Pomiń nawigację

Azure Redis Cache

Wysoka przepływność i dostęp do danych ze stałymi, niskimi opóźnieniami pozwalają na tworzenie szybkich i skalowalnych aplikacji platformy Azure

Redis Cache

Usługa Azure Redis Cache jest oparta na popularnej pamięci podręcznej typu „open source” Redis. Daje ona dostęp do zabezpieczonej, dedykowanej pamięci podręcznej Redis, którą zarządza firma Microsoft i która jest dostępna z dowolnej aplikacji na platformie Azure.

Usługa Azure Redis Cache jest dostępna w następujących warstwach:

 • Podstawowa — pojedynczy węzeł, wiele rozmiarów, doskonale sprawdza się w przypadku opracowywania i testowania oraz obciążeń niekrytycznych. Warstwa Podstawowa nie jest objęta umową SLA.
 • Standardowa — replikowana pamięć podręczna w postaci dwóch węzłów (podstawowy/dodatkowy) zarządzanych przez firmę Microsoft i objętych umową SLA zapewniającą wysoką dostępność.
 • Premium — wszystkie funkcje warstwy Standardowa, w tym umowa SLA zapewniająca wysoką dostępność, a dodatkowo lepsza wydajność niż pamięć podręczna w warstwach Podstawowa i Standardowa, obsługa większych obciążeń, odzyskiwanie po awarii, lepsze zabezpieczenia itd.

  Dodatkowe funkcje warstwy Premium obejmują:

  • Trwałość Redis umożliwia utrwalanie danych przechowywanych w pamięci podręcznej Redis. Możliwe jest także tworzenie migawek i kopii zapasowych danych w celu ich załadowania w razie awarii.
  • Klaster Redis automatycznie dzieli dane między wieloma węzłami Redis, dzięki czemu można tworzyć obciążenia o większym rozmiarze pamięci (większe niż 53 GB) i uzyskać lepszą wydajność.
  • Wdrożenie usługi Microsoft Azure Virtual Network zapewnia lepsze zabezpieczenia i izolację pamięci podręcznej usługi Azure Redis Cache, a także podsieci, zasady kontroli dostępu i inne funkcje ograniczające dostęp.

Pamięci podręczne w warstwach Podstawowa i Standardowa są dostępne w rozmiarach do 53 GB, a w warstwie Premium w rozmiarach do 530 GB.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Redis Cache i funkcjach w warstwie Premium.

Wysoka wydajność

Usługa Azure Redis Cache pomaga aplikacjom zwiększyć szybkość reakcji, nawet gdy rośnie obciążenie operacjami klientów. Wykorzystuje ona możliwości aparatu Redis, które zapewniają małe opóźnienia i wysoką przepływność. Ta osobna warstwa rozproszonej pamięci podręcznej umożliwia warstwie danych niezależne skalowanie, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów obliczeniowych w warstwie aplikacji.

Wspaniałe funkcje

Redis to zaawansowany magazyn oparty na parach klucz-wartość, gdzie klucze mogą zawierać struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy i zestawy posortowane. Magazyn Redis obsługuje zestaw operacji atomowych wykonywanych na tych typach danych.

Magazyn Redis obsługuje również łatwą do skonfigurowania replikację główny-podrzędny z bardzo szybką, nieblokującą pierwszą synchronizacją i automatycznym ponownym łączeniem w przypadku podziału sieci.

Do innych funkcji należą: transakcje, model publikacji/subskrypcji, obsługa skryptów Lua, klucze o ograniczonym czasie wygaśnięcia oraz ustawienia konfiguracji powodujące, że magazyn Redis działa jak pamięć podręczna.

Magazynu Redis można używać z większości używanych obecnie języków programowania.

Usługa Azure Redis Cache używa uwierzytelniania Redis i obsługuje połączenia SSL z magazynem Redis.

Łatwość użycia i zarządzania

Usługa Azure Redis Cache jest łatwa w użyciu — wystarczy aprowizować pamięć podręczną za pomocą witryny Microsoft Azure Portal i wywołać jej punkt końcowy przy użyciu klienta obsługującego magazyn Redis. Kto wcześniej używał magazynu Redis, wie już, jak korzystać z usługi Azure Redis Cache.

Usługą Azure Redis Cache jest łatwo zarządzać — kondycję i wydajność pamięci podręcznej możesz monitorować w witrynie Microsoft Azure Portal. Ponadto możesz zlecić firmie Microsoft zarządzanie replikacją pamięci podręcznej, co pomaga zwiększyć dostępność danych w pamięci podręcznej w przypadku jej awarii.

Tworzenie pamięci podręcznej Redis i zarządzanie nią

Tworzenie pamięci podręcznej Redis przy użyciu witryny Microsoft Azure Portal

 1. W witrynie Microsoft Azure Portal kliknij pozycję Nowy > Bazy danych > Pamięć podręczna Redis Cache.
 2. Podaj nazwę pamięci podręcznej do utworzenia, wybierz miejsce na świecie, w którym chcesz ją uruchomić, a następnie kliknij polecenie Utwórz. Za chwilę będzie gotowa do użycia.

Tworzenie pamięci podręcznej Redis przy użyciu wiersza polecenia

Pamięć podręczną Redis możesz utworzyć w interfejsie programu PowerShell za pomocą następującego polecenia:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Zarządzanie pamięcią podręczną Redis

Po utworzeniu pamięci podręcznej Redis możesz używać portalu albo wiersza polecenia, aby konfigurować jej ustawienia i monitorować jej użycie.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Twórz szybko reagujące aplikacje o wysokim stopniu skalowalności za pomocą usługi Azure Redis Cache