Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Udostępniono wersję zapoznawczą obsługi niestandardowej sieci wirtualnej usługi Azure Container Instances

Data opublikowania: 31 października, 2018

Korzystaj z usługi Azure Container Instances w bezpieczniejszy sposób. Dzięki obsłudze sieci wirtualnej usługa Azure Container Instances obsługuje teraz wdrażanie kontenerów w nowych lub istniejących sieciach wirtualnych platformy Azure. Kontenery usługi Azure Container Instances mogą korzystać z bezpiecznej komunikacji z innymi zasobami, takimi jak klastry usługi Azure Kubernetes Service, znajdującymi się w tej samej sieci wirtualnej. 

 

Wdróż ten składnik już dziś, stosując jedno polecenie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2.0. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group moja_grupa_zasobów \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Dowiedz się więcej

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services