiwanych przypadków wzmożenia ruchu i zapobiega przeciążeniu serwerów przez nagły wzrost liczby żądań. Przychodzące żądania nie są porzucane, lecz buforowane w kolejce do czasu, gdy serwery będą mogły je obsłużyć, dzięki czemu wzmożony ruch nie powoduje awarii aplikacji.

Obsługa wzmożonego ruchu

Efektywniejsze skalowanie aplikacji

Magazyn kolejek bezpośrednio odzwierciedla skuteczność przetwarzania żądań frontonu przez serwery. Dynamiczne przypisywanie zasobów na podstawie długości kolejki umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów.

Efektywniejsze skalowanie aplikacji

Tworzenie elastyczniejszych aplikacji

Magazyn kolejek umożliwia składnikom aplikacji (fragmentom kodu wykonującym określone funkcje na rzecz aplikacji) komunikowanie się, ale bez wzajemnych zależności, co pozwala tworzyć oddzielne składniki działające w chmurze, na komputerach, lokalnie i na urządzeniach przenośnych. Dzięki kolejkom aplikacja jest bardziej skalowalna i mniej wrażliwa na błędy poszczególnych składników: w razie awarii składnika magazyn kolejek może buforować żądania do czasu, aż zostanie on przywrócony i ponownie zacznie je przetwarzać.

Tworzenie elastyczniejszych aplikacji

Produktywne środowisko deweloperskie

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

await queue.CreateIfNotExistsAsync();

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage("Hello World!"));

CloudQueueMessage peekedMessage = await queue.PeekMessageAsync();

Console.WriteLine("The peeked message is {0}", peekedMessage.AsString);

CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();

await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);

Przykładowy kod dodający komunikat do kolejki za pomocą biblioteki klienckiej platformy .NET.

Magazyn Azure udostępnia rozbudowane biblioteki klienckie do tworzenia aplikacji w technologiach .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby i Python. Dzięki bibliotekom klienckim interakcje z kolejkami są prostym procesem z obsługą błędów składników aplikacji. Dane w Magazynie Azure są też dostępne przez interfejs API REST, który można wywołać w dowolnym języku realizującym żądania HTTP/HTTPS.

Zacznij korzystać z magazynu kolejek