Event Hubs

Pozyskiwanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i strumieni danych w skali chmury

Przesyłaj strumieniowo miliony zdarzeń na sekundę

Usługa Azure Event Hubs to usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń. Jest to rozproszona platforma przesyłania strumieniowego, która zapewnia małe opóźnienia i możliwość konfigurowania czasu przechowywania, dzięki czemu można odbierać bardzo duże ilości danych telemetrycznych w chmurze i odczytywać dane z wielu aplikacji przy użyciu semantyki publikowania i subskrybowania.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i danych wsadowych w tym samym strumieniu

Skorzystaj z funkcji archiwum w usłudze Event Hubs, która pozwala jednemu strumieniowi obsługiwać potoki w czasie rzeczywistym i potoki oparte na partiach, a także zmniejsza złożoność rozwiązania. Twórz zawartość na potrzeby przetwarzania wsadowego na platformie, która obsługuje funkcje analizy i przetwarzania w czasie rzeczywistym nowej generacji. Archiwum usługi Event Hubs jest najprostszym rozwiązaniem do ładowania danych na platformę Azure.

Korzystanie z w pełni zarządzanej platformy oferowanej w formie usługi

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa. Nie trzeba utrzymywać serwerów ani uzyskiwać licencji na oprogramowanie. Cennik jest prosty i łatwy. Usługa Event Hubs pozwala skupić się na uzyskiwaniu odpowiednich informacji z danych telemetrycznych zamiast na gromadzeniu danych.

Obsługa różnych ilości, typów i szybkości

Dane big data mogą pochodzić z różnych źródeł o różnych profilach obciążenia, takich jak termostaty, które tworzą dane telemetryczne co kilka minut, liczniki wydajności aplikacji, które generują zdarzenia co sekundę, oraz aplikacje mobilne, które przechwytują dane telemetryczne dotyczące wszystkich akcji klientów. Event Hubs to w pełni zarządzana usługa, która pozyskuje zdarzenia przy użyciu elastycznej skali, aby sprostać zmiennym profilom obciążenia i skokom.

Opracowywanie rozwiązań dla wielu platform z obsługą wielu języków

Usługa Event Hubs korzysta z protokołu AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), aby umożliwić współdziałanie i zgodność danych binarnych między platformami, jednocześnie obsługując protokół HTTPS na potrzeby odbierania danych. Dzięki klientom natywnym w środowiskach Java i .NET można łatwo zacząć korzystać z usługi Event Hubs oraz zintegrować ją z innymi usługami platformy Azure, w tym Stream Analytics, Functions i Virtual Machines. Ponadto istnieje silna społeczność autorów rozwiązań typu „open source” dla usługi Event Hubs, która nieustannie tworzy nowe adaptery i łączniki dla popularnych platform, takich jak Apache NiFi i Elastic Stack.

Powiązane produkty i usługi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij korzystanie z usługi Event Hubs