Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Database Migration Service: aktualizacje z lutego

Data opublikowania: 09 lutego, 2018

Oto najnowsze aktualizacje publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Database Migration Service:

  • Obsługa dodatkowych regionów. Usługę Azure Database Migration Service można aprowizować w regionach Azja Południowo-Wschodnia i Indie Zachodnie, aby migrować wystąpienia lokalne programu SQL Server do usługi Azure SQL Database.
  • Aprowizowanie w określonej grupie zasobów. Można wybrać nową lub istniejącą grupę zasobów, do aprowizowania w niej wystąpienia usługi Azure Database Migration Service, która będzie hostować tę usługę i wszystkie powiązane zasoby.
  • Funkcja automatycznego wstrzymywania. Funkcja automatycznego wstrzymywania dodana do usługi Azure Database Migration Service wstrzyma działanie usługi po 24 kolejnych godzinach braku aktywności. Aby wznowić migrację, wystarczy ponownie uruchomić usługę. 
  • Udoskonalone wskazówki dotyczące wyjątków i niepowodzeń. Dopracowano i rozszerzono wskazówki dotyczące różnych wyjątków i niepowodzeń usługi Azure Database Migration Service. Teraz dostępnych jest więcej szczegółów na temat potencjalnych problemów i konkretnych działań, które można podjąć w celu rozwiązania problemów źródłowych, jeśli wystąpią niepowodzenia w różnych stanach, takich jak tworzenie usługi i nawiązywanie połączenia z wystąpieniem źródłowym programu SQL Server.

Aby uzyskać więcej informacji o tych aktualizacjach, zobacz wpis w blogu.

  • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
  • Features
  • Regions & Datacenters