Azure Redis Cache

Wysoka przepływność i regularny dostęp do danych z małymi opóźnieniami pozwalają na tworzenie szybkich, skalowalnych aplikacji platformy Azure

Redis Cache

Usługa Azure Redis Cache jest oparta na popularnej pamięci podręcznej typu „open source” Redis. Daje ona dostęp do zabezpieczonej, dedykowanej pamięci podręcznej Redis, którą zarządza firma Microsoft i która jest dostępna z dowolnej aplikacji na platformie Azure.

Usługa Azure Redis Cache jest dostępna w następujących warstwach:

 • Podstawowa — pojedynczy węzeł, wiele rozmiarów, doskonale sprawdza się w przypadku opracowywania i testowania oraz obciążeń niekrytycznych. Warstwa Podstawowa nie jest objęta umową SLA.
 • Standardowa — replikowana pamięć podręczna w postaci dwóch węzłów (podstawowy/dodatkowy) zarządzanych przez firmę Microsoft i objętych umową SLA zapewniającą wysoką dostępność.
 • Premium — nowa warstwa Premium obejmuje umowę SLA zapewniającą wysoką dostępność oraz wszystkie funkcje warstwy Standardowa, a dodatkowo zapewnia lepszą wydajność niż pamięć podręczna w warstwach Podstawowa i Standardowa oraz obsługuje większe obciążenia, odzyskiwanie po awarii i ma lepsze zabezpieczenia. Dodatkowe funkcje obejmują:
  • Trwałość Redis umożliwia utrwalanie danych przechowywanych w pamięci podręcznej Redis. Możliwe jest także tworzenie migawek i kopii zapasowych danych w celu ich załadowania w razie awarii.
  • Klaster Redis automatycznie dzieli dane między wieloma węzłami Redis, dzięki czemu można tworzyć obciążenia o większym rozmiarze pamięci (większe niż 53 GB) i uzyskać lepszą wydajność.
  • Wdrożenie usługi Azure Virtual Network (VNET) zapewnia lepsze zabezpieczenia i izolację usługi Azure Redis Cache, a także obsługę podsieci, zasad kontroli dostępu i innych funkcji ograniczających dostęp.

Pamięci podręczne w warstwach Podstawowa i Standardowa są dostępne w rozmiarach do 53 GB, a w warstwie Premium w rozmiarach do 530 GB i więcej (na żądanie).

Przeczytaj więcej o usłudze Azure Redis Cache i nowych funkcjach w warstwie Premium.

Wysoka wydajność

Usługa Azure Redis Cache pomaga aplikacjom zwiększyć szybkość reakcji, nawet gdy rośnie obciążenie operacjami użytkowników. Wykorzystuje ona możliwości aparatu Redis, które zapewniają małe opóźnienia i wysoką przepływność. Ta osobna warstwa rozproszonej pamięci podręcznej umożliwia warstwie danych niezależne skalowanie, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów obliczeniowych w warstwie aplikacji.

Wspaniałe funkcje

Redis to zaawansowany magazyn oparty na parach klucz-wartość, gdzie klucze mogą zawierać struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy i zestawy posortowane. Magazyn Redis obsługuje zestaw operacji atomowych wykonywanych na tych typach danych.

Magazyn Redis obsługuje również łatwą do skonfigurowania replikację główny-podrzędny z bardzo szybką, nieblokującą pierwszą synchronizacją, automatycznym ponownym łączeniem w przypadku podziału sieci itd.

Do innych funkcji należą: transakcje, model publikacji/subskrypcji, obsługa skryptów Lua, klucze o ograniczonym czasie wygaśnięcia oraz ustawienia konfiguracji powodujące, że magazyn Redis działa jak pamięć podręczna.

Magazynu Redis można używać z większości używanych obecnie języków programowania.

Usługa Azure Redis Cache używa uwierzytelniania Redis i obsługuje połączenia SSL z magazynem Redis.

Łatwość użycia i zarządzania

Usługa Azure Redis Cache jest łatwa w użyciu. Wystarczy aprowizować pamięć podręczną za pomocą witryny Microsoft Azure Portal i wywołać jej punkt końcowy przy użyciu klienta obsługującego pamięć podręczną Redis. Kto wcześniej używał magazynu Redis, wie już, jak korzystać z usługi Azure Redis Cache.

Usługa Azure Redis Cache jest łatwa w zarządzaniu. Kondycję i wydajność pamięci podręcznej możesz również łatwo monitorować za pomocą portalu w wersji zapoznawczej. Ponadto możesz zlecić firmie Microsoft zarządzanie replikacją pamięci podręcznej, co pomaga zwiększyć dostępność danych w pamięci podręcznej w przypadku jej awarii.

Tworzenie pierwszej pamięci podręcznej Redis

Tworzenie nowej pamięci podręcznej Redis przy użyciu witryny Microsoft Azure Portal

 1. W witrynie Microsoft Azure Portal kliknij pozycje Nowy > Dane i magazyn > Pamięć podręczna Redis.

 2. Podaj nazwę pamięci podręcznej do utworzenia, wybierz miejsce na świecie, w którym chcesz ją uruchomić, a następnie kliknij polecenie „Utwórz”. Za chwilę będzie gotowa do użycia.

Tworzenie nowej pamięci podręcznej Redis przy użyciu wiersza polecenia

Nową pamięć podręczną Redis możesz też utworzyć w interfejsie programu PowerShell za pomocą następującego polecenia:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Zarządzanie pamięciami podręcznymi Redis

Po utworzeniu pamięci podręcznej Redis możesz używać portalu w wersji zapoznawczej albo wiersza polecenia, aby konfigurować jej ustawienia, skalować ją i monitorować jej użycie:

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Twórz szybko reagujące aplikacje o wysokim stopniu skalowalności za pomocą usługi Azure Redis Cache