Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — cennik

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Szybko i łatwo twórz aplikacje w dowolnej skali dzięki usłudze Azure Cosmos DB, w pełni zarządzanej i bezserwerowej rozproszonej bazie danych, obsługującej bazę danych NoSQL i obciążenia relacyjne. Uzyskaj gwarantowaną szybkość i dostępność dla danych bazy NoSQL, automatyczną i błyskawiczną skalowalność oraz obsługę baz danych PostgreSQL, MongoDB i Cassandra typu open source. Usługa Azure Cosmos DB oferuje ekonomiczne modele cenowe dla aplikacji dowolnego rozmiaru – od tworzenia/testowania po produkcję.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Azure Cosmos DB — model cen

Usługa Azure Cosmos DB rozlicza operacje bazy danych NoSQL, używany magazyn i opcjonalne dedykowane bramy we wszystkich wybranych regionach świadczenia platformy Azure, włączonych na koncie usługi Azure Cosmos DB.

Usługa Azure Cosmos DB oferuje również obsługę bazy danych PostgreSQL rozliczanej jako rdzenie wirtualne (obliczenia i pamięć) oraz magazyn na węzeł.

Operacje bazy danych

Koszt wszystkich operacji bazy danych jest znormalizowany i wyrażony jako jednostki żądania (RU) lub rdzeń wirtualny (obliczenia i pamięć). Usługa Azure Cosmos DB oferuje trzy modele operacji bazy danych:

 • Aprowizowana przepływność oferuje wstępnie wybraną pojemność operacji bazy danych mierzoną w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i rozliczaną za godzinę we wszystkich wybranych regionach świadczenia platformy Azure włączonych na koncie. Oferuje ona odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie, gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych, niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Można wybrać jedną z dwóch opcji zarządzania pojemnością: standardowa aprowizowana przepływność i aprowizowana przepływność autoskalowania. Możesz oszacować potrzeby aprowizowanej przepływności przy użyciu narzędzia do planowania wydajności (kalkulator RU) Azure Cosmos DB .
 • Warstwa Bezserwerowa oferuje operacje bazy danych na żądanie i nalicza opłaty za jednostki żądania (RU) użyte w ramach każdej operacji bazy danych. Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie skokowych wzrostów obciążeń, które nie mają stałego natężenia ruchu. Może obsługiwać wzmożony ruch na żądanie bez planowania zasobów i zarządzania nimi.
 • Rdzenie wirtualne/węzły są dostępne dla interfejsu API usługi Azure Cosmos DB for PostgreSQL. Ten model umożliwia skalowanie w poziomie do setek węzłów dla danych relacyjnych utworzonych w usłudze PostgreSQL.

Wykorzystany magazyn

Magazyny transakcyjny i analityczny są rozliczane za gigabajty użyte przez dane i indeks we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure, do których baza danych jest dystrybuowana.

Magazyn kopii zapasowych danych NoSQL jest okresowy lub ciągły:

 • Ciągłe tworzenie kopii zapasowych jest dostępne bezpłatnie z 7-dniowym okresem przechowywania lub z 30-dniowym okresem przechowywania rozliczanym w gigabajtach przechowywanych we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure, do których jest dystrybuowana baza danych. Przywracanie do punktu w czasie z kopii zapasowej bazy danych jest rozliczane jako gigabajty danych przywrócone w jednym regionie świadczenia platformy Azure. Ciągłe tworzenie kopii zapasowych można włączyć na kontach przy użyciu usługi Azure Cosmos DB for NoSQL lub Azure Cosmos DB for MongoDB.
 • Okresowe tworzenie kopii zapasowej jest włączone domyślnie, a dwie kopie zapasowe są udostępniane bezpłatnie. Dodatkowe kopie są rozliczane na podstawie całkowitej liczby GB danych przechowywanych w dwóch regionach świadczenia platformy Azure.

Magazyn na węzeł jest dostępny dla danych PostgreSQL. Za magazyn kopii zapasowych nie jest naliczana żadna dodatkowa opłata za maksymalnie 100% całkowitego ustanowionego magazynu w danym węźle.

Dedykowana brama

Dedykowane bramy są rozliczane godzinowo za ustawione, dedykowane zasoby obliczeniowe na podstawie wybranej liczby rdzeni i pamięci. Dedykowana brama kieruje żądania do partycji zaplecza na koncie usługi Azure Cosmos DB i może być włączona dla obsługi zintegrowanej pamięci podręcznej za pomocą interfejsu API Azure Cosmos DB for NoSQL.

Regionalna dystrybucja danych

Usługa Azure Cosmos DB obsługuje replikację i dystrybucję danych w dowolnym lub we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure na potrzeby aprowizowanej przepływności. Regiony na koncie usługi Azure Cosmos DB można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Po włączeniu dystrybucji w wielu regionach, aprowizowana przepływność, wykorzystany magazyn i dedykowana brama są rozliczane w każdym regionie skojarzonym z kontem.

Opcjonalnie na kontach można włączyć zapis w wielu regionach. Po skonfigurowaniu w ten sposób konta są rozliczane przy użyciu stawki dla wielu regionów.

Bez użycia serwera

Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie obciążeń o małym ruchu. Może obsługiwać sporadyczne wzrosty na żądanie, bez planowania zasobów i zarządzania, a opłaty są naliczane tylko za użyte zasoby na operację bazy danych bez minimalnej ilości. Jako model rozliczania z płatnością na żądanie bez ustalonego minimalnego limitu operacji i jednostek żądań (RU), warstwa Bezserwerowa jest doskonałym rozwiązaniem do uruchamiania małych aplikacji, które nie mają stałego ruchu.

Bez użycia serwera Całkowita liczba jednostek żądania (RU) Cena za 1 mln jednostek RU
Bezserwerowe jednostki żądania (RU) 1,000,000 $-
Bezserwerowe jednostki żądania (RU) ze strefą dostępności 1,000,000 x 1,25 $-

Wykorzystany magazyn

Usługa Azure Cosmos DB oferuje nieograniczone magazyny transakcyjne i analityczne, rozliczane na podstawie liczby GB magazynu logicznego opartego na dyskach SSD używanego przez dane i indeksy we wszystkich regionach wybranych do replikacji geograficznej. Jeśli na przykład zreplikujesz konto usługi Azure Cosmos DB w 3 regionach, zapłacisz za łączną ilość miejsca użytą w tych regionach.

Dane są zarządzane w dwóch odrębnych warstwach magazynu: transakcyjnej i analitycznej, a obciążenia mogą wykonywać operacje na tych samych danych logicznych bez wzajemnych zakłóceń. Magazyn transakcyjny jest zawsze domyślnie włączony, ale magazyn analityczny musi zostać jawnie włączony w kontenerze usługi Azure Cosmos DB w celu użycia usługi Azure Synapse Link do przeprowadzania analizy danych w usłudze Azure Cosmos DB przy użyciu interfejsu API Core (SQL) lub interfejsu API bazy danych MongoDB.

Zaaprowizowana przepływność (RU/s) jest skalowana w stosunku do wielkości magazynu transakcyjnego z szybkością 10 RU/s dla każdego magazynu o pojemności 1 GB. Aby oszacować wymagania dotyczące magazynu, użyj narzędzia do planowania wydajności i upewnij się, że aprowizowano wystarczającą przepływność stosownie do potrzeb związanych z magazynem.

Wykorzystany magazyn Całkowita liczba GB Cena
Magazyn transakcyjny (wierszowy) 1 GB x N regionów $- miesięcznie
Magazyn analityczny (kolumnowy) 1 GB x N regionów $- miesięcznie

Magazyn kopii zapasowych

Na kontach można wybrać okresowe lub ciągłe tworzenie kopii zapasowej dla danych NoSQL. Domyślnie na wszystkich kontach aktywowane jest okresowe tworzenie kopii zapasowej, a dwie kopie zapasowe danych są przechowywane bezpłatnie. Okresowe kopie zapasowe danych można skonfigurować tak, aby były odporne geograficznie, lokalnie lub strefowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dokumentację techniczną.

Magazyn okresowej kopii zapasowej Całkowita liczba GB Cena za GB
Przechowywane okresowe dane kopii zapasowej (2 kopie) GB na kopię Bezpłatnie miesięcznie
Przechowywane okresowe dane kopii zapasowej (ponad 2 kopie) GB na kopię $- miesięcznie

Na kontach aprowizowanej przepływności, które korzystają z interfejsu API Core (SQL) lub interfejsu API dla bazy danych MongoDB, zamiast okresowych kopii zapasowych można aktywować ciągłe tworzenie kopii zapasowych. Po aktywowaniu kopie zapasowe są rozliczane miesięcznie na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych we wszystkich wybranych regionach świadczenia platformy Azure. Przywracanie do punktu w czasie na podstawie danych ciągłej kopii zapasowej jest rozliczane na podstawie całkowitej liczby GB przechowywanych danych w podstawowym regionie zapisu.

Magazyn ciągłej kopii zapasowej Całkowita liczba GB Cena za GB
Ciągła kopia zapasowa danych – 7-dniowy okres przechowywania* Liczba GB x N regionów Bezpłatnie miesięcznie
Ciągłe tworzenie kopii zapasowej danych – 30-dniowe przechowywanie Liczba GB x N regionów $- miesięcznie
Przywracanie do określonego momentu GB $-
*Ciągła kopia zapasowa z 7-dniowym okresem przechowywania będzie bezpłatna do 30 czerwca 2024 r.

Transakcje magazynu analitycznego (Azure Synapse Link)

Transakcje we/wy (wejścia/wyjścia) dla magazynu analitycznego są rozliczane według liczby operacji.

Transakcje Operations Cena
Operacje zapisu — magazyn analityczny 10,000 $-
Operacje odczytu — magazyn analityczny 10,000 $-
Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym oszacowaniem operacji magazynu analitycznego (Azure Synapse Link) dla obciążenia, użyj narzędzia do planowania pojemności i zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą cen magazynu analitycznego usługi Azure Cosmos DB, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Uwaga: Użycie magazynu analitycznego nie ma wpływu na cennik magazynu transakcyjnego.

Dedykowana brama

Dedykowana brama kieruje żądania do partycji zaplecza na koncie usługi Azure Cosmos DB. Po włączeniu tej opcji zasoby obliczeniowe zostaną utworzone we wszystkich regionach skojarzonych z Twoim kontem.

Zintegrowana pamięć podręczna

Po utworzeniu dedykowanego klastra bramy zintegrowana pamięć podręczna usługi Azure Cosmos DB zostanie automatycznie włączona bez dodatkowych kosztów i może służyć do dalszego zwiększania wydajności odczytu. Zintegrowana pamięć podręczna jest dostępna dla interfejsu API Azure Cosmos DB for NoSQL.

Nazwa vCPU Pamięć Koszt (na wystąpienie, uzależniony od regionu)
Dedykowana brama — ogólnego przeznaczenia — D4 4 16 GB $- za godzinę
Dedykowana brama — ogólnego przeznaczenia — D8 8 32 GB $- za godzinę
Dedykowana brama — ogólnego przeznaczenia — D16 16 64 GB $- za godzinę

Strefy dostępności.

Strefy dostępności można włączyć podczas wybierania regionów do skojarzenia z kontem usługi Azure Cosmos DB w witrynie Azure Portal. Zapewnia to dodatkową nadmiarowość w ramach danego regionu dzięki replikowaniu danych w wielu strefach w tym regionie. Regiony platformy Azure, które mogą być strefami dostępności, to: Południowe Zjednoczone Królestwo, Azja Południowo-Wschodnia, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Zachodnie stany USA 2, Japonia Wschodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, and Australia Wschodnia.

Wpływ na wysokość opłat:

 • W przypadku kont zapisu w jednym regionie korzystających ze standardowo aprowidowanej przepływności jednostki żądań na sekundę (RU/s) są mnożone przez współczynnik 1.25 w każdym regionie wyznaczonym jako strefa dostępności
 • W przypadku kont bezserwerowych w jednym regionie jednostki żądań (RU) są mnożone przez współczynnik 1.25
 • Konta zapisu w wielu regionach (dawniej „wielowzorcowe”), które korzystają z zaaprowizowanej przepływności, nie mają wpływu na wysokość opłat

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

Istnieją różne sposoby na bezpłatne rozpoczęcie pracy z usługą Azure Cosmos DB.

Bezpłatnie przez 30 dni. Korzystaj z nieprodukcyjnej bazy danych Azure Cosmos DB przez ograniczony czas. Wprowadzenie: Korzystaj z ograniczonego czasowo środowiska usługi Azure Cosmos DB bezpłatnie i bez subskrypcji platformy Azure. Możesz odnowić dowolną liczbę razy.
Usługa Azure Cosmos DB w warstwie Bezpłatna. Bezpłatnie twórz i testuj aplikacje lub uruchamiaj niewielkie obciążenia produkcyjne w środowisku platformy Azure. Wprowadzenie: Włącz warstwę Bezpłatna na nowym koncie, aby każdego miesiąca otrzymywać bezpłatnie 1,000 jednostek RU/s aprowizowanej przepływności i 25 GB magazynu przez cały okres istnienia jednego konta usługi Azure Cosmos DB na subskrypcję platformy Azure.
Bezpłatne konto platformy Azure. Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Utwórz i przetestuj przedprodukcyjną wersję aplikacji przy użyciu usługi Azure Cosmos DB i innych usług platformy Azure. Wprowadzenie: Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB i inne usługi platformy Azure w ramach 12-miesięcznego bezpłatnego konta platformy Azure. Uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni i korzystaj z aprowizowanej przepływności na poziomie 400 RU/s oraz 25 GB magazynu miesięcznie bezpłatnie. Nowe bezpłatne konta platformy Azure mogą również umożliwić uzyskanie dodatkowej bezpłatnej aprowizowanej przepływności i magazynu w ramach usługi Azure Cosmos DB w warstwie Bezpłatna.
Lokalny emulator usługi Azure Cosmos DB. Testuj aplikacje z komputera lokalnego bez tworzenia subskrypcji platformy Azure ani ponoszenia kosztów. Wprowadzenie: Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB z poziomu maszyny lokalnej z systemem Windows lub Linux. Jeśli baza danych spełnia Twoje oczekiwania, możesz wdrożyć ją przez wskazanie wystąpienia usługi Azure Cosmos DB w chmurze.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Cosmos DB

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Cosmos DB.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Cosmos DB.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Cosmos DB.

 • Jednostki żądań są walutą operacji bazy danych w usłudze Azure Cosmos DB. Każda operacja — zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania — używa zasobów procesora CPU, pamięci i operacji we/wy na sekundę. Dla tych zasobów są naliczane opłaty, które są wyrażane w jednostkach żądania (RU). Zaaprowizowana przepływność jest całkowitą przepływnością operacji bazy danych i jest ustawiana jako jednostki żądań na sekundę (RU/s). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.
 • Opłaty są naliczane według godziny dla aprowizowanej przepływności, wyrażonej w jednostkach żądań na sekundę (RU/s) ustawionych dla bazy danych lub kontenera.

  Standardowa aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Funkcja autoskalowania (wcześniej nazywana autopilotem) pozwala ustawić maksymalny limit zaaprowizowanej przepływności w jednostkach RU/s, do którego będzie można skalować bazę danych lub kontener. Następnie opłaty są naliczane według godziny jednostek RU/s używanej zaaprowizowanej przepływności, począwszy od 400 jednostek żądań na sekundę (RU/s) lub 10% maksimum. Jeśli na przykład ustawisz maksimum 8000 RU/s, usługa Azure Cosmos DB będzie automatycznie skalowana od 800 do 8000 RU/s na podstawie rzeczywistego użycia.
 • Gdy warstwa Bezpłatna zostanie włączona na nowym koncie usługi Azure Cosmos DB, przez cały okres istnienia konta będzie można bezpłatnie korzystać z pierwszego 1000 jednostek RU/s i 25 GB magazynu. Ponadto w przypadku korzystania z bazy danych z udostępnioną przepływnością można utworzyć maksymalnie 25 kontenerów, które współdzielą 1000 jednostek RU/s na poziomie bazy danych (maksymalnie 5 udostępnionych baz danych na konto w warstwie Bezpłatna). W każdej subskrypcji platformy Azure może istnieć maksymalnie jedno konto w warstwie Bezpłatna i tę opcję trzeba wybrać podczas jego tworzenia.
 • W przypadku kont warstwy Bezpłatna pierwsze 400 jednostek RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu każdego miesiąca są bezpłatne. Zaaprowizowana przepływność i magazyn wykraczające ponad 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu będzie rozliczane według zwykłych stawek za usługę Azure Cosmos DB. 400 RU/s ma zastosowanie do standardowej zaaprowizowanej przepływności, zaaprowizowanej przepływności autoskalowania i zapisów w wielu regionach (wielu wzorców). Warstwa Bezpłatna nie ma zastosowania do rozwiązań bezserwerowych.

  Rabat na podstawie warstwy Bezpłatna jest stosowany na poziomie konta. Jeśli na przykład w ciągu jednego miesiąca konto korzystało łącznie z 400 jednostek RU/s i trzech regionów, a w każdym regionie z 5 GB magazynu, w ramach konta zostaną naliczone opłaty za 800 jednostek RU/s (400 jednostek RU/s x 3 regiony – 400 jednostek RU/s) i 10 GB magazynu (5 GB x 3 regiony – 5 GB) za każdą godzinę w miesiącu. Jeśli w regionach obowiązują różne stawki za jednostki RU/s i magazyn, rabat będzie odzwierciedlać stawki regionu, w którym konto zostało utworzone.

 • Jeśli konto usługi Azure Cosmos DB (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Załóżmy ponadto, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.
 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK, szablonu usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pomaga zaoszczędzić pieniądze, oferując rabat w przypadku przedpłaty za rok lub trzy lata aprowizowanej przepływności. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Azure Cosmos DB.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze