Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tryb failover konta usługi Azure Storage jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 05 lutego, 2019

Tryb failover konta usługi Azure Storage dla klientów korzystających z kont magazynu geograficznie nadmiarowego (GRS) i dostępu do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego (RA-GRS) jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Klienci mogą skorzystać z tej funkcji do kontrolowania czasu przejścia w tryb failover ich kont magazynu z regionu podstawowego do pomocniczego.

Jeśli region podstawowy dla konta magazynu geograficznie nadmiarowego staje się niedostępny przez dłuższy czas, możesz wymusić przejście konta w tryb failover. Podczas przechodzenia w tryb failover wszystkie dane z konta magazynu są przełączane do regionu pomocniczego i region pomocniczy staje się regionem podstawowym. Rekordy DNS dla wszystkich punktów końcowych usługi magazynu — obiektów blob, plików, kolejek, tabel i usługi Azure Data Lake Storage Gen2 — są aktualizowane w taki sposób, aby wskazywały nowy region podstawowy. Po zakończeniu przejścia w tryb failover klienci mogą automatycznie zacząć zapisywać dane do konta magazynu, korzystając z punktów końcowych usług w nowym regionie podstawowym bez konieczności dokonywania zmian w kodzie.

Po przejściu w tryb failover konto magazynu jest konfigurowane jako konto lokalnie nadmiarowe (LRS). Aby wznowić aplikację w nowym regionie pomocniczym, skonfiguruj konto do ponownego korzystania z magazynu geograficznie nadmiarowego (RA-GRS lub GRS). Pamiętaj, że za konwertowanie lokalnie nadmiarowego konta (LRS) do magazynu RA-GRS lub GRS jest naliczana opłata.

Przenoszenie konta w tryb failover jest obsługiwane w wersji zapoznawczej dla nowych i istniejących kont magazynu usługi Azure Resource Manager skonfigurowanych na potrzeby opcji GRS i RA-GRS. Konta usługi Storage mogą być kontami ogólnego przeznaczenia w wersji 1 (GPv1), kontami ogólnego przeznaczenia w wersji 2 (GPv2) lub kontami usługi Blob Storage. Przenoszenie konta w tryb failover jest obecnie obsługiwane w regionach Zachodnie stany USA 2 i Zachodnio-środkowe stany USA.

Przeniesienie konta w tryb failover można zainicjować przy użyciu witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub interfejsu API dostawcy zasobów usługi Azure Storage.

Dowiedz się więcej

  • Konta magazynu
  • Azure Resource Manager
  • Features
  • Management