Gå til hovedinnhold

Prising av datasamlebånd

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala på en enkel måte

Utforsk en rekke dataintegreringsfunksjoner som passer til din størrelse, infrastruktur, kompatibilitet, ytelse og budsjettbehov – fra administrert SQL Server Integration Services for sømløs overføring av SQL Server-prosjekter til skyen, til store, serverløse datasamlebånd for integrering av data i alle former og størrelser.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Prisene på datasamlebånd er beregnet ut fra:

 • Datasamlebåndorkestrering og -kjøring
 • Dataflytkjøring og avlusing
 • Antall Data Factory-operasjoner, for eksempel opprette datasamlebånd og opprette integrasjonskjøretid

Datasamlebåndsorkestrering og -kjøring

Datasamlebånd er kontrollflyter av atskilte trinn kalt aktiviteter. Du betaler for datasamlebåndorkestrering etter aktivitetskjøring og aktivitetskjøring etter antall timer integrasjonskjøretid. Integrasjonskjøretid, som er serverløs i Azure og selvdrevne i hybridscenarier, gir databehandlingsressursene som brukes til å kjøre aktivitetene i et datasamlebånd. Prisen for datasamlebåndgjennomføring fordeles ved antall minutter og blir rundet opp.

For eksempel kan Azure Data Factory-kopieringsaktivitet flytte data på tvers av ulike datalagre på en sikker, pålitelig, effektiv og skalerbar måte. Etter hvert som datavolumene eller gjennomstrømmingsbehovene har behov for å vokse, kan integrasjonskjøretiden skaleres for å møte disse behovene.

Type Pris for Azure-integrasjonskjøretid Pris for Azure-integrasjonskjøretid for administrert virtuelt nettverk Pris for selvdriftet integrasjonskjøretid
Iverksetting1 $- per 1 000 kjøring $- per 1 000 kjøring $- per 1 000 kjøring
Dataflyttingsaktivitet2 $-/DIU-time $-/DIU-time $- per time
Datasamlebåndsaktivitet3 $- per time

$- per time

(Opptil 50 samtidige datasamlebåndsaktiviteter)

$- per time

Ekstern datasamlebåndsaktivitet4 $- per time $- per time

(Opptil 800 samtidige datasamlebåndsaktiviteter)

$- per time
1Iverksetting viser til aktivitetskjøringer, utløserkjøringer og feilsøkingskjøringer.
2Bruk av kopieringsaktivitet til å eksportere data ut fra et Azure-datasenter vil føre til ekstra kostander for nettverksbåndbredde, som vises som et element på en separat linje for utgående dataoverføring på fakturaen. Lær mer om utgående dataoverførings-prising.
3Datasamlebåndaktiviteter utføres på integrasjonskjøretid. Datasamlebåndsaktiviteter omfatter oppslag, hent metadata, slett og skjemaoperasjoner under forberedelse (test forbindelse, bla gjennom mappeliste og tabelliste, hent skjema og forhåndsvis data).
4Eksterne datasamlebåndaktiviteter styres på integrasjonskjøretid, men kjører på koblede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter Databricks, lagret prosedyre, HDInsight-aktiviteter og mer. Se her for en fullstendig liste over eksterne aktiviteter. For tilordning av dataflytaktivitet, se delen nedenfor om «Dataflytkjøring og feilsøking av datafabrikk».

Dataflytkjøring og feilsøking

Dataflyter er visuelt designede komponenter i Data Factory som muliggjør datatransformasjoner i stor skala. Du betaler for klyngekjøring og feilsøkingstid per time i Data Flow per virtuelle kjernetime. Minste klyngestørrelse for å kjøre en Data Flow er 8 virtuelle kjerner. Kostnader for kjøring og feilsøking beregnes per minutt og rundes opp. Artefakter for registrering av endrede data faktureres til priser for generell bruk for fire virtuelle kjerneklynger i den offentlige forhåndsversjonen av CDC.

Registrering av endrede data (CDC)-objekter kjører på samme beregningsinfrastruktur for dataflyt ved hjelp av en maskin med fire virtuelle kjerner og én node. Den samme prisrabatten for reserverte forekomster i Data Flow gjelder også for CDC-ressurser.

Type Pris Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
Generelt formål $- per vCore-time $- per vCore-time $- per vCore-time
Optimalisert minne $- per vCore-time $- per vCore-time $- per vCore-time

OBS! : Data Factory-dataflyter faktureres også for den administrerte disk- og bloblagringen som kreves for kjøring og feilsøking av dataflyter.

Azure Data Factory – behandlingsprogram for iverksetting av arbeidsflyt

Størrelse Arbeidsflytkapasitet Prosessorenhet for virtuell maskin for planlegger Prosessorenhet for virtuell maskin for arbeid Prosessorenhet for virtuell maskin for nettserver Pris per time
Liten (D2v4) Opptil 50 DAG-er 2 2 2 $-
Stor (D4v4) Opp til 1 000 DAG-er 4 4 4 $-

Ekstra node Prosessorenhet for virtuell maskin for arbeid Pris per time
Liten (D2v4) 2 $-
Stor (D4v4) 4 $-

Data Factory-drift

Type Pris Eksempler
Les/skriv* $- per 50 000 modifiserte/refererte enheter Les/skriv av enheter i Azure Data Factory*
Overvåking $- per 50 000 kjøreregistreringer hentet Overvåking av datasamlebånd, aktivitet, utløsere og feilsøkingskjøringer**
* Lese-/skriveoperasjoner for Azure Data Factory-enheter inkluderer å opprette, lese, oppdatere og slette. Enheter inkluderer datasett, koblede tjenester, datasamlebånd, integrasjonskjøretid og utløsere.
** Overvåkingsoperasjoner inkludert datasamlebånd, aktiviteter, utløsere og feilsøkingskjøringer.

Prisen for bruk av Data Factory blir beregnet ut fra følgende faktorer:

 • Aktivitetsfrekvensen (høy eller lav). En aktivitet med lav frekvens kjøres ikke mer enn én gang per dag (for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig). En aktivitet med høy frekvens kjøres mer enn én gang per dag (for eksempel hver time, hvert kvarter). Se delen Orkestrering av aktiviteter nedenfor for detaljer.
 • Plasseringen aktivitetene kjører i (sky eller lokalt). Se delen Flytting av data nedenfor.
 • Er datasamlebåndet aktivt eller ikke? Se delen Inaktive datasamlebånd nedenfor.
 • Kjører du aktiviteten på nytt? Se delen Kjøre aktiviteter på nytt nedenfor.

Orkestrering av aktiviteter

Lav frekvens Høy frekvens
Aktiviteter som kjører i skyen

(eksempler: kopieringsaktivitet for flytting av data fra en Azure-Blob til en Azure SQL-database; hive-aktivitet kjører hive-skript på en Azure HDInsight-klynge).
$- per aktivitet per måned $- per aktivitet per måned
Aktiviteter kjører lokalt og involverer en lokal integrasjonskjøretid med egen vert

(eksempler: kopieringsaktivitet for flytting av data fra en lokal SQL Server-database til en Azure-Blob; lagret prosedyreaktivitet som kjører en lagret prosedyre i en lokal SQL Server database).
$- per aktivitet per måned $- per aktivitet per måned

Merknader:

 • Bruk over 100 aktiviteter per måned gir 20 % rabatt for både lavfrekvens- og høyfrekvensscenarioer.
 • Første 5 aktiviteter med lav frekvens i løpet av en måned, er gratis i både skyen og lokale varianter.

Flytting av data

Azure Data Factory kan kopiere data mellom forskjellige datalagre på en sikker, pålitelig, ytelsesbasert og skalerbar måte. Ettersom datavolum eller gjennomstrømming av data øker, kan Azure Data Factory skaleres opp for å imøtekomme de økte behovene. Se Ytelsesveiledning for kopieringsaktivitet for å få mer informasjon om hvordan du kan dra nytte av enheter for flytting av data for å bedre ytelse når du flytter data.

Flytting av data mellom datalagre i skyen $- per time
Flytting av data når et lokalt lager er involvert $- per time
Merk:
Du kan belastes for dataoverføringer, noe som vil vises som et separat linjeelement for utgående dataoverføring på fakturaen. Du blir belastet for utgående dataoverføring når data går ut av datasentre for Azure. Se Prisdetaljer for dataoverføringer for mer informasjon.

Inaktive datasamlebånd

Du må angi en aktiv databehandlingsperiode ved å bruke et dato-/klokkeslettområde (start- og sluttider) for hvert datasamlebånd du distribuerer til Azure Data Factory. Datasamlebåndet regnes som aktivt under den angitte perioden, selv om dets aktiviteter ikke faktisk kjører. Det regnes ellers som inaktivt.

Et inaktivt datasamlebånd blir belastet $- per måned.

Pipeliner som er inaktive i en hel måned, faktureres etter den aktuelle satsen for inaktive pipeliner for måneden. Pipeliner som er inaktive i en del av en måned, faktureres for de inaktive periodene etter en fordelt basis for antallet timer de er inaktive i den aktuelle måneden. Hvis for eksempel et datasamlebånd starter 01.01.2016 kl. 12:00, og slutter 01.20.2016 kl. 12:00, regnes samlebåndet som aktivt i disse 20 dagene, og inaktivt de resterende elleve dagene. Prisen for inaktivt datasamlebånd ($-) fordeles på elleve dager.

Hvis et datasamlebånd ikke har en aktiv databehandlingsperiode (start- og sluttid) angitt, regnes det som inaktivt.

Kjøre aktiviteter på nytt

Aktiviteter kan kjøres på nytt om nødvendig (for eksempel hvis datakilden var utilgjengelig under den planlagte kjøringen). Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt varierer basert på plasseringen der aktiviteten kjøres. Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt i skyen er $- per 1 000 kjøring. Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt lokalt er $- per 1 000 kjøring.

Eksempel

La oss si at du har et datasamlebånd med følgende to aktiviteter som kjører én gang daglig (lavfrekvens):

 1. En kopieringsaktivitet som kopierer data fra en lokal SQL Server-database til en Azure-Blob.
 2. En Hive-aktivitet som kjører et hive-skript på en Azure HDInsight-klynge.

Anta at det tar 2 timer per dagen å flytte data fra en lokal SQL Server-database til et Azure Blob-lager. Den følgende tabellen viser kostnadene tilknyttet dette datasamlebåndet:

Første aktivitet (kopiere lokale data til Azure)
Kostnad for flytting av data (per måned) 30 dager per måned
2 timer per dag
$-
$-
Kostnad for orkestrering av aktiviteter (per måned) $-
Delsum (per måned) $-
Andre aktivitet (et Hive-skript som kjører på Azure HDInsight)
Kostnad for flytting av data (per måned) $-
Kostnad for orkestrering av aktiviteter (per måned) $-
Delsum (per måned) $-
Totalt antall aktiviteter (per måned) $-

Du kan også bruke Data Factory-priskalkulator til å beregne kostnader for dette scenarioet.

Merknader:

 • Det er gratis for de første fem skyaktivitetene og lokale aktivitetene. Kostnadene som er nevnt ovenfor, forutsetter at du allerede har brukt fem skyaktiviteter og fem lokale aktiviteter per måned (i andre pipeliner).
 • Azure Storage- og HDInsight-tjenestene faktureres separat med sine per tjene-satser.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure Data Factory

Les mer om Azure Data Factory funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure Data Factory.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Data Factory ressurser.

Azure Data Factory V2

 • Lese-/skriveoperasjoner for Azure Data Factory-enheter inkluderer å opprette, lese, oppdatere og slette. Enheter inkluderer datasett, koblede tjenester, datasamlebånd, integrasjonskjøretid og utløsere.
 • Overvåkingsoperasjoner inkluderer henting og listing av datasamlebånd, aktiviteter, utløsere og feilsøkingskjøringer.
 • En aktivitet er et trinn i et datasamlebånd. Utførelsen av hver aktivitet kalles en kjøring.
 • Integrasjonskjøretid er den beregnede infrastrukturen som brukes av Azure Data Factory for å gi følgende dataintegreringsfunksjoner på tvers av forskjellige nettverksmiljøer:

  • Flytting av data: Dataflytting: Overføring av data mellom datalagre i offentlige og private nettverk (lokale eller virtuelle private), som gir støtte for innebygde koblinger, formatkonvertering, kolonnekartlegging og effektiv og skalerbar dataoverføring.
  • Aktivitetsfordeling: Fordeling og overvåkning av transformasjonsaktiviteter som kjører på forskjellige databehandlingstjenester slik som blant andre Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database og SQL Server.
  • SQL Gjennomføring av Serveintegreringspakke: Opprinnelig kjøring av SQL Serverintegreringstjenestepakker i et administrert Azure-beregningsmiljø.
 • En utløser er en prosesseringsenhet som bestemmer når en datasamlebåndsutførelse skal påbegynnes. En utløserkjøringer er en kjøring utløst av en utløser, som kan produsere en aktivitetskjøring hvis betingelsene er oppfylt.
 • En feilsøkingskjøring er en testkjøring som en bruker kan utføre under gjentatt utvikling for å sikre at trinnene i datasamlebåndet virker som tiltenkt før endringer blir publisert i datafabrikken.
 • Et inaktivt datasamlebånd er ett som ikke er knyttet til en utløser, og som har null kjøringer i løpet av en måned. En avgift påløper etter en måned med null kjøringer.
 • Datasamlebånd-gjennomføringsaktiviteter (Azures Integrasjonskjøretid, samlebåndsaktiviteter, eksterne og selvdriftet integrasjonskjøretid, datasamlebåndsaktiviteter, og eksterne) blir belastet etter timebasisraten vist ovenfor. Prisen for datasamlebåndgjennomføring fordeles ved antall minutter og blir rundet opp.

  Eksempel: Dersom du kan kjøre en operasjon som tar to minutter og tjue sekunder, blir du fakturert for tre minutter.

 • Finn scenariobaserte priseksempler på sidenAzure Data Factory Documentation.
 • Få veiledning i hvordan du planlegger og administrerer Azure Data Factory-kostnader, på dokumentasjonssiden for Azure Data Factory.

Azure Data Factory V1

 • Aktiviteter definerer handlingene som skal utføres på dataene dine. Hver aktivitet bruker null eller flere datasett som inndata og produserer ett eller flere datasett som utdata. En aktivitet er en orkestreringsenhet i Azure Data Factory.

  Du kan for eksempel bruke en kopieringsaktivitet for å orkestrere kopiering av data fra ett datasett til et annet. På samme måte kan du bruke en Hive-aktivitet til å kjøre en Hive-spørring på en Azure HDInsight-klynge for å transformere eller analysere dataene dine. Azure Data Factory har et stort utvalg aktiviteter for datatransformering og flytting av data. Du kan også velge å opprette en egendefinert .NET-aktivitet for å kjøre din egen kode.

 • Et datasamlebånd er en lokal gruppering av aktiviteter. Datasamlebånd kan være aktive i løpet av en tidsperiode angitt av brukeren (start- og sluttider). Datasamlebånd er ellers inaktive.
 • Ja. Hvis aktiviteten bruker Azure-tjenester, som for eksempel HDInsight, faktureres disse tjenestene separat etter deres priser per tjeneste.

 • To sett kostnader påløper når du kopierer data. For det første representeres databehandlingsressursene som brukes til å utføre kopien, av måleren for flytting av data. Det finnes to typer målere for flytting av data: i skyen og lokalt. Flytting av data lokalt er rimeligere, fordi noe av databehandlingen knyttet til kopieringen utføres av dine egne lokale ressurser. Prisen for flytting av data fordeles ved antall minutter og blir rundet opp. (Hvis for eksempel en datakopiering bruker en operasjonstid på 41 minutter og 23 sekunder, vil du bli belastet for 42 minutter).

  For det andre kan du belastes for dataoverføringer, noe som vil vises som et separat linjeelement for utgående dataoverføring på fakturaen. Du blir belastet for utgående dataoverføring når data går ut av datasentre for Azure. Se Prisdetaljer for dataoverføringer for mer informasjon.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?