Analiza strumienia

Strumieniowe przetwarzanie w chmurze w czasie rzeczywistym

Zdobywanie wiedzy w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Stream Analytics umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie ekonomicznych rozwiązań w celu zdobywania w czasie rzeczywistym wiedzy na podstawie informacji pochodzących z urządzeń, czujników, infrastruktury i aplikacji. Można jej używać na potrzeby scenariuszy związanych z Internetem rzeczy, takich jak zdalne zarządzanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym lub uzyskiwanie szczegółowych informacji z urządzeń, na przykład telefonów komórkowych i samochodów połączonych z siecią komputerową.

Możliwość szybkiego tworzenia zawartości

Ogranicz liczbę problemów i wierszy kodu oraz złożoność podczas tworzenia funkcji analitycznych dla rozproszonych systemów skalowania w poziomie. Opisuj żądane transformacje przy użyciu składni opartej na języku SQL, a usługa Stream Analytics automatycznie wdroży je, uwzględniając skalę, wydajność i odporność. Nie musisz zarządzać złożoną infrastrukturą i złożonym oprogramowaniem.

Przeprowadzaj analizę w czasie rzeczywistym

Usługa Stream Analytics zapewnia gotową integrację z usługą Azure Event Hubs, umożliwiając odbieranie milionów zdarzeń na sekundę. Usługa Stream Analytics przetwarza odebrane zdarzenia w czasie rzeczywistym, porównując wiele strumieni lub porównując strumienie z wartościami historycznymi i modelami. Wykrywa anomalie, przekształca dane przychodzące, wyzwala alert w przypadku wystąpienia określonego błędu lub warunku strumienia oraz wyświetla dane w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym.

Uzyskiwanie niezbędnej dla działalności niezawodności i skali

Możesz przeprowadzać skalowanie do dowolnej ilości danych przy zachowaniu wysokiej przepływności, małego opóźnienia i gwarancji odporności. Wszystkie te możliwości są dostępne bez kosztów związanych ze sprzętem i innych kosztów ponoszonych z góry oraz bez czasochłonnej instalacji i konfiguracji. Zajmie się tym platforma Azure. Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut. Usługa Stream Analytics może przetwarzać dane przy wysokiej przepływności, zapewniając przewidywalne wyniki, które nie wiążą się z utratą danych.

Powiązane produkty i usługi

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj usługę Stream Analytics za darmo