Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Bilde av et serverrom

Hva er dataoverføring?

Dataoverføring betyr flytting av data – ofte fra lokale plasseringer til en skyplattform.

Definere dataoverføring: Hva er dataoverføring?

Generelt sett betyr dataoverføring å flytte digital informasjon. Overføring av denne informasjonen til en annen plassering, et annet filformat, miljø, lagringssystem, database, datasenter eller program passer alle inn i definisjonen av dataoverføring.

En person som arbeider på en bærbar datamaskin med to ekstra skjermer

Slik definerer du dataoverføring mer spesifikt:

Dataoverføring er prosessen med å velge, klargjøre, trekke ut og transformere data og overføre dem permanent fra ett datalagringssystem til et annet.

Dataoverføring er en vanlig IT-aktivitet. Dataressurser kan imidlertid finnes i mange forskjellige tilstander og plasseringer, noe som gjør noen overføringsprosjekter mer komplekse og teknisk utfordrende enn andre. Eksempler på dataressurser inkluderer:

 • Uorganiserte utvalg av filer som er lagret på mange forskjellige enheter.

 • Programmer, operativsystemer og miljøer.

 • Relasjonsdatabaser som SQL Server, MySQL, PostgreSQL og MariaDB.

 • Ustrukturerte databaser som MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis og Neo4j.

 • Datasjøer, datablober og hele datasentre.

Som et resultat av dette krever dataoverføringsprosjekter planlegging, implementering og validering for å sikre at de lykkes. Få mer informasjon om skyoverføring og andre typer overføring her.

Planlegge en dataoverføring

Før de til og med begynner å samle inn krav for og fastsette omfanget av en skydataoverføring, må organisasjoner begynne med å oppdage og vurdere hvilke data de faktisk har. De må tilordne dataene ‒ for å finne ut hvor mye data som finnes, hvor mangfoldig de er, og hvilken kvalitet eller tilstand de har.

De vil også vurdere virkningen av overføringen på organisasjonen, fastslå hvem interessentene er og hvem som har relevant ekspertise, tilordne ansvar, angi budsjett og tidslinjer og bli enige om hvordan alle vil kommunisere om dataoverføringsprosjektet.

Etter å ha funnet omfanget av prosjektet utformer teamene deretter overføringen, som inkluderer hvilken programvare og maskinvare for dataoverføring de skal bruke når de flytter dataene, oppretter spesifikasjoner for dataoverføringen og bestemmer hvor raskt de vil overføre dataene: alt på én gang, bare litt om gangen eller hvor som helst i mellom. Mange organisasjoner søker hjelp og veiledning riktig størrelse på overføringen‒ spesielt når de flytter til skyen.

Implementere en dataoverføring

Når planleggingen er fullført og overføringen er utformet, begynner teamene implementeringen. De bygger dataoverføringsløsningen i henhold til kravene og trinnvis overføringsveiledning som er angitt i planleggingsfasen, og begynner å overføre dataene.

Når dataene overføres, overvåker og tester team dem for å sikre at dataene overføres riktig og uten konflikter eller problemer med datakvalitet, duplikater og avvik. Denne overvåkingen og testingen finner sted i et miljø som gjenspeiler produksjonsmiljøet, og gjør det mulig for team å raskt identifisere og løse eventuelle problemer med dataoverføringen.

Validere en dataoverføring

Når alle dataene er overført og implementeringen er fullført, vil teamene revidere dataene i den nye konfigurasjonen og validere at dataene har blitt overført nøyaktig. Team tar den gamle datakonfigurasjonen ut av drift bare etter at dataoverføringen er validert av tekniske interessenter og forretningsinteressenter, i tillegg til alle andre ‒ inkludert kunder ‒ som kan bruke dataene.

En organisasjon kan trenge eller velge å overføre data av mange ulike årsaker. På et høyt nivå kan disse årsakene innbefatte å redusere kostnader, muliggjøre innovasjon, øke ytelsen, tilgjengeligheten og styrke sikkerheten. Når organisasjoner bestemmer seg for å overføre data, må de vurdere integriteten til dataene, kostnadene ved overføring og innvirkningen på virksomheten og kundene.

Noen spesifikke scenarioer og forretningstilfeller som kan kreve dataoverføring, inkluderer:

Dataoverføring kontra datakonvertering: Hva er forskjellen?

Hvis du vil ha en klarere forståelse av hva dataoverføring innebærer, er det viktig å vite hva datakonvertering er og hvordan den er relatert til dataoverføring. Det er ofte forvirring rundt om en aktivitet eller et prosjekt er datakonvertering kontra dataoverføring fordi dataoverføring per definisjon inkluderer datakonvertering. Datakonvertering er imidlertid bare ett aspekt ved dataoverføring, så de to termene kan ikke brukes som synonymer for hverandre.

Dataoverføring betyr å flytte data fra ett sted til et annet, mens datakonvertering betyr å transformere data fra ett format til et annet. Følgende sammenligning fremhever flere av forskjellene og likhetene mellom dataoverføring og datakonvertering.

støtteplan for hele organisasjonen
Dataoverføring Datakonvertering

Dataene flyttes til et nytt datasenter, en ny plassering, et nytt system eller et nytt miljø.

Dataene flyttes til et nytt program. Datasenteret, systemet eller miljøet kan forbli det samme.

Formatet på dataene kan forbli det samme.

Formatet på dataene transformeres.

Prosessen består av planlegging, implementering og validering.

Prosessen består av uttrekking, transformasjon og innlasting.

Dataoverføring inkluderer ofte datakonvertering, men datakonvertering er ikke alltid nødvendig.

Datakonvertering er ofte ett av de første trinnene i dataoverføring, men dataoverføring kan skje uten datakonvertering.

Dataoverføring kan introdusere nye programmer som leser informasjon på en måte som er forskjellig fra hvordan eldre programmer leser informasjon. For at dataene som arbeidet med det eldre programmet, skal fungere med det nye programmet, må teamene transformere dataene til et format som det nye systemet kan forstå og bruke. Denne transformasjonsprosessen er datakonvertering. Gjennom datakonvertering kan team flytte data fra et eldre program til et helt annet program eller en annen versjon av samme program. Dataene trekkes ut fra kilden, transformeres til et nytt format og lastes inn i det nye programmet.

Hvis du utfører en vellykket dataoverføring, betyr det ofte at team må transformere dataene, noe som skjer tidlig i dataoverføringsprosessen før dataene flyttes til et nytt sted. Datakonvertering omfatter ikke profilering, opprydding, validering eller ‒ etter at dataene er flyttet ‒ for å utføre kvalitetssikringstester av data. Så det blir mindre et spørsmål om dataoverføring kontra datakonvertering og mer et spørsmål om hvordan et prosjekt inkluderer dataoverføring og datakonvertering.

Typer dataoverføring

Selv om hvert dataoverføringsprosjekt er forskjellig i henhold til systemene og dataene som er involvert, i tillegg til organisasjonens mål, kan dataoverføring klassifiseres i disse fem brede kategoriene:

En person bruker nettbrett. Grafer og e-postskjermer åpnes i to skjermer som er på skrivebordet.

Dette er ikke de eneste typene dataoverføring, og et dataoverføringsprosjekt kan inkludere flere typer dataoverføring. Hvis en organisasjon for eksempel bestemmer seg for å flytte data fra en lokal server til en server som drives av en skyleverandør, kan dette prosjektet utgjøre en skyoverføring og en databaseoverføring. De fem kategoriene er nyttige fordi de gir en generell oversikt over scenarioer for dataoverføring og årsakene til at en organisasjon kan utføre den bestemte typen dataoverføring.

Lagringsoverføring

Lagringsoverføringer er de mest grunnleggende typene dataoverføring, som passer til den litterale definisjonen av dataoverføring. Disse overføringene består av flytting av data fra én lagringsenhet til en ny eller en annen lagringsenhet. Denne enheten kan være i samme bygning eller i et annet datasenter som er langt borte. Enheten kan også være av en annen type, for eksempel å flytte fra en harddisk til en halvlederstasjon. Overføring av data til skyen eller fra én skyleverandør til en annen er også en slags lagringsoverføring, men detaljene for disse typene dataoverføring forstås bedre som skyoverføringer.

Organisasjoner kan velge å utføre en lagringsoverføring når de finner behovet for å oppgradere utstyret eller infrastrukturen for å oppnå raskere ytelse eller spare penger på skalering. Den nye teknologien kan også gi organisasjonen mulighet til å administrere, sikre, sikkerhetskopiere eller gjenopprette data mer effektivt. Under en lagringsoverføring har organisasjoner også muligheten til å rense og validere dataene, selv om det er sjeldnere at organisasjoner velger å endre formatet på dataene under denne typen dataoverføring.

Databaseoverføring

Denne typen dataoverføring krever ofte datakonvertering fordi databaseoverføringer vanligvis innebærer flytting av store mengder data til en oppdatert eller annen databasemotor eller et annet databasebehandlingssystem. Databaseoverføringer er mer komplekse enn lagringsoverføringer fordi det ikke bare overføres mer data, men dataene endres sannsynligvis i formatet også.

Databaseoverføringer kan bli nødvendige for organisasjoner når de trenger å oppgradere databaseprogramvaren, overføre en database til skyen eller endre databaseleverandører. Før overføringen begynner, må teamene sørge for at databasen har riktig kapasitet, og teste den for å sikre at det ikke blir noen innvirkning på programmene som bruker databasen.

Programoverføring

En programoverføring innebærer å flytte data til et nytt databehandlingsmiljø. Denne typen dataoverføring er et eksempel på en dataoverføring som kombinerer flere andre. Overføring av et program kan kreve både databaseoverføringer og lagringsoverføringer. Databasen som programmet bruker, må flyttes ‒ noen ganger til og med endres i format for å få plass til en ny datamodell via datakonvertering ‒ sammen med filene og katalogstrukturen som programmet krever for å installere og kjøre.

Organisasjoner kan utføre en programoverføring når det er en endring i programvaren som organisasjonen bruker til å utføre en forretningsfunksjon, leverandøren som leverer programvaren eller plattformen der programvaren befinner seg.

Skyoverføring

I likhet med to andre typer overføring av data ‒ lagringsoverføring og programoverføring ‒ innebærer denne typen dataoverføring å flytte data eller programmer. Hovedaspektet er at skydataoverføring refererer spesielt til overføring av data eller programmer fra et privat, lokalt datasenter til skyen eller fra ett skymiljø til et annet. Omfanget av overføringen vil variere. En skyoverføring kan innebære å flytte alle data, programmer og tjenester til skyen, eller det kan innebære å flytte bare noen få utvalgte for å dekke et strategisk formål eller forretningsbehov.

Overføring til skyen gjør det mulig for organisasjoner å skalere med færre begrensninger, klargjøre ressurser lettere, oppgradere med mindre friksjon, bruke ressurser mer effektivt og innovere raskere. Med data og programmer som befinner seg i skyen, er det ikke lenger nødvendig at disse organisasjonene vedlikeholder maskinene og infrastrukturen som lagret disse ressursene lokalt.

Overføring av forretningsprosesser

Denne dataoverføringstypen refererer til flytting av data og programmer for å kunne administrere eller drive virksomheten på en bedre måte. I en overføring av forretningsprosesser kan organisasjonen overføre alle typer data ‒ inkludert databaser og programmer ‒ som betjener produkter, kundeopplevelser, operasjoner, praksiser.

Organisasjoner kan foreta denne typen dataoverføring for å optimalisere eller omorganisere hvordan virksomheten drives, for å konkurrere bedre i markedet, for å tilby et nytt produkt eller en ny tjeneste eller for å fullføre en sammenslåing eller anskaffelse.

Dataoverføringsverktøy

For å kunne utføre overføringen vil teamene bruke ulike dataoverføringsverktøy til å flytte dataene og endre dem etter behov. Noen team velger å bygge sine egne dataoverføringsverktøy fra grunnen av. Fordelen med å bygge dataoverføringsverktøy er at team kan skreddersy verktøyene til sine spesifikke systemer og bruksområder. Det kan imidlertid ta mye tid å kode programvare for dataoverføring, kreve mye manuell integrering og implementering av arbeid på nytt, og det kan påløpe kostnader som kan bli brukt bedre på andre deler av dataoverføringsprosessen. Selvskriptede dataoverføringsverktøy kan også støte på utfordringer med skalering eller håndtering av mange inndatakilder.

I stedet kan team velge å bruke eksisterende programvare for dataoverføring for å gjøre flytting av data enklere, raskere og mer effektivt. Programvare spesialiserer seg ofte på å hjelpe med en bestemt type overføring ‒ for eksempel å flytte en SQL Server-database til skyen. Men selv med programvaren trenger teamet fortsatt å vite alt om dataene de flytter, hvor mye de vil overføre og når, hvilke endringer de må gjøre i dem, og om det er problemer som må løses når overføringen er fullført. Og disse teamene må også velge mellom lokale dataoverføringsverktøy og skydataoverføringsverktøy.

Hvilken type programvare for dataoverføring som skal brukes

Team kan velge mellom lokal, skybasert eller selvskriptet programvare for dataoverføring. Vanligvis fungerer lokale verktøy bra når alle data- og målsystemene er på stedet og i samme organisasjon, skybaserte verktøy er best når du flytter forskjellige datasystemer eller omforming til skyen, og selvskriptede verktøy kan være bra for små og svært spesifikke prosjekter. Fordi dataoverføringsprosjekter er komplekse, er det imidlertid mange flere faktorer å vurdere når det gjelder å velge blant de ulike typene programvare for dataoverføring som er tilgjengelig. Dette diagrammet foreslår hvilke verktøy som utmerker seg avhengig av funksjonene i et gitt overføringsscenario.

støtteplan for hele organisasjonen
Selvskriptede verktøy Lokale verktøy Skybaserte verktøy

Datavolum og type

Lite beløp

included
included
included

Stort beløp

included
included

Format som støttes

included
included

Format som ikke støttes

included

Kilde og mål

Kilder på ett område

included
included
included

Kilder på flere områder

included

Skymål

included

Lokalt mål

included
included

Felles kilde og mål

included
included

Uvanlig kilde og mål

included

Prosjektbehov

Skalering er nødvendig

included
included

Skalering er ikke nødvendig

included
included
included

Kontroll av lagringsenheter

included
included

Lokal tilgang

included
included
included

Global tilgang

included

Databehandling og lagring ved behov

included

Høy oppetid og pålitelighet

included

Slik velger du et dataoverføringsverktøy

 • I tillegg til kriteriene som er beskrevet ovenfor, vil team og organisasjoner vurdere andre faktorer når det kommer til å velge dataoverføringsløsningen. Disse faktorene inkluderer:
 • Budsjett og tidslinje

 • Ekspertise og erfaring i teamet.

 • Hvor stor skalering og fleksibilitet organisasjonen trenger

 • Relasjon med leverandøren av dataoverføringsverktøyet

 • Sikkerhet og forskriftssamsvar

 • Oppetid eller andre serviceavtaler

 • Potensiell innvirkning

 • Brukerne av dataene

 • Operativsystemer
To personer ser på skrivebordsskjermene.

Slik starter du skydataoverføring

Når en organisasjon er klar til å vurdere dataoverføring, kan den begynne å utforske alternativene for dataoverføringsverktøy eller en dataoverføringspartner. For å finne ut mer om fordelene og prosessen med overføring til Azure kan du utforske disse ressursene:

Vanlige spørsmål om dataoverføring

 • Dataoverføring er flyttingen av digital informasjon. Overføring av denne informasjonen til en annen plassering, et annet filformat, miljø, lagringssystem, database, datasenter eller program passer alle inn i definisjonen av dataoverføring.

 • Dataoverføring betyr å flytte data fra ett sted til et annet, mens datakonvertering betyr å transformere data fra ett format til et annet. Datakonvertering skjer noen ganger under dataoverføring.

 • Dataoverføringstypene kan klassifiseres i fem brede kategorier: lagringsoverføring, databaseoverføring, programoverføring, skyoverføring og overføring av forretningsprosesser.