Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är migrering av program?

Appmigrering innebär att appar flyttas mellan miljöer – från den lokala miljön till molnet eller mellan olika molnmiljöer.

En person som står på ett lager med en surfplatta i handen

Vilka är fördelarna med att migrera appar till molnet?

Migrering av appar innebär att en organisations programvara migreras från en miljö till en annan. Med molnteknik kan appar migreras från lokala servrar till molnet eller från ett moln till ett annat. Appmigrering kan ingå i en större moderniserings- eller molnimplementeringsstrategi.

Många olika typer av arbetsbelastningar – även program – kan migreras till molnet. Vanliga migrerade arbetsbelastningar är:

 • Windows Server

 • SQL Server

 • Linux-server

 • databaser

 • webbappar

 • virtuella skrivbord

Det finns en mängd fördelar med att migrera appar, bland annat:

Förbättrad säkerhet. Molnmiljöer levereras ofta med inbyggda säkerhetsfunktioner som automatiskt korrigeras och uppdateras av tjänstleverantören. Det här ger organisationer ökad säkerhet utan kostnader för tid och resurser som läggs på säkerhetsunderhåll.

Efterlevnad. Starkt reglerade branscher – som myndigheter, hälso- och sjukvård samt finansiella tjänster – har strikta och ibland komplicerade efterlevnadskrav. Vissa molnplattformar levereras med specialiserade efterlevnadserbjudanden för att arbetsbelastningar lättare ska kunna uppfylla de här kraven.

Säkerhetskopiering och återställning. Om tekniken skulle haverera är stöd för säkerhetskopiering och återställning nödvändigt för att kunna återgå till verksamheten som vanligt. Många molnleverantörer erbjuder säkerhetskopierings- och återställningsfunktioner med ett klick inbyggda i plattformen.

Skalbarhet och flexibilitet. Molnresurser kan skalas upp eller ned snabbt när en organisations behov ändras – och organisationer betalar bara för de resurser man använder.

Förenklad hantering. Med hjälp av centrala hanteringsverktyg kan organisationer enkelt hålla reda på sina appar och deras olika miljöer eller hybridmiljöer.

Värde för kund och medarbetare. Organisationer kan leverera ökat värde till appanvändarna – antingen interna medarbetare eller externa kunder – genom att migrera appar till molnet. Molnbaserade appar är mer tillgängliga, motståndskraftiga mot avbrott och mer hanterbara än lokala appar.

Kostnadsbesparingar. Migrering av appar kan leda till betydande besparingar av exempelvis underhåll, resurser och fastighetskostnader. Dessutom kan molnbaserade appar optimeras för att ytterligare minska molnutgifterna.

Steg och strategier för programmodernisering

Steg för appmigrering

Det finns tre grundläggande steg för migrering av appar:

 1. Planering. Innan någon migreringsåtgärd vidtas måste organisationer noga tänka igenom målen med appmigreringen – inklusive affärs- och IT-målen – och definiera en strategi. I det här stadiet ska befintliga appar och miljöer identifieras och utvärderas.

 2. Implementering. I det här steget skapar organisationer nya färdigheter och börjar migrera sina appar iterativt. En iterativ metod ger organisationer flexibiliteten att ändra sin projektomfattning och strategi eller behov.

 3. Åtgärder. Migrering av program är inget engångsavtal. När organisationer migrerar sina appar kan de använda molnplattformstjänster och verktyg för att bättre skydda, styra, hantera och optimera sina appar både vad gäller prestanda och kostnad.

Strategier för appmigrering

Två saker skiljer de här fyra strategierna åt: den första är organisationens migreringsmål och den andra behovet av kodändringar i själva apparna. En strategi för appmigrering definieras under planeringsstadiet och träder i kraft under implementeringen.

Byte av värd. Den här strategin kallas ibland "lift and shift" och bygger på hastighet eftersom den i princip inte kräver några kodändringar. Organisationer tar appar från den tidigare miljön och migrerar dem i befintligt skick till den nya molnmiljön.

Plattformsbyte. Den här metoden ligger mellan värdbyte och omstrukturering. Med byte av plattform görs smärre kodändringar så att molnteknik kan användas för apparna.

Omstrukturera (eller ompaketera). Att omstrukturera är att gå ett steg längre än att byta plattform. Omstrukturerade appar som flyttas till molnet ändras så pass att de liknar en app som utvecklats exklusivt för molnet.

Ny arkitektur. Organisationer ändrar och utökar appfunktioner och kod för bättre skalbarhet. Det här kan vara Det här kan vara rätt metod om organisationen är i behov av skalbarhet i molnet.

Om en organisation bestämmer sig för att en apps funktionalitet, livslängd eller förmåga att uppfylla framtida affärsbehov är alltför begränsad, finns det ytterligare två strategier:

Återskapa (eller skriva om). Att återskapa är ibland rätt alternativ om en organisation behöver återskapa en app med hjälp av molnlösningar. I stället för att kontinuerligt ändra kod som kan ha inbyggda fel eller begränsningar får organisationer möjlighet att börja om på nytt i molnet.

Ersätta. Att ersätta en app med en färdig lösning kan gå snabbare än att bygga om, och kan frigöra värdefulla utvecklingsresurser. Men att byta ut appar kan innebära utmaningar i form av avbrott i affärsprocesser och begränsningar för framtida moderniseringsinitiativ. En ersättningsapp har kanske inte utformats för alla scenarier och användningsfall i en organisation, och utvecklarna bakom den kanske inte har resurser för att anpassa eller expandera appen när organisationens behov ändras.

Ramverk och mål för migrering

Appmigrering bör följa ett fördefinierat ramverk för organisationsmål. Till exempel har Azures välstrukturerade ramverk fem arkitekturpelare för appmoderniseringsmål – som även kan användas för migrering av program:

 • Tillförlitlighet: Systemets förmåga att återställas efter fel och fortsätta att fungera.

 • Säkerhet: Skydda ett system mot hot.

 • Kostnadsoptimering: Maximera värdet genom att hantera kostnader.

 • Verksamhetsutveckling: Driftprocesser som håller ett system igång i produktion.

 • Prestandaeffektivitet: Systemets förmåga att anpassa sig till förändringar i belastningen.
En person håller en surfplatta i handen och tittar på instrumentpanelen

Utmaningar vid migrering av appar

Appmigrering innebär vissa utmaningar, men det finns sätt att avhjälpa och lösa dem. Några av de vanligaste utmaningarna för organisationer som migrerar sina appar till molnet är:

Planeringsproblem

De flesta utmaningar som uppstår under appmigreringen kan åtgärdas tidigt under projektplaneringen. För att lyckas med migreringen måste du definiera omfattning och mål, och identifiera viktiga intressenter.

Problem med data och teknik

Organisationer måste förbereda sina appar för migreringen – data måste vara av hög kvalitet och tekniska beroenden måste mappas. Organisationer bör identifiera och utvärdera sina appar och miljöer medan de planerar för migreringen.

Problem med internutbildning

Appmigrering påverkar inte bara själva appen, utan även de personer som skapar och använder den. För att den effekten ska vara positiv bör organisationer investera i kompetensutveckling och utbildning för att kunna använda den nya miljön där appen finns, samt nya molnbaserade verktyg och resurser.

Två personer tittar på en datorskärm och en av dem pekar på skärmen

Verktyg för appmigrering, tjänster och resurser

Att migrera appar kan verka skrämmande, men organisationer som vill flytta sina appar till molnet behöver inte göra det på egen hand. Molnleverantörer och specialistpartnerorganisationer erbjuder många utvärderingsverktyg, metoder och program som är utformade för att hjälpa organisationer att migrera sina appar. Till exempel erbjuder Microsoft Azure följande resurser för att hjälpa organisationer att börja migrera appar i egen takt:

Verktyg och tjänster

Azure Migrate

Azure Migrate är en central instrumentpanel med specialiserade verktyg som hjälper dig att planera, spåra och implementera migrering av appar. Hitta mål för att skapa eller migrera appar, inklusive:

Azure App Service

Skapa snabbt och enkelt företagsklara webb- och mobilappar för valfri plattform eller enhet.

Azure SQL Database

Skapa skalbara appar med hanterad och intelligent SQL i molnet.

Azure Virtual Machines

Förbättra verksamhetsutvecklingen genom att migrera verksamhetskritiska appar till Azure-infrastrukturen.

Azure VMware Solution

Flytta eller utöka lokala VMware-miljöer till Azure.

Resurser

E-bok: Molnmigrering och modernisering med Microsoft Azure

En översikt över migrerings- och moderniseringsinsikter, strategier och tips för att komma igång.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Experthjälp, teknisk utbildning och resurser som företag kan använda för att tryggt ställa in molnmiljön.

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Använd en förkonfigurerad virtuell dator i instruktörens labb. Logga in och få omedelbar tillgång till virtuella datorer.

Verktyg för strategisk bedömning och beredskap för migrering (SMART)

Ett utvärderingsverktyg som hjälper organisationer att utvärdera hur redo de är att migrera sina program till Azure.

Verktyg för beredskap för app- och datamodernisering

Ett utvärderingsverktyg som hjälper organisationer att utvärdera sina affärsstrategier för att modernisera sina appar och data.

Lösning: Program- och databasmodernisering

En samling lösningar, nyheter och kundberättelser om modernisering av appar.

Inlärningsmodul: Migrering och modernisering av program och infrastruktur

Kurs i egen takt som utformats för att hjälpa organisationer att identifiera faktorerna bakom och vägarna framåt för migrering och modernisering av appar.

Microsoft Inside Track

Nyheter, insikter och fallstudier om hur Microsoft har moderniserat sina egna program och sin infrastruktur med hybridmolnet.

Vanliga frågor och svar

 • Migrering av appar är en process för att flytta en organisations appar från en miljö till en annan, till exempel från en lokal miljö till molnet.

 • Att migrera appar till molnet ger organisationer en mängd olika fördelar, till exempel: kostnadsbesparingar, skalbarhet och flexibilitet, förbättrad säkerhet, regelefterlevnad, säkerhetskopiering och återställning samt förenklad hantering.

 • Det finns tre grundläggande steg för migrering av program: Planering, implementering och åtgärder. Planering omfattar att definiera en migreringsstrategi. Implementering omfattar kompetensutveckling och migrering av appar. Åtgärder omfattar löpande styrning, hantering och optimering efter migrering.

 • Strategier för migrering av appar bör stödja en organisations övergripande migrerings- och moderniseringsmål. De fem grundpelarna i Azures välstrukturerade ramverk är tillförlitlighet, säkerhet, kostnadsoptimering, verksamhetsutveckling och prestandaeffektivitet.

  Det finns fyra breda strategier, som skiljer sig åt utifrån nivån av kodändringar som en organisation vill göra i apparna. Byte av värd flyttar appen i befintligt skick från en äldre miljö till en nyare. Plattformsbyte medför vissa kodändringar så att appar kan anslutas till molnet. Omstrukturering innebär betydande kodändringar i appen. Ny arkitektur innebär betydande ändringar av appar för molnskalbarhet.

 • Vanliga utmaningar vid migrering av appar är problem med planering, data och teknik samt intern utbildning. Investeringar i tid och utbildning för att förbereda för appmigrering kan bidra till att avhjälpa och lösa utmaningarna.

 • Det finns en mängd passande verktyg och tjänster för programmodernisering, baserat på vad din organisation behöver. Om en organisation till exempel vill optimera kostnader, arbeta säkert och leverera funktioner snabbare genom att ta .NET-appar till molnet, kan en fullständigt hanterad tjänst som Azure App Service vara lämplig.