Oferta uaktualnienia planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement („Oferta uaktualnienia umowy EA”)

Do 30 czerwca 2017 r. firma Microsoft oferuje określonym klientom 12-miesięczne uaktualnienie planu pomocy technicznej platformy Azure w następujący sposób:

  • Oferta jest dostępna dla klientów, którzy mają lub zamierzają wykupić usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement lub umowy na produkty i usługi firmy Microsoft (dalej „Umowa”).
  • Niektórzy klienci mogą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych korzyści w ramach tej oferty uaktualnienia umowy EA, jeśli umowa obejmuje roczne przedpłacone zobowiązanie pieniężne z tytułu usług platformy Azure w wysokości co najmniej $100000 lub jeśli użycie usług platformy Azure wynosi co najmniej $10000 miesięcznie przez 3 kolejne miesiące1.

Ta oferta uaktualnienia umowy EA jest dostępna wyłącznie dla klientów mających umowy dotyczące platformy Azure, Azure Government i Azure (Niemcy). Nie jest dostępna dla klientów mających już umowę dotyczącą pomocy technicznej Premium lub konta „Azure w Chinach”.

Oferta uaktualnienia umowy EA dla nowych, istniejących oraz odnawiających umowę klientów platformy Azure:
Jeśli Twoja organizacja… Teraz uzyskasz… Jeśli spełniasz powyższy warunek dotyczący zobowiązania/użycia, teraz uzyskasz…
nie wykupuje obecnie planu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure pomoc techniczną Standard platformy Azure bez dodatkowych opłat uaktualnienie do pomocy technicznej Professional Direct (ProDirect) platformy Azure bez dodatkowych opłat
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Standard uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect platformy Azure bez dodatkowych opłat uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect platformy Azure oraz 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure bez dodatkowych opłat2
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Professional Direct (ProDirect) pomoc techniczną ProDirect platformy Azure, a do tego 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure bez dodatkowych opłat2 pomoc techniczną ProDirect platformy Azure i 12 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure bez dodatkowych opłat2

Warunki i postanowienia

Następujące warunki dotyczą klientów kwalifikujących się do korzystania z usług platformy Azure na podstawie umowy aktywnej od dnia 1 maja 2016 r oraz klientów, którzy podpiszą nową umowę między 1 maja 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. bądź odnowią wygasającą umowę między 1 maja 2016 r. a 30 czerwca 2017 r.

Niewykupujący obecnie pomocy technicznej platformy Azure: Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure bez pomocy technicznej otrzymają bezpłatną pomoc techniczną Standard platformy Azure na okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. Klienci, którzy nie wykupili pomocy technicznej, ale dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystali co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie przez 3 kolejne miesiące1, otrzymają pomoc techniczną ProDirect (zamiast Standard) aż do końca pierwotnego, 12-miesięcznego okresu uaktualnienia.

Wykupujący obecnie pomoc techniczną Standard platformy Azure: Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure z pomocą techniczną Standard platformy Azure otrzymają bezpłatne uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect platformy Azure na okres 12 miesięcy. Klienci korzystający z pomocy technicznej Standard, którzy dokonają rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystają co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu 3 kolejnych miesięcy1, również otrzymają pakiet 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2, które należy wykorzystać w ciągu pierwotnego, 12-miesięcznego okresu uaktualnienia.

Wykupujący obecnie pomoc techniczną ProDirect platformy Azure: Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure z pomocą techniczną ProDirect platformy Azure otrzymają bezpłatny pakiet 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2. Klienci korzystający z pomocy technicznej ProDirect platformy Azure, którzy dokonają rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystają co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu 3 kolejnych miesięcy1, otrzymają dodatkowe 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure, co łącznie daje 12 sesji2. Wszystkie sesje usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure należy wykorzystać w ciągu pierwotnego, 12-miesięcznego okresu uaktualnienia.

Klienci rządowi

Poprzez tę promocję firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez żadnych opłat w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili zakończyć tę ofertę uaktualnienia umowy EA bądź zmienić lub poprawić jej warunki. Klient może zakończyć swój udział w ofercie uaktualnienia umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

1Lub równowartość w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta.

2Oferta korzyści pomocy technicznej dla usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure nie dotyczy platformy Azure Government i platformy Azure (Niemcy). Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź strony pomocy technicznej platformy Azure Government i pomocy technicznej platformy Azure (Niemcy).

Często zadawane pytania