Twórz i wdrażaj aplikacje języka Java na platformie Azure

Zacznij bezpłatnie korzystać z popularnych usług (12 miesięcy, środki: $200).

Twórz i wdrażaj aplikacje języka Java w chmurze przy użyciu wielu znajomych aplikacji i usług danych

Managed Kubernetes

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje w pełni zarządzany klaster środowiska Kubernetes do uruchamiania aplikacji opartych na języku Java i dowolnych innych kontenerów platformy Docker. Stosuj łatwą integrację z innymi usługami platformy Azure przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure (OSBA).

Maszyny wirtualne

Używaj ulubionej dystrybucji systemu Linux (takiej jak Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu lub Debian) albo systemu Windows Server do uruchamiania kodu z użyciem skalowalnych usług Azure Virtual Machines i Virtual Machine Scale Sets.

Aplikacje internetowe z użyciem oprogramowania Java i Spring

Uruchamiaj kod języka Java w usłudze Azure Web Apps — zarządzanej platformie aplikacji opartej na systemie Linux z pełną obsługą aplikacji bazujących na zestawie Java SE, oprogramowania Tomcat i Spring oraz niestandardowych kontenerów platformy Docker.

Bez użycia serwera

Szybciej twórz aplikacje języka Java dzięki usłudze Azure Functions. Ta sterowana zdarzeniami, bezserwerowa platforma obliczeniowa jest skalowana na żądanie, a opłaty są naliczane tylko za używane zasoby.

Globalna baza danych NoSQL

Korzystaj z usługi Azure Cosmos DB — rozproszonej globalnie, wysoce skalowalnej i wielomodelowej usługi baz danych NoSQL, która jest zgodna z oprogramowaniem MongoDB i Apache Cassandra.

Oprogramowanie MySQL, PostgreSQL i SQL jako usługa

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług dla oprogramowania MySQL, PostgreSQL i SQL Server.

Usługi zabezpieczeń i tożsamości

Twórz rozwiązania oparte na usługach platformy Azure, włącznie z usługami zabezpieczeń i tożsamości. Dodaj do swojej aplikacji uwierzytelnianie przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz przechowuj klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne w usłudze Azure Key Vault.

Kick start your cloud-enabled Java apps using the latest unified SDKs. Streamline your cloud development with features such as HTTP retries, logging, and transport and authentication protocols. Learn more in the SDK guidelines, or download the SDKs to get started.

Narzędzia w chmurze dla deweloperów języka Java

Wtyczki platformy Azure dla narzędzia Maven

Wtyczki platformy Azure dla narzędzia Maven

Twórz, uruchamiaj i wdrażaj aplikacje internetowe języka Java i funkcje bezserwerowe oraz automatyzuj je przy użyciu wtyczek narzędzi do kompilacji przeznaczonych dla narzędzia Maven.

Visual Studio Code for Java

Visual Studio Code

Twórz aplikacje Java i Spring oraz wdrażaj je w chmurze, używając naszego bezpłatnego uproszczonego edytora open source dla systemów macOS, Linux i Windows.

Wtyczki platformy Azure dla platform Eclipse i IntelliJ

Wtyczka platformy Azure dla platformy Eclipse

Twórz aplikacje języka Java i wdrażaj je bezpośrednio w chmurze z poziomu środowiska IDE, z wtyczkami dla platform Eclipse i IntelliJ.

Partnerzy technologiczni w zakresie języka Java

Pivotal

Uruchamiaj aplikacje Java i Spring przy użyciu rozwiązania Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure i usługi Azure Stack w środowisku hybrydowym obejmującym chmury publiczne i prywatne.

Red Hat

Platforma Azure w pełni obsługuje platformę aplikacji opartych na kontenerach OpenShift oraz serwer aplikacji języka Java JBoss.

Azul Systems

Platforma Azure w pełni obsługuje kompilacje zestawu OpenJDK certyfikowane przez rozwiązanie Azul Zulu, z obrazami dostępnymi w witrynie Azure Marketplace.

Zaufane przez przedsiębiorstwa, lubiane przez deweloperów

Zacznij tworzyć aplikacje języka Java dla chmury.

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie