Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Zaktualizowane rekordy DNS usługi Azure Automation

Data opublikowania: 22 czerwca, 2020

W celu obsługi nowych funkcji w usłudze Azure Automation, np. łączy prywatnych Azure Private Link, zaktualizowano adresy URL usługi Automation. Zamiast adresów URL specyficznych dla regionu używane są teraz adresy URL specyficzne dla konta. Jeśli masz konto usługi Automation zdefiniowane dla określonego regionu, użyj następujących rekordów DNS w regułach zabezpieczeń zapory w celu ograniczenia komunikacji hybrydowego procesu roboczego runbook do tego regionalnego centrum danych. 

Stare adresy URL usługi Automation:

ac-jobruntimedata-prod-su1.azure-automation.net

ac-agentservice-prod-1.azure-automation.net

 

Zmień je na następujące w przypadku chmury publicznej:

https://<identyfikatorKonta>.webhook.<region>.azure-automation.net:    

Wymagany w celu uruchamiania elementów runbook przez wykonanie żądania POST względem adresu URL elementu webhook.  

 

​https://<identyfikatorKonta>.agentsvc.<region>.azure-automation.net:   

Wymagany na potrzeby scenariusza konfiguracji stanu usługi Automation. 

 

​https://<identyfikatorKonta>.jrds.<region>.azure-automation.net: 

Wymagany przez hybrydowy proces roboczy runbook na potrzeby zadań hybrydowych.

 

​​​Gdzie

<identyfikatorKonta> to identyfikator konta usługi Automation.

<region> to kod każdego regionu automatyzacji.

Identyfikator konta usługi Automation pobierz z sekcji kluczy w bloku Konto usługi Automation:

​ 

Uwaga: Rejestracja hybrydowego procesu roboczego systemu Linux zakończy się niepowodzeniem w przypadku nowych adresów URL, chyba że będzie używana wersja 1.6.10.2 lub nowsza. W przypadku *NOWYCH* rejestracji uaktualnij do nowej wersji hybrydowego procesu roboczego systemu Linux

Wszystkie istniejące maszyny będą nadal działać bez żadnych problemów. Stare adresy URL usługi Automation, jak wspomniano tutaj, będą nadal działać, aby umożliwić przeprowadzenie migracji.  

Więcej informacji o nowych rekordach DNS dla każdego regionu znajduje się tutaj.

 

  • Automation
  • Services
  • Security

Powiązane produkty