Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

Data opublikowania: 14 sierpnia, 2019

Drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 obejmuje ogłoszenia ważnych funkcji, poprawki błędów i ulepszenia wydajności. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric są udostępniane w ramach instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven w ciągu 7–10 dni roboczych we wszystkich regionach.

 • Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric
  • Windows — 6.5.658.9590
  • Ubuntu — 6.5.460.1
  • Usługa Service Fabric dla pakietu autonomicznego instalatora usługi Service Fabric w systemie Windows Server — 6.5.658.9590
 • Zestaw SDK dla platformy .NET
  • Windows .NET SDK — 3.4.658
  • Microsoft.ServiceFabric — 6.5.658
  • Reliable Services i Reliable Actors — 3.4.658
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 3.4.658
 • Java SDK — 1.0.5

Kluczowe ogłoszenia

 • Publiczna wersja zapoznawcza tożsamości zarządzanej dla aplikacji usługi Azure Service Fabric: Aplikacje usługi Azure Service Fabric obsługują teraz tożsamości zarządzane przypisane przez użytkownika i przez system. Umożliwia to uzyskiwanie dostępu do innych zasobów platformy Azure obsługujących uwierzytelnianie usługi Azure AD, w tym usługi Key Vault, bez konieczności zarządzania poświadczeniami jednostek usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z tożsamością usługi zarządzanej w usłudze Azure Service Fabric, zapoznaj się z naszą dokumentacją.
 • Ogólna dostępność modelu zasobów aplikacji: Wdrożenie aplikacji usługi Service Fabric jako zasobów za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager jest teraz ogólnie dostępne. Jest to zalecana metoda wdrażania aplikacji usługi Service Fabric w klastrze usługi Service Fabric opartym na platformie Azure. Ta aktualizacja umożliwia opisywanie aplikacji i usług w kodzie JSON oraz wdrażanie ich w tym samym szablonie usługi Resource Manager co klaster. Proces rejestracji, aprowizacji i wdrażania aplikacji może obejmować tylko jeden krok. Jest to najlepsze rozwiązanie w zakresie zarządzania cyklem życiowym aplikacji w klastrze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Ogłoszenia zmian powodujących niezgodność

 • Od tej wersji określenie portu statycznego i przypisanie go w zakresie portów aplikacji powodujące konflikt powoduje wygenerowanie ostrzeżenia o kondycji. Wdrożenie aplikacji będzie nadal zsynchronizowane z zachowaniem bieżącej wersji 6.5. Jednak to wdrożenie aplikacji nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach głównych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą ostrzeżeń w dokumentacji.

Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services

Powiązane produkty