TERAZ DOSTĘPNE

Sterownik woluminu usługi Azure Files w usłudze Service Fabric jest teraz ogólnie dostępny

Zaktualizowano: 26 sierpnia, 2019

Sterownik woluminu usługi Azure Files w usłudze Service Fabric jest teraz ogólnie dostępny. Wtyczka woluminu usługi Azure Files to wtyczka woluminu platformy Docker, który udostępnia woluminy oparte na usłudze Azure Files w kontenerach platformy Docker. Ta wtyczka woluminu platformy Docker ma postać pakietu aplikacji usługi Service Fabric, który można wdrożyć w klastrach usługi Service Fabric. Ma ona na celu udostępnianie woluminów opartych na usłudze Azure Files w innych aplikacjach kontenerów usługi Service Fabric wdrożonych w klastrze.

Dowiedz się więcej o sterowniku woluminu usługi Azure Files w usłudze Service Fabric.

  • Service Fabric
  • Features

Related Products