Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Trzecie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

Data opublikowania: 23 sierpnia, 2019

Rozpoczęto wdrażanie trzeciego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 6.5 z poprawkami błędów i ulepszeniami wydajności w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric będą wkrótce dostępne we wszystkich regionach za pośrednictwem instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven.

 • Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric
  • Windows — 6.5.664.9590
  • Ubuntu — 6.5.466.1
  • Usługa Service Fabric dla pakietu autonomicznego instalatora usługi Service Fabric w systemie Windows Server — 6.5.664.9590
 • Zestaw SDK dla platformy .NET
  • Windows .NET SDK — 3.4.664
  • Microsoft.ServiceFabric — 6.5.664
  • Reliable Services i Reliable Actors — 3.4.664
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 3.4.664
 • Java SDK — 1.0.5

Wtyczka woluminu usługi Azure Files

Wtyczka woluminu usługi Azure Files to wtyczka woluminu platformy Docker, która udostępnia woluminy oparte na usłudze Azure Files w kontenerach platformy Docker. Ta wtyczka woluminu platformy Docker ma postać pakietu aplikacji usługi Service Fabric, który można wdrożyć w klastrach usługi Service Fabric. Ma ona na celu udostępnianie woluminów opartych na usłudze Azure Files w innych aplikacjach kontenerów usługi Service Fabric wdrożonych w klastrze.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji i informacjach o wersji.

 • SDK and Tools
 • Services