Przejdź do głównej zawartości

Jak przeprowadzić migrację i modernizację

Dowiedz się, jak przenieść aplikacje, dane i infrastrukturę na platformę Azure przy użyciu sprawdzonego podejścia do migracji do chmury i modernizacji. Znajdź też narzędzia i wskazówki dotyczące planowania migracji do chmury i modernizacji, dzięki którym będziesz działać szybciej i sprawniej.

Etapy procesu migracji i modernizacji

Migracja do chmury i modernizacja to ciągły proces, który uwzględnia zarządzanie zmianami organizacyjnymi na dużą skalę, obejmującymi ludzi, procesy i technologie. Zastosowanie kompleksowego podejścia nie tylko ułatwi pomyślne zrealizowanie tego przedsięwzięcia, ale zagwarantuje też, że organizacja wykorzysta nowe możliwości — w tym wydajność, elastyczność i skalowanie — gdy obciążenia będą już działać w chmurze.

Diagram przedstawiający etapy planowania, implementacji i operacji dla migracji i modernizacji

Zdefiniuj strategię, pozyskaj uczestników projektu i oceń środowiska.

Definiowanie strategii

Zdefiniowanie i udokumentowanie motywacji

Określ powód migracji i modernizacji. Udokumentuj wyniki biznesowe, które chcesz osiągnąć, oraz swoje motywacje, takie jak rezygnacja z własnego centrum danych, zwiększenie oszczędności na kosztach lub przeprojektowanie w celu uzyskania większej elastyczności.

Zaangażowanie i pozyskanie kluczowych uczestników projektu

Ułatw płynniejszą i szybszą migrację, która spełnia cele organizacji, dzięki szerokiemu wsparciu. Utwórz centrum doskonałości z interdyscyplinarnym zespołem, który składa się z ekspertów ds. IT i finansów oraz właścicieli firmy.

Angażowanie partnera ds. migracji do chmury i modernizacji

Rozwijaj zestaw umiejętności związanych z chmurą i zmniejszaj poziom ryzyka w trakcie migracji i modernizacji obciążeń. Podejmij współpracę z dostawcą usług zarządzanych, który oferuje wsparcie w całym procesie.

Planowanie przeniesienia

Odnajdź i oceń występujące aplikacje, bazy danych i infrastrukturę

Uzyskaj wgląd w występujące zależności przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do migracji do chmury. Sporządź spis infrastruktury i dokonaj oceny środowisk lokalnych — uzyskaj wskazówki dotyczące doboru rozmiarów, szacowane koszty na poziomie obciążeń i metryki wydajności.

Biznesowe uzasadnienie migracji i modernizacji

Oceń potencjalne oszczędności kosztów związane z migracją do platformy Azure, obliczając i porównując całkowity koszt posiadania platformy Azure z kosztem porównywalnego wdrożenia lokalnego.

Tworzenie całościowego planu

Uwzględnij priorytety obciążeń, osie czasu, punkty kontrolne, zasoby i finansowanie. Następnie podziel cały plan na projekty migracji i modernizacji, przypisując każdemu z nich grupę powiązanych obciążeń. Zyskaj akceptację kierownictwa i Twojego nowego centrum doskonalenia migracji.

Poznaj najlepsze rozwiązania i wskazówki dotyczące przyspieszenia migracji do chmury i modernizacji

Priorytetowe traktowanie ocen gotowości i odnajdywania centrów danych w celu przyspieszenia migracji do chmury

Zagadnienia finansowe dotyczące migracji do chmury

Tworzenie stref docelowych na potrzeby pomyślnej migracji

Utwórz strefy docelowych, a następnie przeprowadź migrację i modernizację falami.

Przygotowanie się do przeniesienia

Rozwijanie umiejętności związanych z chmurą

Umożliwiaj swoim zespołom informatycznym i opracowującym aplikacje szybkie rozpoczęcie korzystania z technologii chmurowych, narzędzi do migracji i procesów operacyjnych. Inwestycje we wstępne szkolenia ułatwiają wydajniejsze skalowanie prac związanych z migracją i sprawne przygotowanie pomyślnej realizacji tego projektu w organizacji.

Konfigurowanie stref docelowych dla obciążeń

Korzystając z najlepszych rozwiązań dotyczących stref docelowych, unikniesz problemów z nadzorem podczas migracji i po niej. Wstępnie skonfigurowane strefy docelowe obejmują elementy sieci, tożsamości, zarządzania, zabezpieczeń i nadzoru, które mają równoważyć elastyczność ze standardami organizacji.

Sprawdzanie najlepszych rozwiązań dotyczących gotowości na platformę Azure

Rozszerz i zweryfikuj zmiany w strefie docelowej, korzystając z najlepszych rozwiązań, aby zapewnić odpowiednią konfigurację bieżącej i przyszłych stref docelowych.

Migrowanie obciążeń

Ułatwianie migracji do chmury za pomocą narzędzi scentralizowanych

Odnajduj, oceniaj i migruj obciążenia przy użyciu kompleksowego zasobu, takiego jak Azure Migrate — centrum dla wszystkich potrzeb automatyzacji migracji. Znajdź wszystkie narzędzia i wskazówki potrzebne do zaimplementowania przenoszenia i śledź postęp z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Iteracyjne ocenianie, migrowanie, optymalizowanie i promowanie obciążeń

Użyj iteracyjnego procesu migrowania jednego obciążenia jednocześnie lub małej kolekcji obciążeń na wydanie. Upewnij się, że obciążenia są gotowe do spełnienia wymagań produkcyjnych, oceniając, migrując, optymalizując i promując je z każdą iteracją.

Przygotowanie do rozszerzenia zakresu za pomocą najlepszych rozwiązań dotyczących migracji do chmury

Zapoznaj się z listą kontrolną najlepszych rozwiązań dotyczących migracji do chmury platformy Azure, aby wyjść z migracją poza podstawowe narzędzia natywne dla chmury. Uzyskaj wskazówki dotyczące konkretnych tematów, w tym: migracji oprogramowania VMwaremigracji oprogramowania SQL Server oraz pomocy technicznej dla rynku globalnego.

Modernizacja aplikacji i danych

Iteracyjna modernizacja na dowolnym etapie

Modernizacja obejmuje refaktoryzację, ponowne projektowanie lub ponowne tworzenie aplikacji i danych. Użyj modernizacji, aby osiągnąć korzyści, takie jak wspieranie innowacji w aplikacjach, zwiększanie elastyczności i przyspieszanie pracy deweloperów. Modernizacja jest możliwa na dowolnym etapie — przed, w trakcie lub po migracji obciążeń.

Refaktoryzacja aplikacji i baz danych w celu zwiększenia szybkości i produktywności

Refaktoryzuj — lub ponownie pakuj — gdy chcesz wprowadzić minimalne zmiany w aplikacjach, aby można było łatwo je łączyć z platformą Azure. Na przykład wykonaj refaktoryzację relacyjnych baz danych bezpośrednio do usługi bazy danych w chmurze, takiej jak Azure SQL Database.

Zmiana projektu aplikacji i baz danych w celu uzyskania skalowalności i produktywności oferowanych przez chmurę

Przeprojektuj aplikacje, jeśli chcesz zmodyfikować i rozszerzyć funkcje aplikacji oraz kod w celu optymalizacji pod kątem skalowalności chmury. Możesz na przykład podzielić aplikację monolityczną na grupy współdziałających mikrousług, które można łatwo skalować.

Ponowne utworzenie aplikacji przy użyciu technologii natywnych dla chmury w celu przyspieszenia pracy deweloperów

Utwórz aplikacje ponownie, gdy musisz je odtworzyć przy użyciu rozwiązań w chmurze platformy Azure. Rozważ ponowne utworzenie, jeśli istniejące aplikacje mają ograniczoną funkcjonalność lub cykl życia.

Zasoby

Łatwe administrowanie środowiskami chmury, ich zabezpieczanie i zarządzanie nimi.

Nadzorowanie i zabezpieczanie obciążeń

Uzyskiwanie wglądu w stan zabezpieczeń i sprawowanie nad nim kontroli

Szybko wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie w środowiskach hybrydowych, korzystając z inteligentnej ochrony przed zagrożeniami w rozwiązaniu takim jak Azure Security Center. Zabezpiecz całą organizację przed zagrożeniami, korzystając z natywnych rozwiązań SIEM w chmurze, takich jak Azure Sentinel.

Szybkie tworzenie i skalowanie aplikacji oraz obciążeń przy zachowaniu kontroli nad nimi

Opierając się na już wykonanej pracy dotyczącej strefy docelowej, ustanów i utrzymuj właściwy zestaw standardowych i niestandardowych zasad do nadzorowania zasobów i subskrypcji w chmurze — w sposób zapewniający zgodność.

Optymalizowanie środowisk w chmurze i zarządzanie nimi

Zapoznanie się z narzędziami, ofertami i wskazówkami udostępnianymi przez dostawcę chmury

Monitoruj i dostosowuj wydatki na chmurę i zwiększaj efektywność operacyjną dzięki ekskluzywnym ofertom. Przykładami takich ofert są zniżki na wystąpienia zarezerwowane i możliwość korzystania z licencji lokalnych w chmurze.

Uproszczenie zarządzania

Zarządzaj obciążeniami we wszystkich środowiskach przy użyciu rozwiązania takiego jak Azure Arc. Monitoruj wydajność obciążeń dzięki szczegółowym informacjom i trendom w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że obciążenia są chronione za pomocą rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania po awarii.

Zasoby

Powrót do kart

Migracja

Przenieś istniejące aplikacje na platformę Azure w zoptymalizowany sposób i bez zmian w kodzie. Migrowanie aplikacji „w stanie takim, w jakim są” do usługi typu IaaS („infrastruktura jako usługa”) pozwala przekształcić wydatki kapitałowe w wydatki operacyjne i szybko uzyskać elastyczność oraz skalowalność. Typowe projekty:

Migrowanie lokalnych aplikacji systemu Windows Server na maszyny wirtualne platformy Azure

Migrowanie lokalnych aplikacji systemu Linux na maszyny wirtualne platformy Azure

Migrowanie lokalnej infrastruktury VMware do usługi Azure VMware Solution

Migrowanie lokalnych usług pulpitu zdalnego do usługi Azure Virtual Desktop

Migrowanie lokalnych środowisk deweloperskich/testowych na maszyny wirtualne platformy Azure

Rozpocznij samodzielnie

Ocena gotowości

Oceń swoją gotowość do migracji, używając narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART).

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

Znajdź kompletną dokumentację i metodologię dotyczące wdrażania chmury i migracji do chmury.

Azure Migrate

Uzyskaj niezawodne narzędzia i usługi migracji służące do odnajdywania, oceniania i migrowania obciążeń do chmury — wszystko to w jednym centrum.

Uzyskiwanie pomocy ekspertów

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Uprość i przyspiesz migrację i modernizację na platformie Azure. Przenieś wszystkie obciążenia bez obaw z obsługą na każdym etapie — od planowania do implementacji po operacje.

Często zadawane pytania

  • Firma Microsoft zaleca korzystanie z przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure — sprawdzonej metodologii planowania i wdrażania migracji do chmury, a także nadzorowania i optymalizowania środowisk w chmurze i hybrydowych oraz zarządzania nimi. Zapewnia on najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.

     

  • Migruj różne obciążenia, w tym: Windows Server, SQL Server, Linux, aplikacje internetowe .NET i PHP, bazy danych typu open source, takie jak MySQL i PostgreSQL, środowiska SAP, środowiska deweloperskie/testowe i infrastrukturę pulpitów wirtualnych. Na platformie Azure dostępne są różne narzędzia ułatwiające migrowanie konkretnych obciążeń — poznaj różne scenariusze migracji dzięki tym  przykładowym instruktażom.

  • Platforma Azure oferuje wiele narzędzi i zasobów, które ułatwiają ocenę gotowości obciążeń i Twojej firmy do migracji. Uzyskaj ocenę swoich konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wszystkiego od strategii biznesowej i gotowości obciążeń po potrzeby w zakresie szkoleń, korzystając z narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART). Odwiedź witrynę Azure Migrate —centrum narzędzi do migracji na platformę Azure dla niemal wszystkich przypadków użycia.

  •  Aplikacje .NET lub Java można zmodernizować, uruchamiając je w usłudze Azure App Service lub Azure Spring Apps. Możesz również konteneryzować aplikacje i uruchamiać je w usłudze AKS bez konieczności zmieniania kodu. Bazy danych można zmodernizować przy użyciu zarządzanych baz danych platformy Azure, takich jak Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instances. Modernizacja aplikacji i baz danych pomaga w jak najskuteczniejszym użyciu funkcji platformy Azure, takich jak wbudowane zabezpieczenia, stosowanie poprawek, wysoka dostępność i automatyczne skalowanie. Dowiedz się, jak przyspieszyć innowacje dzięki modernizacji aplikacji i danych.