Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Cofanie usuwania w usłudze App Service

Data opublikowania: 24 września, 2018

Funkcja cofania usuwania w usłudze Azure App Service jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Cofanie usuwania jest dostępne we wszystkich planach usługi App Service. Przywrócić można tylko witryny usunięte w ostatnich 30 dniach. 

Użytkownik może cofnąć usunięcie aplikacji internetowej i przywrócić następujące elementy: 

  • Zawartość usuniętej aplikacji. 
  • Konfiguracja aplikacji. (Istnieją polecenia umożliwiające pominięcie przywracania konfiguracji aplikacji). 
  • Nazwa hosta *.azurewebsites.net, jeśli jest nadal dostępna. 

Aktualnie polecenia cofania usuwania obsługują przywracanie aplikacji usuniętych z wielu dzierżaw korzystających z systemów Windows i Linux. 

Aby rozpocząć, zainstaluj moduł programu PowerShell lub interfejs wiersza polecenia platformy Azure. Następnie możesz wykonać poniższe czynności. 

Wyświetlanie listy usuniętych aplikacji

W interfejsie wiersza polecenia platformy Azure możesz wyświetlić listę usuniętych aplikacji za pomocą następującego polecenia. Użycie opcjonalnego parametru umożliwia filtrowanie aplikacji, które mają określone nazwy lub należą do konkretnej grupy zasobów albo do konkretnego planu usługi App Service. Zanotuj identyfikator usuniętej witryny, ponieważ będzie on używany do przywracania aplikacji. 

az webapp deleted list --name <nazwa usuniętej aplikacji> 

Przywracanie usuniętej aplikacji

W interfejsie wiersza polecenia platformy Azure musisz mieć istniejącą aplikację lub miejsce aplikacji, do którego zostanie przywrócona aplikacja: 

Get-AzureRmDeletedWebApp -name <nazwa usuniętej aplikacji> 

W programie PowerShell możesz określić nazwę i grupę zasobów usuniętej aplikacji i udostępnić informacje o aplikacji docelowej. Możesz określić nazwę planu usługi App Service, do którego będzie przeprowadzane przywracanie, a polecenie spróbuje przywrócić aplikację z taką samą nazwą hosta *.azurewebsites.net, jaką miała usunięta aplikacja. 

Restore-AzureRmDeletedWebApp -ResourceGroupName <grupa zasobów usuniętej aplikacji> -Name <nazwa usuniętej aplikacji> -TargetAppServicePlanName <nazwa planu usługi App Service dla przywróconej aplikacji> 

  • App Service
  • Features

Powiązane produkty