Przejdź do głównej zawartości

Miejsce przechowywania danych w przypadku platformy Azure

Platforma Azure obejmuje więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca chmury. Oferuje ona opcje skalowania i rezydencji danych, które umożliwiają użytkownikom na całym świecie łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

Jako klient zachowujesz własność swoich danych — treści, danych osobowych i innych danych, które udostępniasz do przechowywania i hostowania w usługach platformy Azure. Masz również kontrolę nad wszelkimi dodatkowymi lokalizacjami geograficznymi, w których wdrażasz rozwiązania lub replikujesz dane.

Jeśli funkcjonalność usługi wymaga globalnej replikacji danych, szczegóły są dostępne poniżej.

 • Firma Microsoft chroni Twoje dane przy użyciu wielu warstw protokołów zabezpieczeń i szyfrowania. Dowiedz się, w jaki sposób firma Microsoft używa szyfrowania do zabezpieczania danych.

  Domyślnie klucze zarządzane przez firmę Microsoft chronią Twoje dane, a dane klientów przechowywane na nośnikach fizycznych są zawsze szyfrowane przy użyciu protokołów szyfrowania zgodnych ze standardem FIPS 140-2. Klienci mogą też korzystać z kluczy zarządzanych przez klienta (CMK), podwójnego szyfrowania i/lub sprzętowych modułów zabezpieczeń (HSM), aby zwiększyć ochronę danych.

  Cały ruch związany z danymi między centrami danych jest chroniony przy użyciu standardów zabezpieczeń IEEE 802.1AE MAC, co zapobiega fizycznym atakom typu „man-in-the-middle”. Na potrzeby zapewnienia odporności firma Microsoft używa zmiennych ścieżek sieciowych, które czasami przekraczają granice geograficzne, ale replikacja danych klienta między regionami jest zawsze wykonywana za pomocą szyfrowanych połączeń sieciowych.

  Ponadto, aby zminimalizować ryzyko związane z prywatnością firma Microsoft generuje pseudonimowe identyfikatory, które umożliwiają firmie Microsoft oferowanie światowej klasy usług w chmurze (co obejmuje obsługę i ulepszanie usług, rozliczenia oraz ochronę przed oszustwami). We wszystkich przypadkach pseudonimowe identyfikatory nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji osób, a dostęp do danych klientów, które identyfikują osoby, jest zawsze chroniony zgodnie z powyższym opisem.

 • Wszystkie usługi platformy Azure mogą być używane zgodnie z RODO. Jeśli klienci korzystający z usług platformy Azure chcą transferować zawartość z danymi osobowymi między granicami, muszą rozważyć wymagania prawne dotyczące takich transferów. Firma Microsoft udostępnia klientom usługi i zasoby, aby ułatwić im zapewnianie zgodności z wymaganiami RODO, które mogą dotyczyć ich operacji.

  Niektóre usługi online firmy Microsoft udostępniają dane stronom trzecim działającym jako podrzędne podmioty przetwarzające dane. Publicznie udostępniona lista podrzędnych podmiotów przetwarzających dane dla usług Microsoft Online Services identyfikuje podmioty autoryzowane do przetwarzania danych klientów lub danych osobowych. Wszystkie takie podrzędne podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do spełnienia lub przewyższenia zobowiązań umownych, które firma Microsoft zapewnia swoim klientom.

  Firma Microsoft nie zapewni żadnej stronie trzeciej (a) bezpośredniego, ogólnego lub swobodnego dostępu do danych klientów; (b) dostępu do kluczy szyfrowania platformy używanych do zabezpieczania danych ani możliwości złamania takiego szyfrowania; (c) dostępu do danych, jeśli firma Microsoft wie, że dane mają być używane do celów innych niż określone w żądaniu strony trzeciej. Dalsze informacje o podejściu firmy Microsoft do prawnego ujawniania danych klientów w związku z wymaganiami instytucji rządowych są dostępne tutaj.

W większości usług platformy Azure można określić region, w którym będą przechowywane i przetwarzane dane klientów. Firma Microsoft może je replikować do innych regionów w celu zachowania odporności danych, ale nie będzie przechowywać ani przetwarzać danych klienta poza wybranym obszarem geograficznym. Ty i Twoi użytkownicy możecie przenosić i kopiować dane klientów oraz uzyskiwać do nich dostęp z dowolnej globalnej lokalizacji.

Więcej informacji o lokalizacji danych klientów

Przechowywanie danych na potrzeby usług regionalnych

Usługi platformy Azure są w większości wdrażane regionalnie. Klienci mogą określić region, w którym zostanie wdrożona usługa. Przykłady takich usług platformy Azure obejmują maszyny wirtualne, magazyn i bazę danych SQL. Aby zapoznać się z pełną listą usług dostępnych w poszczególnych regionach, zobacz Dostępność produktów według regionów.

Firma Microsoft nie przechowuje ani nie przetwarza bez autoryzacji klienta danych klienta poza określonym przez klienta obszarem geograficznym.

Firma Microsoft może kopiować dane klienta między regionami w ramach obszaru geograficznego, aby zapewnić nadmiarowość danych lub realizować inne cele operacyjne. Na przykład magazyn geograficznie nadmiarowy replikuje dane obiektów blob, plików, kolejek oraz tabel między dwoma regionami w jednym obszarze geograficznym, aby zapewnić trwałość danych w razie poważnej awarii w centrum danych.

Pracownicy firmy Microsoft (w tym podmioty przetwarzające dane) znajdujący się poza obszarem geograficznym mogą zdalnie obsługiwać systemy przetwarzania danych w tym obszarze, ale nie będą uzyskiwać dostępu do danych klienta bez jego autoryzacji.

W przypadku następujących usług niektóre dane mogą być przechowywane lub przetwarzane poza określonym obszarem geograficznym:

 • Usługi Azure Cloud Services, w przypadku których kopie zapasowe pakietów wdrażania oprogramowania dla ról Internet i Proces roboczy są tworzone w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od regionu wdrożenia.
 • Usługa Azure Data Explorer (ADX) przechowuje częściowe dane użycia i ślady usług w centralnym klastrze znajdującym się na terenie Unii Europejskiej przez ograniczony czas.
 • Usługa Language Understanding, w której dane dotyczące uczenia aktywnego mogą być przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Europie lub Australii w zależności od regionów tworzenia używanych przez klientów. Dowiedz się więcej
 • Usługa Azure Machine Learning, w której teksty nazw zasobów w dowolnej formie wprowadzone przez klienta (na przykład nazwy obszarów roboczych, grup zasobów, eksperymentów, plików i obrazów) oraz parametry wykonania eksperymentu (znane jako metadane eksperymentu) mogą być przechowywane w Stanach Zjednoczonych na potrzeby debugowania.
 • Usługa Azure Databricks przechowuje następujące informacje o tożsamości w Stanach Zjednoczonych w celu zapewnienia klientom funkcji zarządzania kontem i dostępem: nazwa użytkownika, imię, nazwisko i adres e-mail. Te dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych w celu obsługi globalnej platformy Azure Databricks.
 • Konsola szeregowa platformy Azure, która przechowuje wszystkie nieużywane dane klienta w lokalizacji geograficznej wybranej przez klienta, ale w przypadku korzystania z witryny Azure Portal może dojść do przetwarzania poleceń konsoli i odpowiedzi spoza lokalizacji geograficznej w celu zapewnienia środowiska konsoli w portalu.
 • Usługi w wersjach zapoznawczych, beta i innych wersjach przed oficjalnym wydaniem, w których dane klienta zazwyczaj przechowywane są w Stanach Zjednoczonych, ale mogą być przechowywane globalnie.

Klienci mogą skonfigurować następujące usługi, warstwy lub plany platformy Azure do przechowywania danych klientów tylko w jednym regionie w Singapurze, Hongkongu lub Brazylii Południowej:

1Przechowywanie danych w jednym regionie jest obecnie dostępne domyślnie tylko w regionie Azja Południowo-Wschodnia (Singapur) w obszarze geograficznym Azja i Pacyfik oraz w regionie Brazylia Południowa (Stan Sao Paulo) w obszarze geograficznym Brazylia. W przypadku wszystkich innych regionów dane klientów są przechowywane w obszarze geograficznym.

2Przechowywanie danych w jednym regionie jest obecnie dostępne domyślnie tylko w regionie Azja Południowo-Wschodnia (Singapur) w obszarze geograficznym Azja i Pacyfik. W przypadku wszystkich innych regionów dane klientów są przechowywane w obszarze geograficznym.

3Usługa Azure Databricks przechowuje następujące informacje o tożsamości w Stanach Zjednoczonych na potrzeby zapewniania klientom funkcji zarządzania kontem i dostępem: nazwę użytkownika, imię, nazwisko i adres e-mail. Te dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych na potrzeby obsługi globalnej platformy Azure Databricks. Możliwość przechowywania wszystkich innych danych klientów w jednym regionie jest obecnie dostępna w regionie Azja Południowo-Wschodnia (Singapur) obszaru geograficznego Azji i Pacyfiku oraz w regionie Brazylia Południowa (stan Sao Paulo) obszaru geograficznego Brazylia. W przypadku wszystkich pozostałych regionów dane klientów są przechowywane w obszarze geograficznym (z zastrzeżeniem wspomnianego wyjątku).

4W przypadku klasycznego magazynu ZRS, magazynu GRS/RA-GRS i magazynu GZRS/RA-GZRS dane są przechowywane w wielu regionach.

Przechowywanie danych na potrzeby usług innych niż regionalne

Niektóre usługi platformy Azure nie umożliwiają klientowi określenia regionu, w którym zostanie wdrożona usługa. W przypadku tych usług dane klientów mogą być przechowywane lub przetwarzane w dowolnym centrum danych firmy Microsoft, o ile nie określono inaczej.

 • Sieć dostarczania zawartości Azure, która udostępnia globalną usługę buforowania oraz przechowuje dane klienta w lokalizacjach brzegowych na całym świecie. Lokalizacje Azure CDN POP według regionu.
 • Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory) działa jako usługa nieregionalna i na podstawie wymagań klientów, w tym dostępności i skalowalności, oraz może globalnie przechowywać dane katalogu usługi Microsoft Entra. Dowiedz się więcej.
 • Usługa Microsoft Defender dla Chmury, która może przechowywać kopię danych klienta związanych z zabezpieczeniami, zebranych z zasobu klienta lub skojarzonego z nim (na przykład maszynę wirtualną lub dzierżawę usługi Azure AD):

  (a) w tym samym obszarze geograficznym co ten zasób, z wyjątkiem tych obszarów geograficznych, w których firma Microsoft nie wdrożyła jeszcze usługi Microsoft Defender dla Chmury, w którym to przypadku kopia tych danych będzie przechowywana w Stanach Zjednoczonych; i

  (b) jeśli usługa Microsoft Defender dla Chmury używa innej usługi online firmy Microsoft do przetwarzania tych danych, może przechowywać takie dane zgodnie z regułami geolokalizacji tej innej usługi online.

  (c) jeśli klient ustanawia swoją dzierżawę w Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych, firma Microsoft będzie przechowywać nieużywane dane klienta tylko w tej lokalizacji geograficznej.

  (d) Zobowiązania dotyczące lokalizacji geograficznej określone w lit. (a) i (c) nie mają zastosowania do następujących funkcji: Rozwiązanie dotyczące zabezpieczeń (WAF).

 • Usługa Microsoft Defender for IoT może używać innych usług Microsoft Online Services do przetwarzania danych klientów związanych z zabezpieczeniami. Te dane mogą być przechowywane zgodnie z regułami geolokalizacji tej innej usługi online.
 • Usługa Microsoft Fabric umożliwia wybranie regionu świadczenia platformy Azure, w którym dane klienta są przechowywane podczas tworzenia nowej pojemności usługi Microsoft Fabric. Na liście opcji domyślnych znajduje się region macierzysty dzierżawy użytkownika; jeśli użytkownik wybierze dany region, wszystkie skojarzone dane, w tym dane klienta, będą przechowywane w tej lokalizacji geograficznej. Jeśli użytkownik wybierze inny region, niektóre dane klienta nadal pozostaną w głównym obszarze geograficznym. Dowiedz się więcej.
 • Usługi, które udostępniają funkcje globalnego routingu, a same nie przetwarzają ani nie przechowują danych klienta. Obejmuje to usługę Azure Traffic Manager, która umożliwia równoważenie obciążenia między różnymi regionami, a także usługę Azure DNS, udostępniającą usługi nazw domen, które kierują do różnych regionów.

Aby zapoznać się z pełną listą usług innych niż regionalne, zobacz Dostępność produktów według regionów i wybierz opcję Inne niż regionalne.