Twórz i wdrażaj aplikacje internetowe języka Python na platformie Azure i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki sztucznej inteligencji i nauce o danych

Zacznij bezpłatnie korzystać z popularnych usług (12 miesięcy, środki: $200).

Twórz i wdrażaj aplikacje języka Python w chmurze, korzystając z różnych aplikacji i usług danych

Web Apps

Uruchamiaj kod języka Python w usłudze Azure Web Apps for Containers — zarządzanej platformie aplikacji opartej na systemie Linux.

Serverless functions

Azure Functions allows running Python code in a serverless environment that scales on-demand. Execute functions triggered by events and connected to other services with bindings, and pay only when your Python code is executed

Managed Kubernetes

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje w pełni zarządzany klaster środowiska Kubernetes do uruchamiania aplikacji i usług języka Python oraz dowolnych innych kontenerów platformy Docker. Stosuj łatwą integrację z innymi usługami platformy Azure przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure.

Virtual Machines

Używaj ulubionej dystrybucji systemu Linux (takiej jak Ubuntu, CentOS lub Debian) albo systemu Windows Server. Uruchamiaj kod przy użyciu skalowalnych usług Azure Virtual Machines i Virtual Machine Scale Sets.

Globalna baza danych NoSQL

Korzystaj z usługi Azure Cosmos DB — rozproszonej globalnie, wysoce skalowalnej i wielomodelowej usługi baz danych NoSQL, która jest zgodna z oprogramowaniem MongoDB i Apache Cassandra.

Oprogramowanie MySQL, PostgreSQL i SQL jako usługa

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług dla oprogramowania MySQL, PostgreSQL i SQL Server.

Nauka o danych i sztuczna inteligencja z językiem Python na platformie Azure

Platforma sztucznej inteligencji

Twórz i trenuj modele języka Python z użyciem usługi Azure Machine Learning oraz korzystaj z inteligentnych interfejsów API obsługujących obrazy, mowę, język, wiedzę i wyszukiwanie — w kilku wierszach kodu.

Notesy Jupyter Notebook

Uruchamiaj własne eksperymenty nauki o danych przy użyciu w pełni zarządzanego notesu Jupyter za pomocą usługi Azure Notebooks.

Oprogramowanie Hadoop i Spark

Używaj zarządzanego klastra oprogramowania Hadoop i Spark z usługą Azure HDInsights, odpowiednią dla produkcyjnych obciążeń klasy korporacyjnej.

Maszyny wirtualne do analizy danych

Korzystaj z płynnie działającego środowiska naukowych opracowań danych, które zawiera popularne narzędzia do eksploracji danych, modelowania i projektowania.

Narzędzia dla deweloperów języka Python

Visual Studio Code

Twórz aplikacje w języku Python z inteligentnym uzupełnianiem kodu IntelliSense, wbudowanym debugowaniem i lintingiem. Program Visual Studio Code to nasz bezpłatny uproszczony edytor open source dla systemów macOS, Linux i Windows.

Visual Studio IDE

Wypróbuj nasze najnowsze rozwiązanie do obsługi języka Python na platformie deweloperskiej Premium.

Podsystem Windows dla systemu Linux

Uruchamiaj aplikacje systemu Linux natywnie w systemie Windows 10, wybierając spośród różnych obsługiwanych dystrybucji. Nie są wymagane maszyny wirtualne, kontenery ani ponowna kompilacja.

Ulubione rozwiązanie entuzjastów języka Python

Zacznij już dziś korzystać z języka Python na platformie Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie