Event Hubs

Pozyskiwanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i strumieni danych w skali chmury

Przesyłaj strumieniowo miliony zdarzeń na sekundę

Usługa Azure Event Hubs to usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń. Jest to rozproszona platforma przesyłania strumieniowego, która zapewnia małe opóźnienia i możliwość konfigurowania czasu przechowywania, dzięki czemu można odbierać bardzo duże ilości danych telemetrycznych w chmurze i odczytywać dane z wielu aplikacji przy użyciu semantyki publikowania i subskrybowania.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i danych wsadowych w tym samym strumieniu

Skorzystaj z funkcji przechwytywania w usłudze Event Hubs, która pozwala jednemu strumieniowi obsługiwać potoki w czasie rzeczywistym i potoki oparte na partiach, a także zmniejsza złożoność rozwiązania. Twórz zawartość na potrzeby przetwarzania wsadowego na platformie, która obsługuje funkcje analizy i przetwarzania w czasie rzeczywistym nowej generacji. Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs jest najprostszym rozwiązaniem do ładowania danych na platformę Azure.

Korzystanie z w pełni zarządzanej platformy oferowanej w formie usługi

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa. Nie trzeba utrzymywać serwerów ani uzyskiwać licencji na oprogramowanie. Cennik jest prosty i łatwy. Usługa Event Hubs pozwala skupić się na uzyskiwaniu odpowiednich informacji z danych telemetrycznych zamiast na gromadzeniu danych.

Obsługa różnych ilości, typów i szybkości

Dane big data mogą pochodzić z różnych źródeł o różnych profilach obciążenia, takich jak termostaty, które tworzą dane telemetryczne co kilka minut, liczniki wydajności aplikacji, które generują zdarzenia co sekundę, oraz aplikacje mobilne, które przechwytują dane telemetryczne dotyczące wszystkich akcji klientów. Event Hubs to w pełni zarządzana usługa, która pozyskuje zdarzenia przy użyciu elastycznej skali, aby sprostać zmiennym profilom obciążenia i skokom.

Opracowywanie rozwiązań dla wielu platform z obsługą wielu języków

Event Hubs uses Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) to enable interoperability and binary compatibility across platforms, while also supporting HTTPS for data ingress. With native clients in Java and .NET, it's easy to get started with Event Hubs. You can also integrate with Azure Services including Stream Analytics and Virtual Machines, while building rich serverless workflows.There is also a strong Event Hubs open source community that’s continually creating new adapters and connectors for popular platforms such as Apache NiFi and Elastic Stack.

Powiązane produkty i usługi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij korzystanie z usługi Event Hubs