Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przedstawiamy odświeżoną wersję zapoznawczą usługi Azure DNS Private Zones

Data opublikowania: 26 czerwca, 2019

Z przyjemnością informujemy o odświeżonym wydaniu usługi Azure DNS Private Zones (wersja zapoznawcza). Usługa Azure DNS Private Zones (wersja zapoznawcza) oferuje bezpieczne i niezawodne rozpoznawanie nazw dla sieci wirtualnych na platformie Azure. Odświeżona wersja zapoznawcza zawiera nowe funkcje i znosi niektóre ograniczenia, które dotyczyły publicznej wersji zapoznawczej.

Co nowego w odświeżonej wersji zapoznawczej?

Nowy model zasobów i interfejs API

Odświeżona wersja zapoznawcza zawiera nowy model zasobów (interfejs API REST) dla stref prywatnych w usłudze Azure DNS. Model zasobów obejmuje następujące zmiany:

  • Usługa Azure DNS Private Zones będzie teraz niezależnym zasobem najwyższego poziomu usługi ARM o nazwie privateDnsZones, a nie „typem” istniejącego, publicznego zasobu dnszones.
  • Zasób privateDnsZones nie będzie miał właściwości sieci wirtualnej registrationVirtualNetwork i resolutionVirtualNetwork. Sieci wirtualne będą łączone z zasobem privateDnsZones za pomocą utworzenia zasobu podrzędnego virtualNetworkLinks w obszarze zasobu privateDnsZones.
  • Aby włączyć automatyczne rejestrowanie rekordów DNS dla maszyn wirtualnych, wystarczy ustawić wartość true dla flagi registrationEnabled na właściwościach zasobu virtualNetworkLinks.
  • Dostarczyliśmy także nowe polecenia interfejsu wiersza polecenia i programu PS oraz zestawy SDK dla zasobu privateDnsZones.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze zaktualizowanymi instrukcjami używania nowych poleceń interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell do tworzenia prywatnych stref DNS i łączenia ich z sieciami wirtualnymi.

Nowe środowisko portalu

Nowe środowisko portalu dla usługi Azure DNS Private Zones umożliwia zarządzanie prywatnymi strefami DNS i połączonymi z nimi sieciami wirtualnymi w witrynie Azure Portal. Możliwe będzie także wyświetlanie zarejestrowanych automatycznie rekordów zasobu dla maszyn wirtualnych w obszarze prywatnej strefy DNS. Kliknij tutaj, aby rozpocząć tworzenie prywatnych stref DNS za pośrednictwem witryny Azure Portal.

 

PrivateDNSPortal

Należy pamiętać, że istniejące prywatne strefy DNS nie będą widoczne w tym środowisku, chyba że zostaną zmigrowane do nowego modelu zasobów (patrz niżej). Możesz jednak tworzyć nowe prywatne strefy DNS i łączyć je z sieciami wirtualnymi.

Rozszerzone limity

Publiczna wersja zapoznawcza miała kilka ograniczeń, w tym limity dotyczące liczby sieci wirtualnych, które mogły zostać połączone ze strefą DNS. Te limity zostały znacząco rozszerzone. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nowe limity.

Następujące ograniczenia zostały usunięte

  • Będzie można połączyć istniejące, niepuste sieci wirtualne z prywatnymi strefami DNS. Ograniczenie mówiące, że sieć wirtualna musi być pusta, nie będzie już obowiązywać.
  • Będzie można połączyć więcej niż jedną sieć wirtualną jako sieć wirtualną rejestracji z prywatną strefą DNS.
  • Będzie można tworzyć poddomeny i łączyć je z tymi samymi sieciami wirtualnymi. Jeśli na przykład utworzono prywatną strefę DNS o nazwie contoso.com i połączono ją z siecią wirtualną, będzie można utworzyć poddomenę subdomain.contoso.com i połączyć ją z tą samą siecią wirtualną.

Migrowanie istniejących stref do nowego modelu zasobów

Utworzone do tej pory prywatne strefy DNS będą nadal działać. Jednak nie będą one mogły korzystać z nowych funkcji ani rozszerzonych limitów. Te strefy będą nadal wymienione wraz z publicznymi strefami DNS w witrynie Azure Portal i nie będą widoczne w nowym środowisku prywatnych stref DNS. Zdecydowanie zalecamy jak najszybsze przeprowadzenie migracji istniejących prywatnych stref DNS do nowego modelu zasobów.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje migracji prywatnych stref DNS.

 

Informacje ogólne

Co to jest prywatna strefa DNS platformy Azure?

Scenariusze usługi Azure DNS Private Zone

Prywatna strefa DNS — Często zadawane pytania

  • Azure DNS
  • Features
  • Services

Powiązane produkty