Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Magazyn Data Lake

Usługa Data Lake bez limitów napędza inteligentne akcje

Unlock maximum value from all of your unstructured, semi-structured, and structured data using the first cloud data lake built for enterprises with no limits on the size of data. Azure Data Lake Store is secured, massively scalable, and built to the open HDFS standard, allowing you to run massively-parallel analytics.

Petabajtowe pliki i biliony obiektów

Dzięki usłudze Azure Data Lake Store Twoja organizacja może analizować wszystkie dane w jednym miejscu, bez sztucznych ograniczeń. Usługa Data Lake Store może przechowywać biliony plików, przy czym pojedynczy plik może mieć rozmiar przekraczający petabajt, czyli 200 razy więcej niż w przypadku innych magazynów w chmurze. Dzięki temu usługa Data Lake Store jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania dowolnego typu danych, w tym ogromnych zestawów danych, np. filmów o wysokiej rozdzielczości, zestawów danych dotyczących genomu lub danych sejsmicznych, danych medycznych i danych z różnych gałęzi przemysłu.

Skalowalna przepustowość umożliwiająca analizę równoległą na ogromną skalę

Bez przeprojektowywania aplikacji lub ponownego partycjonowania danych w większej skali usługa Data Lake Store skaluje przepustowość, aby obsługiwać dowolne rozmiary obciążeń analitycznych. Usługa zapewnia ogromną przepustowość do obsługi zadań analitycznych z ponad 1000 równorzędnych programów przetwarzania, które efektywnie odczytują i zapisują setki terabajtów danych.

Szyfrowanie, bezpieczeństwo i inspekcje oparte na rolach

Usługa Data Lake Store chroni Twoje zasoby danych oraz z łatwością rozszerza lokalne kontrolki bezpieczeństwa i zarządzania do wykorzystania w chmurze. Dane są zawsze szyfrowane, podczas przesyłania przy użyciu protokołu SSL oraz podczas przechowywania przy użyciu zarządzanych przez usługę lub użytkownika kluczy opartych na module HSM w usłudze Azure Key Vault. W usługę Azure Active Directory zostały wbudowane różne możliwości, np. logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości. Możesz autoryzować użytkowników i grupy przy użyciu dostosowanych list ACL opartych na identyfikatorach POSIX dla wszystkich danych w usłudze Store, co umożliwia kontrolę dostępu opartą na rolach. Możesz również spełniać wymagania z zakresu bezpieczeństwa i zgodności, przeprowadzając inspekcję dla każdego dostępu lub zmiany konfiguracji w systemie.

System HDFS dla chmury

Usługa Microsoft Azure Data Lake Store obsługuje dowolne aplikacje korzystające z otwartego standardu Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Dzięki obsłudze systemu plików HDFS możesz z łatwością migrować istniejące dane Hadoop i Spark do chmury bez potrzeby ponownego tworzenia struktury katalogu HDFS.


Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji Apache Software Foundation.

Pomoc techniczna klasy korporacyjnej

Gwarantujemy umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązania danych big data.

Powiązane produkty i usługi

Usługa analizy Data Lake

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj usługę Data Lake Store