Oferta uaktualnienia planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement („Oferta uaktualnienia umowy EA”)

Firma Microsoft przedłuża okres dostępności 12-miesięcznego uaktualnienia planu pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure* (z pewnymi wyjątkami) do 30 czerwca 2018 r. dla klientów spełniających następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1. Mają lub zamierzają wykupić usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement lub umowy na produkty i usługi firmy Microsoft (dalej „Umowa”); oraz
  2. Mają umowę dotyczącą platformy Azure, Azure Government lub Azure (Niemcy) (z wyjątkiem kont pomocy technicznej Premier, zaawansowanej pomocy technicznej dla partnerów i „Azure w Chinach”; oraz
  3. Umowa została podpisana i/lub odnowiona między 1 maja 2016 r. i 30 czerwca 2018 r. („Okres kwalifikacyjny”).

Niektórzy klienci mogą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych korzyści w ramach tej oferty uaktualnienia umowy EA, jeśli umowa obejmuje roczne przedpłacone zobowiązanie pieniężne z tytułu usług platformy Azure w wysokości co najmniej $1000001 lub jeśli użycie usług platformy Azure wynosi co najmniej $100001 miesięcznie przez 3 kolejne miesiące („Warunek dotyczący zobowiązania/użycia”).

*12-miesięczny okres rozpocznie się w dniu podpisania i/lub odnowienia Umowy. Klient może odnowić korzyści z tej oferty uaktualnienia umowy EA, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne.

Korzyści związane z uaktualnieniem
Jeśli Twoja organizacja… Teraz uzyskasz… Jeśli spełniasz powyższy warunek dotyczący zobowiązania/użycia, teraz uzyskasz następującą dodatkową korzyść:…
Zakupione usługi platformy Azure bez pomocy technicznej Pomoc techniczna Standard platformy Azure bez dodatkowych kosztów do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w kwalifikującym się okresie oraz uaktualnienie do pomocy technicznej Professional Direct (ProDirect) platformy Azure bez dodatkowych opłat
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Standard Pomoc techniczna Professional Direct (ProDirect) platformy Azure bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w okresie kwalifikacyjnym oraz 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Professional Direct (ProDirect) 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w kwalifikującym się okresie oraz 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego

1Lub równowartości w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta

2Oferta korzyści pomocy technicznej dla usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure nie dotyczy platformy Azure Government i platformy Azure (Niemcy). Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź strony pomocy technicznej platformy Azure Government i pomocy technicznej platformy Azure (Niemcy).

Zastrzeżenia

Poprzez tę promocję firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili zakończyć tę ofertę uaktualnienia umowy EA bądź zmienić lub poprawić jej warunki. Klient może zakończyć swój udział w ofercie uaktualnienia umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

Często zadawane pytania