Application Insights — cennik

Usługa Application Insights oferuje dwie opcje cenowe — Basic i Enterprise. Opcja cenowa Basic oferuje 1 GB za darmo na miesiąc, a rozliczeniom podlega ilość danych telemetrycznych przesyłanych przez aplikację. Bezpłatny transfer danych jest doskonałym sposobem na początkowe wypróbowanie usługi Application Insights, a ponadto w przypadku aplikacji o małej ilości przesyłanych danych i debugowania można korzystać z tej usługi bezpłatnie i nieprzerwanie.

W ramach opcji cenowej Enterprise opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów hostujących aplikację i otrzymujesz dzienny przydział danych dla każdego węzła. Po przekroczeniu dziennego limitu są naliczane opłaty za GB dodatkowych danych. „Węzeł” to serwer lub wystąpienie platformy jako usługi, na którym działa aplikacja oraz z którego są uzyskiwane dane telemetryczne.

Opcja Enterprise zapewnia nieograniczony, ciągły eksport danych bez dodatkowych opłat.

Szczegóły cennika

Basic Enterprise
Podstawowa cena za miesiąc Bezpłatnie (nieograniczona liczba węzłów) $- na węzeł
Uwzględnione dane 1 GB miesięcznie 200 MB na węzeł dziennie
Dodatkowe dane $- za GB $- za GB
Przechowywanie danych (dane nieprzetworzone i zagregowane) 90 dni 90 dni
Usługa Application Performance Management (APM) i funkcje analizy Obejmuje Obejmuje
Ciągły eksport $- za GB Bez ograniczeń
Łącznik usługi Operations Management Suite Log Analytics Nieuwzględniono Obejmuje
Wieloetapowy test witryny $- za test miesięcznie $- za test miesięcznie

Plany E1 i E2 pakietu Microsoft Operations Management Suite obejmują jeden węzeł usługi Application Insights w warstwie Enterprise. Dowiedz się więcej o pakiecie Operations Management Suite.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
 • Gwarantujemy dostępność usługi Application Insights na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Węzeł to maszyna wirtualna lub fizyczna albo wystąpienie platformy jako usługi (PaaS, Platform-as-a-Service) hostujące aplikację. Na przykład jeśli dana aplikacja działa w trzech wystąpieniach usługi Azure App Service oraz na jednej maszynie wirtualnej, to aplikacja jest hostowana na czterech węzłach.

 • Co godzinę liczymy węzły wysyłające dane telemetryczne. Jeśli węzeł nie wysyła żadnych danych telemetrycznych w ciągu danej godziny, nie jest liczony. W powyższych comiesięcznych opłatach za węzeł zostało przyjęte, że węzeł przesyła dane telemetryczne co godzinę przez cały miesiąc. Jeśli w danym miesiącu występują pewne okresy braku aktywności, naliczona opłata będzie niższa.

  Gdy aplikacja będzie skalowana w górę lub w dół (np. będą dodawane dodatkowe serwery sieci Web podczas okresów nasilonej aktywności), opłaty za usługę Application Insights Enterprise też będą rosły lub malały.

 • W niektórych sytuacjach węzły nie są liczone (choć ilość danych jest liczona zawsze):

  • Stacje robocze deweloperów, na których aplikacja jest uruchamiana podczas debugowania, nie są liczone jako węzły.
  • Podczas korzystania z zestawu SDK klienta przeglądarki JavaScript (lub niektórych innych zestawów SDK, które nie zgłaszają elementu „roleInstance”) maszyny użytkowników końcowych nie są liczone jako węzły.
  • Korzystanie z aplikacji HockeyApp Bridge nie powoduje liczenia każdego urządzenia przenośnego monitorowanego przez usługę HockeyApp jako węzła.

  Dowiedz się więcej na temat zarządzania cenami i ilością danych w usłudze Application Insights.

 • Nie ma problemu. Zliczamy jedynie unikatowe węzły wysyłające dane telemetryczne w ramach subskrypcji platformy Azure (konto rozliczeniowe). Jeśli na przykład masz pięć oddzielnych witryn internetowych działających na tym samym serwerze fizycznym i dla każdej witryny skonfigurowano usługę Application Insights Enterprise (opłaty naliczane za węzeł), będą one łącznie liczone jako jeden węzeł.

  W ramach tej samej subskrypcji platformy Azure mogą też istnieć aplikacje korzystające z usługi Application Insights Basic (opłaty naliczane za GB) i nie będzie to miało wpływu na liczbę węzłów zliczanych dla aplikacji korzystających z usługi Application Insights Enterprise.

 • Wybranie opcji cenowej Enterprise oznacza, że dana aplikacja otrzyma dzienny przydział danych w oparciu o liczbę węzłów wysyłających dane telemetryczne. Jeśli dane są wysyłane z pięciu węzłów, łączny dzienny przydział aplikacji będzie wynosić 1 GB (zgodnie z definicją w skonfigurowanym zasobie usługi Application Insights). Nieważne, czy pewne węzły przesyłają więcej danych od innych, ponieważ uwzględnione dane są dzielone między wszystkie węzły w ramach danej subskrypcji platformy Azure. Jeśli w danym dniu przesłano więcej danych niż przewiduje dzienna pula, stosowane są opłaty za GB nadwyżkowych danych. Niewykorzystane dane dziennego przydziału nie przechodzą na kolejne dni.

  Łączny dzienny przydział danych jest obliczany jako liczba godzin w ciągu dnia, przez którą każdy węzeł wysyła dane telemetryczne, podzielona przez 24 i pomnożona przez 200 MB. Przykładowo jeśli cztery węzły wysyłają dane telemetryczne przez 15 godzin z 24 godzin dnia, oznacza to, że uwzględnione dane na ten dzień można obliczyć w następujący sposób: ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Jeśli wybierzesz opcję cenową Enterprise dla wielu aplikacji w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure, dzienny przydział danych będzie rozdzielany między te aplikacje. Dzienny przydział danych nie jest dzielony między aplikacje, dla których wybrano opcję cenową Basic.

 • W bloku Funkcja i ceny usługi Application Insights w witrynie Azure Portal możesz sprawdzić ilość danych wysłanych przez aplikację i, na jej podstawie, oszacować miesięczny rachunek. Jest w nim także pokazywana liczba węzłów wykrytych dla aplikacji, aby umożliwić poznanie kosztów również w przypadku opcji Enterprise.

 • Aby kontrolować ponoszone koszty, możesz określić dzienny limit danych przyjmowanych przez usługę Application Insights z aplikacji. Po osiągnięciu dziennego limitu nadmierna ilość danych będzie ignorowana przez pozostałą część dnia (w czasie UTC), a w kolejnym dniu zostanie przywrócone normalne działanie.

  Dodatkowo możesz korzystać z próbkowania, aby zmniejszyć ilość danych wysyłanych z aplikacji do usługi Application Insights.

  Dowiedz się więcej na temat zarządzania cenami i ilością danych w usłudze Application Insights.

 • Nie, nie można korzystać z tych miesięcznych środków do kupowania usług Application Insights. Miesięczne środki dla subskrybentów programu Visual Studio są po to, aby umożliwić wypróbowanie usług platformy Azure bez zbędnego obciążenia ryzykiem. Takie rozwiązanie pozwala na eksperymentowanie, tworzenie małych projektów i uczenie się dzięki korzystaniu z różnych usług. Oczywiście nadal możesz zakupić usługę Application Insights z własnych środków w ramach tej subskrypcji, a usługa Application Insights będzie objęta umową SLA.

  Pamiętaj, że możesz bezpłatnie i nieprzerwanie korzystać z usługi Application Insights Basic, jeśli Twoja aplikacja przesyła mniej niż 1 GB danych na miesiąc.

 • Tak. Poniżej znajdują się obecnie dostępne oferty tworzenia i testowania dla zespołów:

 • Każda zakupiona jednostka planu E1 i E2 pakietu Operations Management Suite obejmuje uprawnienie do jednego węzła w warstwie Enterprise usługi Application Insights. Każdy węzeł usługi Application Insights w warstwie Enterprise umożliwia pozyskanie do 200 MB danych usługi Application Insights dziennie i przechowywanie ich przez 90 dni bez dodatkowych opłat. Te dane nie są związane z usługą Log Analytics.

  Dowiedz się więcej o pakiecie Operations Management Suite.

 • Jeśli masz pytania na temat cen usługi Application Insights, zadaj je na naszym forum.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Application Insights

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij pracę z usługą Application Insights

Bezpłatne konto