Virtual Machine Scale Sets

Stosuj skalowanie automatyczne do maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności

Możliwości kontroli usługi IaaS i skalowania usługi PaaS

Wdrażaj usługę Virtual Machine Scale Sets przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager z obsługą obrazów dla platform Windows i Linux oraz niestandardowych obrazów i rozszerzeń.

Rozmiary i zestawy skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure

Niezawodne wdrażanie i aktualizowanie w dużej skali

Możesz skutecznie wdrażać setki identycznych maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Dzięki łatwym aktualizacjom w dużej skali możesz skupić się na tym, co istotne, czyli swojej aplikacji, a w mniejszym stopniu na infrastrukturze.

Automatyczne skalowanie na platformie Azure — dostosowywanie rozmiarów maszyn wirtualnych do określonych wymagań

Automatyczne skalowanie

Usługa Virtual Machine Scale Sets zintegrowana z funkcją automatycznego skalowania usługi Azure Insights daje prawdziwe automatyczne skalowanie. Wstępne inicjowanie maszyn wirtualnych nie jest konieczne, dlatego możesz używać tylko zasobów obliczeniowych wymaganych przez aplikację w danej chwili.

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych upraszczają pracę w sieci

Łatwiejsza praca w sieci

Usługa Virtual Machine Scale Sets integruje się z zasobami sieciowymi platformy Azure, takimi jak usługi Azure Load Balancer i Application Gateway. Z łatwością rozkładaj obciążenia między maszynami wirtualnymi w zestawie skalowania maszyn wirtualnych i konfiguruj reguły translatora adresów sieciowych (NAT), aby łączyć się z określonymi wystąpieniami maszyn wirtualnych w celu rozwiązywania problemów.

Obsługa obciążeń w hiperskali

Obsługa obciążeń w hiperskali

Usługa Virtual Machine Scale Sets charakteryzuje się elastycznością i jest przeznaczona do obsługi obciążeń skalowanych w poziomie, w tym bezstanowych frontonów internetowych, orkiestracji kontenerów i klastrów mikrousług. Usługi Azure Kubernetes Service i Azure Service Fabric są uruchamiane przy użyciu usługi Virtual Machine Scale Sets.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Wprowadzenie do usługi Virtual Machine Scale Sets