Pomiń nawigację

Application Insights — cennik

Zarządzanie wydajnością aplikacji za pomocą szczegółowych informacji umożliwiających podjęcie odpowiednich działań

Application Insights to rozszerzona usługa zarządzania wydajnością aplikacji dla deweloperów internetowych tworzących aplikacje na wiele platform i zarządzających nimi.

Szczegóły cennika

Usługa Application Insights jest rozliczana na podstawie ilości danych telemetrycznych, które wysyła Twoja aplikacja, oraz liczby testów internetowych, które postanowisz uruchomić. Dane telemetryczne są rozliczane według stawek pozyskiwania danych usługi Azure Log Analytics.

Funkcja Szczegóły
Pozyskiwanie danych Zobacz cennik usługi Azure Log Analytics
Przechowywanie danych 90 dni
Wieloetapowy test witryny $- za test miesięcznie

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Gwarantujemy dostępność usługi Application Insights na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Starszy model cen oferował dwie warstwy — Podstawowa i Enterprise. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r. klienci warstwy Podstawowa będą rozliczani przy użyciu powyższego modelu cen, który oferuje więcej funkcji bez zwiększenia kosztu. Klienci w warstwie Podstawowa będą nadal otrzymywać 1 GB na zasób na miesiąc bezpłatnych danych oprócz 5 GB na subskrypcję na miesiąc bezpłatnych danych oferowanych przez usługę Azure Log Analytics. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r., klienci warstwy Podstawowa będą też mieli dostęp do eksportu ciągłego i łącznika usługi Application Insights dla usługi Log Analytics pakietu Operations Management Suite. Pamiętaj też, że w nowym planie możesz dokonać zapłaty za usługę Application Insights, używając miesięcznych środków subskrybenta programu Visual Studio.

  Klienci warstwy Enterprise mogą pozostać przy starszym modelu cen lub mogą się w każdej chwili przełączyć na powyższy model cen. Wszystkie subskrypcje klientów z usługą Application Insights włączoną przed 2 kwietnia 2018 r. są rozliczane według ceny $- na GB dla wszelkich danych pozyskanych przez usługę Application Insights. Jednak jedyną sytuacją, gdy jest to korzystne, jest zakup pakietu OMS. W takim przypadku każda zakupiona jednostka planu E1 i E2 pakietu Operations Management Suite obejmuje uprawnienie do jednego węzła w warstwie Enterprise usługi Application Insights. Każdy węzeł usługi Application Insights w warstwie Enterprise umożliwia pozyskanie do 200 MB danych usługi Application Insights dziennie i przechowywanie ich przez 90 dni bez dodatkowych opłat.

  Enterprise
  Podstawowa cena za miesiąc $- na węzeł
  Uwzględnione dane 200 MB na węzeł dziennie
  Dodatkowe dane $- za GB
  Przechowywanie danych (dane nieprzetworzone i zagregowane) 90 dni
  Usługa Application Performance Management (APM) i funkcje analizy Obejmuje
  Ciągły eksport Bez ograniczeń
  Wieloetapowy test witryny $- za test miesięcznie
 • Nie. Klienci, którzy rozpoczęli używanie usługi Application Insights przed 2 kwietnia 2018 r., nadal będą rozliczani według ceny $- na GB dla wszelkich danych pozyskanych przez usługę Application Insights.

 • Aby kontrolować ponoszone koszty, możesz określić dzienny limit danych przyjmowanych przez usługę Application Insights z aplikacji. Po osiągnięciu dziennego limitu nadmierna ilość danych będzie ignorowana przez pozostałą część dnia (w czasie UTC), a w kolejnym dniu zostanie przywrócone normalne działanie.

  Dodatkowo możesz korzystać z próbkowania, aby zmniejszyć ilość danych wysyłanych z aplikacji do usługi Application Insights.

  Dowiedz się więcej na temat zarządzania cenami i ilością danych w usłudze Application Insights.

 • Węzeł to maszyna wirtualna lub fizyczna albo wystąpienie platformy jako usługi (PaaS, Platform-as-a-Service) hostujące aplikację. Na przykład jeśli dana aplikacja działa w trzech wystąpieniach usługi Azure App Service oraz na jednej maszynie wirtualnej, to aplikacja jest hostowana na czterech węzłach. Co godzinę liczymy węzły wysyłające dane telemetryczne. Jeśli węzeł nie wysyła żadnych danych telemetrycznych w ciągu danej godziny, nie jest liczony. W powyższych comiesięcznych opłatach za węzeł zostało przyjęte, że węzeł przesyła dane telemetryczne co godzinę przez cały miesiąc. Jeśli w danym miesiącu występują pewne okresy braku aktywności, naliczona opłata będzie niższa.

  Gdy aplikacja będzie skalowana w górę lub w dół (np. będą dodawane dodatkowe serwery sieci Web podczas okresów nasilonej aktywności), opłaty za usługę Application Insights Enterprise też będą rosły lub malały.

  W niektórych sytuacjach węzły nie są liczone (choć ilość danych jest liczona zawsze):

  • Stacje robocze deweloperów, na których aplikacja jest uruchamiana podczas debugowania, nie są liczone jako węzły.
  • Podczas korzystania z zestawu SDK klienta przeglądarki JavaScript (lub niektórych innych zestawów SDK, które nie zgłaszają elementu „roleInstance”) maszyny użytkowników końcowych nie są liczone jako węzły.
  • Korzystanie z aplikacji HockeyApp Bridge nie powoduje liczenia każdego urządzenia przenośnego monitorowanego przez usługę HockeyApp jako węzła.

  Co się stanie, jeśli używam tego samego węzła dla wielu monitorowanych aplikacji? Nie ma problemu. Zliczamy jedynie unikatowe węzły wysyłające dane telemetryczne w ramach subskrypcji platformy Azure (konto rozliczeniowe). Jeśli na przykład masz pięć oddzielnych witryn internetowych działających na tym samym serwerze fizycznym i dla każdej witryny skonfigurowano usługę Application Insights Enterprise (opłaty naliczane za węzeł), będą one łącznie liczone jako jeden węzeł.

  W ramach tej samej subskrypcji platformy Azure mogą też istnieć aplikacje korzystające z usługi Application Insights Basic (opłaty naliczane za GB) i nie będzie to miało wpływu na liczbę węzłów zliczanych dla aplikacji korzystających z usługi Application Insights Enterprise.

  Jaką rolę odgrywa codzienne 200 MB danych w usłudze Application Insights Enterprise? Wybranie opcji cenowej Enterprise oznacza, że dana aplikacja otrzyma dzienny przydział danych w oparciu o liczbę węzłów wysyłających dane telemetryczne. Jeśli dane są wysyłane z pięciu węzłów, łączny dzienny przydział aplikacji będzie wynosić 1 GB (zgodnie z definicją w skonfigurowanym zasobie usługi Application Insights). Nieważne, czy pewne węzły przesyłają więcej danych od innych, ponieważ uwzględnione dane są dzielone między wszystkie węzły w ramach danej subskrypcji platformy Azure. Jeśli w danym dniu przesłano więcej danych niż przewiduje dzienna pula, stosowane są opłaty za GB nadwyżkowych danych. Niewykorzystane dane dziennego przydziału nie przechodzą na kolejne dni.

  Łączny dzienny przydział danych jest obliczany jako liczba godzin w ciągu dnia, przez którą każdy węzeł wysyła dane telemetryczne, podzielona przez 24 i pomnożona przez 200 MB. Przykładowo jeśli cztery węzły wysyłają dane telemetryczne przez 15 godzin z 24 godzin dnia, oznacza to, że uwzględnione dane na ten dzień można obliczyć w następujący sposób: ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Jeśli wybierzesz opcję cenową Enterprise dla wielu aplikacji w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure, dzienny przydział danych będzie rozdzielany między te aplikacje. Dzienny przydział danych nie jest dzielony między aplikacje, dla których wybrano opcję cenową Basic.

 • Tak. Poniżej znajdują się obecnie dostępne oferty tworzenia i testowania dla zespołów:

 • Jeśli masz pytania na temat cen usługi Application Insights, zadaj je na naszym forum.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Application Insights

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij pracę z usługą Application Insights