Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll
En bild på ett serverrum

Vad är datamigrering?

Datamigrering innebär att du flyttar data – vanligtvis från lokala platser till en molnplattform.

Definiera datamigrering: Vad är datamigrering?

I allmänhet innebär datamigrering att digital information flyttas. I definitionen av datamigrering innefattas allt från att överföra information till en annan plats, ett annat filformat, en annan miljö, ett annat lagringssystem, en annan databas, ett annat datacenter eller ett annat program.

En person arbetar på en bärbar dator med ytterligare två bildskärmar

Här en mer specifik definition av datamigrering:

Datamigrering är en process som omfattar urval, förberedelse, extrahering, omvandling och permanent överföring av data från ett datorlagringssystem till ett annat.

Datamigrering är en vanlig process inom IT. Datatillgångar kan dock finnas i många olika tillstånd och platser, vilket betyder att vissa migreringsprojekt är mer komplexa och tekniskt utmanande än andra. Här är några exempel på datatillgångar:

 • Oorganiserade uppsättningar av filer som lagras på flera olika enheter.

 • Program, operativsystem och miljöer.

 • Relationsdatabaser som SQL Server, MySQL, PostgreSQL och MariaDB.

 • Ostrukturerade databaser som MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase,Redis och Neo4j.

 • Datasjöar, datablobar och hela datacenter.

Därför kräver datamigreringsprojekt planering, implementering och validering för att lyckas. Läs mer om molnmigrering och andra typer av migrering här.

Planera en datamigrering

Organisationer måste börja med att identifiera och utvärdera vilka data de faktiskt har innan de kan börja undersöka kraven och omfånget för en molndatamigrering. De måste mappa data – för att ta reda på hur mycket som finns, hur olika de är och av vilken kvalitet och i vilket tillstånd de är.

De behöver även utvärdera migreringens effekt på organisationen, fastställa vilka intressenterna är och vilka som har relevant expertis, tilldela ansvarsområden, fastställa en budget och en tidslinje och sedan besluta om hur kommunikationen kring datamigreringsprojektet ska ske.

När projektets omfång har fastställts utformar teamen migreringen, vilket omfattar val av programvara och maskinvara som ska användas när data flyttas, att skapa specifikationer för datamigreringen och att avgöra hur snabbt data ska migreras: allt på en gång, lite i taget eller någonstans däremellan. Många organisationer söker hjälp och vägledning för rätt dimensionering av migreringen– särskilt när de ska flytta till molnet.

Implementera en datamigrering

När planeringsstadiet är färdigt och migreringen är utformad börjar teamen implementera. De skapar en datamigreringslösning enligt kraven och den stegvisa migreringsguiden som fastställdes i planeringsfasen och börja sedan överföra data.

När data migreras övervakar och testar teamen dem för att säkerställa att de överförs korrekt och utan konflikter, problem med datakvalitet, dubbletter och avvikelser. Övervakningen och testerna genomförs i en miljö som speglar produktionsmiljön och som gör det möjligt för team att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem med datamigreringen.

Verifiera en datamigrering

När alla data har migrerats och implementeringen är färdig granskar teamen data i den nya konfigurationen och verifierar att de har överförts korrekt. Teamen tar först den gamla datakonfigurationen ur drift efter att datamigreringen har verifierats av tekniska intressenter, affärsintressenter och alla andra – till exempel kunder – som använder dessa data.

En organisation kan behöva eller välja att migrera data av många olika skäl. På en högre nivå kan dessa orsaker omfatta allt från att vilja minska kostnaderna, möjliggöra innovation, öka prestanda, förbättra tillgängligheten och stärka säkerheten. När organisationer fattar beslutet att migrera data måste de ta hänsyn till dataintegriteten, migreringens kostnader och hur verksamheten och dess kunder påverkas av migreringen.

Här är några specifika scenarier och verksamhetsomständigheter som kan göra en datamigrering till ett rimligt val:

Datamigrering jämfört med datakonvertering: Vad är skillnaden?

För att få en tydligare förståelse för vad datamigrering innebär är det viktigt att veta vad datakonvertering är och hur det är relaterat till datamigrering. Missförstånd kan enkelt uppstå kring huruvida en aktivitet eller ett projekt är datakonvertering eller datamigrering, eftersom datamigrering per definition även omfattar datakonvertering. Datakonvertering är dock bara en aspekt av datamigreringen, så de två termerna kan inte användas som synonymer.

Datamigrering innebär att data flyttas från en plats till en annan, medan datakonvertering innebär att data omvandlas från ett format till ett annat. Följande jämförelse understryker fler skillnader och likheter mellan datamigrering och datakonvertering.

organisationsomfattande supportplan
Datamigrering Datakonvertering

Data flyttas till ett nytt datacenter, en ny plats, ett system eller en ny miljö.

Data flyttas till ett nytt program. Datacentret, systemet eller miljön kan förbli som tidigare.

Dataformatet kan vara detsamma.

Dataformatet kan transformeras.

Processen består av planering, implementering och verifiering.

Processen består av extrahering, transformering och laddning.

Datamigrering omfattar ofta datakonvertering, men datakonvertering krävs inte alltid.

Datakonvertering är ofta ett av de första stegen i datamigreringen, men en datamigrering kan ske utan datakonvertering.

Datamigrering kan introducera nya program som läser information på ett sätt som skiljer sig från hur äldre program läser information. För att data som fungerade med det äldre programmet ska fungera med det nya programmet måste teamen omvandla data till ett format som det nya systemet kan förstå och använda. Transformeringsprocessen är datakonvertering. Genom datakonvertering kan team flytta data från ett äldre program till ett helt annat program, eller en annan version av samma program. Data extraheras från källan, transformeras till ett nytt format och laddas i det nya programmet.

För en lyckad datamigrering måste teamen ofta transformera data, vilket sker tidigt i datamigreringsprocessen, innan data flyttas till en ny plats. En datakonvertering omfattar inte profilering, rensning, validering eller – när data har flyttats – att kvalitetssäkringstester utförs på dessa data. Det är alltså inte en fråga om datamigrering jämfört med datakonvertering, utan snarare en fråga om hur ett projekt omfattar datamigrering och datakonvertering.

Typer av datamigrering

Även om alla datamigreringsprojekt skiljer sig åt beroende på vilket system och vilka data som berörs, samt organisationens mål, kan datamigreringar klassificeras i dessa fem breda kategorier:

En person använder en surfplatta. Diagram och e-postinkorgar visas på två bildskärmar som står på skrivbordet.

Det här är inte de enda typerna av datamigrering, och ett datamigreringsprojekt kan ibland innehålla flera olika typer av datamigrering. Om en organisation till exempel bestämmer sig för att flytta data från en lokal server till en server som drivs av en molnleverantör kan det projektet utgöra både en molnmigrering och en databasmigrering. De fem kategorierna kan vara användbara eftersom de ger en allmän översikt över olika scenarier för datamigrering och orsakerna till att en organisation kan välja att utföra just den typen av datamigrering.

Lagringsmigrering

Lagringsmigreringar är den mest grundläggande typen av datamigrering som passar den bokstavliga definitionen av datamigrering. Vid dessa migreringar flyttas data från en lagringsenhet till en ny eller en annan lagringsenhet. Enheten kan finnas i samma byggnad, eller i ett annat datacenter som är långt borta. Enheten kan också vara av en annan typ. Till exempel kan data flyttas från en hårddisk till en solid state-hårddisk. När data migreras till molnet eller från en molnleverantör till en annan är detta också en typ av lagringsmigrering, men dessa typer av datamigrering kallas ofta för molnmigreringar.

Organisationer kan välja att utföra en lagringsmigrering när de upptäcker att de behöver uppgradera sin utrustning eller infrastruktur för att uppnå snabbare prestanda eller spara pengar på skalning. Den nya tekniken kan också göra det möjligt för organisationen att hantera, skydda, säkerhetskopiera eller återställa data på ett effektivare sätt. Vid en lagringsmigrering kan organisationer också rensa och validera data. I vissa fall kan organisationer även välja att ändra formatet på data vid den här typen av datamigrering.

Databasmigrering

Den här typen av datamigrering kräver ofta datakonvertering eftersom databasmigreringar vanligtvis innebär att stora mängder data flyttas till en uppdaterad eller annan databasmotor, eller ett annat databashanteringssystem. Databasmigreringar är mer komplicerade än lagringsmigreringar eftersom det inte bara är mer data som överförs, utan formatet för dessa data behöver ofta också ändras.

Databasmigreringar kan bli nödvändiga för organisationer när de behöver uppgradera programvaran för sina databaser, migrera en databas till molnet eller ändra databasleverantörer. Innan migreringen börjar måste teamen se till att databasen har rätt kapacitet och testa för att se till att migreringen inte påverkar programmen som använder databasen.

Programmigrering

En programmigrering innebär att data flyttas till en ny databehandlingsmiljö. Den här typen av datamigrering är ett exempel på en datamigrering som kombinerar flera andra typer av datamigreringar. Att migrera ett program kan kräva både databasmigreringar och lagringsmigreringar. Databasen som programmet använder måste ibland flyttas – i vissa fall måste databasens format ändras via datakonvertering för att passa en ny datamodell – och filerna och katalogstrukturerna som programmet kräver för att installeras och köras måste flyttas ihop med databasen.

Organisationer kan till exempel utföra en programmigrering när programvaran som organisationen använder för att utföra en affärsfunktion ändras, leverantören som tillhandahåller programvaran utför en ändring, eller plattformen där programvaran lagras ändras.

Molnmigrering

Precis som två andra typer av datamigrering – lagringsmigrering och programmigrering – innebär den här typen av datamigrering att data eller program flyttas. Den viktigaste aspekten i detta fall är att molndatamigrering specifikt avser överföring av data eller program från ett privat, lokalt datacenter till molnet, eller från en molnmiljö till en annan. Migreringens omfattning varierar. En molnmigrering kan innebära att alla data, program och tjänster flyttas till molnet, eller så kan det innebära att bara vissa av dessa data flyttas för att uppfylla ett strategiskt syfte eller ett affärsbehov.

Genom att migrera till molnet kan organisationer skala med färre begränsningar, etablera resurser på ett enklare sätt, uppgradera på ett smidigare sätt, spendera pengar mer effektivt och innovera snabbare. När data och program finns i molnet behöver organisationerna inte längre utföra underhåll på datorerna och infrastrukturen som tidigare användes för att lagra dessa tillgångar lokalt.

Affärsprocessmigrering

Den här typen av datamigrering syftar på att data och program flyttas för att hantera eller driva verksamheten på ett bättre sätt. Vid en affärsprocessmigrering kan organisationen överföra alla möjliga typer av data – även databaser och program – som hanterar produkter, kundupplevelser, verksamhetsåtgärder och metoder.

Organisationer kan genomföra den här typen av datamigrering för att optimera eller omorganisera hur verksamheten drivs, för att öka organisationens konkurrensförmåga på marknaden, för att erbjuda en ny produkt eller tjänst eller för att slutföra en sammanslagning eller ett förvärv.

Verktyg för datamigrering

Team använder en mängd olika datamigreringsverktyg för att flytta data och ändra dem efter behov när de genomför en datamigrering. Vissa team väljer att skapa egna datamigreringsverktyg från grunden. Fördelen med att skapa ett datamigreringsverktyg är att teamen då kan skräddarsy verktyget efter sina egna specifika system och användningsområden. Att koda programvara för datamigrering kan dock ta mycket tid, kräva mycket manuell integrering och implementering och medföra kostnader som kanske egentligen borde spenderas på andra delar av datamigreringsprocessen. Egentillverkade datamigreringsverktyg kan också stöta på utmaningar vid utskalning eller när många indatakällor ska hanteras.

Team kan i stället välja att använda befintlig programvara för datamigrering för att göra det enklare, snabbare och effektivare att flytta data. I många fall är programvaran specialiserad på att hjälpa till med en viss typ av migrering – till exempel med att flytta en SQL Server-databas till molnet. Även om programvarubiten är avklarad behöver teamet dock fortfarande ha fullständig koll på de data som de vill flytta: hur mycket de migrerar och när, vilka ändringar de behöver göra, och om det finns några problem att lösa när överföringen är klar. Teamen måste också välja mellan lokala datamigreringsverktyg och datamigreringsverktyg i molnet.

Vilken typ av datamigreringsprogram som ska användas

Team kan välja mellan lokala, molnbaserade eller egentillverkade datamigreringsprogram. I allmänhet fungerar lokala verktyg bra när data- och målsystemen är lokala och inom samma organisation medan molnbaserade verktyg är bäst när du flyttar olika datasystem eller byter plattform till molnet. Slutligen är egentillverkade verktyg bra för små och mycket specifika projekt. Eftersom datamigreringsprojekt ofta är komplicerade finns det dock många fler faktorer att tänka på när du väljer bland de olika typerna av datamigreringsprogram som är tillgängliga. Det här diagrammet visar vilka verktyg som fungerar särskilt bra för olika typer av migreringsscenarier.

organisationsomfattande supportplan
Egentillverkade verktyg Lokala verktyg Molnbaserade verktyg

Datavolym och typ

Liten mängd

included
included
included

Stor mängd

included
included

Format som stöds

included
included

Format som inte stöds

included

Källa och mål

Källor från en enskild webbplats

included
included
included

Källor från flera webbplatser

included

Molnmål

included

Lokalt mål

included
included

Vanlig källa och mål

included
included

Ovanlig källa och mål

included

Projektbehov

Skalning krävs

included
included

Skalning krävs inte

included
included
included

Kontroll över lagringsenheter

included
included

Lokal åtkomst

included
included
included

Global åtkomst

included

Beräkning och lagring på begäran

included

Lång drifttid och hög tillförlitlighet

included

Så här väljer du datamigreringsverktyg

 • Förutom kriterierna som beskrivs ovan överväger team och organisationer andra faktorer när de väljer sin datamigreringslösning. Dessa faktorer omfattar bland annat:
 • Budget och tidslinje

 • Teamets expertkunskaper och erfarenheter.

 • Hur mycket skalning och flexibilitet organisationen behöver

 • Relationen med leverantören som tillhandahåller datamigreringsverktyget

 • Säkerhet och regelefterlevnad

 • Drifttid eller andra serviceavtal

 • Potentiell påverkan

 • Dataanvändarna

 • Operativsystem
Två personer tittar på bildskärmarna.

Så här startar du en molndatamigrering

När en organisation är redo att överväga om de ska genomföra en datamigrering kan de börja utforska alternativ för datamigreringsverktyg eller en datamigreringspartner. Se följande resurser om du vill lära dig mer om fördelarna med och processen för att migrera till Azure:

Vanliga frågor och svar om datamigrering

 • Datamigrering innebär att digital information flyttas. I definitionen av datamigrering innefattas allt från att överföra information till en annan plats, ett annat filformat, en annan miljö, ett annat lagringssystem, en annan databas, ett annat datacenter eller ett annat program.

 • Datamigrering innebär att data flyttas från en plats till en annan, medan datakonvertering innebär att data omvandlas från ett format till ett annat. Datakonvertering är ibland en del av datamigreringen.

 • De olika typerna av datamigrering kan klassificeras i fem breda kategorier: lagringsmigrering, databasmigrering, programmigrering, molnmigrering och affärsprocessmigrering.