Pomiń nawigację

Azure Purview — cennik

Maksymalizuj wartość biznesową za pomocą ujednoliconego zapewniania ładu w danych

Usługa Azure Purview to ujednolicona usługa umożliwiająca zachowanie ładu w danych i pomagająca zmaksymalizować wartość biznesową danych hybrydowych. Mapowanie danych w usłudze Purview umożliwia automatyzację skanowania i klasyfikowanie danych na dużą skalę. Wykaz danych usługi Purview umożliwia samoobsługowe odkrywanie danych w celu przyspieszenia uzyskiwania informacji biznesowych, analizy, działania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Mapowanie danych w usłudze Azure Purview

Mapowanie danych w usłudze Azure Purview jest podstawą zarządzania danymi na skalę chmury. Mapowanie danych przechowuje metadane, informacje o pochodzeniu, klasyfikacje i inne adnotacje skojarzone z zasobami danych oraz obsługuje żądania dotyczące tych informacji za pośrednictwem interfejsów API usługi Apache Atlas lub aplikacji opartych na mapowaniu danych, takich jak Wykaz danych. Mapowanie danych może obsługiwać żądania takie jak renderowanie grafu pochodzenia danych w wykazie danych lub wyszukiwanie zasobów danych otagowanych jako poufne.

Można automatycznie wypełniać mapowanie danych w skali chmury i aktualizować je na bieżąco przez skanowanie źródeł danych zarejestrowanych na koncie usługi Purview. Skanowanie można skonfigurować tak, aby również klasyfikowało dane na podstawie metadanych i inspekcji zawartości. Mapowanie danych ma wbudowane funkcje (np. zestawy zasobów) umożliwiające optymalizację magazynowania zasobów danych.

Elastyczne mapowanie danych

By default, a Purview account is provisioned with a Data Map of at least 1 Capacity Unit. 1 Capacity Unit supports requests of up to 25 data map operations per second and includes storage of up to 2 GB of metadata about data assets.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

A data map operation is a create, read, update, or delete of an entity in the Data Map. Examples of an entity include a data asset or a lineage relationship between two data assets. A search request may require multiple operations depending on the assets returned and complexity of the request. Storage size of an entity may vary in size depending on the type of entity and annotations associated with the entity.

Data Map requires an additional Capacity Unit for every 2 GB of metadata storage required. For example, a Data Map with 2 GB of metadata storage is billed at 1 Capacity Unit per hour. If the addition of new data assets increases the size to 2.1 GB, the Data Map is billed at 2 Capacity Unit per hour.

Niedostępne Cena
Jednostka wydajności $- per 1 Capacity Unit Hour
Free in Preview Starting August 16, 2021 until Further Notice

Note: To encourage trial of the Elastic Data Map, we are providing all customers free usage of Data Map from August 16, 2021 until the end of public preview.


Automatyczne skanowanie i klasyfikacja

Rozliczanie zautomatyzowanego wypełniania mapowania danych jest bezserwerowe i bazuje na czasie trwania operacji skanowania lub zadań pozyskiwania. Czas trwania tych zadań może się różnić zależnie od liczby skanowanych systemów, zasobów danych zawartych w tych systemach, liczby wybranych klasyfikacji, postaci danych i wydajności skanowanego systemu.

Zadania skanowania lub pozyskiwania obejmują skanowanie w celu wyodrębniania metadanych i pochodzenia, klasyfikację opartą na metadanych lub inspekcji zawartości oraz automatyczne pozyskiwanie jednostek z klienta usługi Purview (Azure Data Factory). Nie obejmuje to dodawania ani modyfikowania jednostek korzystających z usługi Apache Atlas, które zamiast tego są rozliczane na podstawie jednostek wydajności określonych przez obciążenie żądaniami (operacje na sekundę).

Niedostępne Cena
W przypadku usługi Power BI w trybie online Bezpłatne w wersji zapoznawczej
W przypadku programu SQL Server w środowisku lokalnym Bezpłatne w wersji zapoznawczej
W przypadku innych źródeł danych $- na 1 rdzeń wirtualny na godzinę

Uwaga: Usługa Azure Purview aprowizuje konto magazynu i konto usługi Azure Event Hubs jako zasoby zarządzane w ramach subskrypcji, w której jest aprowizowane konto usługi Purview. Jest to wymagane do obsługi rozszerzonych funkcji zabezpieczeń podczas skanowania. Może to wiązać się z osobnymi opłatami, które w większości przypadków nie przekroczą 2% opłat za skanowanie. Zapoznaj się z sekcją Zasoby zarządzane w witrynie Azure Portal w obrębie kodu JSON zasobu usługi Azure Purview.

Uwaga: Klienci używający usługi Azure Purview do zarządzania danymi w innych chmurach (np. AWS, GCP) mogą ponosić dodatkowe opłaty z powodu transferów danych i wywołań interfejsów API skojarzonych z publikowaniem metadanych w mapowaniu danych w usłudze Azure Purview. Opłata jest uzależniona od regionu. W przypadku skanowania danych na platformie AWS zapoznaj się z konsolą rozliczeń i zarządzania w konsoli zarządzania platformą AWS, aby wyświetlić te opłaty.


Inne funkcje

Zestaw zasobów to wbudowana funkcja mapowania danych używana do optymalizacji magazynu i wyszukiwania zasobów danych skojarzonych z partycjonowanymi plikami w magazynach typu data lake. Rozliczanie przetwarzania zasobów danych w zestawie zasobów jest bezserwerowe i bazuje na czasie trwania przetwarzania, który może różnić się zależnie od zmian w partycjonowanych plikach i skonfigurowanego profilu zestawu zasobów.

Niedostępne Cena
Zestaw zasobów $- na 1 rdzeń wirtualny na godzinę
Bezpłatne w wersji zapoznawczej

Uwaga: Domyślnie przetwarzanie zestawu zasobów jest uruchamiane co 12 godzin dla wszystkich systemów skonfigurowanych do skanowania z włączonym przełącznikiem zestawu zasobów.

Wykaz danych usługi Azure Purview

Wykaz danych usługi Purview to aplikacja oparta na mapowaniu danych, dzięki której użytkownicy danych biznesowych oraz inżynierowie i zarządcy danych mogą odnajdować dane, identyfikować relacje pochodzenia danych oraz szybko i łatwo przypisywać kontekst biznesowy.

Service Funkcje Cena
C0
 • Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów danych
 • Słownik biznesowy, wizualizacja pochodzenia i szczegółowe informacje dotyczące wykazu
Dołączone do mapowania danych
C1
 • Biznesowe przepływy pracy
Bezpłatne w wersji zapoznawczej
D0
 • Szczegółowe informacje dotyczące wykazu
 • Szczegółowe informacje dotyczące identyfikowania poufnych danych
Bezpłatne w wersji zapoznawczej

Przykładowy scenariusz:

In addition to the above, here is more information about how pricing works after preview ends to help estimate costs.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

For dev/trial usage:

Data Map (Always on): 1 capacity unit x Cena per capacity unit per hour x 730 hours per month

Scanning (Pay as you go): Total duration (in minutes) of all scans in a month / 60 min per hour x 32 vCore per scan x $- per vCore per hour

Resource Set: Total duration (in hours) of processing resource set data assets in a month * Cena per vCore per hour

The total cost per month for Azure Purview = cost of Data Map + cost of Scanning + cost of Resource Set

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Często zadawane pytania

 • W wersji zapoznawczej nie będą naliczane opłaty za elastyczne mapowanie danych. Wykaz danych i szczegółowe informacje o danych również są obecnie dostępne bezpłatnie w wersji zapoznawczej. Po zakończeniu okresu wersji zapoznawczej będą naliczane opłaty za jednostki wydajności i skanowanie w ramach mapowania danych w usłudze Purview. Aby zacząć korzystać z usługi Azure Purview, musisz aprowizować mapowanie danych. Opłaty dotyczące mapowania danych są naliczane za jednostkę wydajności (przepływność i magazyn metadanych). W przypadku mapowania danych opłaty będą naliczane od aprowizowania mapowania danych do momentu anulowania aprowizacji wystąpienia usługi Azure Purview. Opłaty dotyczące automatycznego skanowania i klasyfikacji są naliczane za godzinę korzystania z bezserwerowego rdzenia wirtualnego. W wersji zapoznawczej skanowanie wybranych zasobów usługi Power BI i programu SQL Server jest bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące często zadawane pytania. W wersji zapoznawczej wykaz danych jest bezpłatny. Cennik wykazu danych zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
 • Opłaty będą naliczane tylko za użyte godziny skanowania przy użyciu rdzeni wirtualnych. Użycie jest zaokrąglane do najbliższej pełnej minuty. W wersji zapoznawczej skanowanie zasobów usługi Power BI i programu SQL Server jest bezpłatne. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej. Za łączniki do różnych magazynów danych nie są naliczane opłaty przyrostowe.
 • W wersji zapoznawczej usługa Azure Purview będzie udostępniała bezpłatne skanowanie i klasyfikację programu SQL Server w środowisku lokalnym, który będzie można połączyć z usługą Azure Purview za pośrednictwem lokalnego środowiska uruchomieniowego skanowania i klasyfikacji. Wszystkie inne programy SQL Server wykorzystujące środowisko uruchomieniowe w chmurze nie są objęte bezpłatnym skanowaniem.
 • W wersji zapoznawczej usługa Azure Purview będzie udostępniała bezpłatne skanowanie i klasyfikację dzierżaw usługi Power BI w trybie online z włączonymi administracyjnymi interfejsami API do wykorzystania przez usługę Azure Purview. Lokalna wersja usługi Power BI Premium nie jest obsługiwana w wersji zapoznawczej.
 • Mapowanie danych to mapa zasobów danych, skojarzonych metadanych i pochodzenia łączącego zasoby danych. Jednostka wydajności to aprowizowany zestaw zasobów, zapewniający ciągłość działania mapowania danych. Jedna jednostka wydajności pozwala obsłużyć około 25 operacji na sekundę i obejmuje 2 GB magazynu metadanych. Ta wydajność jest używana przez środowisko użytkownika w usłudze Azure Purview Studio lub przez interfejsy API Apache Atlas.
 • Mapowanie danych przechowuje metadane biznesowe i techniczne oraz informacje o pochodzeniu skojarzone z zasobami danych w formacie wykresu z możliwością wyszukiwania. Magazynem metadanych jest magazyn wykresów o rozmiarze liczonym w GB. Jedna jednostka wydajności mapowania danych obejmuje 2 GB magazynu metadanych.
 • Możesz aprowizować mapowanie danych z co najmniej 1 jednostką wydajności. Magazyn metadanych mapowania danych zapewnia liniowe skalowanie w przyrostach 2 GB na aprowizowaną jednostkę wydajności. Po aprowizacji nie można zmieniać wydajności mapowania danych.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze