Přeskočit na hlavní obsah

Podpora Azure

Technická podpora a podpora fakturace

Smlouva o pilotním programu základní podpory pro službu Microsoft Azure

Tato smlouva o pilotním programu základní podpory pro službu Microsoft Azure („tato smlouva“) se uzavírá mezi vámi nebo subjektem, který zastupujete, pokud je zákazník účastnící se tohoto pilotního programu subjektem, („vy“, „váš“ nebo „zákazník“), a společností Microsoft Corporation („my“, „nás“, „náš“ nebo „Microsoft“).

Společnost Microsoft vede pilotní program základní podpory pro službu Microsoft Azure určený k výzkumným účelům („pilotní program“). Pilotní program poskytuje zúčastněným zákazníkům příležitost vyzkoušení určitých služeb technické podpory poskytovaných společností Microsoft a nabízí kanál, jehož prostřednictvím nám můžete poskytovat zpětnou vazbu na základě vašich zkušeností s poskytovanou podporou. Služby podpory jsou vám zpřístupněny pod podmínkou souhlasu s touto smlouvou o pilotním programu základní podpory pro službu Microsoft Azure, která doplňuje vaši smlouvu, jíž se řídí užívání služby Microsoft Azure („Azure“). Tato smlouva musí být uzavřena, aby bylo možné se účastnit pilotního programu a aktivovat základní podporu služby Azure.

 1. DEFINICE. V této smlouvě platí následující definice:

  Termín „opravy“ označuje opravy, úpravy nebo vylepšení produktů nebo jejich odvozeniny, které společnost Microsoft obecně vydá (například aktualizace Service Pack) nebo které společnost Microsoft poskytuje zákazníkovi v rámci poskytování služeb podpory při řešení konkrétního problému.

  Termín „incident“ označuje jeden problém podpory a přiměřené úsilí vyžadované k jeho vyřešení. Jeden problém podpory je problém, který nelze rozdělit do dílčích problémů. Pokud problém zahrnuje několik dílčích problémů, je nutné každý z nich považovat za samostatný incident.

  Termín „dosavadní dílo“ označuje jakýkoli počítačový kód nebo písemné materiály, které nejsou založeny na kódu, vyvinuté nebo jinak získané stranami nebo pro tyto strany či jejich afilace nezávisle na této smlouvě a multilicenční smlouvě zákazníka.

  Termín „vzorový kód“ označuje softwarový kód poskytovaný společností Microsoft pro účely názorného předvedení.

  Termín „služby podpory“ označuje veškerou podporu, další služby a konzultace, včetně z toho vyplývajících výstupů poskytnutých zákazníkovi na základě této smlouvy.

 2. DOBA ÚČINNOSTI SMLOUVY. Tato smlouva začíná platit v den, kdy přijmete podmínky této smlouvy na portálu předběžné verze služby Azure („den účinnosti“), a její platnost vyprší 31. prosince 2017 („datum uplynutí doby účinnosti“). Zákazník bere na vědomí, že společnost Microsoft může kdykoli změnit pilotní program nebo ukončit účast zákazníka z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, a to na základě písemné výpovědi dle podmínek této smlouvy. Služby podpory pro jakékoli incidenty oznámené během doby platnosti smlouvy budou prováděny v souladu s touto smlouvou. Jestliže zákazník vyžaduje podporu, která není zahrnuta do pilotního programu, nebo vyžaduje podporu po ukončení účasti v pilotním programu, může si zakoupit obecně dostupný Plán podpory pro službu Microsoft Azure.
 3. POPIS SLUŽEB PODPORY. Služby podpory dostupné v rámci tohoto pilotního programu zahrnují služby technické podpory pro konkrétní typy incidentů. Služby podpory zahrnují pouze podporu pro incidenty oznámené na základě vašeho plánu základní podpory pro službu Azure prostřednictvím portálu předběžné verze služby Azure během pilotního programu. Služby podpory mohou zahrnovat odstraňování potíží, poradenství, doporučení, informace a technické vedení nebo vedení související s platformou, které se týká užívání služby Azure zákazníkem. Společnost Microsoft souhlasí s poskytováním služeb podpory popsaných v této smlouvě zákazníkovi v rámci pomoci při řešení problémů, se kterými se zákazník může setkat při užívání služby Azure, avšak společnost Microsoft neposkytuje záruku, že bude problém vyřešen. Služby podpory nezahrnují podporu v místě použití a požadavky na podporu předkládané telefonicky jsou z tohoto pilotního programu vyloučeny.
 4. PŘEDPOKLADY. Naše poskytování služeb podpory na základě této smlouvy je založeno na následujících předpokladech:
  1. Všechny služby podpory pro vaše umístění v Severní Americe budou poskytovány vzdáleně.
  2. Všechny služby podpory budou poskytovány v anglickém jazyce.
  3. Chcete-li využívat výhody internetových služeb, musíte disponovat připojením k Internetu.
  4. Na problémy spojené s aplikacemi třetích stran nebo zákaznickými řešeními se služby podpory nevztahují.
  5. Organizace z veřejného sektoru, které se mohou účastnit multilicenčních programů společnosti Microsoft specificky navržených pro státní subjekty, se tohoto pilotního programu nemohou účastnit.
 5. VLASTNICKÁ PRÁVA A LICENCE.
  1. Není-li v oddílu 5 uvedeno jinak, podmínkami pro služby online se řídí vlastnictví a užívací práva k jakémukoli počítačovému kódu nebo jiným materiálům, které mohou být poskytovány jako součást služeb podpory na základě této smlouvy („výstupy“). Povinnosti a práva smluvních stran týkající se výstupů (včetně dosavadního díla, materiálů a vzorového kódu) a oprav poskytovaných společností Microsoft jako součást služeb podpory na základě této smlouvy, jsou popsány v oddílu Zákaznická podpora v Příloze 1 Podmínek pro služby online.
  2. Omezení užívání. Zákazník nesmí (a nesmí se pokusit) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat jakýkoli produkt, opravu nebo výstup ze služeb. S výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě nesmí zákazník distribuovat, sublicencovat, pronajmout, poskytovat na leasing, půjčovat či hostovat jakýkoli produkt, opravu nebo výstup ze služeb. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na opravy a výstupy včetně předpisů správního úřadu pro vývoz ve Spojených státech amerických a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení vydaných vládou Spojených států amerických a dalších zemí. Další informace o exportu produktů společnosti Microsoft naleznete na adrese https://www.microsoft.com/en-us/exporting.
  3. Software a technologie od jiných subjektů než Microsoft. Zákazník je výhradně odpovědný za jakýkoli software či technologie od jiných společností než Microsoft, které nainstaluje nebo užívá se službou Azure, opravami či výstupy ze služeb. Zákazník nesmí instalovat ani užívat software nebo technologii jiných subjektů než Microsoft, které by vystavily duševní vlastnictví nebo technologii společnosti Microsoft závazkům překračujícím podmínky této smlouvy.
  4. Vyhrazení práv Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v tomto oddílu 5, jsou vyhrazena.
 6. DŮVĚRNOST. „Důvěrné informace“ jsou neveřejné informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo jež by rozumná osoba považovala nebo by důvodně měla považovat za důvěrné, včetně zákaznických dat, podmínek smluv společnosti Microsoft a podmínek pilotního programu. Podmínky služeb online mohou obsahovat další povinnosti nebo omezení týkající se zveřejnění nebo používání zákaznických dat. Důvěrné informace nezahrnují informace, které (a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými, aniž by došlo k porušení této smlouvy, (b) byly zákonným způsobem známy nebo obdrženy příjemcem informací bez povinnosti zachovávat jejich důvěrnost, (c) jsou vyvíjeny nezávisle nebo (d) představují komentář nebo návrh, který byl jednou stranou dobrovolně přednesen a týká se obchodní činnosti, produktů nebo služeb jiné strany.

  Každá strana provede přiměřené kroky v zájmu ochrany důvěrných informací druhé strany a tyto důvěrné informace použije pouze pro účely obchodního vztahu stran podle této smlouvy. Žádná strana nezveřejnění tyto informace třetím stranám, s výjimkou svých zaměstnanců, afilací, dodavatelů, poradců nebo konzultantů (souhrnně „zástupci“), a pouze v rozsahu nezbytně nutném a za dodržení povinností zachovávat důvěrnost stanovených v této smlouvě. Každá strana nese odpovědnost za používání důvěrných informací jejími zástupci a v případě zjištění neoprávněného použití nebo zveřejnění musí neprodleně informovat druhou stranu.

  Strana může zveřejnit důvěrné informace druhé strany, pokud to vyžaduje zákon, ale pouze poté, co druhou stranu upozorní (je-li to právně přípustné), aby si tato mohla zajistit ochranný příkaz.

  Žádná ze stran není povinna omezit pracovní zařazení zástupců, kteří měli přístup k důvěrným informacím. Obě strany souhlasí s tím, že využití informací, které si bez pomůcek zapamatovali jejich zástupci, ve vývoji nebo nasazení produktů nebo služeb příslušných stran, nezakládá odpovědnost z této smlouvy nebo zákona o obchodním tajemství a obě strany souhlasí, že odpovídajícím způsobem omezí informace, které poskytují druhé straně.

  Každá ze stran může druhé straně poskytovat návrhy, komentáře a další zpětnou vazbu ve vztahu k důvěrným informacím druhé strany. Zpětná vazba je dobrovolná a strana tuto zpětnou vazbu přijímající nemá povinnost zachovat její důvěrnost. Strana přijímající zpětnou vazbu bez souhlasu poskytující strany nezveřejní konkrétní zdroj této zpětné vazby. Zpětnou vazbu lze použít k jakémukoli účelu bez jakýchkoli povinností. Veškeré technické informace, které získáme při poskytování služeb podpory, smíme využít k řešení problémů, odstraňování potíží, vylepšování funkčnosti produktů a vývoji oprav nebo za účelem rozvoje naší znalostní databáze. Souhlasíme s tím, že vás nebudeme identifikovat a nesdělíme žádné vaše důvěrné informace v žádné položce znalostní databáze.

  Tyto povinnosti se vztahují na zákaznická data až do jejich odstranění ze služeb online a v případě ostatních důvěrných informací po dobu pěti let od jejich přijetí.

 7. ZÁRUKA PRO ZÁKAZNICKOU PODPORU. Společnost Microsoft zaručuje, že služby podpory poskytované na základě této smlouvy budou prováděny s odbornou péčí a znalostmi.
 8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem je naše celková odpovědnost (včetně odpovědnosti našich dodavatelů) za přímé škody omezena na částku, kterou jste uhradili na základě této smlouvy za služby podpory, jež jsou příčinou těchto nároků: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM A BEZ OHLEDU NA OPAČNÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NENESE ŽÁDNÁ ZE STRAN ANI JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY Z UŠLÉHO ZISKU ČI VÝNOSŮ, ŠKODY Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, POPISEM SLUŽEB, SLUŽBAMI, VÝSTUPY SLUŽEB, OPRAVAMI, PRODUKTY NEBO JINÝMI MATERIÁLY ČI INFORMACEMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÁ STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD ČI TAKOVOU MOŽNOST BYLO MOŽNÉ PŘIMĚŘENĚ PŘEDPOKLÁDAT. Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí bez ohledu na to, zda se odpovědnost zakládá na porušení smlouvy, občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, porušení záruk nebo na jakémkoli jiném právním základě. Omezení a vyloučení odpovědnosti za škody uvedené v tomto oddílu 8 se nevztahují na (i) porušení ustanovení uvedených v oddílu 6 (Důvěrnost) smluvní stranou, (ii) porušení práv k duševnímu vlastnictví druhé smluvní strany smluvní stranou, (iii) odpovědnost za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným nekalým jednáním libovolné strany či jejích zaměstnanců nebo zástupců a přiznané konečným soudním rozhodnutím (za předpokladu, že v jakýchkoli případech, kdy se na toto ustanovení vztahují zákony jakékoli jurisdikce, která neuznává právní rozlišování mezi „hrubou nedbalostí“ a „nedbalostí“, se „hrubou nedbalostí“, jak je tento termín použit v tomto pododstavci, rozumí „vědomá nedbalost“) nebo (iv) odpovědnost za zranění nebo úmrtí osob způsobené nedbalostí jakékoli strany nebo jejích zaměstnanců či zástupců nebo za úmyslné uvedení v omyl.
 9. Uplatnění místních zákonů. Pokud vám rozhodné právo poskytuje jakékoli odvozené podmínky, bez ohledu na vyloučení a omezení této smlouvy, pak jsou vaše prostředky nápravy v rozsahu povoleném rozhodným právem omezené, a to v případě služeb podpory buď (i) na opětovné poskytnutí služeb podpory, nebo (ii) na cenu opětovného dodání služeb podpory (pokud existuje). Pořadí, ve kterém budou tyto omezené prostředky nápravy poskytnuty, stanovíme sami.
 10. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY. Společnost Microsoft může tuto smlouvu vypovědět s 15denní výpovědní lhůtou prostřednictvím písemné výpovědi, kterou vám zašle. Ukončíte-li odběr služby Azure v průběhu pilotního programu, společnost Microsoft může tuto smlouvu ukončit bez předchozího oznámení. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět, pokud druhá smluvní strana závažně porušuje nebo neplní své povinnosti a toto neplnění či porušení nenapraví do 15 kalendářních dnů po písemném upozornění na takové porušení. V rozsahu nutném k naplnění ustanovení této smlouvy o jejím vypovězení se každá ze stran vzdává jakéhokoli práva, které má, nebo nároku, který by druhá strana mohla mít nyní nebo v budoucnu na základě jakéhokoli příslušného zákona nebo předpisu, vyžádat si nebo získat souhlas, příkaz, rozhodnutí nebo rozsudek jakéhokoli soudu ohledně skončení účinnosti této smlouvy.
 11. RŮZNÉ.
  1. Sdělení. Společnost Microsoft může zákazníkovi poskytnout informace a sdělení o službě Azure a tomto pilotním programu elektronicky prostřednictvím e-mailu, portálu služby Azure, portálu předběžné verze služby Azure, případně prostřednictvím webu určeného společností Microsoft. Sdělení zákazníkovi je považováno za poskytnuté k datu zpřístupnění společností Microsoft. Oznámení musí být společnosti Microsoft odesílána v souladu s vaší smlouvou, kterou se řídí užívání služby Azure.
  2. Oprávnění k uzavření smlouvy. Pokud jste jednotlivec, který tyto podmínky přijímá jménem subjektu, prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem daného subjektu.
  3. Postoupení. Tuto smlouvu jako celek ani její část nejste oprávněni převést.
  4. Oddělitelnost. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy bude shledáno nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení plně v platnosti a účinnosti.
  5. Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje vzdání se práv z něho vyplývajících. Každé případné prominutí musí být učiněno písemně a podepsáno promíjející stranou.
  6. Přetrvávání. Ustanovení týkající se vlastnických a licenčních práv, užívacích práv, omezení užívání, převodu licencí, záruk, omezení odpovědnosti, důvěrnosti, povinností při ukončení nebo uplynutí doby účinnosti smlouvy a dalších ustanovení v tomto oddílu s názvem „Různé“ zůstávají nedotčena i po ukončení nebo uplynutí doby účinnosti této smlouvy.
  7. Rozhodné právo. Podmínky této smlouvy se budou řídit a budou vykládány podle práva státu Washington v USA a federálních zákonů USA. Pro tuto Smlouvu neplatí pakt OSN o Smlouvách o mezinárodním obchodu se zbožím z roku 1980 a související listiny.
  8. Použití dodavatelů. Společnost Microsoft může k poskytování služeb podpory využít dodavatele, avšak ponese odpovědnost za jejich plnění podle podmínek této smlouvy.
  9. Vyloučení převodu vlastnických práv. Společnost Microsoft s žádným produktem nepřevádí žádná vlastnická práva. Produkty jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami.