Hoppa till huvudinnehåll

DevOps kontra agil

Både DevOps och agil utveckling är moderna metoder för programvaruutveckling som utgör ett ramverk för skapandet av en produkt, lansering eller version.

Förstå skillnaden

Både DevOps och agil utveckling leder till programvaruutveckling, men de inbegriper olika metoder, grupper och avdelningar samt struktur för produktionen.

Det viktigaste att känna till om DevOps kontra agil utveckling är att de inte utesluter varandra. DevOps är en kultur som främjar samarbete mellan alla deltagare som arbetar med utveckling och underhåll av programvara. Agil utveckling kan betraktas som en utvecklingsmetod som är utformad för att upprätthålla produktiviteten och leda till lanseringar som reflekterar föränderliga behov. DevOps och agil utveckling har sina olikheter, men när de används tillsammans leder de till större effektivitet och mer tillförlitliga resultat.

En snabb jämförelse

Vid utvärdering av DevOps kontra agil utveckling är det viktigt att förstå de övergripande tankesätten bakom båda dessa, vilka likheter och skillnader som förekommer samt hur de kan integreras i ditt team. DevOps och agil utveckling utesluter inte varandra – du kan införa aspekter från båda två i verksamheten. Informationen nedan ger mer kunskap om de viktiga likheterna och skillnaderna mellan DevOps och agil utveckling.

Definitionen av DevOps

DevOps är en metod för programvaruutveckling som för samman personer, processer och teknik i syfte att leverera kontinuerligt värde. Metoden är indelad i planering och spårning, utveckling, skapande och testning, leverans samt övervakning och drift. DevOps är unikt på så sätt att teamen för utveckling, IT-drift, kvalitetssäkring och säkerhet samarbetar för att skapa effektivitet mellan alla uppgifter som ingår i lanseringen av en ny produkt, version eller uppdatering.

Filosofin och fokuset bakom DevOps

DevOps-kulturen grundar sig i stabilitet, konsekvens och planering. Målet är att hitta nya sätt att förbättra och strömlinjeforma processer. Det innebär att DevOps fokuserar på att maximera effektiviteten, identifiera programmerbara processer och öka automationen.

Omfånget för DevOps

DevOps utgör skärningspunkten mellan utveckling, drift och kvalitetskontroll. Team med flera specialområden samarbetar med utveckling och leverans av programvara.

Implementeringar av DevOps

  • Kontinuerlig integrering
  • Kontinuerlig leverans
  • Kontinuerlig distribution

Definition av agilt

Agil utveckling är en leveransmetod som är förknippad med ”lean manufacturing”. Grunderna i agil utveckling handlar om att skapa en fungerande prototyp eller version med hänsyn till föränderliga behov och krav. Anpassningsbarhet överbrygger klyftan mellan utvecklingsteamet och slutanvändaren och är en viktig aspekt av agil utveckling, där användarnas och intressenternas behov prioriteras över oflexibla planer.

Filosofin och fokuset bakom agil utveckling

Den snabba felhanteringen inom agil utveckling handlar om anpassningsbarhet och att kontinuerligt uppfylla kundernas behov och förväntningar. Funktioner beskrivs som användarberättelser där fokus ligger på enskilda användare samt vad de behöver och varför.

Omfånget för agil utveckling

Agil utveckling gäller särskilt för utvecklingsteamet, dess produktivitet samt dess framsteg mot att slutföra det aktuella projektet. Utveckling genomförs i inkrementella sprintar, och programvaruleverans, distribution eller löpande underhåll av varje version hanteras av olika team.

Implementeringar av agil utveckling

  • Scrum
  • Kanban
  • Lean development
  • DSDM
  • Extrem programmering
  • Crystal
  • Funktionsdriven utveckling

Så fungerar DevOps och agil utveckling tillsammans

Både DevOps och agil utveckling ger en struktur och ett ramverk som kan påskynda programvaruleveranser. Du behöver inte välja mellan DevOps eller agil utveckling, utan kan i stället använda båda metoderna. Agil utveckling är kraftfullt vad gäller metoder för att organisera arbete, till exempel via Scrum eller Kanban, medan DevOps främjar en övergripande kultur som handlar om att leverera programvara snabbare och mer tillförlitligt.

I stället för ett beslut om DevOps kontra agil utveckling handlar frågan snarare om hur båda dessa kan användas. När du överväger hur du ska bygga en utvecklingsmetodik med det bästa från både DevOps och agil utveckling kan du här titta på dessa exempel på viktiga fördelar och egenskaper som hjälper dig att skapa en starkt optimerad miljö.

De främsta egenskaperna hos DevOps

Större omfång och räckvidd

DevOps inriktar sig på alla steg inom programvaruutveckling och leverans, och syftar till att göra lanseringarna snabbare och tillförlitligare.

Samarbete mellan olika avdelningar

En kultur som präglas av minskad friktion och tvärfunktionellt samarbete kan skapa en bättre arbetsmiljö och effektivare arbetsteam.

Effektivitet genom automation

DevOps-metoden försöker hitta möjligheter att skapa programmerbara processer och automatisera arbetsflöden där så är möjligt, vilket ökar effektiviteten.

De främsta egenskaperna hos agil utveckling

Produktivitetsverktyg för arbetsflöde

Kanban, Scrum och andra bekanta planeringsverktyg från agil utveckling hjälper till att spåra arbetet och organisera krav, uppgifter och framsteg.

Inkrementella framsteg

Användningen av sprintar eller andra tidsavgränsade produktionsmetoder bidrar till att skapa en konsekvent utvecklingsrytm.

Kundens behov

Agil utveckling präglas av snabb och tidig felhantering som ger en konsekvent feedback-loop, vilket sätter kundernas förväntningar i första rummet.

Verktyg för DevOps och agil utveckling

När du fastställer tillvägagångssättet och metoden för programvaruleverans bör du hitta en uppsättning verktyg som bäst passar ditt arbetsflöde. Med Azure DevOps får du allt som behövs för att planera smartare, samarbeta bättre och leverera snabbare med en uppsättning moderna utvecklingstjänster.

Azure DevOps omfattar Azure Boards, en uppsättning verktyg som hjälper dig att planera, spåra och diskutera arbete i dina olika team. Azure Boards är Scrum-redo och Kanban-kompatibelt, vilket gör det enkelt att införa agil programvaruutveckling i din DevOps-metod.

Med Azure DevOps kan du anpassa upplevelsen till dina arbetsflöden – skapa, testa och distribuera med kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans, använd beprövade agila verktyg för att planera och spåra arbete samt testa och leverera med tillförsikt. Denna omfattande svit har modulära verktyg som kan blandas efter behov och är flexibel för utveckling på valfri plattform.

Kan vi hjälpa dig?